חייב בהוצאה לפועל שקיבל התראה על כך שהוטלה עליו הגבלה, רשאי להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל, כדי לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
רשם ההוצאה לפועל רשאי להזמין לחקירה זו את החייב וכן עדים, ולחייב אותם להתייצב למתן עדות והגשת מסמכים
אם לא התייצב החייב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב בתוך 30 יום ממועד המצאת ההתראה, תיכנס ההגבלה לתוקף
למידע נוסף ראו חקירת יכולת כלכלית של חייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
טפסים

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלות שונות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • על החייב להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק, או בלשכת ההוצאה לפועל שליד בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של החייב.
 • עליו להגיש בקשה על גבי בקשת זימון לדיון או לחקירת יכולת (טופס 400) ובסע' 3 בטופס ("בקשה לזימון חייב") לסמן ב- X את קוד מס' 159.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים, כאשר הם חתומים על-ידי החייב:
 1. שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס 529).
 2. המסמכים המפורטים בטופס השאלון וכתב ויתור הסודיות.
 3. צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 4. מסמכים התומכים בתשובות לשאלון (כגון: צילום דף חשבון בנק, דפי חיוב כרטיסי אשראי וכו').
  • צילום תעודת הזהות של החייב כולל הספח עם רישום הילדים והכתובת.
  • צילום רישיון הרכב שברשותו של החייב או שמוחזק על-ידי בני המשפחה האחרים.
  • צילום מאגרת הארנונה העדכנית.
  • צילום נסח הרישום של הדירה שבבעלותו של החייב, או הסכם החכירה, או השכירות שלה וכן צילום מרישיון הבנייה.
  • רשימה מפורטת ומדויקת של תכולת הדירה, ובמקרה שהדירה מבוטחת יש לצרף צילום מפוליסת הביטוח.
  • צילום של חשבונות חשמל וטלפון של 6 החודשים האחרונים של דירת מגוריו של החייב.
  • צילומים של חשבונות הבנקים המוחזקים בידי החייב ובידי בן/ת זוגו לתקופה של 4 החודשים שקדמו להגשת הבקשה (כולל תנועות כרטיס אשראי, הרשאות, הוראות קבע, הלוואות, תשלומי משכנתא).
  • צילום מאישורי הבנקים לגבי יתרות כספים המוחזקים על שמו של החייב, על שם בן/ת זוגו או על שם ילדיו בתוכניות חיסכון, קופת גמל, ניירות ערך, מט"ח, וכו' כשהם ערוכים לסוף החודש האחרון לפני הגשת האישור.
  • צילומים מתלושי משכורת של החייב או של בן/ת זוגו ל-3 החודשים האחרונים וכן צילום דו"חות או שומות שהגיש לפקיד השומה בשנתיים האחרונות וצילום דו"חות מע"מ האחרונים.
 • יחד עם הגשת הבקשה על החייב לשלם את התשלום הראשון של חובו, בגובה התשלום החודשי שהציע במסגרת תשובותיו לשאלון (מינימום של 150 ₪).
 • את הבקשה יש להגיש תוך 30 יום מיום שהומצאה לו התראה על הטלת ההגבלה.

שלבי ההליך

 • בחקירת יכולת רשאי רשם ההוצאה לפועל להזמין לחקירה את החייב וכן עדים, ולחייב אותם להתייצב למתן עדות והגשת מסמכים.
 • חקירת יכולת יכולה להתבצע גם ללא הזמנת הזוכה, אולם אם התקיימה חקירת יכולת ללא הזמנת הזוכה, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל לקיים חקירת יכולת נוספת בנוכחותו.
 • חקירת יכולת תהיה בפומבי או בדלתיים סגורות, כפי שיורה רשם ההוצאה לפועל.
 • הרשם יכול להחליט על ביטול ההגבלה או על שינויה, וכן הוא יכול להשאיר את ההגבלה כפי שהיא.

חשוב לדעת

 • חייב שהוטלה עליו הגבלה ומעוניין להתייצב לחקירת יכולת, חייב לעשות זאת תוך 30 יום מרגע שהומצאה לו ההתראה.
 • ההתייצבות תיעשה בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק או בלשכה הנמצאת ליד בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא מקום מגוריו של החייב.
 • כל זאת בניגוד לחייב המקבל אזהרה אשר רשאי להתייצב תוך 21 ימים בלשכת הוצאה לפועל שנוחה לו, ולאו דווקא בלשכה בה מתנהל התיק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים