הקדמה:

עובדות הוראה שיצאו לחופשת לידה במהלך חופשות החגים והקיץ זכאיות לתשלום שכרן עבור תקופות הפגרה, בנוסף לתשלום דמי הלידה
עובדת הוראה שיצאה לחופשת לידה במהלך חופשת סוכות, חנוכה או פסח תקבל שכר עבור תקופת הפגרה (בנוסף לדמי הלידה)
עובדת הוראה שיצאה לחופשת לידה במהלך פגרת הקיץ זכאית להשלמת סכום דמי הלידה עד לסכום משכורתה בשני חודשי עבודה, וזאת בנוסף לתשלום שכרה בתקופת הפגרה
למידע נוסף, ראו חופשות החגים (סעיף 4) וחופשת הקיץ (סעיפים 5, 6, 6א) בתקנון שירות עובדי הוראה


עובדות הוראה שיצאו לחופשת לידה במהלך חופשות החגים והקיץ זכאיות לתשלום שכרן עבור תקופות הפגרה, בנוסף לתשלום דמי הלידה, בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

  • עובדת הוראה, בהתאם למפורט בהמשך.

חופשות לידה במהלך חופשות חג

  • עובדת הוראה שיצאה לחופשת לידה וזכאית לדמי לידה במהלך חופשת סוכות, חנוכה או פסח, זכאית לתשלום שכרה עבור חופשת החג, בנוסף לתשלום דמי הלידה מהמוסד לביטוח לאומי (לא כולל ימי חג ושבתות).
  • עובדת הוראה שתקופת זכאותה לדמי לידה הסתיימה ערב חופשת החג או במהלך חופשת החג, זכאית לתשלום שכרה עבור כל חופשת החג, אם חזרה לעבוד מיד לאחר חופשת החג, וזאת לאחר שמסרה מראש הודעה בכתב על כוונתה לשוב לעבודה למנהל ביה"ס ולגף כא"ב במחוז.

חופשות לידה במהלך חופשת הקיץ

  • עובדות הוראה מן המניין, או ממלאות מקום שהועסקו לתקופה העולה על 51 ימי עבודה רצופים, זכאיות בחופשת הקיץ לתשלום שכרן בהתאם להיקף משכורתן ולתקופת עבודתן במהלך שנת הלימודים, ובתנאי שלימדו לפחות חודשיים במהלך השנה (בחינוך היסודי המִכסה היא 6 ימי תשלום לכל חודש עבודה, ובחינוך העל-יסודי המִכסה היא 7 ימי תשלום לכל חודש עבודה).
  • עובדת הוראה הנמצאת בחופשת לידה בתקופת פגרת הקיץ זכאית, בנוסף לתשלום שכרה, להשלמת סכום דמי הלידה שהיא מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי עד לסכום השווה למשכורתה בשני חודשי עבודה.
  • לצורך חישוב שכרה בחופשת הקיץ, התקופה שבה היא זכאית לדמי לידה (בכל שיעור שהוא) תיחשב כתקופת עבודה.
  • במקרה שמורה ילדה כשהיתה במהלך או בתום שנת שבתון מטעם קרן השתלמות, תיחשב לה שנת השבתון כשנת עבודה לכל דבר ועניין.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים