הקדמה:

הורה לילד עם צרכים מיוחדים זכאי לחנך את ילדו בחינוך ביתי
כל עוד לא ניתן אישור לחינוך ביתי, ההורים מחויבים לשלוח את ילדם למוסד חינוכי מוכר

חינוך ביתי הוא חינוך שניתן בבית התלמיד, בדרך כלל על-ידי משפחתו של התלמיד, ולא במוסדות חינוך פורמליים.

מי זכאי?

 • הורים הסבורים כי גישתם החינוכית מחייבת את חינוך ילדם במסגרת חינוך ביתי.
 • על ההורים לעמוד במספר תנאים על מנת שילדם יקבל פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי.
 • הורה שילדו עונה על ההגדרה שקבועה בחוק חינוך מיוחד לילד עם צרכים מיוחדים:
  • ילד עם צרכים מיוחדים הוא אדם מגיל 3 עד 21 עם לקות משמעותית, שבגינה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד.
  • על-פי החוק לקות היא לקות גופנית, שכלית, נפשית, רגשית-התנהגותית, חושית, קוגניטיבית או לקויות התפתחותיות כוללניות.

תהליך מימוש הזכות

 • התהליך לקבלת האישור זהה לתהליך לקבלת אישור לחינוך ביתי לילד שאינו עם צרכים מיוחדים.
 • הורים לילד בגיל לימוד חובה המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי, יפנו בבקשה לקבלת פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי אל מנהל המחוז.
 • יש להעביר העתק מהבקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי גם למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר.
 • יש להגיש בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצלום תעודת הזהות והספח של ההורים בה הילד רשום.
  • הבקשה תפרט מדוע גישתם החינוכית של ההורים מחייבת לטענתם את חינוך ילדם במסגרת חינוך ביתי.
  • תוכנית מפורטת שתעמוד בתנאים הבאים (לחץ כאן לקווים מנחים להצגת תכניות לאישור חינוך ביתי):
   1. הילד ייחשף לתחומי ידע שונים בהיקף של 55% לפחות מתחומי הידע שבתוכנית היסוד (הליבה) במערכת החינוך.
   2. הילד ילמד מיומנויות לשון בשפת האם (עברית/ ערבית).
   3. הילד ילמד מתמטיקה.
   4. הילד ילמד מיומנויות חברתיות.
   5. מלבד נושאים אלו, ההורים והילד רשאים לבחור כל תחום ידע שהילד מגלה בו עניין.
   6. התוכנית תזמן הזדמנות מתאימה לילד להתייחס באופן נאות לקבוצת בני גילו ולאחרים ולשתף עמם פעולה.
   7. התוכנית תאפשר לילד לפתח ערכים ביחס לחיים בחברה.
   8. התוכנית תאפשר את פיתוח כישורי הילד בפתרון בעיות, בניתוח, בסינתזה, בקומוניקציה, באיסוף מידע, בחקירה, ברפלקציה ובשימוש בטווח של טכנולוגיות, כולל טכנולוגיות מבוססות-מחשב.
   9. התוכנית תפרט את דרכי ההערכה ו/או את פירוט התוצרים הצפויים שאפשר יהיה ללמוד מהם שהלמידה אכן התרחשה בתוך התקופה שהוגדרה בה.
 • מנהל המחוז יודיע על אישורה או על אי אישורה של הבקשה תוך 3 חודשים מיום הגשתה.
 • אישור הבקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי יינתן לשנה.
 • הורים לתלמיד שקיבל פטור מחוק לימוד חובה לצורך חינוך ביתי מחויבים להעביר דוחות תקופתיים במועדים שייקבעו למפקח הרפרנט.
 • בכל מחוז קיים רפרנט בדרגת מפקח לחינוך ביתי מטעם משרד החינוך. תפקידו של הרפרנט הוא לרכז את האישורים על החינוך הביתי במחוז שלו. בנוסף, תפקידו לבדוק את התקדמות הילד בהתאם לתכנית.
 • הדיונים אם לאשר את החינוך הביתי לילד או לאו, וכן ביקור במקום שבו מתקיימים הלימודים, יתקיימו בהשתתפות מפקח על החינוך המיוחד על מנת להבטיח שצורכי הילד אכן נענים.

הארכת תוקף האישור לחינוך ביתי

 • הורים המבקשים להאריך את תוקף האישור לחינוך ביתי, יבצעו את כל הפעולות שנדרשו לקבלת האישור המקורי.
 • יש להגיש את הבקשה להארכת תוקף האישור לחינוך ביתי חודשיים לפני פקיעת האישור המקורי.
 • הארכת תוקף האישור מותנית בקבלת דוחות המעקב ובבדיקת תוצרי הלמידה.

ערעור על החלטת מנהל המחוז

 • במקרה שמנהל המחוז סירב לתת אישור לפטור מחוק לימוד חובה ואישור לחינוך ביתי, רשאי המבקש לפנות בבקשה לעיון חוזר בתוך 14 ימים.
 • לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים, שנדרש היה לצרפם בבקשה המקורית.
 • הבקשה תהיה בכתב והיא תופנה למנהל הכללי באמצעות הממונה על החינוך הביתי במשרד החינוך:
  • טלפון: 02-5603221
  • דוא"ל: yehuditd@education.gov.il

חשוב לדעת

 • האישור לחינוך ביתי ניתן לשנה, ויש להראות עמידה בתוכנית על מנת לחדש את האישור.
 • במקרה שמנהל המחוז סירב לתת אישור לחינוך ביתי, ניתן לבקש עיון חוזר בבקשה.
 • כל עוד לא ניתן הפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי -
  • ההורים חייבים לקיים את הוראותיו של חוק לימוד חובה.
  • ההורים חייבים להבטיח שהילד מבקר במוסד חינוך מוכר.
 • להורים הבוחרים בחינוך ביתי קיימת אחריות לתכנון, ליישום ולהערכה של לימודי ילדם.
 • הורים הבוחרים בחינוך ביתי מחויבים להראות יכולת לתכנן ולספק את צורכי החינוך והלימוד של ילדם.
 • הורים הבוחרים בחינוך ביתי מחויבים להוכיח שסביבת הלימוד הביתית מאפשרת למידה, וכן נגישות למרכזי לימוד כמו ספרייה, מוזיאונים ושימוש בטכנולוגיות (ובכלל זה טכנולוגיות מבוססות-מחשב).
 • ביטוחים מכל סוג שהוא לגבי ילד שיאושר לו חינוך ביתי הם באחריות ההורים.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים