הקדמה:

כאשר חייב בהוצאה לפועל הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או חייב מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו, ניתן להגביל אותו מלייסד תאגיד, או מלהיות בעל עניין בתאגיד
במקרה שהחייב השתתף בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, רשאי רשם ההוצאה לפועל לתת הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד
החייב יכול להתייצב לחקירת יכולת על מנת לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
לפרטים נוספים ראו אתר רשות האכיפה והגבייה
 • במקרים שבהם רואים את החייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או במקרה של חוב שמקורו בתשלום מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו של החייב, רשאי רשם ההוצאה לפועל להגביל את החייב בפעילותו בתאגידים בכל אחד מהאופנים הבאים:
 • הגבלת החייב מלייסד תאגיד;
 • הגבלת החייב מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, בין אם הדבר נעשה בעצמו או יחד עם אחר או באמצעות אחר. הגבלה זו לא תאפשר לחייב:
 • להחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד;
 • להחזיק בחמישה אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בתאגיד;
 • למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד;
 • למנות את המנכ"ל של התאגיד;
 • לכהן כדירקטור של התאגיד;
 • לכהן כמנכ"ל התאגיד;
 • להחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של תאגיד, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, כאשר התאגיד בעצמו הוא בעל עניין בתאגיד אחר.
דוגמה
 • אלמוני מחזיק ב-25% מהון המניות המונפק של התאגיד "מיזם בע"מ".
 • התאגיד "מיזם בע"מ" מחזיק ב-5% מהון המניות המונפק של התאגיד "מפעל בע"מ".
 • "מיזם בע"מ" הוא בעל עניין ב"מפעל בע"מ" (כי הוא מחזיק ב-5% מהון המניות שלו).
 • אלמוני הוא בעל ענין בשני התאגידים:
 • הוא בעל ענין ב"מיזם בע"מ" (כי הוא מחזיק ביותר מ-5% מהון המניות המונפק שלו).
 • הוא בעל ענין ב"מפעל בע"מ" כי הוא מחזיק ב-25% מהון המניות של התאגיד "מיזם בע"מ" שהוא בעל ענין ב"מפעל בע"מ".
 • רשם ההוצאה לפועל יכול לאסור על אלמוני להיות בעל ענין ב"מיזם בע"מ" ולשם כך עליו לצמצם את ההון המונפק של "מיזם בע"מ" שבו הוא מחזיק.
 • אם רשם ההוצאה לפועל יאסור עליו להיות בעל ענין ב"מפעל בע"מ", יהא על אלמוני לעשות את אחד מהשניים:
 • לגרום לכך ש"מיזם בע"מ" יחזיק פחות מ-5% מההון של "מפעל בע"מ";
 • להחזיק פחות מ-25% מההון של "מיזם בע"מ" (במקרה כזה "מיזם בע"מ" יישאר בעל ענין ב"מפעל בע"מ").
 • אם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, יכולה ההגבלה לכלול מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד.

 • אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל

  למי ואיך פונים

  הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל

  שלבי ההליך

  מועד כניסתה של ההגבלה לתוקף

  הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל

  ביטול ההגבלה

  הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל

  • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (למשל, רשם החברות) וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

  ערעור

  חשוב לדעת

  • הרשם רשאי אך אינו חייב להטיל את ההגבלות, והדבר נתון לשיקול דעתו.
  • הרשם יטיל את ההגבלות רק אם הוא שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב.
  • הרשם רשאי להטיל את ההגבלות לתקופות שיקבע ובתנאים שיקבע.
  • אם ההחלטה על הגבלת החייב בכל הקשור לפעילותו בתאגיד ניתנה מבלי שהחייב עצמו טען בפני רשם ההוצאה לפועל (בכתב או בעל-פה), רשאי החייב להגיש בקשה לביטול הצו תוך 7 ימים מהיום שנודע לו עליו. למידע נוסף ראו: בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע.
  • הטלת ההגבלה
  • הרשם יכול להטיל על החייב הגבלות אחרות במקום או בנוסף להגבלה הנ"ל, כגון:
  1. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר
  2. צו עיכוב יציאה מהארץ;
  3. הגבלת החייב כ"לקוח מוגבל מיוחד" בבנקים;
  4. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב;
  5. הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה.

  חקיקה ונהלים

  ארגוני סיוע

  הוצאה לפועל וגבייה

  גורמי ממשל

  הוצאה לפועל וגבייה