עובדים פלסטינים שהועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני עשויים להיות זכאים לקצבת נכות מקרן הפנסיה אם הוכרו כנכים
נכה הוא מבוטח שאיבד לפחות 70% מכושרו לעבוד בשל מצב בריאותו, ואינו מסוגל לעבוד בכל עבודה המתאימה לו למעלה מ-90 ימים רצופים
סכום הקצבה החודשית מחושב על-פי שיעור נכותו של העובד, כפול משכורתו החודשית הממוצעת, כפול אחוזי הפנסיה שצבר עד למועד אירוע הנכות בצירוף אחוזי הפנסיה שהיה יכול לצבור עד גיל הפרישה
משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת הנכות ואף לבטל את זכאותו של העובד לקצבה


שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

עובדים פלסטינים שהועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני זכאים לקצבת נכות מקרן הפנסיה, אם יוכרו כנכים ובהתקיים תנאים מסוימים.

 • נכה הוא מבוטח שאיבד לפחות 70% מכושרו לעבוד בשל מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, במשך למעלה מ-90 ימים רצופים.
 • למידע על תהליך הפקדת הכספים (הפרשות המעסיק והפרשות העובד) ראו ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים.
אזהרה
משיכה מוקדמת של כספי הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת הנכות ואף לבטל את זכאותו של העובד לקצבה זו. למידע נוסף ראו משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים.

מי זכאי?

 • עובד פלסטיני שהתקיימו לגביו כל התנאים הבאים:
  1. העובד צבר תקופת אכשרה- תקופה של 12 חודשי ביטוח רצופים לפחות בסמוך לאירוע הנכות, שבהם שולמו עבורו הפרשות לביטוח הפנסיוני.
   • אם הנכות נגרמה בשל מחלה או תאונה שאירעו לפני מועד הצטרפותו של העובד לביטוח הפנסיוני, על העובד לצבור 36 חודשי ביטוח רצופים בסמוך לאירוע הנכות.
   • עובד שצבר את תקופת האכשרה שצוינה, הפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של עד 12 חודשים, ולאחר מכן חידש את ההפקדות לקרן, חייב בתקופת אכשרה נוספת באורך תקופת ההפסקה. אם הנכות נגרמה ממחלה או מתאונה שאירעה במהלך תקופת ההפסקה, העובד יהיה חייב בתקופת אכשרה נוספת של 36 חודשי ביטוח רצופים לאחר ההפסקה.
   • עובד שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של למעלה מ-12 חודשים ולאחר מכן חידש את ההפקדות, יהיה חייב לצבור מחדש את כל תקופת האכשרה (12 חודשי ביטוח רצופים, או 36 חודשים אם המחלה או התאונה שגרמו לנכות אירעו לפני הצטרפותו לביטוח הפנסיוני).
  2. סכום קצבת הנכות שיחושב לעובד יהיה לפחות בשיעור הקצבה המינימלית, שהוא 5% מהשכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה הבקשה לתשלום הקצבה.
  3. טרם חלפו 3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון עבור העובד בקרן הפנסיה (אם עברו יותר מ-3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון של ההפרשות לביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי לקצבת נכות).
  4. רופא מטעם אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה קבע כי העובד הוא נכה, כלומר הוא איבד לפחות 70% מכושרו לעבוד בשל מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או כישוריו, במשך למעלה מ-90 ימים רצופים.
  5. העובד מתייצב כל 6 חודשים בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית, וחותם בפני נציג הלשכה על טופס אישור חיים.

סכום הקצבה

 • סכום קצבת הנכות מחושב כמכפלה של 3 הנתונים הבאים:
  1. שיעור נכותו של העובד כפי שנקבע על ידי רופא מטעם אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
  2. המשכורת החודשית הממוצעת של העובד- ממוצע שכרו החודשי ב-3 או ב-5 השנים האחרונות, לפי הגבוה מביניהם, מוצמד לממוצע של השכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה הבקשה לתשלום הקצבה.
  3. אחוזי הפנסיה שהעובד צבר עד למועד של אירוע הנכות בצירוף אחוזי הפנסיה שהעובד היה יכול לצבור עד גיל הפרישה.
דוגמה
 • עובד נפגע ונקבעה לו נכות של 40%.
 • עד למועד התאונה צבר העובד 50% פנסיה (עבור 25 שנות עבודה) והיה יכול לצבור עד גיל הפרישה עוד 10% פנסיה ובסה"כ 60% פנסיה.
 • שכרו החודשי הממוצע של העובד היה 6,000 ₪.
 • קצבת הנכות החודשית שיקבל תהיה בסך 1,440 ₪= 40%X6,000X60ֵ%.
 • אם הנכות נגרמה לעובד עקב תאונת עבודה ובשל כך הוא זכאי לגמלה מהביטוח הלאומי, או שהנכות נגרמה לו עקב תאונת דרכים והוא זכאי לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או לפי פקודת הנזיקין, יופחתו תשלומים אלה מסכום קצבת הנכות שהוא זכאי לה.

תהליך מימוש הזכות

 • הבקשה לקצבת נכות תוגש בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית ויצורפו לה המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לקבלת קצבת נכות (ניתן לקבל את הטופס בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית).
  • אישורים רפואיים על הנכות.
  • אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחלופין צ'ק מבוטל שמצוינים בו פרטי חשבון הבנק של העובד.
 • הבקשה וכל המסמכים הרפואיים העדכניים ייקלטו באגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • רופא תעסוקתי מטעם אגף שירות למעסיקים יבדוק את המסמכים ויקבע אם העובד עונה על הקריטריונים של "נכה" כפי שהוגדרו בתנאי הזכאות.
 • אחת ל-6 חודשים לפחות על העובד להתייצב אישית בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.
שימו לב
 • החל מיום 01.05.2023 תפעול קרן הפנסיה של העובדים הפלסטינים הועברה לחברת "עמיתים".
 • לאחר ‏המעבר ‏ל"עמיתים" ‏העובדים יוכלו להגיש בקשות לקבלת גמלה או למשיכת כספים מוקדמת באמצעות אתר אינטרנט נגיש בשפה העברית והערבית.
 • חברת עמיתים תעמיד לרשות העובדים והמעסיקים מוקד טלפוני ואתר אינטרנט בעברית ובערבית בו יפורסם מידע שימושי, וניתן יהיה להפיק נתוני הפקדות, דו"חות וכיו"ב.
 • כתובת האתר ומס' המוקד יפורסמו כשיעלו לאוויר ביום 01.06.2023
 • בינתיים ניתן לפנות ליחידה לתנאים סוציאליים ברשות האוכלוסין וההגירה באמצעות טופס מקוון.

חשוב לדעת

 • בכל חודש שבו העובד זכאי לקצבת נכות הוא גם צובר אחוזי פנסיה לצורך זכאות לקצבת זיקנה מקרן הפנסיה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים