אדם יכול להגיש בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו בלשכת ההוצאה לפועל אם ההחלטה או הצו ניתנו מבלי שטען בכתב או בעל-פה לפני מתן ההחלטה
את הבקשה לביטול יש להגיש בתוך 7 ימים מהיום שנודע על מתן ההחלטה
רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה על הסף ללא שמיעת הצדדים, או לבקש תגובת כל "צד מעוניין" בתיק, או להזמין את הצדדים לטעון בפניו בכתב או בעל פה


מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה או מצו שניתנו בלשכת ההוצאה לפועל מבלי שהוא טען בכתב או בעל-פה לפני שניתנה ההחלטה או הצו, רשאי להגיש בקשה לביטול או שינוי של ההחלטה או הצו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה או מצו שניתנו בלשכת ההוצאה לפועל, כאשר הצו או ההחלטה ניתנו מבלי שאותו אדם טען בכתב או בעל-פה לפני מתן ההחלטה או הצו.

למי ואיך פונים

 • בקשה לביטול או לשינוי של החלטה או צו יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל בכתב בתוך 7 ימים מהיום שבו נודע על מתן ההחלטה או הצו למי שרואה עצמו נפגע מהם.
 • במקרים הבאים יש לצרף לבקשה תצהיר הכולל את העובדות הרלוונטיות לבקשה:
  1. החלטה בטענת "פרעתי".
  2. החלטה בדבר חיוב של נאמן בתשלום החוב - כאשר נאמן על מיטלטלין לא ממלא את חובותיו ורשם ההוצאה לפועל מטיל עליו לשלם את החוב בתיק או את חלקו. למידע נוסף ראו נאמן על המיטלטלין בהוצאה לפועל.
  3. החלטה בדבר חיוב צד שלישי (צד ג') בתשלום החוב בהוצאה לפועל - כאשר צד שלישי פעל בניגוד לצו עיקול והוציא מידיו נכס של החייב או שילם לחייב חוב שעליו הוטל עיקול, ורשם ההוצאה לפעול מטיל עליו לשלם את החוב עד לגובה הנכסים שהיו ברשותו. למידע נוסף ראו עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי;
  4. החלטה בדבר חיוב כונס נכסים בפיצוי על הנזק שגרם בהוצאה לפועל - כאשר כונס הנכסים לא ממלא את חובותיו וגורם לנזק, ורשם ההוצאה לפועל מטיל עליו לשלם את החוב בגין הנזק שגרם. למידע נוסף ראו כונס נכסים בהוצאה לפועל.

שלבי ההליך

 • כאשר מדובר בבקשה לביטול החלטה או צו באחד מארבעת העניינים הנ"ל, יתנהל ההליך באופן הבא:
  • לבקשה יצורף תצהיר, שבו כלולות העובדות הרלוונטיות לבקשה.
  • המבקש ימציא עותק מהבקשה לצד שני.
  • הצד השני רשאי להשיב בכתב בתוך 20 ימים מהיום שהומצאה לו הבקשה. לתשובה זו יש לצרף תצהיר הכולל את העובדות הרלוונטיות לתשובה.
  • המבקש יוכל להשיב לתשובה של המשיב בתוך 10 ימים או בתוך מועד אחר שקבע הרשם.
  • רשם ההוצאה לפועל יכול לסטות מסדרי הדין הנ"ל (המועדים להגשת הטענות של הצדדים ועצם החלפתם) אם לדעתו, הדבר יועיל להכרעה צודקת ויעילה בהליך. בנוסף, הוא רשאי לדחות את הבקשה בלי שקיים דיון.
 • בשאר המקרים רשאי רשם ההוצאה לפועל לדחות את הבקשה על הסף ללא שמיעת הצדדים, לבקש תגובת כל "צד מעוניין" בתיק, או להזמין את הצדדים לטעון בפניו בכתב או בעל פה, ולאחר מכן לתת את החלטתו.

ערעור

 • על ההחלטה של הרשם ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • במקרה שמדובר בתיק שאינו בענייני משפחה, יש לפעול באופן הבא:
  • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער
   • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
   • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.
  • למידע על הליך הערעור ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.
  • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער
   • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
   • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.
  • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים