עובדים פלסטינים שמועסקים בישראל זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים
החל מיום 01.05.2023 רשות האוכלוסין וההגירה תדווח לחברת "עמיתים" מהו הסכום שיש לגבות מהמעסיק עבור ביטוח פנסיוני של כל עובד, וחברת "עמיתים "תגבה את הסכום ישירות מהמעסיק באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק
עובדים שמבוטחים בביטוח פנסיוני עשויים להיות זכאים לתשלום קצבת זיקנה (פנסיה, קצבת נכות, וקצבאות שאירים (למשפחה) כשהעובד נפטר או כשהגמלאי נפטר
לעובדים פלסטינים שמתגוררים בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות נקבעו כללים שונים בביטוח הפנסיוני


שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

עובדים פלסטינים זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים.

 • ההפרשות לביטוח הפנסיוני כוללות:
  • הפרשות של המעסיק ושל העובד עבור תגמולים לרכיב פנסיוני.
  • הפרשות של המעסיק על חשבון פיצויי פיטורים.
 • החל מיום 01.05.2023 רשות האוכלוסין וההגירה תדווח לחברת "עמיתים" מהו הסכום שיש לגבות מהמעסיק עבור ביטוח פנסיוני של כל עובד, וחברת "עמיתים "תגבה את הסכום ישירות מהמעסיק באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק. עד למועד זה על המעסיק היה להעביר את התשלום ישירות לרשות האוכלוסין וההגירה שהעבירה את הכספים לקופה ייעודית בניהולה.
 • כספי הביטוח הפנסיוני ישמשו, בהתאם לתנאי הזכאות, לתשלום קצבת זיקנה (פנסיה) לעובדים כשיגיעו לגיל פרישה וקצבת נכות למי שיאבדו את כושר עבודתם עקב מצב רפואי. כמו כן, שאירי העובדים יהיו זכאים, בהתאם לתנאים, לקצבאות שאירים כשהעובד נפטר או כשהגמלאי נפטר.
שימו לב
 • החל ‏מיום ‏01.05.2023 גביית ‏התשלומים ‏בגין ‏פנסיה ‏ופיצויים ‏תבוצע ‏על ‏ידי ‏חברת‏ "עמיתים" ‏ישירות ‏מן ‏המעסיקים, ‏בהרשאה ‏לחיוב ‏חשבון ‏מהבנק.
 • את ‏ ‏יתר ‏התשלומים ‏הסוציאליים (ביטוח‏ לאומי, ‏מס ‏הכנסה, ‏בול ‏בריאות, ‏היטל ‏השוואה, ‏ובענף ‏הבניין ‏גם ‏תשלום ‏עבור ‏הקרן ‏לעידוד ‏ענף ‏הבניה) תמשיך ‏רשות האוכלוסין ‏לגבות‏ כרגיל מהמעסיק.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים שמועסקים כדין בישראל.
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.
 • למידע הרלוונטי לעובדים פלסטינים שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, ראו כאן.

השכר שממנו מפרישים עבור הביטוח הפנסיוני

 • שכר העובד ממנו יש להפריש עבור ביטוח פנסיוני כולל את כל רכיבי השכר שמובאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים, שהם:
  • שכר יסוד, כולל תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • כל תוספת קבועה שלא מותנית בתנאי או במצב.
  • דמי חופשה, דמי מחלה, דמי חגים וכל תשלום שהוא חלף שכר.

שיעורי ההפרשות

 • שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני של עובדים פלסטינים שמועסקים בישראל זהים לשיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים. להרחבה ראו ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • להלן טבלה שמייצגת את שיעורי ההפרשות של העובד ושל המעסיק לביטוח פנסיוני, בהתאם לענפי התעסוקה השונים:
ענף הפרשות מעסיק לתגמולים הפרשות מעסיק לפיצויים סה"כ הפרשות מעסיק הפרשות עובד
ענף מלונאות, חקלאות, שירותים ותעשייה 6.5% 6% 12.5% 6%
ענף הבנייה 7.1% 8.33% (6% עבור פיצויים + 2.33% השלמת פיצויים) החל ממרץ 2011 15.43% 6.6%

תהליך מימוש הזכות

תשלום ההפרשות

 • את התשלומים שצוינו בטבלה שלמעלה, המעסיק ישלם באמצעות חברת "עמיתים":
 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה שנשלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • למעסיק יישלח משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דיווח שכר.
 • אם דיווח השכר עבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים, והנתונים (כולל הסכום לתשלום) יישלחו למעסיק בדוא"ל.
 • במקביל, הרשות תדווח לחברת עמיתים מהו הסכום שיש לגבות מכל מעסיק עבור כל עובד.
 • על המעסיקים להעביר לחברת "עמיתים"‏ טופס ‏הרשאה ‏לחיוב ‏חשבון ‏מהבנקים,‏ ‏באמצעות ‏טופס ‏השירות ‏המקוון עד‏ ליום‏ 11.05.2023. כמו כן מעסיקים‏ יכולים להגביל את הסכום המרבי בהרשאה לחיוב חשבון,‏ כך שהסכום‏המרבי יהיה ‏פעמיים הסכום ‏ששולם ‏ע"י‏ המעסיק ללשכת‏ השירות ‏למעסיקים בגין ‏כלל‏ ההפרשות‏ והניכויים ‏לשכר ‏חודש‏ מרץ 2023 . יחד עם זאת באחריות המעסיק לוודא מדי חודש בחודשו כי תקרת ההרשאה מספיקה לתשלוםההפרשות והניכויים בגין פנסיה ופיצויים. למידע נוסף ראו: חוזר ראש מינהל 08/2023 מיום 27.04.2023.
 • חברת עמיתים תגבה את הסכום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, ותשייך את הסכומים שנגבו מן המעסיק עבור כל אחד מעובדיו בהתאם לנתונים שקיבלה מהרשות.
 • אם יש למעסיק השגות לגבי סכום התשלום לפנסיה שאגף השירות למעסיקים חישב, עליו לשלוח ללשכת השירות למעסיקים תיקון לדיווח באופן מיידי ולא יאוחר מ- 10 לחודש, וסכום הפנסיה והפיצויים יעודכן בהתאם לדיווח המתוקן וידווח ל"עמיתים". אם התיקון לדיווח יוגש על ידי המעסיק לאחר ה-10 לחודש, יבוצע קיזוז בגביית הסכום בחודש העוקב.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.
שימו לב
חברת עמיתים תעמיד לרשות העובדים והמעסיקים מוקד טלפוני ואתר אינטרנט בעברית ובערבית בו יפורסם מידע שימושי, וניתן יהיה להפיק נתוני הפקדות, דו"חות וכיו"ב. אך בינתיים ניתן לפנות ליחידה לתנאים סוציאליים ברשות האוכלוסין וההגירה באמצעות טופס מקוון. אנו נעדכן כאשר יוקם המוקד של חברת עמיתים.

תשלום יתרת פיצויי הפיטורים ישירות לעובד

 • אם בעת סיום יחסי העובד-מעסיק העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורים, והמעסיק שילם רק חלק מפיצויי הפיטורים (6% משכר העובד), על המעסיק לשלם במועד סיום ההעסקה פיצויי פיטורים עבור החלק היחסי מהפיצויים שלא הופרשו לקופה (2.33%).
דוגמה
אם המעסיק הפריש לרכיב הפיצויים 6% בלבד משכרו של העובד, העובד יהיה זכאי לקבל את הכספים שהצטברו בקופה ובנוסף על המעסיק לשלם לעובד את החלק מפיצויי הפיטורים שלא הועבר לביטוח הפנסיוני (2.33%) במכפלת השכר האחרון כפול מספר חודשי העבודה.
 • מעסיק של עובד פלסטיני בענף הבנייה חייב (החל ממרץ 2011), להפריש לרכיב הפיצויים 8.33% משכר העובד, שכולל השלמת פיצויים בגובה 2.33%. עם זאת, עבור תקופת העבודה שבה לא הופרשו עבור העובד כל פיצויי הפיטורים בגובה 8.33%, על המעסיק לשלם ישירות לעובד את יתרת פיצויי הפיטורים.
 • למידע נוסף ראו קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק.

משיכה מוקדמת

 • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה הקצבה (קצבת זיקנה, קצבת נכות או קצבת שאירים) שהעובד או שאיריו זכאים לה ואף לבטל את זכאותם לקבלה.
 • למידע נוסף ראו משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים.

הפרת חובת המעסיק

 • אם המעסיק הפר את חובתו ולא שילם לעובד הפלסטיני את זכויותיו:
 • יש להדגיש כי אי עמידה בחובת הדיווח לאגף שירות למעסיקים, אי ביצוע תשלומים בהתאם לדין, או הגשת דיווחים כוזבים, מהווים הפרה חמורה של תנאי ההיתר להעסקת העובדים הפלסטינים, ועלולים להביא לביטולו או לסיוגו, או לסירוב למתן היתר העסקה בעתיד, וזאת בכפוף להתראה ולעריכת שימוע למעסיק.

פיצוי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, אם המעסיק לא הפריש את הכספים, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד לא זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, עובד שהתפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע בהתאם לצו ההרחבה הכללי בעניין ביטוח פנסיוני (6.5% עבור תגמולים + 6% עבור רכיב הפיצויים, החל מינואר 2017) או בהתאם לצו ההרחבה בענף שחל על העובד.
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק (6.5% החל מינואר 2017).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • ע"ע (ארצי) 137-08 - עובד שלא בוצעו עבורו הפרשות לקרן חיסכון על-פי הוראות הסכם קיבוצי בשל אי הקמתה של הקרן, זכאי לפיצוי בגובה ההפרשות שלא הועברו
 • בר"ע (ארצי) 51823-10-14 - עובדים זכאים לפיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו עבורם לפנסיית חובה על-פי הוראות צו ההרחבה

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח פסקי הדין באדיבות אתר ״נבו״