הקדמה:

החל מיום 01.02.2019 מי שמעסיק עובדים זרים בענף המלונאות חייב להפקיד פיקדון חודשי בחשבון בנק יעודי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה עבור כל עובד זר, למעט עובדים זרים יומיים
הפיקדון הוא בגובה סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה, שעל המעסיק לשלם לעובד עבור משרה מלאה, בהתאם לצו ההרחבה בענף המלונאות. אם העובד לא עבד חודש מלא מהסיבות שיפורטו בהמשך, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי
בפועל, ניתן יהיה להפקיד את הפיקדון רק החל מיום 01.04.2019. ההפקדה עבור התקופה שבין ה- 01.02.2019 ל- 01.04.2019, תבוצע באופן רטרואקטיבי בתשלום אחד או ב- 3 תשלומים שווים
הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון


אזהרה
דף זה עוסק בהפקדת פיקדון לעובדים זרים שנכנסו לישראל כדין ועובדים בענף המלונאות
למידע על הפקדת פיקדון לעובדים מסתננים ראו הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים. למידע על הפקדת פיקדון לעובדים זרים שנכנסו כדין ועובדים בענף הבניה, בטכנולוגיה ייחודית, או בחברות סיעוד ראו כאן.

החל מיום 01.02.2019 מי שמעסיק עובדים זרים בענף המלונאות חייב להפקיד עבור כל עובד זר פיקדון חודשי בחשבון בנק יעודי בבנק מזרחי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.

 • הפיקדון הוא בגובה סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה, שעל המעסיק לשלם לעובד בעד משרה מלאה, בהתאם לצו ההרחבה בענף המלונאות. אם העובד לא עבד חודש מלא מטעמים שיפורטו בהמשך, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי.
 • ההפקדה לפיקדון מחליפה את התשלומים הסוציאליים הללו בפועל, כלומר, המעסיק יהיה פטור מתשלום זכויות סוציאליות אלה לעובד או לקופות הגמל.
 • חובת ההפרשה של הפיקדון לחשבון הפיקדון חלה החל מחודש העבודה הראשון של העובד הזר.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות את סכום הפיקדון משכרו של העובד.
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון.
 • אין חובה להפקיד פיקדון זה עבור עובד זר יומי, אזרח מדינה הגובלת בישראל (כגון ירדן), החוזר למדינתו מדי יום בתום יום העבודה.
 • עובדים זרים יוכלו לקבל מידע אודות סכומי הפיקדון שהופקדו עבורם, באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

 • מעסיקים של עובד זר בענף המלונאות (שאינו אזרח מדינה הגובלת בישראל החוזר למדינתו מדי יום).

גובה הפיקדון

 • גובה הפיקדון בענף הנו סכום התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם לעובד בעד משרה מלאה עבור ביטוח פנסיוני לעובד זר, ועבור פיצויי פיטורים בהתאם לצו ההרחבה בענף המלונאות:
  • החל מינואר 2017 תגמולי המעסיק לביטוח פנסיוני עומדים על 6.5% מהשכר החודשי של העובד. אם בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה יהיה צורך בהגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, אזי סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלה בכל מקרה על 7.5% מהשכר. שיעור הפרשות המעסיק לעובדים המבוטחים בקרן פנסיה ותיקה עומד על 7.5% משכר העובד החודשי.
  • הפקדות המעסיק עבור פיצויי פיטורים עומדים על 6% מהשכר החודשי של העובד, ואם העובד בוטח בביטוח מנהלים- על 8.33% משכרו החודשי של העובד.
  • למידע נוסף ראו זכותון עובדים בענף המלונאות.
 • אם העובד לא עבד חודש מלא מהסיבות הבאות, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי:
  • העובד לא התחיל את עבודתו בתחילת החודש.
  • העובד לא סיים את עבודתו בתום החודש.
  • העובד שהה במהלך החודש בחופשה ללא תשלום בשל מחלה או בשל חופשה עקב יציאה זמנית מהארץ.
  • במקרים אלה יחושב גובה הפיקדון באופן יחסי למספר ימי העבודה שעבד העובד בפועל באותו חודש חלקי מספר הימים שבחודש. בחישוב ימי העבודה של העובד יש לקחת בחשבון את ימי המנוחה השבועית, ימי חופשה, ימי מחלה, ימי חג וימים נוספים שאיו עובדים בהם על פי הדין.
דוגמה
 • גובה הפיקדון שעל מעסיק להפקיד עבור עובד העובד במשרה מלאה בשכר מינימום הנו 662 ש"ח (12.5%x5300)
 • עובד אשר התחיל את עבודתו באמצע החודש עבד 10 ימים בפועל בתוספת 2 ימי מנוחה שבועית ו-3 ימי מחלה בהם שהה במהלך החודש ובסה"כ 15 יום.
 • מספר הימים בחודש עומד על 30. העובד עבד 50% באותו החודש (15/30)
 • על המעסיק להפקיד עבור העובד באותו חודש פיקדון בסך 331 ש"ח (50%x662)

שלבי ההליך

 • בפועל, ניתן יהיה להפקיד את הפיקדון רק החל מיום 01.04.2019.
 • ההפקדה עבור התקופה שבין ה- 01.02.2019 (יום כניסת התקנות לתוקף) ל- 01.04.2019, תבוצע באופן רטרואקטיבי בתשלום אחד ביום 01.04.2019 או ב- 3 תשלומים שווים, בלי הצמדה, במועדים הבאים: 01.04.2019, 01.05.2019 ו-01.06.2019.
 • כספי הפיקדון יופקדו בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה זו, ומנוהל באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • הבנק שבו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות (בנק 20, סניף 618).
 • המעסיק יעביר את הפיקדון באמצעות מרכז סליקה בנקאי, המאפשר העברה ממוחשבת של תשלומים.
 • במועד תשלום הפיקדון על המעסיק להעביר ליחידת הפיקדונות דיווח מקוון באמצעות מבנה קובץ מוגדר, על תשלום הפיקדון עבור כל עובד זר שמועסק אצלו. הדיווח יכלול את פרטי המעסיק, פרטי העובד הזר, סכום הפיקדון והתקופה שעבורה שולם הפיקדון.
 • על המעסיק או חברות הסיעוד להעביר את הפיקדון לכל המאוחר ב-15 בחודש שלאחר חודש העבודה הרלוונטי.

תשלום כספי הפיקדון לעובד זר

 • עובד זר שעזב את ישראל לצמיתות (בהתאם לתקופת השהייה הקבועה ברישיונו) יהיה זכאי, בעת יציאתו מהארץ, לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה.
 • אם העובד המשיך לשהות בארץ לאחר תום תקופת רישיונו, ינוכה מהפיקדון קנס בהתאם לתקופת שהייתו הבלתי חוקית בארץ. במקרה של שהייה בלתי חוקית של מעל 6 חודשים, תישלל ממנו כלל הזכאות לקבלת הפיקדון.
 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר יועברו אחרי שנתיים מתום תקופת אשרת השהייה בארץ אל האפוטרופוס הכללי, וישמשו לרווחתם ובריאותם של עובדים זרים ולתגבור שירותי טיפול ותמיכה בתינוקות זרים חסרי מעמד בישראל.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר בענף הבניה, בענף המלונאות, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד.

חשוב לדעת

 • אי תשלום הפיקדון במועד על יד המעסיק, כמפורט למעלה, מהווה הפרת תנאי ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.
 • מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה רשאי להטיל הגבלה או סנקציה בגין הפרה זו, ובין היתר הוא רשאי לאסור על אותו מעסיק להעסיק עובדים חדשים.
 • בנוסף, עשויה הפרה זו להביא גם לנקיטת הליכים אזרחיים ופלילים כנגד המעסיק.
 • הפקדת הפיקדון אינה פוטרת את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד עבור התקופות שעבורן לא הפקיד לפיקדון.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים