החוק מפרט רשימה של שיקולים שעל ועדת השחרורים לשקול בעת החלטתה בענין שחרור על תנאי של אסיר
במקרים מיוחדים, חייבת הוועדה לקבל חוות דעת של גורמי מקצוע ולעיין בהן בטרם תיתן את החלטתה
אם במסגרת גזר הדין הוטל על האסיר קנס או פיצוי לקורבן, על האסיר לשלם את הקנס או הפיצוי במרכז לגביית קנסות כדי שהוועדה תשקול בחיוב את האפשרות לשחררו על תנאי
למידע נוסף, ראו באתר פרקליטות המדינה

ועדות השחרורים בעניין אסירים חייבות לשקול מספר שיקולים הקובעים בחוק, ולהביא בחשבון נתונים מסוימים המובאים בפניהן.

 • במקרים מיוחדים, המפרטים בהמשך, קיימות דרישות מחמירות שעל הוועדה לעמוד בהן.

שיקולי ועדת השחרורים בעת החלטה על שחרור על תנאי

 • ועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת (שבסמכותן לאשר שחרור על תנאי לאסירים המרצים עונש מאסר של למעלה מששה חודשים) שוקלת את השיקולים הבאים:
 1. הסיכון הצפוי משחרורו של האסיר לשלום הציבור, כולל למשפחתו, לנפגע העבירה ולביטחון המדינה.
 2. סיכויי השיקום של האסיר.
 3. התנהגותו של האסיר בכלא.

נתונים שעל הוועדה להביא בחשבון

 • ועדת השחרורים צריכה להביא בחשבון, בין השאר, את הנתונים הבאים:
 1. העבירה שבגללה האסיר מרצה עונש מאסר - כולל נסיבות ביצוע העבירה, סוג העבירה, חומרת העבירה, היקף ותוצאות העבירה, תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט, האם חויב האסיר בתשלום קנס או פיצוי במסגרת גזר הדין, האם שילם האסיר את הקנס או הפיצוי במקרה שלא שילם, מה היו הסיבות לכך), האם ניתנה הקלה בעונש בידי נשיא המדינה.
 2. כתבי אישום תלויים ועומדים - האם ישנם כתבי אישום כנגד האסיר, מהם סוגי העבירות שבהן הוא מואשם, מהן נסיבות הביצוע ותוצאות העבירות, על-פי האישומים.
 3. הרשעות קודמות - האם לאסיר ישנן הרשעות קודמות, מהו מספר ההרשעות, מהי תדירות ההרשעה, מהן סוגי העבירות שבהן הורשע, מהי חומרת העבירות, מהן נסיבות ביצוע העבירות, מהן תוצאות העבירות, מהו היקף ההרשעות ומהן תקופות המאסר שהאסיר ריצה בגללן.
 4. דיונים קודמים - דיונים קודמים בוועדות בעניינו של האסיר וההחלטות בהם, כולל דיונים בעניין ביטול שחרורו על-תנאי.
 5. הקלות בעונש - הקלות בעונש שנתן לו נשיא המדינה בשל עונשי מאסר קודמים שהוטלו עליו.
 6. התנהגות האסיר בבית הסוהר - התנהגות, חיובית או שלילית, של האסיר בבית הסוהר במהלך תקופת מאסרו:
  • התנהגות טובה של האסיר במהלך תקופת המאסר.
  • גילוי יחס חיובי מצד האסיר לעבודה ולצעדים שננקטו לשם שיקומו.
  • שימוש בסם מסוכן.
  • גמילה משימוש בסם מסוכן.
  • עבירה פלילית שעבר האסיר וסוג העבירה.
  • התנהגות שיש בה כדי לפגוע פגיעה של ממש באסירים אחרים או בסוהרים או לשבש את סדריו של בית הסוהר.
  • מעורבות בפעילות עבריינית, בין בתוך כותלי בית הסוהר ובין מחוץ להם.
  • בריחה מבית הסוהר או חזרה אליו שלא במועד.
 7. חוות דעת בעניין האסיר - חוות דעת על האסיר שנתנו שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל או רשויות הביטחון, ובמקרים המתאימים גם חוות דעת מקצועיות, בין השאר בנושא גילוי עריות, אלימות במשפחה ובריאות הנפש.
 8. חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר (רש"א) - חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר, אם ניתנה, בעניין שחרור על-תנאי של האסיר. לחוות הדעת יינתן משקל גדול יותר ככל שהחלק מעונש המאסר שנשא האסיר קטן יותר:
  • חוות דעת הכוללת תוכנית לשיקומו של האסיר, אפשרויות השתלבותו בעבודה סדירה או בתוכנית טיפולית, מידת הפיקוח על התוכנית.
  • חוות דעת שלפיה אין האסיר זקוק לתוכנית שיקום ושהוא אינו מגלה דפוסי התנהגות עבריינית.
  • חוות דעת שלפיה אין האסיר מתאים לשיקום.
  • אסיר שהוטל עליו לעמוד בפיקוח של קצין מבחן לאחר שחרורו מהמאסר (בצו מבחן לפי פקודת המבחן) – חוות דעת של שירות המבחן, אם ניתנה, בעניין שחרורו על-תנאי של האסיר.
 9. נתונים אישיים - נתוניו האישיים של האסיר, לרבות גילו ומצבו המשפחתי.
 10. מידע מודיעיני - כל מידע הנוגע לעניין שהובא בפניה, כולל מידע חסוי, אלא אם כן ביקש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה שלא להתחשב במידע.

שיקולים מיוחדים במקרים בעלי חומרה מיוחדת

 • מקרים בעלי חומרה מיוחדת ובנסיבות מיוחדות -
 • הוועדה רשאית לשקול גם שיקולים הקשורים לחומרת העבירה ונסיבות ביצועה במקרים שבהם סבורה הוועדה כי שחרורו של האסיר על-תנאי יפגע במידה חמורה באמון הציבור במערכת המשפט, אכיפת החוק ובהרתעת הרבים, ושנוצר יחס בלתי סביר בין חומרת העבירה, נסיבותיה והעונש שנגזר על האסיר לבין תקופת המאסר שיישא האסיר בפועל אם ישוחרר
 • משקלם של נתונים אלו בהחלטת הוועדה יפחת, ככל שיגדל החלק מעונש המאסר שהאסיר כבר נשא.
 • שחרור על-תנאי של אסיר עולם - ועדת השחרורים המיוחדת תשקול (נוסף על השיקולים האחרים), האם חל באסיר שינוי בולט וממשי מבחינת הבנת חומרת מעשיו ומבחינת מוכנותו להשתלב בחברה ולתרום לה.

שחרור אסיר שנושא עונש מאסר בגלל עבירות אלימות או עבירות מין נגד בן משפחה

 • כאשר מדובר באסיר המרצה עונש מאסר בגלל אחת מהעבירות המפורטות בהמשך, הוועדה תחליט על שחרור על-תנאי רק לאחר שצוות מקצועי, הכולל נציגים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ושל שירות בתי הסוהר, הגיש לה חוות דעת לעניין מידת הסכנה הנשקפת לציבור משחרור האסיר, לרבות הסכנה לנפגע העבירה.
 • מדובר באסירים שנושאים עונש מאסר בגלל ביצוע אחת מהעבירות הבאות:
 1. אסיר אלימות במשפחה (אלמ"ב) - אסיר שביצע עבירות אלימות כלפי בן משפחתו, לרבות כליאת שווא של בן משפחתו או עבירה אחרת שפגעה בחירותו או בשלוות חייו של בן משפחתו, ולרבות עבירות של התעללות, הזנחה או נטישה של בן משפחתו.
 2. עבירות לפי סימן י', בפרק ח' לחוק העונשין, שביצע האסיר כלפי בן משפחתו.
 3. עבירות מין לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין, שביצע האסיר כלפי בן משפחתו.

שחרור אסיר הנושא עונש מאסר בשל עבירת מין או חולה במחלת נפש או סובל מהפרעה נפשית

 • הוועדה תחליט על שחרורו על-תנאי של אסיר זה רק לאחר שהוגשה לה חוות דעת שלפיה האסיר אינו מסוכן לציבור, מאדם שהוסמך לעניין זה על ידי שר הבריאות.
 • הוועדה רשאית לשחרר אסיר גם אם לא הוגשה חוות דעת או שהוגשה ונכתב בה כי האסיר מסוכן במידה כלשהי אך ניתן לשחררו בתנאי שיקבל טיפול או בתנאי אחר. במקרה כזה הוועדה תשחרר רק אם השתכנעה שלא ייגרם בכך סיכון לציבור והיא רשאית לקבוע תנאים שיבטיחו את היעדר הסיכון.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.