אלמנות, אלמנים ויתומים של עובדים פלסטינים שהועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני זכאים, בתנאים מסוימים, לקצבת שאירים לאחר פטירת העובד
הקצבה היא בשיעור 60% ממכפלת השכר הממוצע של העובדים באחוזי הפנסיה שצברו והיו יכולים לצבור עד גיל הפרישה
משיכת כספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל הפרישה של העובדים ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון: נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת השאירים ואף לבטל את זכאותם של השאירים לקצבה


שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

שאירים של עובדים פלסטינים שהועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם הפרשות לביטוח פנסיוני זכאים לקצבת שאירים לאחר פטירת העובד, בהתאם לתנאים שיפורטו.

אזהרה
משיכה מוקדמת של כספי הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה של העובד ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון: נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת השאירים ואף לבטל את זכאותם של השאירים לקצבה. למידע נוסף ראו משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים.

מי זכאי?

 • שאיריהם של עובדים פלסטינים:
  • אלמן - בן הזוג של עובדת שנפטרה, שגר עמה שנה אחת רצופה עד למועד פטירתה, או שהיא ילדה לו ילד ובני הזוג גרו יחד בסמוך לפטירתה.
  • אלמנה- בת הזוג של עובד שנפטר, שגרה עמו שנה אחת רצופה עד למועד פטירתו, או שהיא ילדה לו ילד ובני הזוג גרו יחד בסמוך לפטירת העובד. אם העובד הותיר שתי אלמנות או יותר, הקצבה תחולק ביניהן באופן שווה.
  • יתומים- ילדות וילדים של עובד/ת שנפטר/ה, שטרם מלאו להם 21 שנה, או מעל גיל 21 אם רופא מטעם אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה קבע כי הם אינם מסוגלים לפרנס את עצמם בשל מצב בריאותם ואין להם הכנסה מכל מקור שהוא.
 • זכאות השאירים לקצבה מותנית בכך שהעובד צבר תקופת אכשרה- תקופה של 12 חודשי ביטוח רצופים לפחות שבהם שולמו עבורו הפרשות לביטוח הפנסיוני, ובתנאי שלא חלפו יותר מ-3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה עד לפטירתו של העובד.
  • אם העובד נפטר בשל מחלה או תאונה שאירעו לפני מועד הצטרפותו לביטוח הפנסיוני, נדרשת תקופת אכשרה של 36 חודשי ביטוח רצופים לפני פטירתו, ובתנאי שלא חלפו למעלה מ-3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה עד לפטירה.
  • אם העובד צבר את תקופת האכשרה שצוינה, הפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של עד 12 חודשים ולאחר מכן חידש את ההפקדות, נדרשת תקופת אכשרה נוספת באורך תקופת ההפסקה. אם העובד נפטר בשל מחלה או תאונה שאירעו במהלך תקופת ההפסקה, נדרשת תקופת אכשרה נוספת של 36 חודשי ביטוח רצופים לאחר ההפסקה, ובתנאי שלא חלפו למעלה מ-3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון עד לפטירתו.
  • אם העובד הפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של למעלה מ-12 חודשים ולאחר מכן חידש את ההפקדות, נדרשת צבירה מחדש של כל תקופת האכשרה (12 חודשי ביטוח רצופים, או 36 חודשים אם המחלה או התאונה שגרמו לפטירתו אירעו לפני הצטרפותו לביטוח הפנסיוני), ובתנאי שלא חלפו יותר מ-3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון עד לפטירתו של העובד.

גובה הקצבה

 • אלמנות ואלמנים זכאים לקצבה בשיעור של 60% מהסכום הבסיסי.
 • סכום הקצבה הבסיסי מחושב כמכפלת הנתונים הבאים:
  1. המשכורת החודשית הממוצעת של העובד- ממוצע שכרו החודשי ב-3 או ב-5 השנים שקדמו לפטירתו, לפי הגבוה מביניהם, מוצמד לממוצע של השכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה הבקשה לתשלום הקצבה.
  2. אחוזי הפנסיה שהעובד צבר עד לפטירתו בצירוף אחוזי הפנסיה שהעובד היה יכול לצבור עד גיל הפרישה.
דוגמה
 • עובד צבר עד למועד פטירתו 50% פנסיה (עבור 25 שנות עבודה) והיה יכול לצבור עד גיל הפרישה עוד 20% פנסיה, ובסה"כ 70% פנסיה.
 • שכרו החודשי הממוצע של העובד טרם פטירתו היה 6,000 ₪.
 • סכום הקצבה הבסיסי הוא 4,200 ₪= 6,000X70ֵ%
 • אלמנתו תהיה זכאית לקצבת שאירים בסך 2,520 ₪ =60%X4,200
 • אם העובד הותיר שתי אלמנות או יותר, הקצבה תחולק ביניהן באופן שווה.
 • יתומים זכאים ל-60% מסכום הקצבה הבסיסי בחלוקה שווה בין כל הילדים, ובכל מקרה לא יותר מ-30% לכל ילד.
 • אם חל שינוי במצב של אחד הילדים (כגון: הגעה לגיל 21 או פטירה), יבוצע חישוב מחדש של הזכאות לשאר הילדים בהתאם לכללים אלה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש ללשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית את המסמכים הבאים:
  • "טופס בקשה לקבלת קצבת שאירים" (ניתן לקבל את הטופס בלשכת התעסוקה).
  • צילום תעודת פטירה של העובד/ת.
  • צילום תעודת זהות של השאירים, כולל הספח.
  • אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחלופין צ'ק מבוטל שכולל את פרטי חשבון הבנק של האלמן/נה.
 • לאחר קליטת הבקשה באגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה תיבדק הזכאות, וסכום הקצבה ייחושב בהתאם לנתונים שצוינו.
 • הזכאות לתשלום תחל עבור החודש שלאחר מועד פטירת העובד/ת.
 • אחת ל-6 חודשים האלמנות והאלמנים צריכים להתייצב אישית בלשכת התעסוקה שבאזור מגוריהם ברשות הפלסטינית, ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.
שימו לב
 • החל מיום 01.05.2023 תפעול קרן הפנסיה של העובדים הפלסטינים הועברה לחברת "עמיתים".
 • לאחר ‏המעבר ‏ל"עמיתים" ‏העובדים יוכלו להגיש בקשות לקבלת גמלה או למשיכת כספים מוקדמת באמצעות אתר אינטרנט נגיש בשפה העברית והערבית.
 • חברת עמיתים תעמיד לרשות העובדים והמעסיקים מוקד טלפוני ואתר אינטרנט בעברית ובערבית בו יפורסם מידע שימושי, וניתן יהיה להפיק נתוני הפקדות, דו"חות וכיו"ב.
 • כתובת האתר ומס' המוקד יפורסמו כשיעלו לאוויר ביום 01.06.2023
 • בינתיים ניתן לפנות ליחידה לתנאים סוציאליים ברשות האוכלוסין וההגירה באמצעות טופס מקוון.

חשוב לדעת

 • אם העובד/ת נפטר/ה בעקבות תאונת עבודה והשאירים זכאים בשל כך לקצבה מהביטוח הלאומי, או שהפטירה אירעה בעקבות תאונת דרכים והשאירים זכאים לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או לפי פקודת הנזיקין, תשלומים אלו יופחתו מסכום קצבת השאירים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים