מעסיקים צריכים להפחית סכום השווה ליום הבראה מתוך תשלום דמי ההבראה המגיעים לעובדים בשנת 2024
לעובדים במשרות חלקיות או שעבדו רק בחלק מהשנה, ולעובדים מסוימים המפורטים בהמשך יופחת סכום נמוך יותר
שווי יום הבראה הוקפא והוא יישאר כפי שהיה בשנת 2023 - 418 ₪ במגזר הפרטי ו-471.4 ₪ במגזר הציבורי
המעסיקים יעבירו לרשות המסים את הסכום שהופחת, וכן את כל התשלומים שנחסכו מהם כתוצאה מהפחתת הסכומים ומהקפאת שווי יום ההבראה
למידע רשמי ראו אתר רשות המסים


מתשלום דמי ההבראה שמשולם לעובדים בשנת 2024 על המעסיקים להפחית סכום השווה לשווי יום הבראה (ובמקרים מסוימים סכום נמוך יותר) ולהעביר אל רשות המסים את הסכום שהופחת בצירוף תשלומי החובה שנחסכו מהם כתוצאה מההפחתה, וזאת לצורך מימון הטבות למשרתי המילואים.

 • שווי יום הבראה בשנת 2024 הוקפא, והוא יהיה זהה לשנת 2023, כלומר: 418 ₪ במגזר הפרטי ו-471.4 ₪ במגזר הציבורי.
 • מעסיקים שחל עליהן מנגנון אוטומטי של עדכון דמי הבראה מכוח הסכם או נוהג, יעבירו אל רשות המסים גם את הסכומים שנחסכו מהם כתוצאה מהקפאת השווי של יום ההבראה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים במגזר הפרטי, מלבד עובדים במשק בית.
 • עובדי מדינה, עובדי השלטון המקומי, עובדי המועצות הדתיות, עובדי האוניברסיטאות הציבוריות, עובדי מכון ויצמן, עובדי הסתדרות הדסה, עובדי המוסד לביטוח לאומי ועובדי שירות התעסוקה.
 • חיילים בשירות קבע.
 • נושאי משרה המפורטים להלן, גם אם לא משולמים להם דמי הבראה: נשיא המדינה, מבקר המדינה, שר, נגיד בנק ישראל ומשנהו, סגן שר, דיין, חבר הכנסת , קאדי, שופט, קאדי מד'הב, רב ראשי, ראש רשות, ראש מועצה דתית, רב עיר, יושב ראש ועדה למילוי תפקידי ראש העירייה והמועצה וסגנו, יושב ראש ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה המקומית והמועצה וסגנו, ממונה בעל סמכות הכרעה וכן יושב ראש ועדה ממונה במועצה הדתית.
שימו לב
דמי ההבראה יופחתו רק למי שכלול ברשימה שפורטה למעלה. לא יופחתו סכומים המשולמים למי שאינם כלולים ברשימה הנ"ל. ראו פירוט בהמשך.

שלבי ההליך

הפחתת סכום יום הבראה מהשכר

 • המעסיק יפחית סכום השווה לשווי יום הבראה (418 ₪ במגזר הפרטי ו-471.4 ₪ במגזר הציבורי) במועד שבו משולמים דמי ההבראה.
 • למרות זאת, במקרים הבאים יפחית המעסיק סכום נמוך יותר משווי של יום הבראה שלם:
  • עובדים במשרה חלקית - המעסיק יפחית סכום באופן יחסי לחלקיות משרתם (לעובד בחצי משרה יופחת חצי יום הבראה, עובד ברבע משרה יופחת רבע יום הבראה וכו').
  • עובדים שעבדו רק בחלק מהתקופה שעבורה משולמים דמי הבראה - המעסיק יפחית סכום באופן יחסי לתקופת עבודתם (ראו דוגמאות בהמשך).
  • עובדים שדמי ההבראה משולמים להם באופן שוטף בכל חודש - יופחת להם בכל חודש 1/12 משווי של יום הבראה, רטרואקטיבית מתחילת 2024. אם הם עובדים במשרה חלקית אז הסכום שיופחת יהיה יחסית להיקף משרתם (ראו דוגמאות בהמשך).
  • עובדים שזכאים ל-5 ימי הבראה בשנה (עובדים בשנתם הראשונה) ושכרם הממוצע ב-3 חודשי העבודה האחרונים שלפני אפריל 2024 אינו עולה על 6,000 ש"ח X‏ היקף משרתם -
   • לעובדים אלה יופחת סכום השווה לחצי יום הבראה (209 ₪ במגזר הפרטי ו-235.70 ₪ במגזר הציבורי) .
   • אם הם עובדים במשרה חלקית יופחת סכום השווה לחצי יום הבראה כפול היקף משרתם.
   • אם עבדו בחלק מהשנה הסכום שיופחת הוא חצי יום הבראה כפול תקופת עבודתם.
   • עובדים שדמי ההבראה משולמים להם באופן שוטף בכל חודש - יופחת להם בכל חודש 1/12 מהסכומים הנ"ל רטרואקטיבית מתחילת 2024.
 • מעסיק שמממן נופש בפועל לעובדיו במקום תשלום דמי הבראה, יפחית משכרו של העובד סכם השווה לשווי הנופש חלקי מספר ימי ההבראה שהעובד זכאי להם (ראו דוגמה בהמשך).

העברת הסכומים לרשות המסים

 • על המעסיק להעביר לפקיד השומה את התשלומים הבאים:
  1. סכום ימי ההבראה שהופחת מהעובדים
  2. תשלומי החובה שנחסכו מהמעסיק עקב הפחתת דמי ההבראה, כולל הסכומים הבאים:
   • חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי עבור הסכום שהופחת (כלומר הסכום שהיה המעסיק משלם לביטוח הלאומי אלמלא ההפחתה),
   • מס ערך מוסף,
   • תשלומים שהיה המעסיק מעביר לקרן השתלמות אלמלא ההפחתה (באותם מקרים שהמעסיק מחויב מפריש לקרן השתלמות גם עבור דמי הבראה).
  3. לגבי מעסיק שחלה עליו חובת עדכון של גובה דמי ההבראה מכוח הסכם או נוהג -
   • הסכום שנחסך לו בשל הקפאת הסכום של יום הבראה שלפיו מחושבים דמי ההבראה בשנת 2024
   • תשלומי החובה שהיה עליו לשלם ונחסכו לו בשל הקפאת דמי ההבראה.
 • הסכומים יועברו באותו אופן שמועברים סכומי מס הכנסה שנוכו במקור. למידע מפורט על אופן הדיווח של המעסיק לרשות המסים ראו סעיפים 10 ו-11 להנחיות ליישום החוק.

דוגמאות ושאלות נפוצות

אני עובד במשרה מלאה, מה הסכום שיופחת לי מהשכר?

 • הסכום שיופחת מדמי ההבראה הוא 418 ₪ במגזר הפרטי או 471.4 במגזר הציבורי.
 • לעובדים שזכאים ל-5 ימי הבראה בשנה (עובדים בשנתם הראשונה) ושכרם הממוצע ב-3 חודשי העבודה האחרונים שלפני אפריל 2024 אינו עולה על 6,000 ש"ח X‏ היקף משרתם - יופחת רק חצי מהסכום, כלומר: 209 ₪ במגזר הפרטי ו-235.7 ₪ במגזר הציבורי.

אני מועסק במשרה חלקית, מה הסכום שיופחת מהשכר שלי

 • הסכום שיופחת מהשכר הוא מכפלה של שווי יום הבראה X‏ היקף המשרה, לדוגמה:
  • לעובד ברבע משרה במגזר הפרטי יופחת רבע יום הבראה בסך 104.5 ₪ לפי החישוב: 1/4 משרה X‏ 418 ₪
  • במגזר הציבורי יופחת לעובד ברבע משרה סכום של כ-118 ₪, לפי החישוב: 1/4 משרה X‏ 471.4 ₪
 • לעובדים שזכאים ל-5 ימי הבראה ושהשכר הממוצע ב-3 חודשי העבודה האחרונים שלפני אפריל 2024 לא עלה על 6,000 ₪ X‏ היקף המשרה - יופחת סכום של חצי יום הבראה (209 ₪ במגזר הפרטי ו-235.7 ₪ במגזר הציבורי) X‏ היקף המשרה, לדוגמה:
  • לעובד במגזר הפרטי בשנתו הראשונה שמועסק ב-1/3 משרה ושכרו הממוצע עומד על 1,900 ₪ (כלומר לא עולה על 6,000 ₪ X‏ 1/3 משרה) - יופחת סכום של כ-70 ₪ לפי החישוב: 209 ₪ X‏ 1/3 משרה.
  • לעובד במגזר הציבורי בשנתו הראשונה שמועסק בחצי משרה, ושכרו הממוצע לא עלה על 3,000 ₪ (כלומר לא עולה על 6,000 ₪ X‏ 1/2 משרה) - יופחת סכום של כ-118 ₪ לפי החישוב: 235.7 ₪ X ‏ 1/2 משרה.

אני עובד לפי שעות, איך קובעים את היקף משרה שלי?

 • היקף המשרה יחושב באופן הבא: מספר שעות העבודה שלו בכל התקופה חלקי מספר החודשים שעבורם משולמים דמי הבראה. את התוצאה המתקבלת יש לחלק במספר שעות העבודה למשרה מלאה הנהוגות במקום העבודה, לדוגמה:
  • אם מספר שעות העבודה למשרה מלאה הוא 182 שעות והעובד מקבל דמי הבראה פעם בשנה עבור 12 החודשים האחרונים, ובמהלך תקופה זו הוא עבד 1092 שעות, היקף המשרה שלו הוא 50% (חצי משרה) לפי החישוב הבא: 1092 חלקי 12 חודשים, חלקי 182.
  • אם העובד מקבל דמי הבראה מדי חודש, היקף המשרה שלו יחושב לכל חודש בנפרד לפי מספר שעות העבודה שלו חלקי מספר שעות העבודה למשרה מלאה בכל חודש.

במהלך השנה האחרונה הייתי 3 חודשים בחל"ת, מה הסכום שיופחת לי מדמי ההבראה השנתיים שמשולמים בחודש יוני?

 • אם העובד הועסק רק בחלק מהתקופה שעבורה משולמים דמי ההבראה, הסכום שיופחת יהיה יחסי לתקופה שבה עבד בפועל באותה תקופה, לדוגמה:
  • לעובד שהועסק רק 9 חודשים מתוך 12 החודשים האחרונים שעבורם משולמים דמי הבראה (כלומר 75% מהשנה), יופחתו 75% משווי יום הבראה, כלומר 313.5 ₪ במגזר הפרטי או 353.55 ₪ במגזר הציבורי .
  • אם העובד הועסק במשרה חלקית בתקופה זו, יש להכפיל את הסכומים הנ"ל בחלקיות המשרה, למשל: לעובד בחצי משרה יופחתו 156.75 ₪ במגזר הפרטי וכ-177 ₪במגזר הציבורי.
  • אם העובד זכאי ל-5 ימי הבראה ושכרו הממוצע ב-3 חודשי העבודה האחרונים שלפני אפריל 2024 לא עלה על 6,000 ₪ X‏ היקף המשרה (לדוגמה: 6,000 ₪ או פחות למשרה מלאה, 3,000 ₪ או פחות לחצי משרה, 2,000 ₪ או פחות לשליש משרה וכו') - יופחת חצי מהסכומים הנ"ל.

אם במהלך השנה האחרונה גם הועסקתי במשרה חלקית וגם עבדתי רק בחלק מהשנה, מהו הסכום שיופחת מדמי ההבראה?

 • בעיקרון יש להפחית סכום השווה לשווי יום הבראה X‏ חלקיות המשרה X‏ החלק היחסי של תקופת העבודה בפועל מתוך התקופה שעבורה משולמים מי ההבראה, לדוגמה:
  • לעובד בחצי משרה שעבד בפועל רק ב-8 חודשים מתוך 12 החודשים שעבורם משולמים דמי הבראה (כלומר עבד 2/3 מהשנה) - יופחת 1/3 משווי יום הבראה (כ-139 ₪ במגזר הפרטי או כ-157 ₪ במגזר הציבורי) , לפי החישוב: 1/2 משרה X‏ 2/3 מהשנה X‏ שווי יום הבראה.
  • אם העובד זכאי ל- 5 ימי הבראה ושכרו הממוצע ב-3 חודשי העבודה האחרונים שלפני אפריל 2024 לא עלה על 6,000 ₪ X‏ היקף המשרה (לדוגמה: 6,000 ₪ או פחות למשרה מלאה, 3,000 ₪ או פחות לחצי משרה, 2,000 ₪ או פחות לשליש משרה וכו') - יופחת חצי מהסכומים הנ"ל (כ-70 ₪ במגזר הפרטי או כ-78.5 ₪ במגזר הציבורי).

דמי ההבראה משולמים לי מדי חודש בתלוש השכר ולא פעם בשנה, מה הסכום שיופחת לי מהתלוש?

 • במקרה כזה על המעסיק להפחית בכל חודש 1/12 משווי של יום הבראה, כלומר כ-35 ₪ במגזר הפרטי וכ-39 ₪ במגזר הציבורי.
 • לעובדים במשרה חלקית - יש להכפיל את הסכומים הנ"ל בחלקיות המשרה, לדוגמה: לעובד בחצי משרה יופחת מדי חודש סכום של כ-17.5 ₪במגזר הפרטי או כ-19.5 ₪ במגזר הציבורי.
 • יש להפחית את הסכומים הללו רטרואקטיבית לתחילת 2024, כלומר בשכר הראשון שבו המעסיק מפחית את הסכומים הנ"ל, עליו להפחית באותו תלוש גם את סכומי ההפחתה עבור החודשים הקודמים מתחילת השנה.

אני מעסיק שמוציא את העובדים לנופש על חשבוני במקום לשלם להם דמי הבראה, האם עלי להפחית להם סכום כלשהו מהשכר?

 • כן.
 • יש לחלק את שווי הנופש (המדווח למס הכנסה) במספר ימי ההבראה שמגיעים לכל עובד באותה שנה, לדוגמה:
  • לעובד בשנתו השנייה שזכאי ל-6 ימי הבראה וקיבל מהמעסיק נופש בשווי 3,000 ₪, יופחתו 500 ₪ לפי החישוב 3,000 חלקי 6.
  • אם העובד מועסק במשרה חלקית, יש לכפול את הסכום הנ"ל בחלקיות המשרה, כלומר לעובד בחצי משרה יופחתו 250 ₪, לעובד ברבע משרה יופחתו 125 ₪ וכו'.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים