הקדמה:

שכירים או גמלאים שיש להם מקורות הכנסה ממספר מקורות כמפורט בהמשך, רשאים לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס
בכל מקרה שחל שינוי בהכנסות במהלך שנת המס ניתן לבצע תיאום מס חדש
לשכירים העורכים תיאום מס הכנסה מומלץ לערוך גם תיאום ניכויים מול המוסד לביטוח לאומי כדי להימנע מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים
לביצוע תיאום מס באמצעות המערכת הממוחשבת, ראו באתר רשות המסים
טיפ
בקרוב תיפתח לכלל הציבור מערכת חדשה המאפשרת לערוך תיאום מס מקוון מספר פעמים בשנה לכל סוגי ההכנסות וההקלות במס.
 • המערכת מציגה למגישי הבקשה את ההקלות שבאפשרותם לבקש ומסמנת את אלה הרלוונטיות להם, בהתאם למידע הקיים במאגרי רשות המסים (כגון נקודות זיכוי עבור ילדים).
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות המסים מיום 12.09.2021.

מי שהכנסתם נובעת מכמה מקורות, רשאים לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.

 • ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס וכל עוד לא הסתיימה שנת המס.
 • לאחר תום שנת המס אין אפשרות לבצע תיאום, אך אם שיעור המס שנוכה משכרו של העובד היה גבוה מהסכום שבו היה חייב על-פי החוק, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים מתום שנת המס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שימו לב
 • עובדים עצמאים שיש להם מספר מקורות הכנסה מלבד ההכנסה מהעסק, יכולים לעשות תיאום מס רק עבור ההכנסות שאינן מעסק, למשל: אם הם עובדים כשכירים ב-2 מקומות עבודה בנוסף להיותם עצמאיים, הם יוכלו לעשות תיאום מס עבור הכנסותיהם כשכירים.
 • עבור הכנסה מעסק ניתן לבקש הקלות אחרות, כגון: הקטנת תשלום מקדמות או הקטנת גובה הניכוי במקור וכו'). למידע נוסף ראו תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה.

שלבי ההליך

 • יש לפנות לרשות המסים באחת מהדרכים המפורטות בהמשך.
 • ניתן לערוך תיאום מס, כל עוד לא הסתיימה שנת המס.
  • ניתן לערוך את התיאום כבר בתחילת שנת המס, ואף עוד לפני קבלת המשכורת הראשונה ממקומות העבודה, אך לצורך כך על העובד לציין את מספר תיק הניכויים של כל אחד מהמעסיקים (ניתן לברר את המספר במקום העבודה).
  • אם בשנת המס הקודמת ערך העובד תיאום מס, והוא עובד באותו מקום עבודה, ימשיך תיאום המס להיות בתוקף באופן זמני במהלך ינואר ובפברואר של השנה החדשה. אם העובד לא יערוך תיאום מס חדש, אזי בחודש מרץ ינכו כל המעסיקים שלו מכל משכורותיו מס הכנסה בשיעור המירבי (47%) כולל ניכוי בדיעבד על חודשים ינואר ופברואר.

פנייה בכתב

 • ניתן גם להגיש את הבקשה לתיאום ללא טופס 116, אולם במקרה כזה יש לפרט לגבי כל אחד ממקומות העבודה, שבהם מועסק העובד, את הפרטים הבאים:
  1. שם המעסיק;
  2. מספר תיק ניכויים (מספר בן 9 ספרות המשמש לזיהוי המעסיק, ואשר רשום על גבי תלוש השכר);
  3. שכר שנתי ברוטו, הצפוי מאותו מעסיק עד סוף השנה;
  4. מספר חודשי העבודה במהלך שנת המס (במקרה שהעובד עתיד לעבוד רק בחלק מהשנה).
 • יש לצרף תלוש שכר אחרון מכל אחד ממקומות העבודה. במקרה שעובד רק התחיל לעבוד במקום עבודה וטרם קיבל תלוש שכר, ניתן לפנות לפקיד השומה גם ללא התלוש אך לציין במפורש את הסיבה לאי-המצאת התלוש. חשוב לציין את מספר תיק הניכויים של מקום העבודה (ניתן לברר אותו אצל המעסיק עצמו).
 • יש לציין את פרטיו של העובד: שם מלא, תעודת זהות וכתובת מגורים.

פנייה באמצעות מייצג מוסמך

 • ניתן לייפות את כוחו של מייצג מוסמך (רואה חשבון או יועץ מס) לבצע את תיאום המס עבור העובד.
 • המייצג יקבל מהעובד את תלושי השכר והפרטים הנדרשים וידאג להגשת המסמכים לפקיד השומה.

תיאום מס באמצעות מערכת הפניות באתר רשות המסים

 • ניתן לבקש תיאום מס באמצעות מערכת הפניות באתר רשות המסים, כולל תיאום מס חוזר באותה שנה.
 • להגשת הבקשה, יש להזין במערכת פרטים אישיים, לצרף טופס 116 מלא וסרוק וכן אישורים ומסמכים מאמתים (כגון תלושי שכר).
 • פקיד השומה יקבע את שיעור המס שיש לנכות בהתאם לנתונים ויכין את האישורים שיש למסור למעסיקים או למשלמים (לפונה תישלח הודעה שהאישורים הופקו).
 • האישורים שהופקו יהיו זמינים בתוך 5 ימי עבודה ביישום לתיאום מס שבאתר רשות המסים, ויהיה ניתן להדפיס אותם בכל עת (לשם כך, מי שטרם נרשם למערכת השירותים המקוונים של רשות המסים צריך להירשם ולקבל קוד אישי).

תיאום מס באמצעות היישום באתר רשות המסים

הערת עריכה
תקרת ההכנסות לתיאום מקוון מופיעה באתר רשות המסים.
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 21:21, 1 באפריל 2017 (IDT)
שימו לב
אישור תיאום המס יונפק מיד לאחר השלמת ההליך וניתן יהיה להוריד אותו למחשב האישי. יש לחתום עליו ולהעבירו אל מהעסיק הרלוונטי. ללא חתימה האישור לא תקף.

קבלת האישורים

 • לאחר שהבקשה לתיאום מס התקבלה במשרדי פקיד השומה או נקלטה במחשבי רשות המסים, יישלחו אל העובד אישורים על אופן חישוב המס עבור כל אחד ממקומות העבודה.
 • עובדים שביצעו את תיאום המס באמצעות אתר רשות המסים יקבלו הודעה שהאישורים הופקו ויוכלו להדפיס את האישורים.
 • על העובד להגיש את האישורים למעסיקיו ללא כל דיחוי.
שימו לב
אם תיאום המס בוצע באמצעות היישום של רשות המסים, על העובד לחתום על האישורים לפני הגשתם אל המעסיק. ללא חתימה האישורים לא יהיו תקפים והמעסיק לא יוכל לפעול על פיו.

תיאום מס למי שמתחיל לעבוד לאחר קבלת דמי אבטלה

 • מי שקיבל דמי אבטלה ולאחר מכן התחיל לעבוד או חזר לעבודה (באותה שנה שבה קיבל דמי אבטלה) צריך לבצע תיאום מס הכנסה.
 • את תיאום המס יש לבצע באמצעות המערכת הממוחשבת באתר רשות המסים.
 • אין צורך לציין את מספר תיק הניכויים של המוסד לביטוח לאומי, אך יש לצרף את אישורי התשלום של דמי האבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

תיאום מס נוסף במהלך השנה ובתחילת כל שנה

 • אם במהלך שנת המס חל שינוי במקומות העבודה או בהכנסות של העובד, ניתן לפנות שוב אל פקיד השומה ולבקש תיאום מס חדש. ניתן לבצע תיאום מס חדש באותה שנה באמצעות מערכת הפניות באתר רשות המסים, בכתב, או באמצעות פנייה של מייצג מוסמך (לא ניתן לבצע את התיאום מחדש באמצעות היישום שבאתר רשות המסים).
 • עובד שעבד בשני מקומות עבודה וערך תיאום מס בשנה מסוימת, חייב לערוך תיאום מס חדש בתחילת שנת המס החדשה, גם אם הוא ממשיך לעבוד באותם מקומות עבודה (תיאום המס של השנה שעברה אינו מוארך באופן אוטומטי).
 • ברוב מקומות העבודה מקובל להמשיך לנכות מס הכנסה על פי תיאום המס של השנה שעברה, וזאת באופן זמני עד להמצאת תיאום מס חדש (לרוב עד סוף חודש פברואר). במקרה שהעובד לא ימציא תיאום מס חדש עד למועד זה, ינוכה לו מס בשיעור המירבי (כולל ניכוי מס רטרואקטיבי מתחילת השנה).

ערעור

 • במקרה שעובד סבור כי נעשתה טעות בתיאום המס, הוא יכול לפנות בבקשה מנומקת אל פקיד השומה או לגשת פיזית אל משרדי פקיד השומה לבירור הענין.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים