הקדמה:

חג החנוכה תשפ"א יחול מיום שישי 11.12.2020 עד יום שישי 18.12.2020
ערב החג (נר ראשון) יצוין ב-10.12.2020
דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות לחג
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


חג חנוכה מצויין על ידי היהודים במשך 8 ימים.

 • ברוב מקומות העבודה ימי החג אינם נחשבים כימי שבתון.
 • יחד עם זאת, קיימים מקומות עבודה המנצלים את ימות החג לחופשה מאורגנת של כל העובדים במקום העבודה.
 • דף זה נועד לסייע בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות.

ערב החג

עבודה בערב החג

 • ערב החג נחשב ליום עבודה רגיל.
 • המשמעות כי עובד אינו רשאי להיעדר מעבודתו.
 • עובד זכאי לשכר רגיל עבור עבודתו בערב החג.

חופשה בערב החג

 • חופשה ביוזמת המעסיק
  • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
  • מעסיק רשאי להחליט כי בערב החג יצא העובד לחופשה (במקרה כזה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר העובד).
  • על המעסיק להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.
 • חופשה ביוזמת העובד
  • עובד רשאי לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה במהלך ערב החג. על המעסיק להתחשב בבקשותיו או לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.
  • יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא.
  • עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך ערב החג זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש). להרחבה ראו: תשלום דמי חופשה.
  • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם. להרחבה ראו: חופשה שנתית.

הזכות לחופשה במהלך החג

 • חג החנוכה אינו נחשב כיום מנוחה.
 • ככלל עובדים אינם זכאים להיעדר מהעבודה במהלך החג.
 • עובד רשאי לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה במהלך החג. על המעסיק להתחשב בבקשותיו או לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.
 • יום חופשה במהלך חג דינו כיום חופשה מלא.
 • עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך אחד מימי החג זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש). להרחבה ראו: תשלום דמי חופשה.
 • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם עבור כל יום שבו לא הגיע לעבודה. להרחבה ראו: חופשה שנתית.

חופשה "כפויה" במהלך החג

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך החג ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית (חופשה מרוכזת).
 • מעסיק רשאי גם להחליט כי עובד מסוים יצא לחופשה במהלך החג (או בחלק מהחג).
 • אם מספר ימי החופשה (כולל ימי המנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים לגבי ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
 • יש לוודא כי לעובד יש מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • כאשר מעסיק מעוניין להוציא לחופשה עובד שאין לזכותו מספיק ימי חופשה לניצול (בין אם מדובר בחופשה מרוכזת לכל העובדים ובין אם מדובר לחופשה של העובד הספציפי בלבד), יוכל המעסיק לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותו עובד לחופשה.
  2. להוציאו לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצבור בעתיד.
  3. להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובד מעוניין לצאת לחופשה באותו מועד והוא נתן לכך את הסכמתו.
 • במקרה שהעובד מעוניין לצאת לחופשה במועד מסוים ואין לו מספיק ימי חופשה צבורים, הוא רשאי, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצבר וזאת על חשבון ימי חופשה שיצבור בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

יום חופשה לבחירה

 • למרות שעל העובד לקבל את הסכמת המעסיק לצורך יציאתו לחופשה, הרי שאם העובד לא ניצל במהלך השנה את זכותו ליום בחירה (במועד שאינו אחד מהחגים הקבועים בחוק שבהם ניתן לקחת ימי בחירה), הוא יכול לדרוש מהמעסיק לצאת לחופשה בת יום אחד במהלך אחד מימי חנוכה או בערב החג (או בכל מועד אחר שירצה), ובמקרה כזה אסור למעסיק לסרב לבקשת העובד.
 • על העובד להודיע למעסיק על כוונתו לצאת לחופשה ביום הספציפי הזה לפחות 30 יום מראש. למידע נוסף ראו ימי חופשה לבחירה.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג (דמי חופשה)

 • עובדים שיצאו לחופשה במהלך החג, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה), וימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.

עבודה במהלך החג

 • עובדים זכאים לשכר רגיל עבור עבודתם במהלך החג.

שינויים במועדי תשלום קצבאות ודיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את התשלום של קצבאות שבמועד התשלום המקורי שלהן, או בסמוך לו, חל חג.
 • כמו כן, לרגל חג עשויים לחול שינויים במועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ולמעסיקים.
 • ללוח שנה המפרט את מועדי תשלום הקצבאות ומועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים