מנהל עיזבון מתמנה לניהול עיזבונו של נפטר, כאשר היורשים אינם יכולים לנהל או לחלק ביניהם את העיזבון בעצמם
מנהל עיזבון רשאי, בין היתר, לגבות חובות של העיזבון, לשלם חובות של הנפטר, לנהל את נכסי העיזבון באופן שוטף (כגון חברות או נכסים להשכרה) עד שיחולקו בין היורשים, לאתר יורשים ונכסים של הנפטר וכיו"ב
כל יורש או זוכה לפי צוואה רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון והמינוי יתבצע רק אם קיים צורך ממשי
מנהל עיזבון יכול להתמנות באופן זמני, עד למתן צו קיום צוואה או צו ירושה, או באופן קבוע, עד לחלוקת כל העיזבון
הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון כרוכה בתשלום אגרה

קיימים מקרים בהם היורשים אינם יכולים לנהל את עיזבון המוריש מסיבות שונות, בהן מורכבות העיזבון או חובות כבדים הרובצים עליו, סכסוכים חריפים בין היורשים לבין עצמם או מסיבות אחרות. במקרים אלה ייתכן שיהיה צורך במינוי מנהל עיזבון זמני או קבוע לצורך שמירה על העיזבון או על זכויות מי מהיורשים, בהתאם לנסיבות.

 • תפקידיו של מנהל העיזבון משתנים בהתאם לנסיבות. בין היתר, מנהל העיזבון יכול לאתר את כל נכסי העיזבון של הנפטר (הדבר רלוונטי במיוחד אם העיזבון כולל נכסים מורכבים, כגון חברות וחשבונות בנק בחו"ל), לשלם חובות של הנפטר מתוך העיזבון, לגבות חובות של העיזבון, לאתר יורשים של הנפטר, לנהל את נכסי העיזבון הדורשים ניהול שוטף (כגון חברות או נכסים להשכרה), לבצע פעולות נדרשות בנכסי העיזבון (לעיתים הדבר ידרוש אישור מבית המשפט) לנהל הקדש או נאמנות שביקש הנפטר להקים ופעולות נוספות בהתאם לצורך.
טיפ
 • מינוי מנהל עיזבון עלול לסרבל את הליך חלוקת העיזבון, גורר הוצאות (כגון תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון) והליכים שעלולים להתברר כמיותרים.
 • לכן, רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמיתי וממשי בכך.

מי יכול להתמנות למנהל עיזבון

 • לתפקיד מנהל העיזבון רשאי להתמנות תושב הארץ, תאגיד או האפוטרופוס הכללי.
 • ברוב המקרים האפוטרופוס הכללי לא יתמנה למנהל העיזבון, ויתמנה אחד מאלה:
  • מי שהנפטר ציין בצוואתו כמנהל עיזבון.
  • אדם שלא הוזכר בצוואה, אך כל היורשים המוזכרים בצוואה מסכימים על מינויו למנהל עיזבון.
  • במקרה שהנפטר לא השאיר צוואה, כל אדם המוסכם על כל היורשים על פי דין.
  • אם אין צוואה או מינוי בצוואה ואין הסכמה בין היורשים, יתמנה למנהל העיזבון מי שבית המשפט מינה לתפקיד זה.
טיפ
 • יורש יכול להתמנות למנהל עיזבון, כל עוד לא קיים ניגוד עניינים בינו לבין יתר היורשים.
 • במקרה שבו נדרשות פעולות משפטיות מורכבות בניהול העיזבון, תינתן עדיפות למינוי מנהל עיזבון שהינו עו"ד במקצועו.

כיצד ניתן לפעול למינוי מנהל עיזבון

 • כל אדם מעוניין (למשל: יורש על פי דין או צוואה, נושה של העיזבון או נושה של אחד היורשים) יכול לפנות אל הרשם לענייני ירושה, אל בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי הרלוונטי (למשל: בית הדין השרעי למוסלמים, בית הדין הכנסייתי לנוצרים, בית הדין הדרוזי לבני העדה הדרוזית או בית הדין הרבני ליהודים) בבקשה למינוי מנהל עיזבון.
 • הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט או בית הדין, בהתאם לתנאים הבאים:
  • כאשר המוריש השאיר צוואה המפרטת מי הוא רוצה שישמש כמנהל עזבונו, אין צורך בהסכמת היורשים למינוי מנהל העיזבון, וניתן לפנות בבקשה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין.
  • כאשר המוריש לא פירט בצוואתו מי יתמנה למנהל עיזבון, או שיורשי המוריש מבקשים למנות למנהל עיזבון אדם אחר ממי שנזכר בצוואה:
   • אם כל היורשים מסכימים פה אחד על זהות מנהל העיזבון, הבקשה למינוי תוגש לרשם לענייני ירושה והוא יוכל להחליט אם למנות מנהל עיזבון באופן זמני או קבוע.
   • אם היורשים אינם מסכימים פה אחד, הבקשה למינוי תוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי הרלוונטי.
  • כאשר המוריש לא הותיר צוואה כלל:

נסיבות למינוי מנהל עיזבון

 • ככלל, אם העיזבון וניהולו מורכבים יותר, כך סביר יותר שהערכאה המוסמכת תורה על מינוי מנהל עיזבון.
 • דוגמאות לסיבות המצדיקות מינוי מנהל עיזבון: חובות כבדים הרובצים על העיזבון, נכסים רבים ומורכבים בעיזבון (נכסים בחו"ל, תאגידים), קושי באיתור יורשים, יורשים שאינם כשירים (למשל קטינים או בעלי מוגבלויות), סכסוך בין יורשים או ריבוי יורשים באופן שאינו מאפשר ניהול תקין של העיזבון.
 • מחלוקת בין היורשים לא תהווה, כשלעצמה, סיבה למינוי מנהל עיזבון.
טיפ
הערכאה המוסמכת תמנה מנהל עיזבון רק כאשר התרשמה שקיים צורך ממשי בכך. משום כך, לא ימונה מנהל עיזבון רק בגלל שכל היורשים מבקשים זאת, או רק בגלל שהמוריש ביקש זאת בצוואתו.

מנהל עיזבון זמני ומנהל עיזבון קבוע

מנהל עיזבון זמני

 • מנהל עיזבון זמני מתמנה עד למתן צו ירושה או עד למתן צו קיום צוואה.
 • המינוי יהיה למשך 6 חודשים, אלא אם נקבע אחרת בצו.
 • סיבות למינוי מנהל עיזבון זמני:
  • כאשר נכסי העזבון מצריכים טיפול מיוחד, כגון חברות שיש צורך לנהל באופן מתמשך.
  • כאשר קיים חשש כי בפער הזמנים שבין מועד פטירת המוריש לבין מועד חלוקת העיזבון עשוי להיגרם נזק לעיזבון (למשל, אם קיימים לטובת העיזבון חובות שניתן לגבות, או שיש צורך להקטין את הוצאות העיזבון).
  • כאשר יש סכסוך בין יורשים לגבי היקף הנכסים הנכללים בעיזבון.
  • כאשר אחד היורשים פסול דין או קטין, וקיים חשש ממשי שפעולות יורשים אחרים יפגעו בזכויות הירושה שלו.
 • אם ניתן להמתין עד קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה מבלי שייגרם נזק לעיזבון או למי מהיורשים - לא ימונה מנהל עיזבון זמני.

מנהל עיזבון קבוע

 • מנהל עיזבון קבוע מתמנה עד לחלוקת כל העיזבון.
 • המינוי יהיה למשך שנתיים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה אחרת.
 • סיבות למינוי מנהל עיזבון קבוע:
  • כאשר קיימת מחלוקת חריפה בין היורשים על אופן ניהול העיזבון ואופן חלוקתו ביניהם.
  • כאשר חלוקת העזבון מעוררת קשיים רבים (למשל אם מדובר בחברות ותאגידים שיש צורך להבין את השווי שלהן וכיצד לחלק אותן בין היורשים), כאשר המוריש ציווה להקים הקדש ציבורי או כאשר הצוואה מורכבת, מסיבות שונות.
  • כאשר יש להבטיח אינטרסים של יורשים קטינים או יורשים חסויים או כאשר קיים קושי לאתר את כלל היורשים - בדומה למינוי מנהל עיזבון זמני.

חובותיו של מנהל עיזבון

 • להגיש ליורשים פרטות ודוחות (עד ה-01.07.2023 הדיווחים הוגשו לאפוטרופוס הכללי והוא גם פיקח על פעולתם של מנהלי עיזבון).
 • לנהל חשבונות ולהגיש ליורשים דין וחשבון ולמסור להם מידע בכל הנוגע לניהול העיזבון.
 • לנהל הליכים בשם העיזבון ומטעם היורשים.
 • לדווח לאפוטרופוס הכללי (במקרים מסוימים).
 • לקבל הוראות שונות מבית המשפט.
 • ישנן פעולות הדורשות את אישורו של בית המשפט טרם ביצוען, ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי טרם ביצוע פעולות כמנהל עיזבון.
שימו לב
 • ב-01.07.2023 נכנס לתוקף תיקון לחוק הירושה, במסגרתו, בין היתר, צומצם הפיקוח של האפוטרופוס הכללי על מנהלי העיזבון.
 • ככלל, תפקידם של היורשים הוא לפקח על מנהל העיזבון ולהבטיח כי הוא מבצע את תפקידו כראוי.
 • למידע נוסף על השינויים בעקבות התיקון לחוק ראו בהודעת האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה.

שכר טרחה למנהל עיזבון

 • בסמכותו של בית המשפט לפסוק את גובה התשלום למנהל העיזבון.
 • השכר שייקבע בית המשפט למנהל העיזבון עבור מילוי תפקידיו ועשיית הפעולות שבסמכותו לא יעלה על 3% משווי העיזבון, וייקבע תוך התחשבות בגורמים שונים, ביניהם: שווי העיזבון, סוג הנכסים, היקף הפעולות שביצע מנהל העיזבון וטיבן.
 • במקרים מיוחדים בהם ניהול העיזבון כלל פעולות חריגות או דרש מאמץ מיוחד לשם ביצוע התפקיד, רשאי בית המשפט להגדיל את שכרו של מנהל העיזבון עד ל-4% משווי העיזבון.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה