סטודנט, כולל תלמיד מכינה, עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה בהתאם למבחן הכנסות
ההנחה בארנונה לסטודנט אינה הנחת חובה ותלויה בשיקולי הרשות המקומית
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


סטודנט, כולל תלמיד מכינה, עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה בהתאם למבחן הכנסות (ככל תושב בעל הכנסה נמוכה), בהתאם לשיקולי הרשות המקומית, ובתנאי שחשבון הארנונה הוא על שם הסטודנט.

טיפ

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • בחלק מהמוסדות האקדמיים אגודת הסטודנטים מסייעת במימוש הזכאות להנחה, וניתן לפנות לבירור באגודה.
 • בכל מקרה, ניתן לפנות גם באופן עצמאי לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגורר הסטודנט, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • ניתן לראות את מבנה הטופס בקישור המופיע בתוספת השנייה לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (טופס 1).
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב.
 • לטופס בקשת ההנחה יש לצרף את המסמכים הבאים (עשוי להשתנות בין הרשויות המקומיות ויש לוודא מול כל רשות מקומית):
  • אישור לימודים חתום לסמסטר הרלוונטי.
  • מערכת שעות לסמסטר הרלוונטי.
  • צילום חוזה שכירות (חתום על ידי כל הצדדים לחוזה).
  • צילום תעודת זהות.
  • סטודנט שגר עם שותפים (כולל בן/ת זוג) נדרש להציג הוכחות על הכנסות השותפים בחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת. במקרה שבו יש מספר שותפים, ההנחה שתינתן תחושב באופן יחסי (בהתאם לאחוז ההחזקה בנכס).
  • שומה ממס הכנסה, במקרה שהסטודנט עבד כעצמאי באותם חודשים.
  • תלושי משכורת של החודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת, במקרה שהסטודנט עבד כשכיר באותם חודשים.
 • סטודנט שלא עבד כלל יצרף גם את האישורים הבאים:
  • תצהיר חתום כדין על הכנסותיו (למשל: תצהיר חתום על ידי עו"ד, רשם בית משפט).
  • אישור על מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי - ניתן להזמין את האישור באופן מקוון.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות