ועדת שחרורים בעניין אסירים רשאית להורות על שחרור על תנאי של אסיר מטעמים רפואיים, גם אם לא השלים את מלוא תקופת המאסר שנגזרה עליו
הוועדה אינה רשאית להורות של שחרור האסיר אם הוא (או האפוטרופוס שלו) לא נתן את הסכמתו לשחרור
אסיר זכאי להיות מיוצג על-ידי עורך דין פרטי בדיונים של הוועדה, והוא זכאי לקבל יצוג משפטי חינם מהסנגוריה הציבורית


ועדת השחרורים רשאית להורות על שחרור על תנאי של אסיר מטעמים רפואיים, גם אם לא השלים את מלוא תקופת המאסר שנגזרה עליו.

 • הוועדה רשאית במקרים רפואיים מסוימים להורות על שחרור על תנאי זמני לתקופה שתספיק לצרכיו הרפואיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שחרור מוחלט

 • ועדת השחרורים רשאית לשחרר על תנאי כל אחד מהאסירים הבאים:
  • אסיר שימיו ספורים.
  • אסיר שזקוק באופן קבוע להנשמה באמצעי מלאכותי, בשל חוסר יכולת לנשום באופן עצמוני.
  • אסיר מחוסר הכרה באופן קבוע או נמצא במצב דמנציה מתקדמת (אי-התמצאות בזמן ובמקום באופן קבוע בגלל מצב גופני או עקב ירידה קוגניטיבית), שבגללם הוא זקוק להשגחה רצופה במשך 24 שעות ביממה.

שחרור לפרק זמן מסוים

 • ועדת השחרורים רשאית לשחרר על תנאי לפרק זמן מסוים כל אחד מהאסירים הבאים:
  • אסיר שימיו ספורים.
  • אסיר שחולה במחלת הסרטן או אסיר שעבר או שעומד לעבור השתלה של איבר חיוני, ועקב כך עליו לקבל טיפול רפואי שיש בו כדי לסכן את חייו באופן ממשי והטיפול מלווה בירידה ניכרת בתפקוד ובסבל רב.

למי ואיך פונים

 • ניתן לפנות לוועדת השחרורים בכל שלב של המאסר, בצירוף האישורים הרפואיים הרלוונטיים.
 • הוועדה רשאית לדון בשחרור מוקדם מטעמים רפואיים גם שלא על פי בקשת האסיר, אולם במקרה זה היא רשאית להחליט על שחרורו רק אם השתכנעה כי יש לאסיר מקום לשהות בו לאחר שחרורו, ומקום זה מתאים לצרכיו הרפואיים.

הסכמת האסיר לשחרור

 • ועדת השחרורים רשאית להורות על שחרור על-תנאי מטעמים רפואיים, רק אם האסיר נתן את הסכמתו לשחרור.
 • אם אין ביכולתו של האסיר לתת את הסכמתו, יש לקבל את הסכמת האפוטרופוס שלו.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה תתכנס ועדת השחרורים לדון בשחרור המבוקש.
 • למידע נוסף על שלבי ההליך ראו שחרור על תנאי ממאסר.

שיקולי הוועדה

 • ועדת השחרורים תשקול את אותם השיקולים שאותם היא מביאה בחשבון בכל החלטה על שחרור על תנאי של אסיר. למידע על השיקולים ראו כאן.
 • בנוסף לשיקולים הרגילים, כאשר מדובר בשחרור מטעמים רפואיים, תשקול הוועדה, בין היתר, גם שיקולים של טובת הציבור, כולל שלום משפחתו של האסיר ושלום נפגע העבירה ומשפחתו.

משך תקופת השחרור (בשחרור זמני)

 • שחרור זמני על-תנאי הוא לתקופה של עד חצי שנה.
 • ועדת השחרורים רשאית להאריך את השחרור הזמני לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על חצי שנה, וכל זאת בתנאי שמשך השחרור יהיה לתקופת קבלת הטיפול הרפואי בלבד.
 • תקופת השחרור תיחשב לחלק מתקופת המאסר של האסיר (כלומר תקופת המאסר לא תתארך בשל השחרור הזמני), אלא אם ועדת השחרורים קבעה אחרת.

התנית השחרור בוויתור על סודיות רפואית

ביטול שחרור של אסיר ששוחרר מטעמים רפואיים

 • הוועדה רשאית לבטל את שחרורו על תנאי של אסיר ולחייבו לרצות מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי בניכוי התקופה שבה היה משוחרר אם התבטלו הטעמים הרפואיים שבגללם שוחרר האסיר.
 • ביטול השחרור ייעשה רק לאחר קבלת חוות דעת רפואית ולאחר שניתנה לאסיר הזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועדה.

ייצוג האסיר על-ידי עורך דין

חשוב לדעת

 • כאשר ועדת השחרורים מקיימת דיון בשחרור מטעמים רפואיים, והדיון מתקיים שלא על פי בקשת האסיר או אפוטרופסו, הוועדה רשאית להורות על שחרור האסיר רק אם היא שוכנעה כי נמצא לאסיר מקום לשהות בו לאחר שחרורו, המתאים לצרכיו הרפואיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.