הקדמה:

הוריו של ילד הנמצא במצב רפואי קשה, רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני שיגיע גיל 18
משיכת הכספים תתאפשר רק אם הכספים דרושים למימון צרכיו הרפואיים של הילד
משיכת הכספים המוקדמת מותנית באישור של רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי
הוריו של ילד במצב רפואי קשה עשויים להיות זכאים להטבות מס ולזכויות נוספות במקום עבודתם כפי שיפורט בהמשך (ראו "חשוב לדעת")

הוריו של ילד שנמצא במצב רפואי קשה, רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני גיל 18.

 • משיכת סכום החיסכון לפני גיל 18 תתאפשר רק בשל מצב רפואי העלול להביא לפגיעה בחייו, בגופו או בנפשו של הילד, ולטובת מימון צרכיו הרפואיים בלבד.
 • לשם כך, יש צורך באישור שניתן על-ידי רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי להורהו של הילד או למי שמקבל עבורו את קצבת הילדים.

קבלת מידע אישי על תוכנית החיסכון

 • הורים (וכן ילדים שהגיעו לגיל 18) יכולים לברר היכן נמצאת תוכנית החיסכון שלהם ומה הסכום שנצבר בה.
 • למידע נוסף וכניסה למערכת ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילד העונה על כל התנאים הבאים:
  1. נחסכו עבורו כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד".
  2. הילד נמצא במצב רפואי שעלול להביא לפגיעה בחייו, בגופו או בנפשו.
  3. הכספים נדרשים לצורך מימון צרכיו הרפואיים של הילד.

למי ואיך פונים

 • על הורי הילד לפנות אל המוסד לביטוח לאומי כדי לקבל אישור מרופא מטעמו המצדיק את משיכת הכספים בשל מצבו הרפואי של הילד.
 • לאחר קבלת האישור הרפואי, יש לפנות אל הגוף שבו מתנהל החיסכון (הבנק או קופת הגמל) ולהגיש בקשה למשיכת הכספים.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה למשיכת כספים מתוכנית חיסכון
 • יש לצרף את האישור של הרופא מטעם המוסד לביטוח לאומי.

שלבי ההליך

 • המוסד לביטוח לאומי יעביר את סכום המענק הראשון בסך 510 ש"ח (שאמור היה להעביר רק בהגיע הילד לגיל 18) לחשבון שבו מנוהל סכום החיסכון הצבור הכולל. הילד יהיה זכאי למענק המשיכה בעת משיכת סכום החיסכון הצבור הכולל (כלומר רק כאשר הילד ימשוך את מלוא הסכום הצבור בחיסכון).
 • לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד סכום חודשי של 51 ש"ח לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18. במקרה זה, כאשר הילד יגיע לגיל 18 לא יופקד מענק בסך 510 ש"ח (כיוון שהוא כבר שולם לילד במועד המשיכה), אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 510 ש"ח שמשולם בגיל 21.
 • לפני משיכת הכספים ינוכו ממנו מס רווחי הון: 25% מהרווח הנומינלי בקופות הגמל ו-15% מהרווח הריאלי בחיסכון הבנקאי (נכון לשנת 2016).


חשוב לדעת