ישנם נכסים מסוימים (כספים, פריטים וכו׳) שגם אם מוטל עיקול במסגרת הליכי הוצאה לפועל, לא ניתן לעקל אותם
אם אחד מנכסים אלו עוקל, ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל
אם מדובר בחוב בתיק מזונות ונכסים אלו נמצאים אצל צד שלישי, יהיה ניתן לעקל גם נכסים אלו


בחוק ההוצאה לפועל ישנה רשימה של נכסים (פריטים, רכוש, כספים וזכויות) שלא ניתן לעקל ובמקרה שניתן צו עיקול על כל הנכסים של חייב בהוצאה לפועל, הצו לא חל על הנכסים שברשימה זו.

נכסים שלא ניתן לעקל כאשר הם נמצאים אצל החייב או אצל אחרים

 • אסור לעקל את המיטלטלין הבאים, גם כאשר ניתן צו לעיקול כל נכסי החייב:
  • צורכי אוכל למחייתו של החייב ובני משפחתו ל-30 יום.
  • מערכות בגדים, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות, כלי אוכל, כלי מטבח כלי בית, בתנאי שכל אלה הם צרכים חיוניים לחייב ולבני משפחתו אשר גרים איתו.
  • תשמישי קדושה (כולל אביזרים בבית תפילה שנועדו לאפשר את קיום התפילה באופן סביר). למרות זאת, אם החוב נובע מרכישת אותם תשמישי קדושה, אזי מותר לעקל אותם.
  • בעלי חיים, כלים, מיטלטלין ומכשירים אחרים שבלעדיהם החייב אינו יכול לעבוד לפרנסתו (למשל מונית של נהג מונית, סוס המשמש לרכיבה לצורך פרנסה) בתנאי ששווין לא עולה על 5,000 ₪ וששווי המיטלטלין האחרים לא עולה על 1,300 ₪. למרות זאת, אם החוב נובע מרכישת אותם מכשירים או בעלי חיים, אז מותר לעקל אותם.
  • כלים, מכשירים ובעלי חיים ששייכים לנכה ונחוצים לו בגלל נכותו (למשל: כלב נחייה, מכשיר שמיעה וכו'). למרות זאת, אם החוב נובע מרכישת אותם מכשירים או בעלי חיים, אז מותר לעקל אותם.
  • חיות מחמד.
  • פריט אחד מכל אחד מארבעת הסוגים הבאים (אלא אם החוב שבגללו הוטל העיקול נובע מרכישתם של אותם פריטים, ואז מותר לעקל אותם):
   • מכשיר טלויזיה ששוויו אינו עולה 500 ₪ או מכשיר רדיו ששוויו אינו עולה על 150 ₪.
   • מחשב אישי ששוויו אינו עולה על 1,000 ₪ או מדפסת ששוויה אינו עולה על 200 ₪.
   • מכשיר טלפון ששוויו אינו עולה על 150 ₪.
   • מכונת כביסה ששוויה אינו עולה על 1,000 ₪.
דוגמה
 • אם בביתו של החייב נתפסו שני מכשירי טלוויזיה ששוויים נמוך מ-500 ₪ ושני מכשיר רדיו ששוויים אינו עולה על 150 ₪, אסור לעקל רק אחד מתוך ארבעת המכשירים שנתפסו. ניתן יהיה לעקל שלושה מתוך ארבעת המכשירים.
 • אם בביתו של החייב נתפסו גם שלושה מחשבים (בשווי נמוך מ-1,000 ₪ לכל מחשב) שתי מדפסות (בשווי נמוך מ-200 ₪) ושלושה מכשירי טלפון ששוויים נמוך מ-150 ₪, ניתן יהיה לעקל שניים מתוך שלושת המחשבים, אחת מתוך שתי המדפסות, ושני מכשירי טלפון.

כספים שלא ניתן לעקל

כספים שנמצאים בפועל אצל גורם שלישי

 • ככלל, כל נכס שאסור לעקל אותו על-פי חוק, לא ניתן לעיקול בין אם הוא אצל החייב ובין אם הוא אצל צד שלישי.
 • בנוסף, נקבעו בחוק הוראות לגבי המקרים הבאים שבהם לא ניתן לעקל את כספי החייב שנמצאים אצל צד שלישי:
  • מזונות שמגיעים מהצד השלישי לחייב על-פי פסק-דין או על-פי הסכם שאושר על-ידי בית משפט.
  • חלק משכר עבודה של חייב עד לסכום הפטור מעיקול.
  • מענק עבודה שמשולם לחייב על-ידי רשות המסים - לא ניתן לעקל את כספי המענק שהועברו לחשבון הבנק של החייב במשך 90 ימים מהמועד שהועברו אליו.
  • כספים שמגיעים לחייב שאינו עובד בשכר - עד לגובה שכר העבודה הפטור מעיקול.
  • קצבת פנסיה תקציבית (כולל קצבאות פרישה וקצבאות נכות שמשולמות לעובדים/גמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית, וכן קצבאות שאירים שמשולמות לשאיריהם של העובדים/הגמלאים) - וכל זאת עד לגובה שכר העבודה הפטור מעיקול או עד מחצית הקצבה - הסכום הגבוה מביניהם.
  • אם החייב הוא קיבוץ - כספים שמגיעים לקיבוץ בסכום השווה למכפלת הסכום של שכר העבודה הפטור מעיקול במספר החברים בקיבוץ.
 • למרות זאת, אם מדובר בתיק מזונות שמגיעים מהחייב לבן/בת זוגו, לילדו או להורהו, ניתן לעקל את הכספים הללו.
דוגמה
 • הורה שחייב בתשלום מזונות לילדיו וזכאי לתשלום מענק עבודה מרשות המסים.
 • ניתן לעקל את כספי המענק שמגיעים לו ולהעבירם לילדיו לשם כיסוי חוב המזונות, גם אם טרם חלפו 90 ימים מהיום שהועברו הכספים מרשות המסים לחשבון הבנק של ההורה, וגם אם טרם הועברו כלל אל חשבון הבנק.

כספים שמשולמים לצורכי דיור

 • לא ניתן לעקל את הכספים הבאים:
  • כספים שמקבל החייב לצורך רכישה או השכרה של דיור חלופי לאחר שדירתו עוקלה.
  • כספים שמקבל החייב כסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון (אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך 30 ימים מהמועד שהועברו אליו).
 • למרות זאת, אם הזוכה הוא בעל הדירה שמשכיר את הדירה לחייב, והחוב הוא עבור שכר הדירה שהחייב לא משלם, ניתן לעקל את הסכומים הללו.

גמלאות הביטוח הלאומי

 • לא ניתן לעקל תשלומים וקצבאות שהביטוח לאומי משלם (ראו פירוט בפורטל זכויות מהמוסד לביטוח לאומי).
 • אם כבר הועבר התשלום לחשבון הבנק של החייב, לא ניתן לעקל אותו במשך 30 יום (במהלך תקופה זו יוכל החייב למשוך את הכספים לידיו). לאחר 30 יום ניתן לעקל את הכספים הללו מחשבון הבנק של החייב.
 • למרות זאת, אם מקבל הקצבה חייב בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאים לקבל את המזונות.
שימו לב
הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
 • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

תשלומים ממשרד הרווחה

כספים שהופקדו לקופת גמל לצורך פיצויי פיטורים או קצבה

 • לא ניתן לעקל כספים שהופקדו בקופת גמל לטובת פיצויי פיטורים או קצבה (פנסיה), לפני המועד שבו החייב רשאי למשוך את הכספים.
דוגמה
 • כספים שהופרשו לביטוח הפנסיוני (החלק של המעסיק והחלק של העובד) ומיועדים לתשלום קצבה
 • סכומים שהמעסיק הפריש לרכיב פיצויי פיטורים בביטוח הפנסיוני ומצטרפים לחיסכון הפנסיוני - כל עוד הם מיועדים לתשלום קצבה ולא למשיכה בסכום חד-פעמי

כספים שמגיעים כשיפוי, פיצוי או תגמול על אירוע ביטוחי רפואי

 • לא ניתן לעקל כספים שחייב קיבל כשיפוי, פיצוי או תגמול במסגרת אחד מאלה:
  • סל שירותי הבריאות.
  • פוליסת ביטוח לתרופות שלא כלולות בסל שירותי הבריאות.
  • פוליסת ביטוח למימון השתלות או ניתוחים בחוץ לארץ.
  • פוליסת ביטוח סיעודי.
שימו לב
אם חייב קיבל כספים בשיעור שעולה על 100% מהנזק שנגרם לו (במסגרת פוליסת ביטוח לתרופות שלא כלולות בסל או פוליסת ביטוח למימון השתלות או ניתוחים בחו"ל), יהיה ניתן להורות על עיקול ייתרת הסכומים שקיבל מעבר ל-100%.

תשלום במסגרת תוכנית ממשלתית שמסייעת להורים עצמאיים

תשלום ממשרד העלייה והקליטה

 • לא ניתן לעקל כספים ששולמו לחייב כגמלת הבטחת הכנסה לעולים דורשי עבודה או לעולים שמשתתפים במסלול הכנה לתעסוקה.

מענק הסתגלות לנשים נפגעות אלימות

תשלומים לחיילים בשירות חובה

קצבאות ותשלומים לניצולי שואה

 • לא ניתן לעקל קצבאות ותשלומים מסוימים שמשולמים לניצולי שואה.
 • אם הכספים הועברו לחשבון הבנק של ניצול השואה, לא ניתן לעקל אותם במשך 30 ימים. במקרים מסוימים קיימת הגבלה על עיקול הכספים גם לאחר תום 30 הימים.
 • אם מדובר בעיקול לצורך תשלום מזונות או מלוות מדינה ניתן יהיה לעקל את הסכומים או חלקם.
 • למידע נוסף ראו קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.
שימו לב
הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
 • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

תשלומים לנכי צה"ל וכוחות הביטחון

שימו לב
הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
 • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

תשלומים לבני משפחה של חללי צה"ל

שימו לב
הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
 • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

תשלומים לבני משפחה של חטופים או נעדרים

 • לא ניתן לעקל מענקים שמשולמים לבני משפחה של חטופים או נעדרים.
 • אם הכספים הועברו לחשבון הבנק של בני המשפחה, לא ניתן לעקל אותם במשך 30 ימים.
  • בתקופת מלחמת חרבות ברזל:
  • אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של בני המשפחה אחרי 07.10.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
  • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

קצבה לפדויי שבי

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים