הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים
המעסיק ישלם את חלקו ואת חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
עובדים המבוטחים בביטוח פנסיוני עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאי הזכאות, לתשלום קצבת זיקנה (פנסיה), קצבת נכות, וקצבאות שאירים (למשפחה) כשהעובד נפטר או כשהגמלאי נפטר
לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות נקבעו כללים שונים בביטוח הפנסיוני


שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

עובדים פלסטינים זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים.

 • ההפרשות לביטוח הפנסיוני כוללות:
  • הפרשות של המעסיק ושל העובד עבור תגמולים לרכיב פנסיוני.
  • הפרשות של המעסיק על חשבון פיצויי פיטורים.
 • מעסיק של עובדים פלסטינים בישראל צריך לשלם את חלקו ואת חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • כספי הביטוח הפנסיוני יופקדו בחשבון ייעודי וישמשו, בהתאם לתנאי הזכאות, לתשלום קצבת זיקנה (פנסיה) לעובדים בהגיעם לגיל פרישה וקצבת נכות למי שיאבדו את כושר עבודתם בשל מצבם הרפואי. כמו כן, שאירי העובדים יהיו זכאים, בהתאם לתנאים, לקצבאות שאירים כשהעובד נפטר או כשהגמלאי נפטר.
 • הקופה הייעודית לעובדים הפלסטינים מתנהלת על ידי אגף שירות למעסיקים על-פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה, וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.

מי זכאי?

הערת עריכה
על העסקת עובדים פלסטינים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון גם חלה הלכת הביצוע בקרוב. האם לציין גם את העובדים הפלסטינים הללו?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:54, 20 במרץ 2019 (IST)

השכר שממנו מפרישים עבור הביטוח הפנסיוני

 • שכר העובד ממנו יש להפריש עבור ביטוח פנסיוני כולל את כל רכיבי השכר המובאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים, שהם:
  • שכר יסוד, כולל תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • כל תוספת קבועה שאינה מותנית בתנאי או במצב.
  • דמי חופשה, דמי מחלה, דמי חגים וכל תשלום שהוא חלף שכר.

שיעורי ההפרשות

 • שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זהים לשיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים. להרחבה ראו ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • להלן טבלה המייצגת את שיעורי ההפרשות של העובד ושל המעסיק לביטוח פנסיוני, בהתאם לענפי התעסוקה השונים:
ענף הפרשות מעסיק לתגמולים הפרשות מעסיק לפיצויים סה"כ הפרשות מעסיק הפרשות עובד
ענף מלונאות, חקלאות, שירותים ותעשייה 6.5% 6% 12.5% 6%
ענף הבנייה 7.1% 8.33% (6% עבור פיצויים + 2.33% השלמת פיצויים) החל ממרץ 2011 15.43% 6.6%

תהליך מימוש הזכות

תשלום ההפרשות

 • את התשלומים שצוינו בטבלה שלמעלה, ישלם המעסיק באמצעות מדור תשלום ברשות האוכלוסין וההגירה:
 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה שנשלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • למעסיק יישלח משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דיווח שכר.
 • אם דיווח השכר עבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים, והנתונים (כולל הסכום לתשלום) יישלחו למעסיק בדוא"ל.
 • המעסיק ישלם את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • יש להעביר את התשלום עד ליום ה-15 בחודש שבו המעסיק קיבל את ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • כלל ההפרשות והניכויים בגין פנסיה ופיצויים המועברים באמצעות אגף שירות למעסיקים מופקדים בחשבון ייעודי בבנק ישראל המנוהל ע"י משרד האוצר.
 • בנוסף, לכל עובד מנוהל במערכת הממוחשבת של אגף שירות למעסיקים "כרטיס אישי" שבו מתועדים הניכויים וההפרשות שבוצעו עבורו.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

תשלום יתרת פיצויי הפיטורים ישירות לעובד

 • אם בעת סיום יחסי העובד-מעסיק זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים, והמעסיק שילם דרך אגף שירות למעסיקים רק חלק מפיצויי הפיטורים (6% משכר העובד), על המעסיק לשלם במועד סיום ההעסקה פיצויי פיטורים עבור החלק היחסי מהפיצויים שלא הופרשו לקופה (2.33%).
דוגמה
אם המעסיק הפריש לרכיב הפיצויים 6% בלבד משכרו של העובד באמצעות אגף שירות למעסיקים, העובד יהיה זכאי לקבל את הכספים שהצטברו בקופה ובנוסף על המעסיק לשלם לעובד את החלק מפיצויי הפיטורים שלא הועבר לביטוח הפנסיוני (2.33%) במכפלת השכר האחרון כפול מספר חודשי העבודה.
 • מעסיק של עובד פלסטיני בענף הבנייה חייב (החל ממרץ 2011), להפריש לרכיב הפיצויים 8.33% משכר העובד, שכולל השלמת פיצויים בגובה 2.33%. יחד עם זאת עבור תקופת העבודה שבה לא הופרשו עבור העובד מלוא פיצויי הפיטורים בגובה 8.33%, על המעסיק לשלם ישירות לעובד את יתרת פיצויי הפיטורים.
 • למידע נוסף ראו קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק.

משיכה מוקדמת

 • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה הקצבה (קצבת זיקנה, קצבת נכות או קצבת שאירים) שהעובד או שאיריו זכאים לה ואף לבטל את זכאותם לקבלה.
 • למידע נוסף ראו משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים.

הפרת חובת המעסיק

 • אם המעסיק הפר את חובתו ולא שילם לעובד הפלסטיני את זכויותיו:
 • יש להדגיש כי אי עמידה בחובת הדיווח לאגף שירות למעסיקים, אי ביצוע תשלומים בהתאם לדין, או הגשת דיווחים כוזבים, מהווים הפרה חמורה של תנאי ההיתר להעסקת העובדים הפלסטינים, ועלולים להביא לביטולו או לסיוגו, או לסירוב למתן היתר העסקה בעתיד, וזאת בכפוף להתראה ולעריכת שימוע למעסיק.

פיצוי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ראו פסקי דין בהמשך), אם המעסיק לא הפריש את הכספים, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, עובד שהתפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע בהתאם לצו ההרחבה הכללי בעניין ביטוח פנסיוני (6.5% עבור תגמולים + 6% עבור רכיב הפיצויים, החל מינואר 2017) או בהתאם לצו ההרחבה בענף שחל על העובד.
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק (6.5% החל מינואר 2017).


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • ע"ע (ארצי) 137-08 ‏(באתר נבו) - עובד שלא בוצעו עבורו הפרשות לקרן חיסכון על-פי הוראות הסכם קיבוצי בשל אי הקמתה של הקרן, זכאי לפיצוי בגובה ההפרשות שלא הועברו.
 • בר"ע (ארצי) 51823-10-14 (באתר נבו) - עובדים זכאים לפיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו עבורם לפנסיית חובה על-פי הוראות צו ההרחבה.

הרחבות ופרסומים