הקדמה:

עובד מדינה שפרש לגמלאות וחזר לשירות המדינה יכול לבקש מנציבות שירות המדינה להכיר בשתי תקופות השירות לצורך קבלת קצבת פנסיה תקציבית
העובד רשאי לבחור בין קבלת שתי קצבאות פנסיה נפרדות בגין שתי תקופות השירות, או לצרף את שתי תקופות השירות לתקופת שירות אחת ולקבל קצבת פנסיה אחת בגין התקופה הכוללת
עובד שבחר לצרף את שתי התקופות לתקופת ותק אחת כוללת לצורך קבלת קצבת פנסיה יידרש להחזיר את הקצבאות והמענקים שקיבל בשל תקופת השירות הראשונה
עובד שבחר לקבל שתי קצבאות נפרדות ימשיך לקבל את קצבת הפנסיה בגין תקופת עבודתו הראשונה, אך היא תופחת במשך תקופת עבודתו השנייה


עובד מדינה שפרש לגמלאות וחזר לשירות המדינה יכול לבקש מנציבות שירות המדינה להכיר בשתי תקופות השירות לצורך קבלת קצבת פנסיה תקציבית.

 • העובד רשאי לבחור בין שתי אפשרויות:
  • צירוף שתי התקופות לתקופת שירות אחת לצורך קבלת קצבת פנסיה אחת הכוללת את סך שתי התקופות.
  • קבלת שתי קצבאות שונות עבור כל אחת מתקופות העבודה.

מי זכאי?

הליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לנציבות שירות המדינה, ולהודיע לה באיזו מבין שתי האפשרויות העובד בוחר.

עובד שבוחר לצרף את שתי תקופות העבודה לתקופת ותק אחר כוללת

 • העובד יידרש לוותר על המשך קבלת קצבת הפנסיה החודשית בגין תקופת השירות הראשונה.
 • כמו כן יידרש העובד להחזיר את כל הקצבאות והמענקים שקיבל בשל פרישתו לאחר תקופת העבודה הראשונה.
 • בתום תקופת השירות השנייה יקבל העובד קצבת פנסיה אחת שתחושב על פי הוותק הכולל מצירוף שתי תקופות השירות.

עובד שבוחר לקבל שתי קצבאות פנסיה נפרדות

 • עובד שמעדיף להמשיך ולקבל קצבת פנסיה חודשית מתקופת עבודתו הראשונה במקביל לעבודתו בתקופה השנייה, לא יידרש להחזיר את הקצבאות והמענקים שקיבל.
 • עם זאת, קצבת הפנסיה החודשית שלו תופחת במשך תקופת עבודתו השנייה. למידע נוסף ראו הפחתת קצבת פנסיה תקציבית לגמלאי מתחת לגיל 60 שיש לו הכנסה מעבודה.
 • בתום תקופת עבודתו השנייה יקבל העובד שתי קצבאות נפרדות - אחת לכל תקופה.
 • בכל מקרה הסכום הכולל שיקבל משתי הקצבאות לא יעלה על 70% מהמשכורת הקובעת הגבוהה מבין השתיים.
דוגמה
 • עובד פרש לגמלאות וקיבל עבור תקופת עבודתו קצבת פנסיה בשיעור 60% לפי משכורת קובעת של 11,000 ש"ח - סה"כ 6,600 ש"ח (60% X‏ 11,000 ש"ח).
 • לאחר פרישתו חזר לשירות המדינה למשך 10 שנים ובסיומן היה זכאי לקצבת פנסיה בשיעור 20% לפי משכורת קובעת של 12,000 ש"ח - סה"כ 2,400 ש"ח (20% X‏ 12,000 ש"ח).
 • הסכום המקסימלי שהוא רשאי לקבל משתי הקצבאות יחד הוא 70% מהמשכורת הקובעת הגבוהה ביותר, כלומר 8,400 ש"ח.
  • המשכורת הקובעת הגבוהה ביותר היא 12,000 ש"ח.
  • 70% מהמשכורת הקובעת הוא 8,400 ש"ח (70% X‏ 12,000 ש"ח).
 • מכיוון שגובה שתי הקצבאות מסתכם ב-9,000 ש"ח (2,400 + 6,600) עולה על הסכום המקסימלי (8,400 ש"ח), תופחת הקצבה המתבססת על המשכורת הגבוהה יותר.
  • במקרה זה הקצבה המתבססת על משכורת קובעת גבוהה יותר היא הקצבה השנייה (המתבססת על משכורת של 12,000 ש"ח).
  • קצבה זו תופחת ב-600 ש"ח, שהוא ההפרש בין גובה הקצבאות המקורי (9,000 ש"ח) לסכום המקסימלי המותר לאותו עובד (8,400 ש"ח).
  • העובד יקבל קצבת פנסיה בסך 6,600 ש"ח בגין תקופת עבודתו הראשונה, ו-1,800 ש"ח בגין תקופת עבודתו השנייה (לפי חישוב 2,400-600). סה"כ יסתכמו שתי הקצבאות לאחר ההפחתה ב-8,400 ש"ח.

חשוב לדעת

 • להחלטה אם לחבר את שתי הפנסיות או לא לחברן יש משמעות כלכלית רבה ולכן מומלץ מאוד להתייעץ בנושא עם גורמי מקצוע.
אזהרה
קצבת פנסיה תקציבית מוגנת חלקית מפני עיקול. יש להבטיח כי בידי מקבל הקצבה יישאר לפחות הסכום הגבוה מבין שני הסכומים הבאים:

ההגנה תקפה גם לקצבאות פרישה וקצבאות נכות המשולמות לעובדים/גמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית, וכן לקצבאות שאירים המשולמות לשאיריהם של אותם עובדים או גמלאים.

ההגנה אינה תקפה במקרים שבהם מקבל הקצבה חייב בתשלום מזונות, ובמקרה כזה ניתן לעקל את כל הקצבה לצורך תשלום המזונות.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים