מדריך זה מיועד לאנשים שמעוניינים לקבל גמלת הבטחת הכנסה, או שכבר מקבלים אותה. הוא מפרט את תנאי הזכאות, אופן חישוב הגמלה, ההליך לקבלה ועוד
מקבלי הבטחת הכנסה זכאים לפטורים, הטבות והנחות שונות, המפורטים בסוף מדריך זהגמלת הבטחת הכנסה היא תשלום של המוסד לביטוח לאומי, הניתן לתושב ישראל שאין באפשרותו להבטיח לעצמו הכנסה ראויה.

הבטחת הכנסת עשויה לסייע, בין היתר, לעצמאים עם הכנסות נמוכות, לאנשים שנמצאים מחוץ לשוק העבודה ומקבלים דמי אבטלה נמוכים, או לאנשים שמיצו כבר את הזכאות שלהם לדמי אבטלה.

מדריך זה מיועד למי שרוצה לבדוק אם הוא זכאי להבטחת הכנסה, או למי שכבר מקבל אותה ורוצה להבין את ההליך לכל אורכו.

זכאות להבטחת הכנסה או השלמת הכנסה

 • מי שעומד בתנאי הזכאות להבטחת הכנסה, יכול להיות זכאי לגמלה מלאה, או לגמלה חלקית הידועה גם בשם "השלמת הכנסה".
 • זכאות להבטחת הכנסה מתקיימת אם מתקיימים 3 תנאים מצטברים:
  1. תושבות בישראל למשך 24 חודשים רצופים, למעט במקרים מיוחדים.
  2. גיל המבקש מעל 20, למעט במקרים מיוחדים.
  3. המבקש רשום בלשכת התעסוקה או מתייצב בה בהתאם להנחיותיה, בשל אחת מהסיבות הבאות:
   • הוא מחוסר עבודה ולשכת התעסוקה טרם הציעה לו עבודה התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני, או הפנתה אותו לאבחון ולשיקום מקצועי.
   • הוא מקבל דמי אבטלה הנמוכים מסכום גמלת הבטחת הכנסה.
   • שירות התעסוקה הפנה אותו להשתלמות או להסבה מקצועית הניתנות בשעות היום ובמשך 12 חודשים לכל היותר, והוא משתתף בלימודים באופן סדיר.
   • הוא שכיר שהכנסתו מעבודה נמוכה מסכום מהסכום שנקבע בטבלה לפי נתוניו האישיים.
   • הוא עובד במפעל מוגן בהיקף העבודה המקובל באותו מפעל.
   • הוא עצמאי עם הכנסות נמוכות.
שימו לב
במידה שמקבל הבטחת הכנסה מסרב לעבודה שהוצעה לו משירות התעסוקה - הדבר יתועד כ"רישום סירוב" וזכאותו להבטחת ההכנסה תפסק למשך חודשיים

אוכלוסיות שאינן זכאיות להבטחת הכנסה

 • מי ששייך לאחת מאוכלוסיות אלה לא זכאי לגמלה:
  • מי שנמצא במוסד וכל החזקתו על חשבון אוצר המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת.
  • מי שמשרת שירות סדיר בצה"ל ובן/בת זוגו.
  • חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
  • תלמיד ישיבה, מוסד תורני או מוסד להכשרת כוהני דת.
  • סטודנטיות וסטודנטים.
שימו לב
על אף שהכלל הוא כי אין זכאות להבטחת הכנסה לסטודנטים, עשויה להתקיים זכאות באחד מהמקרים הבאים:
 • סטודנט/ית שהופנה על ידי שירות התעסוקה למוסד להכשרה מקצועית.
 • הורה יחיד/ה הלומד/ת לימודים על תיכוניים (לא כולל תואר שני או שלישי), בתנאי ששולמה קצבה עבור 16 חודשים מתוך 20 החודשים שקדמו לחודש תחילת הלימודים. להורים שעונים על תנאים אלה (בנוסף לשאר תנאי הזכאות לקצבה), הקצבה תשולם עבור 36 חודשים בלבד.

גובה הבטחת ההכנסה

 • באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן למצוא טבלאות המפרטות את גובה ההכנסות המזכות בהבטחת הכנסה ואת סכומיה בהתאם לגיל, המצב המשפחתי ומספר הנפשות במשפחה.
 • נכון לשנת 2024, סכומי הגמלה נעים בין 1,569 ₪ ליחידים עד גיל 25 החייבים להתייצב בשירות התעסוקה, ל-4,990 ₪ להורים יחידים בני 55 שנים ומעלה עם 2 ילדים לפחות.
 • למי שבן זוגו אינו תושב ישראל, או לבני זוג שאחד מהם מאושפז במימון המדינה, הסוכנות היהודית או הרשות המקומית, יופחתו מסכום הקצבה 735 ₪.
 • לטבלאות המפרטות את שיעורי הגמלה בהתאם לנתונים האישיים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • מומלץ להעזר גם במחשבון שבאתר המוסד לביטוח לאומי.
 • מהגמלה מנוכים דמי ביטוח בריאות מינימליים.

גורמים שנלקחים בחשבון לצורך חישוב הבטחת ההכנסה

 • בעת בקשת ההבטחה יש לדווח על ההכנסות והנכסים הבאים:
  • הכנסות מעבודה
  • שווי רכב
  • נכסים פיננסיים כגון חסכונות ופק"מ.
  • שווי ערך נדל"ן כפי שייקבע על ידי שמאי מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי ובהתאם למצב המשפחתי, מספר הילדים וגיל מבקש הגמלה.
טיפ
במקרים מסוימים, למי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלו לצורך קביעת הזכאות להבטחת הכנסה (למידע נוסף).

סכומים שלא נלקחים בחשבון לצורך חישוב הבטחת הכנסה

 • על מבקש הבטחת הכנסה לדווח על הכנסותיו כדי לבדוק זכאות לקבלה ולחשב את שוויה. עם זאת, ההכנסות הבאות לא נכללות בחישוב זה:
  • קצבת ילדים
  • גמלת ילד נכה
  • קצבת שירותים מיוחדים
  • גמלת ניידות
  • גמלת סיעוד
  • דמי מחיה לאלמנה וליתום
  • קצבאות מיוחדות לנכי עבודה
  • קצבה או הטבה המשולמת לנזקקים על פי חוק שירותי הסעד
  • תשלומים שהקונגרס היהודי העולמי משלם לחסידי אומות העולם
  • תמיכה כספית הניתנת כסיוע בתשלום שכר דירה
  • למי שמשכיר את דירתו ושוכר דירה אחרת למגוריו, לא תילקח בחשבון ההכנסה מהשכרת דירתו שאינה עולה על סכום דמי השכירות שהוא משלם (החל מה-01.01.2019)
  • תשלומי מזונות לאישה או לילדים, כל עוד הם לא עולים על סכום קצבת הבטחת ההכנסה המגיעה לו.
שימו לב
 • אם אדם נתמך כספית באופן קבוע וללא תמורה מבני משפחה או מגורם בקהילה כגון עמותה, הסכום לא יחשב כהכנסה לצורך הזכאות להבטחת הכנסה. עם זאת, סכומי תמיכה גבוהים באופן חריג עלולים לפגוע בזכאות להבטחת הכנסה.
 • תשלומים שהחוק לא קובע לגביהם במפורש כי הם אינם נחשבים להכנסה, יובאו בחשבון במסגרת מבחן ההכנסות.
 • כמו כן, ישנם מענקים שנקבע במפורש בחוק כי הם ייחשבו כהכנסה.

הגשת תביעה להבטחת הכנסה

 • יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, אליה מצורפים המסמכים הבאים:
 1. צילום תעודת זהות עם כתובת מגורים מעודכנת.
 2. פרטי חשבון הבנק שבו מבקשים להפקיד את הגמלה.
 3. אישור או תדפיס ריכוז יתרות ותדפיסי עו"ש מהבנק של שלושה חודשים אחרונים.
 4. מי שלומדים יצרפו אישורים לגבי לימודיהם.
 5. עובדים יצרפו אישור המעסיק על העסקת עובד.
 6. מסמכים לגבי סיום עבודה ופיצויים מהמעסיק, למי שרלוונטי לגביו.
 7. אישורים לגבי הכנסות ונכסים לפי המפורט בטופס התביעה.
 8. פרטים לגבי רכב/אופנוע/טרקטור/טרקטורון/משאית הנמצאים בבעלות או בשימוש התובעים.
 9. מי שמשלמים מזונות יצרפו צילום פסק דין לתשלום מזונות והוכחות לתשלום.

רישום והתייצבות בלשכת התעסוקה

פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה

 • במקרים הבאים, מתקיימת זכאות לפטור מהתייצבות בשירות התעסוקה, כדי לקבל הבטחת הכנסה:
  • עובדים בשכר נמוך במקרים הבאים:
   • קופאים בסופרמרקט שעובדים 36 שעות בשבוע.
   • מטפלים בילדים 25 שעות בשבוע.
   • עובדים במשק בית 25 שעות בשבוע.
   • מטפלים בקשישים 20 שעות בשבוע או מטפלים בשלושה קשישים.
  • מי שפותח עסק עצמאי, בלווי משרד הכלכלה והתעשייה ושהוא עובד 20 שעות שבועיות והכנסתו החודשית היא לפחות 6,268 ₪, או עובד 12 שעות שבועיות והכנסתו החודשית היא לפחות 1,880.4 ₪.
  • אישה בהיריון החל מהשבוע ה-13 להיריון ועד תום ההיריון.
  • הורה לילד עד גיל שנתיים (רק אחד מבני הזוג יהיה זכאי לפטור מהתייצבות).
  • הורה עצמאי/ת שלומד/ת לימודים אקדמיים (לא כולל לימודי תואר שני או שלישי) בהיקף של 36 שעות שבועיות או עובד/ת ולומד/ת 36 שעות שבועיות.
  • אם במשפחת אומנה המטפלת בילד שטרם מלאו לו 7 שנים (לא כולל אומנה חלקית בחלק משעות היממה).
  • חולה שאינו מסוגל לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים בשל מחלה זמנית, תאונה, ניתוח, או שזכאותו לקצבת נכות כללית נמצאת בשלבי בדיקה.
  • מי שמקבל קצבת נכות כללית או שנקבעה לו דרגת נכות 75% לפחות
  • מי שמטפל בבן משפחה הזקוק להשגחה מתמדת.
  • מי שהגיע לגיל פרישה, הגיש תביעה לקבלת קצבת זיקנה ותביעתו נדחתה.
  • אישה הנשואה לגבר שהגיע לגיל פרישה, או שהתאלמנה מגבר שהגיע לגיל פרישה.
  • נשים השוהות במקלט לנשים נפגעות אלימות.
  • מי שנמצא במרכז לשיקום מקצועי, או במסגרת שיקום מטעם המוסד לביטוח לאומי או הרשות לשיקום האסיר, או במסגרת שיקומית בפיקוח משרד ממשלתי, ומרבית שעות היום מוקדשות לשיקום.
  • עולה הלומד לימודי בוקר באולפן מטעם משרד העלייה והקליטה, במשך 5 ימים בשבוע.
  • מי שהוכר כמכור לאלכוהול על-ידי המרכז לטיפול באלכוהוליסטים
  • מי שנקלע למצוקה חמורה עקב אסון או מקרה לא צפוי (כגון מוות של קרוב משפחה, שריפה במקום המגורים וכד').
  • ילד יתום או ילד נטוש.
  • ילד שהורהו האחד אינו תושב ישראל והורהו השני תושב ישראל הנמצא במעצר או מאסר.
  • למידע נוסף על מימוש הפטור והמסמכים הדרושים בכל אחד מהמקרים, ראו פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה.

תשלום הבטחת ההכנסה

 • הגמלה משולמת ב-12 בחודש עבור החודש הקודם, לחשבון הבנק שנרשם בטופס התביעה.
 • מועד התשלום עשוי להשתנות בחלק מהחודשים לרגל חגים, ראו פרטים בלוח תשלומי הקצבאות.
 • הזכאות לתשלום מתחילה מחודש הגשת התביעה (תשלום רטרואקטיבי יינתן רק במקרים מסוימים שיפורטו בהמשך).
 • למחוסרי עבודה שהתייצבו בשירות התעסוקה בחודש שלפני הגשת התביעה, למי שנמצאים בהכשרה מקצועית ולמי שעובדים בשכר נמוך, הגמלה תשולם גם עבור החודש שקדם לחודש הגשת התביעה, אם התקיימו בחודש זה ובחודש הגשת התביעה כל תנאי הזכאות.
 • תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת עבור תקופה של עד 6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה (למי שענו בתקופה זו על תנאי הזכאות).

תשלום רטרואקטיבי למי שהגיעו לגיל פרישה

 • מי שיגישו תביעה לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה אחרי שהגיעו לגיל פרישה ויתברר שהיו זכאים לגמלה לפני החודש שבו הוגשה תביעתם, יהיו זכאים לתשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (אם באותה תקופה ענו על תנאי הזכאות וכבר היו בגיל הפרישה).
 • הזכאות להנחות ולהטבות נוספות שניתנות למקבלי הבטחת/השלמת הכנסה מגופים ציבוריים שונים לא תחול בתקופת התשלום הרטרואקטיבי, אלא מחודש הגשת התביעה.

הטבות והנחות שניתנות למקבלי הבטחת הכנסה

הטבות בתחום הדיור

הנחות בחשבונות

תשלומים נוספים

הכשרה מקצועית למקבלי הבטחת הכנסה

תשלום הבטחת הכנסה בעת יציאה לחו"ל

 • מקבלי הגמלה ששהו בחו"ל במשך חודש שלם לא זכאים לקצבה באותו חודש.
 • למקבלי הגמלה ששהו בחו"ל רק בחלק מהחודש:
  • אם זו הנסיעה הראשונה שלהם לחו"ל במהלך השנה הקלנדרית (שמתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר) הם יהיו זכאים לגמלה גם עבור החודש שבו יצאו לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזרו מחו"ל (בתנאי שיענו על כל תנאי הזכאות באותו חודש).
  • אם זו לא היציאה הראשונה שלהם לחו"ל באותה שנה קלנדרית, הם לא יהיו זכאים לגמלה בחודש שבו יצאו לחו"ל וגם לא בחודש שבו חזרו.
  • מוסלמים שיצאו לתקופה של עד 23 ימים כדי לעלות לרגל למכה לצורך מצוות החאג' לראשונה בחייהם, יהיו זכאים לגמלה גם אם החסירו ימי התייצבות בגלל נסיעתם לחו"ל.
  • תלמידים בהכשרה מקצועית, מי שמשתתפים בתהליך שיקום ודורשי עבודה בשירות התעסוקה שמחסירים ימי השתתפות עקב נסיעה לחו"ל, לא יהיו זכאים להבטחת הכנסה עבור כל החודש שבו החסירו את ימי ההשתתפות.
  • מי שיצאו לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי שאין אפשרות לקבלו בארץ, או מי שהתלוו לבן משפחה חולה לצורך קבלת טיפול רפואי כזה, וקיבלו אישור ליציאה ממשרד הבריאות, יוסיפו לקבל את הגמלה גם בתקופת השהות בחו"ל ולא יותר מ-6 חודשים.
  • למי שיצאו לחו"ל בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות) למשך 3 שבועות לכל היותר:
   • היציאה לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה שנה והגמלה לא תישלל מהם בחודש שבו שהו בחו"ל בגלל האבל.
   • אם יצאו לחו"ל פעם נוספת באותה שנה, היציאה הנוספת תיחשב כיציאה ראשונה לחו"ל שלא שוללת אוטומטית את הגמלה.

בן/בת זוג שמקבל/ת גמלה לזוג ויצא/ה לחו"ל

 • במקרה שבן/בת זוג שיצא/ה לחו"ל לא זכאי/ת לגמלה רק בגלל היציאה לחו"ל (למשל בן זוג שזכאי לקצבה ויצא לחו"ל פעם שנייה באותה שנה קלנדרית), הקצבה תשולם רק לבן/בת הזוג שנשאר/ה בארץ בשיעור של יחיד או יחיד עם ילדים בהתאם למקרה.

השפעת הגמלה על מענק עבודה להורים עצמאיים

 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) שהיו זכאים למענק עבודה וקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2022-2017 תשלומים מוגדלים של גמלת הבטחת הכנסה (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2017 - 2018 והוארכו עד 14.02.2023), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהייתה משולמת להם בתנאים הרגילים.
 • לפרטים נוספים ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) - "קצבה מוגדלת להורים עצמאיים".

השלמת הכנסה למקבלי קצבת זיקנה או שאירים

זכויות שאירים של מקבל הבטחת הכנסה שנפטר

מידע שיש למסור למוסד לביטוח לאומי

 • יש להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיש בו כדי להשפיע על זכאות לגמלה או על אופן תשלום הגמלה (לדוגמה: שינוי בהכנסות, שינוי במצב המשפחתי, שינוי כתובת) בתוך 30 יום ממועד השינוי.
 • מקבלי הגמלה חייבים להודיע על כל יציאה לחו"ל.
שימו לב
המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מבוטחים החשודים בקבלת גמלה במרמה, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש נגדם כתב אישום. למידע נוסף ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד העבודה המשרד האחראי על הנושאים הקשורים לתעסוקה. הכשרה מקצועית לדורשי עבודה, כל התחומים שבאחריות שירות התעסוקה, ידיעון זכויות עובדים באתר משרד העבודה.
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים. גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), סיוע בהענקת ההטבות למקבלי הבטחת הכנסה.
שירות התעסוקה שירות התעסוקה הוא הגוף האחראי על הסדרת שוק העבודה בישראל, בתחומים כגון: שירותי השמה בעבודה, מחקר שוק התעסוקה בישראל ועבודה מול המוסד לביטוח לאומי באיתור זכאים לקצבאות השונות. איתור לשכות התעסוקה, התייצבות בשירות התעסוקה, ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה.
משרד העלייה והקליטה משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור. עולים שאינם יכולים לעבוד לפרנסתם, זכאים לסיוע בהבטחת הכנסה.
משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשויות המקומיות. גופים ציבוריים שונים מעניקים הטבות למקבלי הבטחת הכנסה, על סמך מידע שהם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל הגמלה. הטבות המפורטות בפורטל הבטחת הכנסה.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים