הקדמה:

אלמנות, אלמנים ויתומים של גמלאים פלסטינים שקיבלו לפני פטירתם קצבת זיקנה מביטוח פנסיוני בגין תקופת עבודתם בישראל, עשויים להיות זכאים לקצבת שאירים
אלמנות ואלמנים זכאים ל-60% מסכום קצבת הזיקנה שקיבל/ה הגמלאי/ת לפני הפטירה והיתומים זכאים ל-40% מסכום קצבת הזיקנה
משיכת כספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת השאירים ואף לבטל את זכאותם של השאירים לקצבה


שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

גמלאים פלסטינים שקיבלו קצבת זיקנה לאחר ששולמו עבורם הפרשות לביטוח פנסיוני בגין תקופת עבודתם בישראל, ונפטרו, עשויים לזכות את שאיריהם בקצבת שאירים בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

אזהרה
משיכה מוקדמת של כספי הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה של העובד ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת השאירים ואף לבטל את זכאותם של השאירים לקצבה. למידע נוסף ראו משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים.

מי זכאי?

 • שאיריהם של גמלאים פלסטינים שלפני פטירתם היו זכאים לקצבת זיקנה (פנסיה) בגין עבודתם בישראל:
  • אלמן - בן הזוג של גמלאית שנפטרה, שגר עמה שנה אחת רצופה עד למועד פטירתה, או שהיא ילדה לו ילד ובני הזוג גרו יחד בסמוך לפטירתה.
  • אלמנה- בת הזוג של גמלאי שנפטר, שגרה עמו שנה אחת רצופה עד למועד פטירתו, או שהיא ילדה לו ילד ובני הזוג גרו יחד בסמוך לפטירת העובד. אם העובד הותיר שתי אלמנות או יותר, הקצבה תחולק ביניהן באופן שווה.
  • יתומים- ילדות וילדים של גמלאי/ת שנפטר/ה, שטרם מלאו להם 21 שנה, או מעל גיל 21 אם רופא מטעם אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה קבע כי הם אינם מסוגלים לפרנס את עצמם בשל מצב בריאותם ואין להם הכנסה מכל מקור שהוא.
 • זכאות השאירים לקצבה מותנית בכך שהם אינם מקבלים קצבה אחרת מאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.

גובה הקצבה

 • אלמנות ואלמנים זכאים לקצבה בשיעור של 60% מסכום קצבת הזיקנה ששולמה לגמלאי/ת שנפטר/ה. אם גמלאי הותיר שתי אלמנות או יותר, הקצבה תחולק ביניהן באופן שווה.
 • יתומים זכאים ל-40% מסכום קצבת הזיקנה ששולמה לגמלאי/ת שנפטר/ה בחלוקה שווה בין כל הילדים, ובכל מקרה לא יותר מ-20% לכל ילד. אם חל שינוי במצב של אחד הילדים (כגון הגעה לגיל 21 או פטירה), יבוצע חישוב מחדש של הזכאות לשאר הילדים בהתאם לכללים אלה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש ללשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית את המסמכים הבאים:
  • "טופס בקשה לקבלת קצבת שאירי גמלאי" (ניתן לקבל את הטופס בלשכת התעסוקה).
  • צילום תעודת פטירה של הגמלאי/ת.
  • צילום תעודת זהות של השאירים, כולל הספח.
  • אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחלופין צ'ק מבוטל שכולל את פרטי חשבון הבנק של האלמן/נה.
 • לאחר קליטת הבקשה באגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה תיבדק הזכאות, וסכום הקצבה ייחושב בהתאם לנתונים שצוינו.
 • הזכאות לתשלום תחל עבור החודש שלאחר מועד פטירת הגמלאי/ת.
 • אחת ל-6 חודשים האלמנות והאלמנים צריכים להתייצב אישית בלשכת התעסוקה שבאזור מגוריהם ברשות הפלסטינית, ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.

חשוב לדעת

 • אם קרן הפנסיה המשיכה לשלם לגמלאי/ת שנפטר/ה קצבת זיקנה לאחר מועד הפטירה, התשלומים העודפים יקוזזו מקצבאות השאירים עד לכיסוי ההפרש.
 • אם הגמלאי/ת נפטר/ה בעקבות תאונת עבודה והשאירים זכאים בשל כך לקצבה מהביטוח הלאומי, או שהפטירה אירעה בעקבות תאונת דרכים והשאירים זכאים לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או לפי פקודת הנזיקין, תשלומים אלו יופחתו מסכום קצבת השאירים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים