הקדמה:

סטודנט, כולל תלמיד מכינה, עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה בהתאם למבחן הכנסות
ההנחה בארנונה לסטודנט אינה הנחת חובה ותלויה בשיקולי הרשות המקומית
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


סטודנט, כולל תלמיד מכינה, עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה בהתאם למבחן הכנסות (ככל תושב בעל הכנסה נמוכה), בהתאם לשיקולי הרשות המקומית.

טיפ

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • בחלק מהמוסדות האקדמיים אגודת הסטודנטים מסייעת במימוש הזכאות להנחה, וניתן לפנות לבירור באגודה.
 • בכל מקרה, ניתן לפנות גם באופן עצמאי לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגורר הסטודנט, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • ניתן לראות את מבנה הטופס בקישור המופיע בתוספת השניה לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (טופס 1).
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב.
 • לטופס בקשת ההנחה יש לצרף את המסמכים הבאים (עשוי להשתנות בין הרשויות המקומיות ויש לוודא מול כל רשות מקומית):
  • אישור לימודים חתום לסמסטר הרלוונטי.
  • מערכת שעות לסמסטר הרלוונטי.
  • צילום חוזה שכירות (חתום על ידי כל הצדדים לחוזה).
  • צילום תעודת זהות.
  • סטודנט שגר עם שותפים (כולל בן/ת זוג) נדרש להציג הוכחות על הכנסות השותפים בחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת. במקרה שבו יש מספר שותפים, ההנחה שתינתן תחושב באופן יחסי (בהתאם לאחוז ההחזקה בנכס).
  • שומה ממס הכנסה, במקרה שהסטודנט עבד כעצמאי באותם חודשים.
  • תלושי משכורת של החודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת, במקרה שהסטודנט עבד כשכיר באותם חודשים.
 • סטודנט שלא עבד כלל יצרף גם את האישורים הבאים:
  • תצהיר חתום כדין על הכנסותיו (למשל: תצהיר חתום על ידי עו"ד, רשם בית משפט).
  • אישור על מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי - ניתן להזמין את האישור באופן מקוון.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
 • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

 • ההנחה מוענקת במקרים שבהם חשבון הארנונה הוא על שם הסטודנט.
 • יש לברר את עצם הזכאות להנחה ואת גובה ההנחה ותנאיה מול הרשות המקומית.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות