עובדות זרות זכאיות לזכויות שונות בתקופת ההיריון שלהן, ועל מעסיקיהן מוטלות מגבלות וחובות בהתאם
לצד הזכויות הנתונות בחוקי העבודה השונים, ישנם כללים שנקבעים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, ומתייחסים למעמדן של העובדות בתקופת ההיריון ולאחריו
נהלי רשות האוכלוסין כפופים להוראות חוקי העבודה, ולא יכולים לגרוע מזכויות העובדות לפי חוקים אלה


זכותון זה מרכז את זכויותיהן של עובדות זרות במהלך היריון ולאחר הלידה.

זכויות במהלך ההיריון

בדיקות רפואיות

איסור העסקה בשעות נוספות, בימי המנוחה ובעבודת לילה

 • אסור להעסיק אישה בהיריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית, וכן אסור להעסיקה בעבודת לילה החל מהחודש החמישי להריונה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה, בדומה לעובדות ישראליות.
 • עובדת שזכויות אלה נשללו ממנה, זכאית להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • למידע נוסף ראו הגבלת עבודה בהיריון.

היעדרות מעבודה

 • עובדת זרה רשאית להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות היריון ללא הפחתה בשכרה, בדומה לעובדות ישראליות.
 • עובדת זרה שנמצאת בשמירת היריון, אינה זכאית לגמלה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי, גם אם רופא קבע כי עליה להימצא בשמירת היריון.
 • העובדת רשאית לנצל את ימי המחלה שצברה, כלומר לא לעבוד במהלך תקופה זו (עד למכסה של ימי המחלה שצברה) ולקבל שכר רגיל מהמעסיק (בתנאי שקיבלה תעודת מחלה מרופא).
 • בנוסף היא רשאית לבקש מהמעסיק לנצל את מספר ימי החופשה שצברה ולהיעדר מהעבודה במהלך תקופה זו על חשבון החופשה השנתית.
 • העובדת רשאית להקדים את חופשת הלידה עד 7 שבועות לפני מועד הלידה המשוער, בדומה לעובדות ישראליות.
 • למידע נוסף ראו היעדרות מעבודה של עובדת זרה בהיריון.

איסור פיטורים

 • אסור לפטר עובדת בהיריון, בגלל הריונה, גם אם היא עובדת פחות מ-6 חודשים אצל המעסיק.
 • אם העובדת מועסקת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אסור לפטר אותה מכל סיבה שהיא אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים (ובכל מקרה היתר כזה לא יינתן אם סיבת הפיטורים היא ההיריון). החובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהיריון שעבדה לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה חלה גם אם הפיטורים אינם קשורים להריונה של העובדת כמו במקרה שהמטופל נפטר או עבר לבית אבות.
  • במקרה שהמעסיק רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לפיטורים.
  • ההיתר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים, רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להיריון. לממונה יש שיקול דעת לא לתת את ההיתר גם אם הפיטורים אינם קשורים להיריון, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.
 • במקרה של פיטורי עובדת בהיריון ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, ואף ניתן להגיש נגדו תביעת פיצויים.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובדת בהיריון.

איסור לפגוע בהיקף המשרה

שהייה בישראל

 • עובדת שנאלצה להפסיק את עבודתה מסיבות רפואיות הקשורות להיריון, זכאית לקבל רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 עד למועד הלידה, למרות שאינה עובדת.
 • כדי להסדיר את שהייתה בישראל במהלך חופשת הלידה עליה להגיש בקשה לרישיון ביקור בישראל לתקופה של עד 15 שבועות מהלידה.
 • למידע נוסף ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה.

זכויות העובדת לאחר הלידה

כיסוי הוצאות האשפוז

 • עובדת זרה אשר עבדה בישראל במהלך ההיריון וכן אשתו של עובד זר המועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפני הלידה (גם אם היא עצמה אינה עובדת), זכאית לכיסוי הוצאות האשפוז. התשלום מועבר ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לבית החולים.
 • עובדת ששילמה לבית החולים עבור דמי האשפוז בטעות או מתוך לחץ עשויה להיות זכאית להחזר. לצורך כך חשוב מאוד לשמור על הקבלות שניתנו עבור התשלומים.
 • למידע נוסף ראו כיסוי הוצאות אשפוז לצורך לידה של עובדת זרה (מענק אשפוז).

מענק לידה

 • עובדת זרה שעבדה בישראל במהלך ההיריון וכן אשתו של עובד זר המועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות לפני הלידה (גם אם היא עצמה אינה עובדת), זכאית למענק לידה, אם ילדה את ילדה בישראל. למידע נוסף ראו מענק לידה לעובדת זרה.

חופשת לידה ודמי לידה

 • עובדת זרה זכאית לחופשת לידה, בדומה לעובדת ישראלית. למידע נוסף ראו חופשת לידה לעובדת זרה.
 • במהלך 15 השבועות הראשונים של חופשת הלידה זכאית העובדת לדמי לידהמהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתנאי הזכאות. זכאות זו חלה גם אם העובדת ילדה את ילדה בחו"ל , בתנאי שהעובדת עומדת בכל תנאי הזכאות.
 • העובדת רשאית להאריך את חופשת הלידה בדומה לעובדות ישראליות ולשהות בחופשה ללא תשלום. משך החופשה המקסימלי הוא רבע מהתקופה שבה הועסקה העובדת אצל אותו מעסיק ולא יותר משנה מיום הלידה. למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה לעובדת זרה.
 • על העובדת להסדיר מבעוד מועד את שהייתה בישראל במהלך חופשת הלידה ובמהלך החופשה ללא תשלום (אם בחרה להאריך את חופשת הלידה), וזאת באמצעות הגשת בקשה לרישיון ב/2 (שהייה בישראל ללא עבודה). למידע נוסף ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה.

קצבת ילדים וקצבת לידה

איסור פיטורים ופגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת לאחר חופשת לידה

הסדרת השהייה בישראל והמשך העבודה לאחר חופשת הלידה

 • עובדת זרה המעוניינת להמשיך לעבוד בישראל לאחר הלידה חייבת להסדיר את רישיון הישיבה והעבודה בישראל.
  • עובדת זרה שילדה במהלך 63 חודשי העבודה הראשונים לשהותה בישראל, רשאית לבחור אם לצאת עם הילד מישראל ואז לשוב ולעבוד בישראל ללא הילד, או להמשיך ולשהות עם הילד בישראל עד לתום 63 החודשים מהיום שקיבלה לראשונה רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1.
  • עובדת שילדה לאחר מלאת 63 חודשי עבודה בישראל, תידרש לצאת מהארץ עם הילד לאחר חופשת הלידה. למרות זאת, אם מדובר בעובדת בסיעוד ומעסיקה האחרון יבקש להמשיך ולהעסיקה, העובדת תוכל לשוב לישראל ללא הילד.
 • על העובדת להגיש בקשה לרישיון ב/2 (רישיון ביקור בישראל ללא אשרת עבודה) שיהיה תקף למשך חופשת הלידה ובמקרים מסוימים גם לאחריה. במסגרת בקשה זו יש להסדיר את רישיון העבודה (ב/1) של העובדת לתקופה שלאחר מכן, וכן את רישון הישיבה של הילד בישראל.
 • למידע נוסף ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה.

ביטוח רפואי לילד

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובדת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל