הקדמה:

המדינה מסייעת במימון מוסד סיעודי לקשישים סיעודיים או תשושי נפש שאין באפשרותם לממן לבד את השהות במוסד הסיעודי
גובה הסיוע וההשתתפות במימון נקבעים לפי "מבחן הכנסות" של הקשיש, בן/בת הזוג וילדיהם הבגירים ומותנה בשיתוף פעולה מצד כל המשפחה
לפני שבוחרים במוסד סיעודי מסוים יש לבדוק שיש לו רשיון כחוק ממשרד הבריאות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

קשישים סיעודיים או תשושי נפש ובני משפחתם, שאין באפשרותם לממן לבד את השהות של הקשיש במוסד סיעודי, יכולים לפנות ללשכת הבריאות במקום מגוריהם כדי לבצע את הסידור באמצעות הלשכה ולקבל מהמדינה סיוע במימון.

 • מי שיש באפשרותם לממן לבד את התשלום למוסד הסיעודי, יכולים לפנות ישירות למוסד שבחרו.
 • יש לבדוק כי למוסד שנבחר יש רשיון כחוק. לאיתור מוסדות סיעוד גריאטריים בעלי רישיון, ראו באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

הליך מימוש הזכות

 • קשיש ומשפחתו שאין באפשרותם לממן לבד את שהותו במוסד הסיעודי, יבצעו את הסידור באמצעות לשכת הבריאות.

פנייה למשרד הבריאות

 • כדי לקבל את הסיוע, יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה ביותר למקום המגורים - לרשימת הלשכות.
 • בפנייה ללשכת הבריאות יש להגיש את המסמכים הבאים:
  • צילום של תעודת הזהות של הקשיש כולל הספח
  • טופס תיפקודי מעודכן וממולא על-ידי אחות ורופא המשפחה
  • מסמכים רפואיים אודות אשפוזים בשנה האחרונה
  • מסמכים רפואיים נוספים המפרטים את מצבו של הקשיש
  • דו"ח סוציאלי שימולא על-ידי עובד סוציאלי שמכיר את הקשיש

ועדת סיווג של לשכת הבריאות

 • לאחר קבלת המסמכים, ועדת סיווג של לשכת הבריאות אליה משתייך הקשיש תקבע אם הוא אכן סיעודי או תשוש נפש, או שמצבו אחר.
 • אם נקבע כי הקשיש הוא סיעודי או תשוש נפש, הוועדה תחליט על המחלקה שמתאימה לו ביותר.
דוגמה
קשיש בן 85 שעקב גילו ואירוע מוחי שעבר, יושב בכיסא גלגלים ואינו מסוגל לטפל בעצמו, ביקש לעבור לבית אבות או מוסד מתאים. הוא פנה לעובד סוציאלי שהסביר לו שעקב מצבו התפקודי עליו לפנות ללשכת הבריאות. הוא פנה והגיש את כל המסמכים הדרושים. התקיימה ועדת סיווג (ללא צורך בנוכחותו). בוועדה הוחלט שהקשיש מוגדר כסיעודי ועל כן יסודר, באמצעות משרד הבריאות, במוסד סיעודי.

ערעור ובחינה מחדש של החלטת ועדת סיווג

 • החלטת ועדת סיווג ניתנת לבחינה מחדש עקב כמה נסיבות אפשריות:
  • אם חל שינוי במצב הקשיש המצדיק בחינה מחדש של סיווגו, בין אם מדובר בהחמרה ובין אם מדובר בשיפור. צוות לשכת הבריאות יכול ליזום דיון מחודש בסיווג הקשיש, אם הגיע מידע חדש בנושא.
  • אם עברו 3 חודשים או יותר ממתן ההחלטה של ועדת הסיווג והקשיש טרם אושפז, יהיה צורך בעדכון ההחלטה על סיווגו, על סמך מסמכים עדכניים ובדיקה לפי העניין.
  • המשפחה יכולה לערער על החלטת ועדת הסיווג, וזאת בהגשת בקשה מנומקת בכתב, לדיון מחדש בהגדרת סיווג המטופל, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים או נוספים.
טיפ
משפחה שהגישה ערעור לוועדת הסיווג המחוזית והערעור נדחה, רשאית להגיש ערעור על הסיווג באמצעות פנייה בכתב לראש האגף לגריאטריה במשרד הבריאות, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לכתובת: ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176 ירושלים 9101002 או באמצעות מוקד קול הבריאות 5400*.

קביעת גובה ההשתתפות העצמית במימון הסידור המוסדי

 • לאחר שהוועדה קובעת לאיזו מסגרת הקשיש מתאים, יישלחו שאלונים אליו, אל בת זוגו (אם ישנה) ואל ילדיו, כדי לבצע מבחן הכנסות.
 • על הקשיש ובני משפחתו לחתום על השאלונים בפני עורך דין או מזכיר בית משפט ולהגישם ללשכת הבריאות.
 • על סמך האישורים שהוגשו למשרד הבריאות, ייקבע גובה ההשתתפות של הקשיש, בת זוגו ושל כל אחד מילדיו (מגיל 21).
 • רמת השתתפות של ילדי הקשיש היא אישית עבור כל אחד מהם ונקבעת על סמך הכנסותיהם, מספר הילדים מתחת לגיל 18 והוצאות מיוחדות שיש להם.
 • ילד המשלם עבור הורה אחר, שלו או של אשתו, עשוי להיות פטור מהשתתפות כספית.
 • אם ילדיו של הקשיש אינם משתפים פעולה במסירת אישורי הכנסותיהם לקביעת דרגת הזכאות או אינם מוכנים להשתתף בסכום שנקבע להם, הקשיש לא יוכל לקבל מהמדינה סיוע במימון לשם המעבר למוסד הסיעודי, ויצטרך לדאוג למימון הסידור בעצמו (פרט למקרים חריגים).
טיפ
לפירוט לגבי אופן קביעת ההשתתפות העצמית בהתאם לזהות המתחייב (המבקש/ת, בן/בת הזוג או ילדים בוגרים), והכנסות שלא יילקחו בחשבון לצורך מבחן ההכנסות, ראו באתר משרד הבריאות

מסמכים שעל הקשיש ובת זוגו להגיש עם שאלוני ההצהרה

 • עובד שכיר או גמלאי – אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים.
 • עצמאי – שומת מס אחרונה מפקיד השומה במס הכנסה.
 • אישור על גובה קצבת הביטוח הלאומי.
 • אישור על הכנסות נוספות, אם יש (כגון רנטה, תגמולי ביטוח, הכנסות מנכסי מקרקעין וכדומה).
 • מידע על חסכונות ופקדונות.
 • מידע על ביטוח סיעודי פרטי.
 • מסמכים על הוצאות חריגות, אם יש (משכנתא/שכר דירה, החזרי הלוואות וכדומה).

מסמכים שעל ילדי הקשיש להגיש עם שאלוני ההצהרה

 • עובד שכיר או גמלאי – אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים.
 • עצמאי – שומת מס סופית ואחרונה מפקיד שומה.
 • משכנתה – אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד המשכנתה.
 • אישור לימודים של בן/בת באוניברסיטה או שירות בצבא/שירות לאומי.
 • אישור על שכר דירה.

חתימה על כתבי התחייבות

 • לאחר קביעת גובה ההשתתפות של בני המשפחה, יחתום כל אחד מהם על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי.
 • למעמד החתימה יש להביא שני ערבים בעלי הכנסה קבועה.

ועדת ערר

 • משפחה שסבורה כי לא תוכל לעמוד בגובה ההשתתפות שנקבע לה עקב בעיה מסוימת, יכולה להגיש ערר.
 • הפנייה לוועדת הערר נעשית באמצעות העובד הסוציאלי בלשכת הבריאות, בצירוף מכתב ומסמכים רלוונטיים.

בחירת המוסד הסיעודי

 • הקשיש ומשפחתו זכאים לבחור מוסד סיעודי בכל מקום בארץ, מבין המוסדות המתאימים למצבו (כלומר שיש בהם מחלקה מתאימה, לדוגמה: מחלקה לאשפוז תשושי נפש), שיש להם הסכם עם משרד הבריאות, ושיש בהם מקום פנוי באותו זמן.
 • אם אין מקום פנוי במוסד הרצוי, יכולים הקשיש ומשפחתו להחליט לחכות בתור למקום פנוי, או לבחור מוסד אחר.
 • בבחירת מוסד אין התחייבות להישאר בו לכל תקופת האשפוז - לקשיש ולמשפחתו מותר, בכל שלב, לבקש לעבור למוסד מתאים אחר שיש לו הסכם עם משרד הבריאות, או להחליט להחזיר את הקשיש הביתה (אם יש אפשרות לטפל בו בבית).
 • בבחירת מוסד חשוב לשים לב לנושאים כמו: המלצות על המוסד מאנשים מוכרים, הרכב הדיירים במוסד (למשל מבחינת שפת הדיבור, חברה), מיקום המוסד (למשל, האם בני משפחה קרובים יכולים להגיע בקלות), רמת התחזוקה של הבניין, יחס הצוות וכדומה.
 • חשוב: מוסדות המטפלים באנשים סיעודיים מחויבים ברישיון מטעם משרד הבריאות. ניתן לבדוק אם המוסד מחזיק ברישיון כדין באתר משרד הבריאות.

תשלום חודשי

 • החיוב בהשתתפות עצמית יתחיל רק לאחר המעבר של הקשיש למוסד.
 • התשלום החודשי של השתתפות עצמית של הקשיש ובני משפחתו יבוצע בדרך כלל באמצעות מתן הוראת קבע.
 • במקרה שמסיבה כלשהי אין אפשרות לבצע הוראת קבע - יישלחו חשבונות חודשיים לכתובות המתחייבים.
 • יש לשלם את החשבון עד ל-24 בכל חודש, עבור החודש הקודם.
 • במקרה שהקשיש נכנס למוסד אחרי תחילת החודש, או עזב אותו לפני תום החודש - החיוב שיבוצע יהיה יחסי לפי חלק החודש בו שהה בפועל במוסד.
 • אין אפשרות לתשלום חלקי אם הקשיש יצא מהמוסד לחופשה במהלך החודש, הואיל ומשרד הבריאות משלם למוסד גם על ימי החופשה.
 • למוסד סיעודי אסור לגבות מקשיש שהופנה ע"י משרד הבריאות כל תשלום נוסף, או לדרוש ממשפחתו לרכוש בעצמם ולהביא למוסד ציוד טיפולי, כגון תרופות וחיתולים למבוגרים.

פטור מהשתתפות עצמית לחסיד אומות העולם

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

חקיקה ונהלים

פרסומים והרחבות

תודות