מי שנפלו בשבי בזמן ששירתו בכוחות הביטחון והוכרו כפדויי שבי, זכאים לתשלום חודשי ממשרד הביטחון
בני הזוג של פדויי שבי שנפטרו זכאים לתשלום חד פעמי
למידע נוסף, ראו באתר משרד הביטחון

אנשים שנפלו בשבי בזמן ששירתו בכוחות הביטחון, עשויים להיות מוכרים כפדויי שבי הזכאים לתשלומים ממשרד הביטחון.

 • התשלום שנקבע, בסך 1,000 ₪ לחודש, מתעדכן בפברואר בכל שנה בהתאם לשינויי מדד ינואר של אותה שנה לעומת מדד ינואר 2004.
 • מגיל 80 שנים ומעלה, משולמת לזכאים תוספת בשיעור של 25%.
 • פדויי שבי שגילם 67 שנים ומעלה יקבלו פעם בשנה (בתחילת כל ינואר), תשלום שנתי למפרע.
 • בנוסף, בני זוג (כולל ידועים בציבור) של פדויי שבי שנפטרו, זכאים לקבלת תשלום חד-פעמי עבור 12 חודשים.

מי זכאי?

 • מי שעונה על 3 התנאים הבאים:
  1. במהלך התקופה שמקום המדינה הוא שירת באחד מכוחות הביטחון: צה"ל, שירות הביטחון הכללי (שב"כ), המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, או משטרת ישראל.
  2. בעת שירותו בכוחות הביטחון הוא נפל בשבי האויב (כולל נפילה בשבי ארגון שמטרותיו או פעולותיו מכוונות למיגור מדינת ישראל או לפגיעה בביטחונה או בביטחון תושביה), ושהה בשבי האויב במשך 14 ימים לפחות.
  3. אושר על-ידי ארגון הצלב האדום, או הוכח בדרך אחרת, כי הוא נפל בשבי.

בן/בת זוג (כולל ידוע/ה בציבור) של זכאי שנפטר

 • מי שהוכר בחייו כפדוי שבי ונפטר, בן/בת זוגו יהיה זכאי לתשלום עבור תקופה של שנה מיום מותו.
 • מי שנפטר בטרם הוכר בחייו כפדוי שבי, בן/בת זוגו בזמן הפטירה רשאי להגיש בקשה להכרה. אם הבקשה תאושר, יינתן תשלום עבור תקופה של שנה ב-1 בחודש לאחר החודש שבו הוכר פדוי השבי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה להכרה כפדוי שבי ולחתום על ההצהרה (הטופס כולל דף הסבר).
 • יש למלא פרטים על השבי. אם קיימים עדים או חברים לשבי, יש לרשום את פרטיהם.
 • ניתן לבקש בטופס כי התשלום יועבר לחשבון הבנק של בן/בת הזוג.
 • יש להחתים את הבנק שבו מתנהל החשבון שמעוניינים להעביר אליו את התשלום.
 • אל טופס הבקשה יש לצרף:
  • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה ושל בן/בת הזוג.
  • מסמך המאשר את תקופת השבי, מקום השבי או מסמכים נוספים התומכים בבקשה (אם קיימים).
 • יש להגיש את הבקשה אל:
היחידה לאותות ועיטורים
משרד הביטחון
ת"ד 7093 הקריה, תל אביב.
פקס: 03-6934678
דוא"ל:
 • לאחר הגשת הטופס והמסמכים, "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" תתכנס ותדון בבקשה.
 • ההודעה על החלטת הוועדה תימסר למבקש בתוך 3 חודשים מהיום שבו התקבלה הבקשה.
 • במקרה שהבקשה אושרה, יועבר התשלום ישירות לחשבון הבנק שרשם מגיש הבקשה.
 • התשלום החודשי יועבר החל מה-1 בחודש לאחר החודש שבו המבקש הוכר כפדוי שבי ועד שימלאו לו 67 שנים (אחרי גיל 67 ישולם בתחילת כל ינואר תשלום שנתי למפרע).
 • תשלום רטרואקטיבי (בכל בקשה שהוגשה אחרי יום 14.11.2007), יינתן עבור 24 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הוכר כפדוי שבי.
 • ניתן לפנות לבירורים אל היחידה לאותות ועיטורים באמצעות:
  • טלפון: 03-6975671 (שלוחה 4)
  • פקס: 03-6934678
  • דוא"ל:
 • במקרה שפדוי שבי נפטר, רשאים להגיש בקשה בן/בת זוגו בשעת מותו, או אחד מבני המשפחה בשם האלמנה/אלמן שבחיים. את הבקשה מגישים על גבי טופס הכרה באדם שנפטר כפדוי שבי.

חשוב לדעת

 • הוועדה רשאית שלא להכיר באדם כפדוי שבי במקרים הבאים:
  • נפילתו בשבי נגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה מצדו.
  • למי שנפל בשבי האויב בעת שירותו הצבאי - נפילתו בשבי היתה בעת עריקה (היעדרות מהשירות הצבאי מתוך כוונה שלא לחזור לצבא).

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים