לכל הורה יש זכות לקבל מידע מהמוסד החינוכי שבו לומד ילדו, אלא אם כן ניתנה החלטה שיפוטית המורה אחרת
הורה שאין לו משמורת על הילד המעוניין לקבל עותק של המידע המגיע להורה בעל המשמורת, צריך להגיש מראש בקשה בכתב למנהל המוסד החינוכי
חל איסור על כך שהמוסד החינוכי ישמש מקום מפגש לחלוקת זמני השהות של ההורה
למידע נוסף, ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך

בשל החשיבות של מעורבות ההורים בחיי ילדיהם, גם במקרי גירושין או פרידה, על מערכת החינוך לשאוף לערב ככל האפשר את שני ההורים בהיבטים משמעותיים של חיי הילד במוסד החינוכי, כולל במקרים שבהם הורה לא ביקש להיות מעורב.

 • המוסד החינוכי מחוייב ליידע את שני ההורים לגבי זכויותיהם המפורטות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 • הצוות החינוכי יתמקד בחינוכו של הילד ובדאגה לשלומו ולרווחתו במסגרת החינוכית, ויימנע ממעורבות בסכסוך בין ההורים (אם קיים).
 • ההורים יידעו את המוסד החינוכי לגבי כל החלטה שיפוטית הנוגעת לחינוך הילד והסכמות הנוגעות להתנהלות השוטפת- בנושאים הרלוונטיים למוסד החינוכי.

מי זכאי?

 • הורים לילד הלומד במערכת החינוך, שהם גרושים או חיים בנפרד, כולל הורה שאין לו משמורת על הילד, ובתנאי שבית המשפט לא שלל או הגביל את האפוטרופסות שלו על הילד.
 • הזכאות מתייחסת לכלל מוסדות החינוך, לרבות מוסדות חינוך רשמי או מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי הפועלים מכח חוק פיקוח על בתי ספר, או מוסדות פטורים הפועלים מכח חוק לימוד חובה, ולומדים בהם תלמידים מכל המגזרים ובכל הגילאים, כולל גנים ובתי ספר.

פעולות מטעם המוסד החינוכי

 • לפני פתיחת שנת הלימודים, או עם היוודע על פרידה או גירושין במהלך שנת הלימודים, הגננת או מחנך הכיתה יזמנו את שני ההורים כדי לסכם את דרכי הקשר עימם והעברת מידע בכתב ובעל פה לכל אחד מהם.
 • המוסד החינוכי יזמן את שני ההורים יחד לאסיפות הורים, למפגשי היכרות ולימי הורים, אלא אם כן אחד ההורים סירב, או שכתובתו אינה ידועה או שניתנה החלטה שיפוטית הקובעת אחרת. אם אין אפשרות לקיים את המפגשים יחד, יש לזמן את ההורים בנפרד.
 • חל איסור על כך שהמוסד החינוכי ישמש מקום מפגש לחלוקת זמני השהות של ההורה.

קבלת הסכמה מצד ההורים

 • כאשר נדרשת הסכמת ההורים לפעולה הקשורה בתלמיד, על המוסד החינוכי לקבל את הסכמת שניהם. אם נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורים, אין חובה לקבל את הסכמתו.
 • אם המוסד החינוכי שלח מידע לשני ההורים, ואחד מהם לא הגיב בתוך זמן סביר, הדבר ייחשב כאילו הסכים לעניין (זאת בהתאם לסעיף 18(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות).
 • אם קיימת מחלוקת בין ההורים לגבי ההסכמה, עליהם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה (או לבית הדין הדתי - אם בית הדין כבר דן והכריע בשאלת חינוך הילדים) כדי שיכריע בעניין.
 • אם שני ההורים לא הסכימו ביניהם, גם לא בעניין הפניית המחלוקת לבית המשפט, יפעל המוסד החינוכי בהתאם לשיקול דעתו:
  • במקרה ששני ההורים יודעו לגבי פעילות חינוכית (השתתפות בטיולים, הצגות, מסיבות וכד'), ומתברר שנוצרה ביניהם מחלוקת בסמוך למועד הפעילות, יפעל הצוות הבין-מקצועי בהתאם לעיקרון של טובת הילד על-פי אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד.
  • במקרה שמדובר בהחלטות משמעותיות יותר (אבחון, טיפול רפואי, שינוי מגמה וכד'), יש לפעול בכל דרך לקבלת הסכמתם של שני ההורים, או לחלופין לקבל החלטה של בית המשפט, בהתאם לחוק.
 • אם הורים בנפרד ו/או גרושים מבקשים להגיע יחד עם בן זוגם הנוכחי לאסיפות ההורים, או שבן הזוג הנוכחי מבקש לקבל מידע בנפרד, נדרשת לכך הסכמה מפורשת בכתב של שני ההורים בנפרד וכן כתב ויתור על סודיות של כל אחד מהם בנפרד.
 • המוסד החינוכי לא מחויב לדווח לאחד מההורים על התנהלותו של ההורה השני מול המוסד החינוכי, למעט במקרים שבהם נשקפת סכנה לילד ו/או חלה החובה לדווח על-פי החוק או הנחיות משרד החינוך.

מסירת מידע להורים

 • כל הורה זכאי לקבל מידע מהמוסד החינוכי שבו לומד ילדו, אלא אם כן ניתנה החלטה שיפוטית המורה אחרת.
 • הורה שאין לו משמורת על הילד המעוניין לקבל עותק של המידע המגיע להורה בעל המשמורת, צריך להגיש מראש בקשה בכתב למנהל המוסד החינוכי.
 • אם ההורה לא הגיש בקשה בכתב לקבלת המידע, המוסד החינוכי ישתדל ככל האפשר ליצור עם ההורה ערוצי תקשורת חלופיים.
 • המידע שיועבר יכלול את הנושאים הבאים, אלא אם קבע בית המשפט אחרת: ציונים ותעודות, נוכחות, זכאות לשירותי חינוך מיוחדים ולשילוב, קבלה לתוכניות למחוננים, שינוי מגמות, העברה לכיתה אחרת או למוסד אחר, השעיה, טיולים, מסיבות, תשלומים עבור אירועים מיוחדים וחריגים.
 • במקרים שתישלל או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים בהתאם להחלטה שיפוטית אין חובה להעביר לו את המידע שפורט לעיל.
 • מנהל המוסד החינוכי ימציא לבקשת ההורה שאין לו משמורת תעודת הערכה/ציונים זהה למקור. במקרים שיש להורים משמורת משותפת, ימציא המוסד החינוכי תעודת הערכה/ציונים זהה לשני ההורים בנפרד, אלא אם קיימת מניעה משפטית הידועה למוסד החינוכי.

עירוב גורמים נוספים

 • במקרים שבהם ההורים או הילד אינם מעוניינים שהמידע על הגירושין או הפרידה יועבר לגורמים נוספים במוסד החינוכי, המידע לא יועבר.
 • אם הגננת או המחנך מתרשמים כי קיימים קשיים מיוחדים בתפקוד הילד הקשורים למצב המשפחתי עליהם לזמן את ההורים לשיחה ולהפנות אותם לגורמים המקצועיים-הטיפוליים במוסד החינוכי. במקרים אלה על הגננ/ת או על המחנך/ת להתייעץ עם היועץ או עם הפסיכולוג של המוסד החינוכי.

פעולות מטעם ההורים

 • ההורים יעדכנו את היועץ ו/או המחנך או הגננת לגבי:
  • ההסדרים הקיימים לטיפול בילד, ביניהם חלוקת זמני השהות.
  • החלטות שיפוטיות הנוגעות לילד (כגון צו הגנה).
  • כתובותיהם, מספרי הטלפון וכתובות הדוא"ל שלהם.
  • אחריות ההורים ביחד או לחוד בענייני חינוך הנוגעים למוסד החינוכי.
  • השתתפות ההורים באסיפות הורים ובפעילויות המוסד החינוכי.
 • הורה שאין לו משמורת על הילד המעוניין לקבל עותק של המידע המגיע להורה בעל המשמורת, צריך להגיש מראש בקשה בכתב למנהל המוסד החינוכי.
 • במקרה שיש החלטה מפורשת של בית המשפט השוללת קשר של המוסד החינוכי עם אחד ההורים, על ההורה השני להציג את ההחלטה בפני גורם טיפולי במוסד החינוכי או בפני מנהל המוסד.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים