כאשר חייב בהוצאה לפועל הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או חייב מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו, ניתן להגביל אותו מלייסד תאגיד, או מלהיות בעל עניין בתאגיד
במקרה שהחייב השתתף בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, רשאי רשם ההוצאה לפועל לתת הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד
החייב יכול להתייצב לחקירת יכולת כדי לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
לפרטים נוספים ראו בקשה להטלת הגבלות על חייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

במקרים שבהם רואים את החייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או במקרה של חוב שמקורו בתשלום מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו של החייב, רשאי רשם ההוצאה לפועל להגביל את החייב בפעילותו בתאגידים בכל אחד מהאופנים הבאים:

  • הגבלת החייב מלייסד תאגיד.
  • הגבלת החייב מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, בין אם הדבר נעשה בעצמו או יחד עם אחר או באמצעות אחר. הגבלה זו לא תאפשר לחייב:
   • להחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד;
   • להחזיק בחמישה אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בתאגיד;
   • למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד;
   • למנות את המנכ"ל של התאגיד;
   • לכהן כדירקטור של התאגיד;
   • לכהן כמנכ"ל התאגיד;
   • להחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של תאגיד, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, כאשר התאגיד בעצמו הוא בעל עניין בתאגיד אחר.
דוגמה
 • אלמוני מחזיק ב-25% מהון המניות המונפק של התאגיד "מיזם בע"מ".
 • התאגיד "מיזם בע"מ" מחזיק ב-5% מהון המניות המונפק של התאגיד "מפעל בע"מ".
 • "מיזם בע"מ" הוא בעל עניין ב"מפעל בע"מ" (כי הוא מחזיק ב-5% מהון המניות שלו).
 • אלמוני הוא בעל עניין בשני התאגידים:
  • הוא בעל עניין ב"מיזם בע"מ" (כי הוא מחזיק ביותר מ-5% מהון המניות המונפק שלו).
  • הוא בעל עניין ב"מפעל בע"מ" כי הוא מחזיק ב-25% מהון המניות של התאגיד "מיזם בע"מ" שהוא בעל עניין ב"מפעל בע"מ".
 • רשם ההוצאה לפועל יכול לאסור על אלמוני להיות בעל עניין ב"מיזם בע"מ" ולשם כך עליו לצמצם את ההון המונפק של "מיזם בע"מ" שבו הוא מחזיק.
 • אם רשם ההוצאה לפועל יאסור עליו להיות בעל עניין ב"מפעל בע"מ", יהא על אלמוני לעשות את אחד מהשניים:
  • לגרום לכך ש"מיזם בע"מ" יחזיק פחות מ-5% מההון של "מפעל בע"מ";
  • להחזיק פחות מ-25% מההון של "מיזם בע"מ" (במקרה כזה "מיזם בע"מ" יישאר בעל עניין ב"מפעל בע"מ").
 • אם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, יכולה ההגבלה לכלול מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד.
 • אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלה זו על החייב בכל אחד משלושת המקרים הבאים:
   • החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל, והוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי-התשלום, ובלבד שסך כל החובות במצטבר שיש לחייב בהוצאה לפועל עולים על 500 ₪.
   • החוב נובע ממזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו, למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום).
   • החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ובלבד שהתקיים אחד משני המקרים הבאים:
    • חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחוב או החובות במצטבר עולים על 2,500 ₪.
    • חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחוב או החובות במצטבר עולים על 500 ₪.

  למי ואיך פונים

  • זוכה בהוצאה לפועל המעוניין להטיל את ההגבלה הנ"ל על החייב, צריך להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה על גבי טופס בקשה להטלת הגבלות על חייב ו/או עיכוב יציאה מהארץ (טופס 506) ולסמן ב- X את בקשה מס' 310 ואת ההגבלה המבוקשת.
  • הבקשה תוגש בכתב (יש לציין את מספר התיק בהוצאה לפועל).
  • על הזוכה לפרט את ההגבלות שאותן הוא מבקש להטיל על החייב (ניתן להטיל הגבלות נוספות מלבד הגבלה זו, ולכן יש לציין את ההגבלה הספציפית המבוקשת).
  • יש לציין את פרטי החייב (שמו, מענו, מספר הזהות שלו ושם אביו).
  • אם פרטי החייב אינם תואמים את המידע הרשום במרשם האוכלוסין יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
  • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו על-פי הפירוט הבא:
   • חייב שהוא רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית - יש לצרף אישור על שם החייב כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים על-ידם (כולל פרסום באתר האינטרנט הרשמי של המשרד);
   • חייב שהוא אגודה שיתופית - סמל האגודה השיתופית החייבת כפי שרשום אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות;
   • חייב שהוא עמותה רשומה - המספר והסמל של העמותה החייבת כרשום אצל רשם העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות;
   • חייב שהוא חברה - שם החברה ומספר ח"פ כפי שרשום בדוח רשם החברות.

  אופן הגשת הבקשה

  • את הבקשה ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים הבאות:
   • הגשה ידנית בלשכה- ניתן להגיש את הבקשה בלשכה שבה מתנהל התיק, לאחר זימון תור מראש בלבד.
   • דוא"ל או פקס- ניתן להגיש את הבקשה באמצעות משלוח הטופס בדוא"ל או בפקס ללשכה שבה מתנהל התיק.
   • דואר- ניתן להגיש את הבקשה באמצעות משלוח הטופס בדואר ישראל ללשכה שבה מתנהל התיק.
   • באופן מקוון (לעורכי דין בעלי כרטיס חכם)- באמצעות האיזור האישי באתר רשות האכיפה והגבייה.
    • בהגשה באמצעות האיזור האישי אין צורך לצרף את טופס הבקשה, אך חובה לציין נימוקים לבקשה במקום הייעודי.
  • לאחר הגשתה, הבקשה תועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל המטפל בתיק.

  שלבי ההליך

  מועד כניסתה של ההגבלה לתוקף

  • ההגבלה לא תיכנס לתוקף מייד, אלא רק לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאת ההתראה לחייב.
  • ההגבלה לא תיכנס לתוקף אם במהלך 30 הימים הנ"ל ייפרע החוב או שהחייב יתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל וישכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל.
  • אם הטיל רשם ההוצאה לפועל את ההגבלה בנוכחות החייב, לא תישלח לחייב התראה. במקרה כזה ההגבלה תיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הטלת ההגבלה, אלא אם כן ייפרע החוב או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל.

  ביטול ההגבלה

  • ההגבלה תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:
   • החוב נפרע.
   • רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, או להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
   • רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל;
   • עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מייד ללא צורך במשלוח התראה.
  • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: משרד הפנים, משטרת הגבולות וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
  • לפרטים נוספים ראו בקשה לביטול הגבלה שהטיל רשם ההוצאה לפועל.
  • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (למשל, רשם החברות) וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

  ערעור

  חשוב לדעת

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים