עובדת זרה שילדה במהלך 63 חודשי העבודה הראשונים לשהותה בישראל, רשאית לבחור אם לצאת עם הילד מהארץ ואז לשוב ולעבוד בישראל בלעדיו, או להמשיך ולשהות עם הילד בישראל עד לתום 63 החודשים מהיום שקיבלה את רישיון הישיבה בארץ
עובדת שילדה לאחר 63 חודשי שהייה בישראל, חייבת לצאת מהארץ עם התינוק בתום 15 השבועות הראשונים של חופשת הלידה
עובדת שלפני הלידה נאלצה להפסיק לעבוד מסיבות רפואיות הקשורות להיריון, תהיה זכאית לקבל רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 עד למועד הלידה, למרות שאינה עובדת
אם בן הזוג של העובדת או אבי הילד הוא נתין זר (אינו אזרח ישראל), תוכל העובדת לקבל רישיון ביקור או אשרת עבודה אך ורק אם הוא אינו בישראל
למידע נוסף ראו נוהל טיפול בעובדת זרה בהיריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל באתר רשות האוכלוסין וההגירה

עובדת זרה המעוניינת להמשיך לעבוד בישראל לאחר הלידה חייבת להסדיר את רישיון הישיבה והעבודה בישראל.

 • עובדת זרה שילדה במהלך 63 חודשי העבודה הראשונים לשהותה בישראל, רשאית לבחור אם לצאת עם הילד מישראל ואז לשוב ולעבוד בישראל ללא הילד, או להמשיך ולשהות עם הילד בישראל עד לתום 63 החודשים מהיום שקיבלה לראשונה רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1.
 • עובדת שילדה לאחר מלאת 63 חודשי עבודה בישראל, תידרש לצאת מהארץ עם הילד לאחר חופשת הלידה. למרות זאת, אם מדובר בעובדת בסיעוד ומעסיקה האחרון יבקש להמשיך ולהעסיקה, העובדת תוכל לשוב לישראל ללא הילד.

מי זכאי?

 • עובדת זרה שנכנסה לישראל לצורכי עבודה כדין ובמועד שילדה התקיים אחד מהתנאים הבאים:
  1. היא שהתה בישראל מכוח רישיון עבודה תקף
  2. היא שהתה בישראל במסגרת תקופת 90 הימים לאיתור מעסיק חלופי

תהליך מימוש הזכות

 • עובדת המעוניינת להמשיך ולשהות עם הילד בישראל עד מלאת 63 חודשי עבודה בישראל, או לצאת עם הילד ואז לשוב ולעבוד בישראל (לפני/אחרי מלאת 63 חודשים), צריכה להגיע אל לשכת רשות האוכלוסין ולהגיש בקשה לרישיון ב/2 (רישיון ישיבה בישראל ללא עבודה) שיהיה תקף ל-15 שבועות מיום הלידה.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה (אש/3)
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • דרכון זר (של העובדת) בתוקף לתקופה של 3 חודשים מעבר לתקופת הרישיון המבוקש
  • שתי תמונות חזותיות עדכניות של העובדת
  • מסמכים רפואיים המוכיחים כי היא בהיריון או כי ילדה בישראל
  • אישור על תשלום אגרה - השירות כרוך בתשלום (נכון לשנת 2020 גובה האגרה הנו 175 ₪)
 • בנוסף, אם העובדת מעוניינת להישאר בישראל עם הילד, עליה:
  1. לרשום את הילד בדרכונה ולהמציא לידי רשות האוכלוסין וההגירה "אישור על לידה".
  2. להגיש לנציגות מדינת מוצאה בקשה לדרכון זר תקף עבור הילד.
  3. להציג לרשות האוכלוסין וההגירה אישור על ביטוח רפואי לילד.
  4. להפקיד ערבות שתבטיח את יציאתה מישראל עם הילד בתום תקופת רישיון העבודה שלה.
   • ניתן לדרוש במועד הארכת רישיון העבודה הפקדת ערבות בסכום של עד 19,999 ₪.
   • דרישת הערבות תיקבע לאחר בחינת מכלול נסיבותיה של העובדת ובכלל זה משך שהייתה בישראל, משך עבודתה אצל המעסיק המבקש להסדיר את העסקתה לאחר הלידה, רקע של שהייה בלתי חוקית, תדירות החלפת מעסיקים, גיל הילד, המועד שבו העובדת דיווחה על הלידה וכיו"ב.
   • במידת הצורך, בעת הארכת רישיון עבודתה יהיה על העובדת להאריך גם את תוקף הערבות.

עובדת שילדה לאחר 63 חודשי עבודה

 • עובדת (בכל הענפים) שילדה לאחר 63 חודשי עבודה, תעזוב את הארץ בתקופה שעד תום 15שבועות מיום הלידה.
 • אם מדובר בעובדת בענף הסיעוד, היא תוכל לחזור לארץ ולעבוד אך ורק אצל המעסיק החוקי האחרון שהעסיק אותה, וזאת בתנאי שהמעסיק מעוניין בכך.
  • אם הבקשה תוגש לפני שהעובדת והילד עזבו את הארץ, העובדת תוכל לקבל (עבורה בלבד) אשרת כניסה מוסדרת מראש, שתהיה בתוקף עד 90 יום ממועד יציאתה.
  • אם הבקשה תוגש לאחר יציאת העובדת והילד מהארץ, על המעסיק או נציגו לפנות ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה בבקשה להזמנתה חזרה לישראל. לאחר אישור הבקשה, הלשכה תעביר הודעה מתאימה לקונסוליה לצורך הסדרת האשרה.

עובדת שילדה לפני תום 63 חודשי עבודה ובחרה להישאר עם הילד בישראל

 • עובדת (בכל הענפים) המשויכת כדין למעסיק בעל היתר העסקה תקף תוכל לקבל רישיון שהייה ועבודה מסוג ב/1 להמשך עבודה אצלו, בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, ובתנאי שיוצג מכתב מהמעסיק על כך שידוע לו כי לעובדת ילד השוהה עימה בישראל.
 • עובדת שאינה משויכת כדין למעסיק:
  • אם מדובר בעובדת בענף הסיעוד שילדה לפני תום 51 חודשי עבודה בישראל, ניתן יהיה להאריך את רישיונה לישיבת ביקור מסוג ב/2 (שאינו מאפשר לעבוד) ל-90 ימים נוספים, לצורך מציאת מעסיק חדש בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה. עובדת סיעודית שילדה לאחר תום 51 חודשי עבודה בישראל ואינה ממשיכה לעבוד אצל מעסיקה האחרון חייבת לצאת מישראל.
  • אם מדובר בעובדת בענף שאינו סיעוד שילדה בכל מועד שלפני תום 63 חודשי עבודה, ניתן יהיה להאריך את רישיונה לישיבת ביקור מסוג ב/2 (שאינו מאפשר לעבוד) ל-90 ימים נוספים לצורך מציאת מעסיק חדש בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה.
 • המשך שהיית העובדת בישראל עם הילד מותנה ביכולתה המעשית לשלב בין חובות עבודתה ובין צורכי הטיפול בילד וקיום תנאים מתאימים לשילוב כזה במקום עבודתה.
 • בכל מקרה, ניתן להאריך את רישיון העבודה של העובדת רק עד לתום 63 חודשים מיום שקיבלה אשרה ורישיון ישיבה מסוג ב/1 לראשונה. בתום 63 חודשים, העובדת מחויבת לצאת מישראל עם הילד (למעט במקרים חריגים שבהם מעסיק של עובדת בתחום הסיעוד הגיש בקשה להארכה מיוחדת של אשרת העבודה שלה, בצירוף חוות דעת רפואית או סוציאלית הקובעת כי הפסקת העסקתה עלולה לגרום לפגיעה חמורה במטופל).
 • אם בן הזוג של העובדת או אבי הילד הוא נתין זר (כלומר אינו תושב ישראל), תוכל העובדת לקבל רישיון ביקור או אשרת עבודה אך ורק אם הוא אינו בישראל. אם הוא בישראל, יאלץ אחד מהם (העובדת הזרה או בן הזוג/אבי הילד) לעזוב את הארץ.
 • הילד יהיה זכאי לקבל רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 בהתאם לתוקף רישיונה של אימו. על העובדת לחתום בפני עובד הרשות על תצהיר המבהיר את סוגיית אי מתן מעמד לילד.
 • אם העובדת מעוניינת להאריך את חופשת הלידה (כלומר לקחת חופשה ללא תשלום לאחר הלידה), עליה לבקש הארכת רישון ביקור מסוג ב/2 גם למשך תקופת החופשה ללא תשלום.

עובדת שילדה לפני תום 63 חודשי עבודה ובחרה לצאת מישראל

 • אם העובדת בחרה לצאת עם ילדה מישראל, עליה לעשות זאת עד לתום 15 שבועות מיום הלידה.
 • לאחר מכן תוכל לשוב ולהיכנס לישראל (ללא הילד) לצורך עבודה, והיא תהיה זכאית לאשרת כניסה חוזרת ורישיון ב/2 (שאינו מאפשר לעבוד) שאותו יהיה עליה לנצל (כלומר להיכנס לישראל לצורך עבודה) בתוך שנה מיום הלידה.
 • במקרה שהעובדת מעוניינת לצאת מישראל לתקופה קצרה שאינה עולה על 90 ימים:
  • אם היא כבר משויכת למעסיק בעל היתר העסקה תקף המעוניין להמשיך ולהעסיקה, היא תוכל לקבל רישיון ב/1 (המאפשר לעבוד) להמשך עבודה אצלו ואשרת כניסה חוזרת שאותה עליה לנצל לפני תום 90 הימים.
  • אם היא אינה משויכת למעסיק, היא תוכל לקבל רישיון מסוג ב/2 הכולל אשרת כניסה לתקופה של עד 90 ימים ולאחר כניסתה לישראל ניתן לאשר לה רישיון ב/2 ל-90 ימים נוספים שבמהלכם יהיה עליה להסדיר את מעמדה בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה.
 • עובדת סיעודית שילדה לאחר מלאת 51 חודשי עבודה בישראל ובחרה לצאת עם ילדה מישראל, תוכל לחזור ולהיכנס לישראל לצורך עבודה רק אצל המעסיק שהעסיק אותה בטרם יציאתה מישראל, ובקשתה תטופל בכפוף להצגת מכתב מהמעסיק.
 • התקופה שבה שהתה העובדת בחו"ל תיספר במניין החודשים המקסימלי שבהם ניתן לאשר רישיון שהייה ועבודה (ב/1).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים