תלמידים עם נכות פיזית מוטורית ושיתוק מוחין (CP) הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות
למידע נוסף ראו פורטל הורים - שילוב וחינוך מיוחד באתר משרד החינוך


תלמידים עם נכות פיזית מוטורית ושיתוק מוחין (CP) הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות כדי לאפשר להם שוויון הזדמנויות בהיבחנם.

ההתאמות הכלליות הניתנות לתלמידים עם מוגבלות

 • ההתאמות הבאות, בעוצמות תמיכה נמוכות שאינן משנות את מהות הבחינה, נקבעות בהחלטה של הצוות הרב-מקצועי בבית הספר וניתנות עבור כלל מקצועות הלימוד:
  • הארכת זמן ואפשרות הרחבת תוספת זמן ל-50%
  • התעלמות משגיאות כתיב
  • שיעתוק
  • הגדלת שאלון הבחינה
  • דף נוסחאות מורחב במתמטיקה
  • הקראה, שיעתוק או הכתבה לבוחן נייטרלי באופן מתוקשב או על-ידי משגיח (התאמה של הקראה, שיעתוק או הכתבה באופן מתוקשב יכולה להינתן במקצועות שבהם מתקיימים מבחני בגרות עם התאמה זו באופן מתוקשב, בהתאם להנחיות של אגף הבחינות). הכתבה לבוחן נייטרלי במקצוע מתמטיקה אפשרית רק במקרים חריגים, שבהם קיימים קשיים גרפו-מוטריים חריגים.
 • התאמות נוספות, בעוצמות תמיכה גבוהות יותר, נקבעות בהחלטה של הצוות הרב-מקצועי בבית הספר:
  • מבחן מותאם או מבחן בעל-פה
  • אנגלית: ניתן להיבחן בעל-פה באמצעות בוחן או באופן מתוקשב, על-פי החלטת הצוות הרב-מקצועי
  • מבחן מותאם במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון
  • במקרים חריגים בלבד - המרת מקצוע מתמטיקה במקצוע מדעי אחר לתלמידים המאובחנים עם דיסקלקוליה בדרגת קושי חמורה, שתפקודם במתמטיקה מעיד שאינם יכולים ללמוד את המקצוע בשל הלקות.

התאמות נוספות הספציפיות לתלמידים עם נכות פיזית מוטורית ו-.C.P

 • נוכחות של איש צוות מוכר לתלמיד בחדר הבחינה, שמכיר את דרכי התקשורת החלופית והתומכת שהותאמו לתלמיד.
 • השאלות יתבססו על שאלון רגיל, ובמידת הצורך איש הצוות יכתוב את התשובות על גבי מחברות בחינה רגילות.
 • במתמטיקה - בכל שאלה שבה מצורף שרטוט, ניתן לצלם את השרטוט במספר עותקים ובמידת הצורך בהגדלה. הפתרון, על כל שלביו, ייכתב במחברת הבחינה. אם נעשה סימון בשרטוטים, הם יצורפו למחברת הבחינה.
 • במקרים חריגים, אם התלמיד אינו יכול להיבחן באופנים הקיימים (מבחן בכתב ומבחן מתוקשב), והוא מתקשה בדיבור וזקוק לאמצעים טכנולוגיים ייחודיים - יש לפנות ליו"ר ועדת חריגים באגף הבחינות.
 • באנגלית - אם יש צורך, כחלופה למרכיב הבחינה בעל פה שנדרש בה שטף מילולי, יכולה להתבצע ההערכה באמצעות עבודה בכתב, בהתאם לעקרונות הנגשת הכתיבה הייחודיים הנדרשים לתלמיד.
 • הארכת זמן מעבר לתוספת הזמן הכללית תינתן לתלמידים הזקוקים להאכלה, או מתן תרופות על-פי לוח זמנים, או יציאה לשירותים הדורשת התערבות מסייעת וטיפול.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הצוות הרב-מקצועי בבית הספר קובע את ההתאמות הנדרשות לתלמיד תוך התייחסות לצרכיו ולרמת תפקודו על סמך המסמכים הבאים:
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים