אדם בגיר יכול להגדיר מי יקבל החלטות עבורו במצבים בהם לא יוכל לעשות זאת בעצמו, באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך
ייפוי הכוח יכול לכלול הנחיות מוגדרות, ויכול גם לאפשר למיופה הכוח שיקול דעת עצמאי
ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב שבו האדם יאבד את כשרותו המשפטית, כך שמיופה הכוח יפעל במקום מינוי אפוטרופוס
למידע רשמי ראו אתר האפוטרופוס הכלליסרטון הסבר מטעם משרד המשפטים בנושא ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות בעצמו.

 • ייפוי הכוח יכול להיערך על ידי כל אדם מעל גיל 18, שמבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך ואת תוצאותיו.
 • ייפוי הכוח קובע מי יהיה מיופה הכוח וכיצד עליו לפעול בנושאים שונים. למידע מפורט על סמכויות מיופה הכוח והתנאים שחלים עליו ראו מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך.
 • ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם. כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש:
  • ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
  • אם רוצים, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. למידע נוסף ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.
  • ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.
 • יפוי הכוח יכול לקבוע הנחיות ברורות בנושאים מסוימים, או להשאיר למיופה הכוח את שיקול דעת לפעול כראות עיניו.
דוגמה
 • עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים הרפואיים את סוג/זהות המטפל המועדף עליו.
 • עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד.
 • עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.
 • ניתן למנות כמיופה כוח רק אדם שהסכים מראש לשמש ככזה.
 • ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.
 • ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.
 • ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
 • על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות האדם שערך את ייפוי הכוח.
 • במקרה שההנחיה שניתנה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם, מיופה הכוח צריך לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.
 • האדם הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח חייב לדווח לאנשים מסוימים על פעולותיו ("אנשים מיודעים"), או לקבוע שמיופה הכוח יהיה בפיקוח האפוטרופוס הכללי.

מי זכאי?

 • כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו.
 • על האדם לעמוד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא מעל גיל 18.
  2. הוא מבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו (אם מדובר באדם עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו).

עניינים שצריכים או ניתנים להיכלל בייפוי הכוח המתמשך

 • בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו (עניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים, ועניינים רפואיים).
 • בנוסף, יכול האדם לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו.
 • אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין.
דוגמה
אדם יכול להורות כי ייפוי הכוח המתמשך הוא לתקופה של 5 שנים שלאחריהן הוא אינו בתוקף עוד.
 • האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר (שמכונה "אדם מיודע"), שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.
  • לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה.
  • "אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח.
 • יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכוח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן, ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לממשן. למידע נוסף ראו בערך מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך.
שימו לב
לייפוי כוח לצרכים רפואיים בלבד ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. לרשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך.
 • לאחר עריכת ייפוי הכוח יש להפקיד אותו (ככלל, באופן מקוון), אצל האפוטרופוס הכללי. למידע מפורט על הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך והפקדתו לחצו כאן.
 • אם מדובר בייפוי כוח לנושאים רפואיים בלבד, ניתן לערוך אותו בפני כל עורך דין (גם מי שלא עברו הכשרה מיוחדת בנושא), וכן בפני רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך. למידע נוסף ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

תנאים לכניסה לתוקף

 • הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תהיה באחד משני המקרים הבאים, לפי מה שנקבע בייפוי הכוח:
  1. במועד שבו האדם הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח.
  2. בהתקיים תנאים מסוימים, שנקבע בייפוי הכוח כי אם הם מתקיימים, ייפוי הכוח ייכנס לתוקף (למשל אשפוז פסיכיאטרי, כניסה למצב סיעודי וכדומה).
 • לא ניתן לקבוע בייפוי הכוח כי הוא ייכנס לתוקף בהחלטה בלעדית של מיופה הכוח.
 • עם זאת, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף בהחלטה משותפת של מיופה הכוח ומשפחתו של הממנה, שיוכלו להעיד כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף.
 • אם אין הוראות מפורשות לגבי תנאי כניסת ייפוי הכוח לתוקף, תידרש חוות דעת רפואית שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין עוד באותם עניינים לשמם נערך ייפוי הכוח המתמשך.
 • לגבי ייפוי כוח לעניינים רכושיים, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף גם אם האדם עדיין מסוגל להבין בדבר.
 • חשוב: אין בעצם הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לפגוע בכשרות המשפטית של האדם הממנה.

הודעה על כניסה לתוקף

 • על מיופה הכוח להודיע על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח לאנשים הבאים:
  • הממנה.
  • אם הממנה מתגורר במעון – יש להודיע למנהל המעון.
  • אם הממנה מתגורר אצל קרוביו (בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה) – יש להודיע לאותם קרובים.
  • אם הממנה קבע במסמך אנשים מסוימים שיש להודיע להם על כניסה לתוקף – יש ליידע גם אותם.
  • יש ליידע גם את האדם המיודע, אם נקבע כזה.
  • יש ליידע את מיופי הכוח החלופיים, אם נקבעו.
 • לאחר מכן יודיע מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף בטופס הצהרה על כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף.
 • ההודעה לאפוטרופוס הכללי תיעשה באחת משתי הדרכים:
  • באופן מקוון, באמצעות הזדהות חכמה או באיזור האישי, באמצעות סיסמה אישית שניתנה במועד הפקדת ייפוי הכוח.
  • בקבלת קהל במשרדי האפוטרופוס, בהתאם למקום מגורי הממנה, בימים ב' ו ד', בין השעות 08:30-12:30, בזימון תור מראש בלבד.
 • להצהרה יצורפו מסמכים נלווים, כגון חוות דעת רפואית (אם יש צורך בהתאם לאמור בייפוי הכוח) או כל מסמך רלוונטי אחר.
 • האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה של ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.
 • מסמך ייפוי הכוח המתמשך יישא חותמת האפוטרופוס הכללי ובה יצוינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.

מימוש ייפוי כוח שנכנס לתוקף

 • מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך.
 • על מיופה הכוח להציג לכל דורש את מסמך ייפוי הכוח הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי ותאריך הכניסה לתוקף.
 • המסמך יכובד על-ידי הגופים הרלוונטיים לתחומים שהוגדרו בייפוי הכוח (כגון גופים פיננסיים או גורמים רפואיים).

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

 • ייפוי כוח מתמשך יפקע אם התקיים אחד המצבים הבאים:
  1. תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש.
  2. מת מייפה הכוח או מיופה הכוח.
  3. חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים (לפירוט התנאים ראו בערך מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך).
  4. מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל.
  5. מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח.
  6. מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע (אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח).
  7. מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.
 • יש למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי:
  • אם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף - על האדם הממנה (האדם שערך את ייפוי הכוח) להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.
  • אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף - על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.
 • ההודעה לאפוטרופוס הכללי תיעשה באופן מקוון, באמצעות הזדהות חכמה או באיזור האישי, באמצעות סיסמה אישית שניתנה במועד הפקדת ייפוי הכוח.

ביטול ייפוי כוח מתמשך

 • האדם הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח.
 • אם ייפוי הכוח כבר נכנס לתוקף והאדם הממנה חתם על סעיף שמגביל את אפשרותו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, יש לקבל את אישור בית המשפט לצורך הביטול.
 • בנוסף, קרוביו וידידיו של האדם הממנה רשאים לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את ייפוי הכוח בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. קיימות נסיבות מיוחדות שקשורות לתפקודו של מיופה הכוח.
  2. הנסיבות שבהן נערך ייפוי הכוח מצדיקות את ביטולו (למשל כאשר ייפוי הכוח נחתם תחת הפעלת לחץ).
 • למידע נוסף ראו ביטול ייפוי כוח מתמשך.

חלופות לעריכת ייפוי כוח מתמשך

 • אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס, יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות.
 • מסמך הנחיות מקדימות מאפשר לקבוע הוראות שונות, כגון זהות האפוטרופוס שימונה, וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו. למידע נוסף ראו מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.
 • אדם שלא ערך ייפוי כוח מתמשך אך אינו זקוק לאפוטרופוס יכול למנות תומך החלטות.
 • תפקידו של תומך ההחלטות אינו לקבל החלטות עבור אותו אדם, אלא להציג בפניו את כל המידע הרלוונטי, לקבל עבורו מידע נחוץ ולסייע לו בקבלת ההחלטות עבור עצמו. למידע נוסף ראו תומך החלטות.

שירות ותמיכה

חשוב לדעת

 • לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה כי האדם יאבד את כשרותו המשפטית.
 • עם זאת, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף במצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך.
 • אדם שערך והפקיד מסמך ייפוי כוח מתמשך, אך ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף, והוא נדרש לטיפול רפואי דחוף, והרופא שמטפל בו בבית חולים ציבורי או במרפאה ציבורית קבע בחוות דעת שאותו אדם לא מסוגל לתת הסכמה מדעת, רשאי הרופא ליזום מינוי של האדם שנקבע במסמך ייפוי הכוח כמקבל החלטות זמני עבורו. למידע נוסף ראו: מינוי מקבל החלטות זמני לעניין טיפולים רפואיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים