החל מיום 01.02.2019 מי שמעסיק עובדים זרים בענף המלונאות (בעלי רישיון ישיבה מסוג ב/1) חייב להפקיד פיקדון חודשי בחשבון בנק יעודי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה עבור כל עובד זר, למעט עובדים זרים יומיים
הפיקדון הוא בגובה סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק ל שעל המעסיק להפריש לעובד עבור משרה מלאה, בהתאם לצו ההרחבה בענף המלונאות. אם העובד לא עבד חודש מלא מהסיבות שיפורטו בהמשך, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי
הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון
למידע נוסף ראו: נוהל פיקדון לעובדים זרים , רשות ההגירה והאוכלוסין


אזהרה
דף זה עוסק בהפקדת פיקדון לעובדים זרים שנכנסו לישראל כדין ועובדים בענף המלונאות

החל מיום 01.02.2019 מי שמעסיק עובדים זרים (בעלי רישיון ישיבה מסוג ב/1) בענף המלונאות חייב להפקיד עבור כל עובד זר פיקדון חודשי בחשבון בנק יעודי בבנק מזרחי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.

 • הפיקדון הוא בגובה סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק, שעל המעסיק להפריש לעובד במשרה מלאה בהתאם לצו ההרחבה בענף המלונאות. אם העובד לא עבד חודש מלא מטעמים שיפורטו בהמשך, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי.
 • ההפקדה לפיקדון מחליפה את חובת המעסיק להפריש לעובד לביטוח פנסיוני על פי הדין או על פי הסכם קיבוצי החל עליו, אך אינה פוטרת את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד עבור התקופות שעבורן לא הפקיד לפיקדון או עבור חלק הפיצויים שעבורו לא הפקיד לקופת הפיקדון.
 • חובת ההפרשה של הפיקדון לחשבון הפיקדון חלה החל מחודש העבודה הראשון של העובד הזר.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות את סכום הפיקדון משכרו של העובד.
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון. למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובדים זרים.
 • אין חובה להפקיד פיקדון זה עבור עובד זר יומי, אזרח מדינה הגובלת בישראל (כגון ירדן), החוזר למדינתו מדי יום בתום יום העבודה.
 • עובדים זרים יוכלו לקבל מידע אודות סכומי הפיקדון שהופקדו עבורם, באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

 • מעסיקים של עובד זר (בעלי רישיון ישיבה מסוג ב/1) בענף המלונאות (שאינו אזרח מדינה הגובלת בישראל החוזר למדינתו מדי יום).

גובה הפיקדון

 • גובה הפיקדון הנו סכום כלל התשלומים הסוציאלים שהמעסיק חב בהם לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה החלים בענף לרבות רכיב הפיצויים ורכיב התגמולים שעל המעסיק להפריש לעובד עבור ביטוח פנסיוני , והפרשות לקרן השתלמות:
  • החל מינואר 2017 תגמולי המעסיק לביטוח פנסיוני עומדים על 6.5% מהשכר החודשי של העובד. אם בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה יהיה צורך בהגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, אזי סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלה בכל מקרה על 7.5% מהשכר. שיעור הפרשות המעסיק לעובדים המבוטחים בקרן פנסיה ותיקה עומד על 7.5% משכר העובד החודשי.
  • הפקדות המעסיק עבור פיצויי פיטורים עומדים על 6% מהשכר החודשי של העובד, ואם העובד בוטח בביטוח מנהלים- על 8.33% משכרו החודשי של העובד.
  • למידע נוסף ראו זכותון עובדים בענף המלונאות.
 • אם העובד לא עבד חודש מלא מהסיבות הבאות, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי:
  • העובד לא התחיל את עבודתו בתחילת החודש.
  • העובד לא סיים את עבודתו בתום החודש.
  • העובד שהה במהלך החודש בחופשה ללא תשלום בשל מחלה או בשל חופשה עקב יציאה זמנית מהארץ.
  • במקרים אלה יחושב גובה הפיקדון באופן יחסי למספר ימי העבודה שעבד העובד בפועל באותו חודש חלקי מספר הימים שבחודש. בחישוב ימי העבודה של העובד יש לקחת בחשבון את ימי המנוחה השבועית, ימי חופשה, ימי מחלה, ימי חג וימים נוספים שאיו עובדים בהם על פי הדין.
דוגמה
 • מעסיק אשר על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני נדרש להפקיד עבור ביטוח פנסיוני 12.5% מהשכר, יפקיד בפיקדון עבור עובד המועסק בשכר מינימום סך של 735 ₪ בחודש (לפי החישוב: 5880.02 X‏ 12.5%).
 • אם העובד התחיל את עבודתו באמצע החודש, עבד 10 ימים בפועל, ושהה ב-3 ימי מחלה, יש להוסיף 2 ימי מנוחה שבועית ואת 3 ימי המחלה בהם שהה במהלך החודש, כך שסה"כ מספר ימי עבודתו בחודש הנו 15 ימים, מתוך 30 ימים.
 • העובד עבד 50% באותו החודש (15/30)
 • על המעסיק להפקיד עבור העובד באותו חודש פיקדון בסך 367.5 ₪ (לפי החישוב: 735 X‏ 50%).
 • קרן השתלמות- על פי ההסכם קיבוצי בענף המלונאות עובדים בעלי ותק מסוים זכאים להפרשות לקרן השתלמות. סעיף 1יא(ו) לחוק מחייב את המעסיק להעביר לחשבון הבנק שבו מנוהל הפיקדון את כלל התשלומים הסוציאלים שהוא חב בהם לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה– כמו רכיב של קרן השתלמות, שקיים בענף המלונאות..
 • שלבי ההליך

  • בפועל, ניתן יהיה להפקיד את הפיקדון רק החל מיום 01.04.2019.
  • כספי הפיקדון יופקדו בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה זו, ומנוהל באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
  • הבנק שבו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות (בנק 20, סניף 618).
  • המעסיק יעביר את הפיקדון באמצעות מרכז סליקה בנקאי, המאפשר העברה ממוחשבת של תשלומים.
  • במועד תשלום הפיקדון על המעסיק להעביר ליחידת הפיקדונות דיווח מקוון באמצעות מבנה קובץ מוגדר, על תשלום הפיקדון עבור כל עובד זר שמועסק אצלו. הדיווח יכלול את פרטי המעסיק, פרטי העובד הזר, סכום הפיקדון והתקופה שעבורה שולם הפיקדון.
  • על המעסיק או חברות הסיעוד להעביר את הפיקדון לכל המאוחר ב-15 בחודש שלאחר חודש העבודה הרלוונטי.
  • למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות ליחידת הפקדונות :
   • בדואר אלקטרוני:Pikdonot@sa.piba.gov.il.
   • בטלפון:074-7085060 ימים א'-ה' - בין השעות 14:00-08:00.
   • בפקס שמספרו: 02-9959055.

  תשלום כספי הפיקדון לעובד זר

  • עובד זר שעזב את ישראל לצמיתות (בהתאם לתקופת השהייה הקבועה ברישיונו) יהיה זכאי, בעת יציאתו מהארץ, לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה.
  • אם העובד המשיך לשהות בארץ לאחר תום תקופת רישיונו, ינוכה מהפיקדון קנס בהתאם לתקופת שהייתו הבלתי חוקית בארץ.
  • במקרה של שהייה בלתי חוקית של 12 חודשים ויותר, יהיה זכאי העובד ל- 25% מכספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי דמי ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
  • למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד.

  חשוב לדעת

  • אי תשלום הפיקדון במועד על יד המעסיק, כמפורט למעלה, מהווה הפרת תנאי ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.
  • מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה רשאי להטיל הגבלה או סנקציה בגין הפרה זו, ובין היתר הוא רשאי לאסור על אותו מעסיק להעסיק עובדים חדשים.
  • בנוסף, עשויה הפרה זו להביא גם לנקיטת הליכים אזרחיים ופלילים כנגד המעסיק.
  • ההפקדה לפיקדון מחליפה את חובת המעסיק להפריש לעובד לביטוח פנסיוני על פי הדין או על פי הסכם קיבוצי החל עליו, אך אינה פוטרת את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד עבור התקופות שעבורן לא הפקיד לפיקדון או עבור חלק הפיצויים שעבורו לא הפקיד לקופת הפיקדון.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופירסומים