עובדים שהתפטרו בשל בריאות לקויה שלהם או של בן/בת משפחתם זכאים, בהתאם לתנאים, לפיצויי פיטורים מהמעסיק
הזכאות מותנית בהתקיימות יחסי עובד-מעסיק במשך שנה לפחות


עובדים שהתפטרו בשל מצב בריאות לקוי, שלהם או של בן/בת משפחתם, עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים.

 • כדי שעובד שהתפטר עקב מצב בריאות לקוי יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים, עליו לעבוד לפחות שנה אחת במקום העבודה ולהוכיח כי מצבו הבריאותי הלקוי שלו או של בן משפחתו שימש כגורם העיקרי והממשי להחלטתו להתפטר, וזאת בהסתמך על ממצאים רפואיים, תנאי העבודה ויתר נסיבות העניין.
 • אין צורך שהמצב הבריאותי הלקוי ייגרם עקב העבודה אצל המעסיק, אלא די בכך שהמצב הבריאותי הלקוי מהווה את הסיבה שבגללה החליט העובד להתפטר.
 • אין צורך כי מצב הבריאות ימנע מהעובד כל אפשרות להמשיך בעבודתו, או שיכביד על עבודתו ועל בריאותו מעבר לרגיל. די בקיום קשר סיבתי בין מצב הבריאות של העובד או בן משפחתו ובין ההתפטרות ושהקשר הזה יהיה המניע להתפטרות או אחד המניעים העיקריים לה.
 • בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), בני משפחה הם כל אחד מאלה:
  • בן/בת הזוג של העובד/ת, כולל ידוע/ה בציבור.
  • ילדיהם של העובדים, כולל ילדים מאומצים או חורגים.
  • הוריהם של העובדים.
  • נכדים וסבים של העובדים, או הוריהם של בני/בנות זוגם, אם הם גרים עם העובדים ועיקר כלכלתם עליהם.

מי זכאי?

 • עובדים ועובדות שמתקיימים לגביהם התנאים הבאים:
  • בין העובדים לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד-מעסיק במשך שנה לפחות.
  • העובדים התפטרו בשל המצב הרפואי הלקוי שלהם או של בן/בת משפחתם.
   • אין חובה שהמצב הבריאותי הלקוי יווצר במהלך העבודה אצל אותו מעסיק.
   • אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי של העובדים ימנע מהם להמשיך את עבודתם, ודי בכך שמצב זה הוביל להתפטרות.
   • כשמדובר במצב בריאותי של בן/בת משפחה שהביא להתפטרות, הפסיקה קובעת שאין צורך להוכיח כי ההתפטרות הייתה לשם טיפול בבן/בת המשפחה החולה או לטובת החולה, ודי בכך שיהיה קשר סיבתי בין מצב הבריאות להתפטרות.
  • להתפטרות הייתה סיבה מספקת לאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה, ושאר הנסיבות הקשורות לעניין.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדים למסור למעסיק מראש ובכתב, הודעה מוקדמת לפני התפטרותם בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק.
  • מטרת ההודעה המוקדמת לאפשר למעסיק להציע תנאי עבודה שיאפשרו לעובדים להמשיך לעבוד על אף ליקויי הבריאות. אולם העובד אינו חייב להסכים לכל עבודה חלופית שהמעסיק מציע לו אלא רק לעבודה ההולמת את כישוריו . למידע נוסף ראו: ע"ע 1214/02‏.
  • יחד עם זאת, ייתכנו נסיבות שבהן העובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים גם אם לא מסרו הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות, ובלבד שהוכיחו בצורה חד משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי. למידע נוסף ראו עובד שהתפטר עקב מחלה נפשית זכאי לפיצויי פיטורים.
 • עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" עקב בריאות לקויה צריך להוכיח באמצעות תעודות רפואיות, כי מצב הבריאות שלו של של בן משפחתו אינו מאפשר לו, בתנאי העבודה המוצעים ויתר נסיבות העניין, להמשיך בעבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. על העובד הנטל להוכיח, כי מצב הבריאות היה המניע להתפטרותו וכי קיים קשר סיבתי בין מצב הבריאות וההתפטרות
  • יש לתת דגש על תחושתם הסובייקטיבית של העובדים, אם תחושה זו מגובה במסמכים רפואיים מתאימים.
  • האישור הרפואי שהעובדים מציגים אינו חייב להיות של רופאים תעסוקתיים והוא יכול להיות של רופאים מטפלים מקופת החולים.
 • המעסיק ישלם את פיצויי הפיטורים עם סיום יחסי עובד-מעסיק, כלומר ביום האחרון לעבודה, או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה. מהיום ה-16 ועד היום ה-30 המעסיק מחויב בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.
 • מעסיק שטרם שילם את הפיצויים בחלוף 30 יום עלול לשאת בפיצויי הלנה.

תשלום הפיצויים

שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.
 • המעסיק ימלא את חלקים א' וג' של טופס 161 , וימסור אותו לעובד.
 • העובד יכול למלא את חלק ב' של טופס 161 ולהגיש אותו למס הכנסה. בטופס זה העובדים מודיעים על בחירתם באחד מ-3 מסלולים:
  • משיכת הכספים;
  • ייעוד הכספים לרצף קצבה (כלומר לצרף אותם לחיסכון הפנסיוני שלהם ולמשוך אותם רק כקצבה חודשית אחרי פרישתם לגמלאות);
  • ייעוד הכספים לרצף פיצויים (כלומר לשמור אותם לצורך משיכה עתידית יחד עם כספי פיצויים שיתקבלו מהמעסיקים הבאים).
שימו לב
לעובדים שלא ימלאו טופס 161 יתייחסו כאילו בחרו לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה.
 • בהנחה שהעובדים מושכים את הסכומים (כולם או חלקם) מהביטוח הפנסיוני וכן במקרה שהמעסיק שילם לעובדים סכומים מעבר לאלה שהופרשו לביטוח הפנסיוני, על העובדים לציין במסגרת טופס 161 אם הם מעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה על סכומים אלה.
 • העברת הכספים אל העובדים נעשית באחת משתי הדרכים הבאות:

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובדים

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובדים

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, תשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובדים והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובדים.
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובדים באישור לשחרור הכספים. אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובדים יצטרכו להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית אחרי שיגיעו לגיל פרישה. אם ימשכו אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובדים.
 • אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה שמנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, העובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

כאשר כספי הפיצויים הופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק למסור לעובד את טופס 161 ולשלם לו את השלמת הפיצויים תוך זמן סביר מהמועד שבו קיבל מקופת הגמל אישור על סכומי הפיצויים שהצטברו בקופה. אישור זה יוכל להימסר למעסיק רק לאחר שיעביר לקופה את ההפרשות לפיצויים עבור חודש העבודה האחרון ורק לאחריו תוכל הקופה לחשב את הסכום הסופי שהצטבר לזכות העובד (לקריאת פסק דין בסוגיה זו).
 • אם המעסיק עיכב את מסירת טופס 161 או את תשלום השלמת הפיצויים במשך זמן בלתי סביר, הוא עלול להיות חייב בפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

כאשר כספי הפיצויים לא הופרשו כלל לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • במקרים שבהם לא הופרשו כלל פיצויי פיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את מלוא פיצויי הפיטורים לעובד או למי שזכאים לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), במועד המאוחר מבין המועדים הבאים:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית לפי החוק במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.

חישוב גובה הפיצויים

חשוב לדעת

 • אם עובדים התפטרו בנסיבות המזכות אותם בפיצויי פיטורים, אך המעסיק נמנע מלשלם להם את הפיצויים, העובדים רשאים להגיש תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה ולתבוע את פיצויי הפיטורים תוך 7 שנים מיום ההתפטרות.
 • עובדים רשאים, בהתאם לתנאים, להיעדר מעבודתם על חשבון ימי מחלה שצברו לצורך טיפול בבן/בת משפחתם. למידע נוסף ראו ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה.
 • התפטרות עובד בדין מפוטר עקב בריאות לקויה עשויה להוות נסיבה המצדיקה שלא לחייב את העובד בהשבת עלות ההכשרה, למרות התחייבותו של העובד לעשות כן אם יסיים את עבודתו לפני תום תקופת העבודה המינימאלית שנקבעה בחוזה. למידע נוסף לחצו על פסק הדין.
 • עובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו, יכול להתחיל לקבל דמי אבטלה (אם הוא עומד בתנאי הזכאות) מהיום הראשון לרישום בשירות התעסוקה, והוא אינו צריך להמתין 90 יום .


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין