שכירים או גמלאים שיש להם מקורות הכנסה ממספר מקורות כמפורט בהמשך, רשאים לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס
בכל מקרה שחל שינוי בהכנסות במהלך שנת המס ניתן לבצע תיאום מס חדש
לשכירים העורכים תיאום מס הכנסה מומלץ לערוך גם תיאום ניכויים מול המוסד לביטוח לאומי כדי להימנע מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש
החל מאוקטובר 2021 ניתן לבצע תיאום מס מקוון לכל סוגי ההכנסות וההקלות במס
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

מי שהכנסתם נובעת מכמה מקורות, רשאים לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.

 • ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס וכל עוד לא הסתיימה שנת המס.
 • לאחר תום שנת המס אין אפשרות לבצע תיאום, אך אם שיעור המס שנוכה משכרם של העובדים היה גבוה מהסכום שבו היו חייבים על-פי החוק, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים מתום שנת המס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • שכירים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד בשנת המס.
 • שכירים שהחליפו מקום עבודה במהלך שנת המס.
 • שכירים שיש להם מספר מקורות הכנסה שונים החייבים במס במהלך שנת המס (גם אם לא בתקופות חופפות), כגון דמי לידה, דמי אבטלה.
דוגמה
 • עובדת שהיתה בחופשת לידה מתחילת שנת המס וקיבלה דמי לידה באותה שנה, צריכה לבצע תיאום מס (בשל ההכנסות מדמי הלידה וההכנסה מהעבודה למרות שהן לא בתקופות חופפות) ולמסור את התיאום למעסיק עם חזרתה לעבודה.
 • עובד שיקבל דמי אבטלה ומצא עבודה חדשה צריך לבצע תיאום מס (בשל ההכסה מדמי האבטלה וההכנסה מהעבודה החדשה למרות שהן לא בתקופות חופפות) ולמסור את התיאום למעסיק החדש.
שימו לב
 • עובדים עצמאים שיש להם מספר מקורות הכנסה מלבד ההכנסה מהעסק, יכולים לעשות תיאום מס רק עבור ההכנסות שאינן מעסק, למשל: אם הם עובדים כשכירים ב-2 מקומות עבודה בנוסף להיותם עצמאיים, הם יוכלו לעשות תיאום מס עבור הכנסותיהם כשכירים.
 • עבור הכנסה מעסק ניתן לבקש הקלות אחרות, כגון: הקטנת תשלום מקדמות או הקטנת גובה הניכוי במקור וכו'). למידע נוסף ראו תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה.

שלבי ההליך

 • יש לפנות לרשות המסים באחת מהדרכים שיפורטו בהמשך.
 • ניתן לערוך תיאום מס כל עוד לא הסתיימה שנת המס.
  • ניתן לערוך את התיאום כבר בתחילת שנת המס ואף לפני קבלת המשכורת הראשונה ממקומות העבודה. לשם כך העובדים צריכים לציין את מספר תיק הניכויים של כל אחד מהמעסיקים (ניתן לברר את המספר במקום העבודה).
  • לעובדים שערכו תיאום מס בשנת המס הקודמת וממשיכים לעבוד באותם מקומות עבודה, תיאום המס ימשיך להיות תקף באופן זמני בחודשים ינואר ופברואר של השנה החדשה. אם העובדים לא יערכו תיאום מס חדש, בחודש מרץ ינכו כל המעסיקים שלהם מכל משכורותיהם מס הכנסה בשיעור המירבי (47%) כולל ניכוי בדיעבד על החודשים ינואר ופברואר.

תיאום מס באופן מקוון

 • החל מאוקטובר 2021 ניתן לערוך תיאום מס מקוון לכל סוגי ההכנסות וההקלות במס.
 • התיאום נעשה באמצעות יישום באתר רשות המסים, המאפשר לערוך סימולציה לחישוב מס ולשדר בקשה לתיאום מס למחשב רשות המסים.
 • יש להירשם תחילה למערכת ולקבל קוד אישי, שישמש לזיהוי בכל המערכות המקוונות של רשות המסים.
 • המערכת מציגה למגישי הבקשה את ההקלות שבאפשרותם לבקש ומסמנת את אלה הרלוונטיות להם, בהתאם למידע הקיים במאגרי רשות המסים (כגון נקודות זיכוי עבור ילדים).
 • במרבית המקרים יתקבל אישור מיידי על תיאום המס.
 • במקרים שבהם נדרש טיפול משרדי, האישור יונפק בתוך עד 5 ימי עבודה ולפונים תישלח הודעה עם קישור לאישור.
 • לאחר שיתקבל האישור, ניתן יהיה להוריד אותו למחשב האישי ולהעביר למעסיק הרלוונטי.
 • למידע נוסף על עריכת תיאום מס באינטרנט, ראו באתר רשות המסים.

פנייה בכתב

 • ניתן גם להגיש את הבקשה לתיאום ללא טופס 116, אולם במקרה כזה יש לפרט לגבי כל אחד ממקומות העבודה שבהם מועסקים את הפרטים הבאים:
  1. שם המעסיק;
  2. מספר תיק ניכויים (מספר בן 9 ספרות המשמש לזיהוי המעסיק, ואשר רשום על גבי תלוש השכר);
  3. שכר שנתי ברוטו, הצפוי מאותו מעסיק עד סוף השנה;
  4. מספר חודשי העבודה במהלך שנת המס (במקרה שעתידים לעבוד רק בחלק מהשנה).
 • יש לצרף תלוש שכר אחרון מכל אחד ממקומות העבודה. עובדים שרק התחילו לעבוד במקום עבודה וטרם קיבלו תלוש שכר יכולים לפנות לפקיד השומה גם ללא התלוש, אך עליהם לציין במפורש את הסיבה לאי-המצאת התלוש. חשוב לציין את מספר תיק הניכויים של מקום העבודה (ניתן לברר אותו אצל המעסיק).
 • יש לציין את פרטי העובד/ת: שם מלא, תעודת זהות וכתובת מגורים.

פנייה באמצעות מייצג מוסמך

 • ניתן לייפות את כוחו של מייצג מוסמך (רואה חשבון או יועץ מס) לבצע את תיאום המס עבור העובד/ת.
 • המייצג יקבל מהעובד/ת את תלושי השכר והפרטים הנדרשים וידאג להגשת המסמכים לפקיד השומה.

קבלת האישורים

 • לאחר שהבקשה לתיאום מס התקבלה במשרדי פקיד השומה או נקלטה במחשבי רשות המסים, יישלחו לעובדים אישורים על אופן חישוב המס עבור כל אחד ממקומות העבודה.
 • עובדים שביצעו את תיאום המס באמצעות אתר רשות המסים יקבלו הודעה שהאישורים הופקו ויוכלו להדפיס את האישורים.
 • על העובדים להגיש את האישורים למעסיקיהם ללא כל דיחוי.

תיאום מס למי שמתחילים לעבוד לאחר קבלת דמי אבטלה

 • מי שקיבלו דמי אבטלה ולאחר מכן התחילו לעבוד או חזרו לעבודה (באותה שנה שבה קיבלו דמי אבטלה) צריכים לבצע תיאום מס הכנסה.
 • את תיאום המס יש לבצע באמצעות המערכת הממוחשבת באתר רשות המסים.
 • אין צורך לציין את מספר תיק הניכויים של המוסד לביטוח לאומי, אך יש לצרף את אישורי התשלום של דמי האבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

תיאום מס נוסף במהלך השנה ובתחילת כל שנה

 • אם במהלך שנת המס חל שינוי במקומות העבודה או בהכנסותיהם של העובדים, ניתן לבקש תיאום מס חדש.
 • מי שעבדו בשני מקומות עבודה וערכו תיאום מס בשנה מסוימת, חייבים לערוך תיאום מס חדש בתחילת שנת המס החדשה, גם אם הם ממשיכים לעבוד באותם מקומות עבודה (תיאום המס של השנה שעברה אינו מוארך באופן אוטומטי).
 • ברוב מקומות העבודה מקובל להמשיך לנכות מס הכנסה על פי תיאום המס של השנה שעברה, וזאת באופן זמני עד להמצאת תיאום מס חדש (לרוב עד סוף חודש פברואר). אם העובדים לא יערכו תיאום מס חדש עד למועד זה, ינוכה להם מס בשיעור המירבי (כולל ניכוי מס רטרואקטיבי מתחילת השנה).

ערעור

 • עובדים הסבורים שנעשתה טעות בתיאום המס יכולים לפנות בבקשה מנומקת אל פקיד השומה או להגיע למשרדי פקיד השומה לבירור העניין.

חשוב לדעת


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים