הקדמה:

הפרשות שהופקדו לביטוח הפנסיוני של עובדים פלסטינים מיועדות לתשלום קצבת זיקנה עבורם כשיגיעו לגיל פרישה וקצבת נכות אם יאבדו את כושר עבודתם, וכן לקצבאות עבור שאיריהם במקרים שבהם העובד נפטר או הגמלאי שקיבל קצבת זיקנה נפטר
עובדים המעוניינים למשוך את הכספים שנצברו בביטוח הפנסיוני לפני גיל פרישה ובהיעדר אירוע מזכה (כגון נכות או מוות) צריכים לפנות ללשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית או לעו"ד ישראלי הרשום כמייצג
משיכה מוקדמת של הכספים‏ (לפני גיל פרישה או ללא אירוע מזכה) עלולה להקטין את גובה הקצבאות שהעובד או שאיריו יקבלו ואף לבטל את זכאותם
למידע נוסף ראו משיכת כספי הפנסיה של עובדים פלסטינים באתר רשות ההגירה והאוכלוסין וכן נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים
שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

ככלל, עובדים פלסטינים זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או להסכם קיבוצי שחל עליהם. הביטוח הפנסיוני מיועד לתשלום קצבאות לעובד (קצבת זיקנה כשיגיע לגיל פרישה או קצבת נכות במקרה של אבדן כושר עבודה) וכן קצבה לשאיריו במקרה של מות העובד.

 • עובדים פלסטינים רשאים למשוך את הכספים שנצברו בביטוח הפנסיוני לפני גיל פרישה ובהיעדר אירוע מזכה (כגון נכות או מוות).
 • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה הקצבה שהעובדים או שאיריהם זכאים לה ואף לבטל את זכאותם לקצבה.
טיפ
עובדים השוקלים להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לפני גיל פרישה מוזמנים לפנות לנציג עמותת "קו לעובד", מר עבד אלחלים דארי عبد الحليم داري בדוא"ל , כדי לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים שמועסקים או הועסקו כדין בישראל והופקדו עבורם הפרשות בביטוח פנסיוני.
 • שימו לב: עובד המקבל קצבת זיקנה או קצבת נכות אינו רשאי למשוך כספים במשיכה מוקדמת.

מועד הגשת הבקשה למשיכה מוקדמת

שלבי ההליך

 • עובדים פלסטינים המעוניינים במשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה והפיצויים צריכים להגיש בקשה באמצעות אחד מהגורמים הבאים:
  • לשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית שהעובדים משויכים אליה.
  • עורך דין ישראלי הרשום כמייצג במערכת מדורי התשלומים של רשות האוכלוסין וההגירה (כדי להירשם כמייצג, על עורך הדין להגיש צילום רישיון עו"ד ישראל בתוקף ואת פרטי ההתקשרות עמו).
 • לשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית או העו"ד הישראלי המייצג את העובדים ימלאו טופס בקשה למשיכה מוקדמת (בקובץ אקסל), בהתאם להוראות למילוי קובץ נתוני בקשות למשיכה מוקדמת עבור עובדים פלסטינים, ויעבירו את הבקשה אל אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, בדוא"ל: .
 • לאחר קליטת הקובץ, יישלח אל הגורם שבאמצעותו הוגשה הבקשה (לשכת התעסוקה או העו"ד) דו"ח לגבי קליטת הבקשה והנחיות לצירוף מסמכים נוספים.
 • אם הבקשה שהוגשה נמצאה תקינה, על העובדים לשלוח תוך 30 ימים מקליטת הבקשה את המסמכים הבאים:
  • תצהיר נלווה לבקשה למשיכת כספים (מקור בלבד).
  • צילום תעודת זהות של העובד.
  • מסמך מקורי של פרטי חשבון הבנק של העובד, שבו יופיעו שם העובד, מספר תעודת זהות, מספר בנק, מספר סניף ומספר חשבון.
  • לבקשה שמוגשת באמצעות עו"ד יש לצרף גם:
   • ייפוי כוח (מקור בלבד).
   • מכתב בקשה המפרט את פרטי העובד ומהות הבקשה.
 • את המסמכים יש לשלוח באמצעות דואר רגיל לאגף שירות למעסיקים בכתובת אגריפס 44, בניין כי"ח, קומה 2 ת"ד 28207 ירושלים, או להניח את המסמכים בתיבת השירות בכניסה לאגף שירות למעסיקים בכתובת זו.
 • אם המסמכים הנדרשים לא יישלחו תוך 30 ימים, הבקשה תבוטל והפונה יצטרך להגיש בקשה חדשה.
 • אם הבקשה לא תימצא תקינה, דו"ח קליטת הבקשה יפרט מדוע העובד אינו זכאי למשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה והפיצויים.
 • לאחר אישור סופי של הבקשות, יעביר אגף שירות למעסיקים את הכספים ישירות לחשבון הבנק של העובד. כמו כן, יישלחו למייצגים בדוא"ל דוחות על ביצוע התשלומים.
 • למידע נוסף ראו:

משיכה מוקדמת של כספי עובדים שנפטרו

 • בהגשת בקשות למשיכה מוקדמת של כספי התגמולים והפיצויים של עובדים שנפטרו, יש לדאוג תחילה לקבלת צו ירושה מאומת ומתורגם לעברית, שנעשית בשני שלבים:
 1. אישור הצו במשרד המשפטים הפלסטיני.
 2. אישור הצו ביחידה הממונה על העזרה המשפטית במשרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • במקרה שעובד משך את הכספים שנצברו בקופת הפנסיה לפני גיל פרישה ובהיעדר אירוע מזכה:
  • העובד לא יהיה זכאי לקצבה עבור כל התקופה שעד למועד המשיכה המוקדמת.
  • תקופת זכאותו לקצבת זיקנה תחל להיספר מחדש לאחר ביצוע המשיכה, בתנאי שההפקדות לקרן יחודשו.
 • שאירי עובד שנפטר שאינם זכאים לקצבת שאירים, יהיו רשאים למשוך את הכספים שהפקיד העובד במשיכה חד פעמית.

ארגוני סיוע

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים