עובדת בהיריון זכאית לשכר מהמעסיק עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות שגרתיות הקשורות בהיריון
עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר בשל הבדיקות עד 40 שעות במשך חודשי הריונה, ועובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה
תקופת ההיעדרות לא תנוכה ממכסת ימי המחלה שהעובדת צברה
למידע רשמי ראו משרד העבודה

עובדת זכאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון, שנעשות על-ידי רופא נשים, או בתחנה לבריאות המשפחה (או מחוץ לתחנה על-פי הפניית התחנה), כגון: צילומי אולטרסאונד, בדיקות דם, בדיקת מי שפיר (ראו פסק דין בהמשך) וכדומה.

 • עובדת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה, זכאית להיעדר בשל הבדיקות עד 40 שעות בתשלום במהלך תקופת ההיריון.
 • עובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מעבודתה מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה.
  • שיעור חלקיות המשרה ייקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובדת ל-182 (מספר שעות העבודה הקבוע בחוק לחודש במשרה מלאה).
  • אם במקום העבודה תקן שעות העבודה החודשי למשרה מלאה נמוך מ-182, שיעור חלקיות המשרה ייקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובדת, לתקן החודשי הקבוע במקום העבודה.
דוגמה
 • עובדת בהיריון מועסקת במקום עבודה שעובדים בו 168 שעות חודשיות במשרה מלאה.
 • מספר שעות העבודה של אותה עובדת הוא 84 שעות בחודש.
 • כדי לחשב את היקף משרתה, יש לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות של העובדת (84) בתקן שעות העבודה הנהוג במקום העבודה (168 שעות למשרה מלאה).
 • שיעור חלקיות המשרה של העובדת הוא 50% משרה: 84/168.
 • בהתאם לחלקיות משרתה, זכאית העובדת ל-20 שעות היעדרות לצורך בדיקות במהלך תקופת הריונה: 40 X‏ 50%.
 • החוק אינו מתייחס לאופן חישוב שיעור חלקיות המשרה של עובדת שעתית או יומית בהיקף שעות משתנה. במקרה זה מקובל לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבדה העובדת ב-12 החודשים האחרונים ולחלק את התוצאה ב-182 (מספר שעות העבודה הקבוע בחוק לחודש במשרה מלאה). למידע נוסף ראו חישוב היקף משרה של עובד לפי שעות.
 • עובדת שמועסקת במספר מקומות עבודה זכאית להיעדר מכל אחד מהם בהתאם להיקף משרתה באותו מקום.
דוגמה
 • עובדת בהיריון מועסקת במקום עבודה אחד בהיקף משרה מלא ובמקום עבודה נוסף בהיקף משרה של 20%.
  • במקום העבודה שהיא מועסקת בו בהיקף משרה מלא היא זכאית ל-40 שעות היעדרות לצורך בדיקות במהלך תקופת ההיריון.
  • במקום העבודה הנוסף (המשרה בהיקף של 20%) היא זכאית ל-8 שעות היעדרות לצורך בדיקות בתקופת ההיריון (40 X‏ 20%).
 • זכות זו מוקנית לכל עובדת בהיריון, ואינה תלויה בוותק של העובדת במקום העבודה.
 • מספר שעות ההיעדרות בתשלום לפני ה-06.02.2019

  • לפני ה-06.02.2019 הזכאות נקבעה באופן הבא:
   • מי שעבדה עד 4 שעות כל יום בשבוע העבודה הנהוג במקום עבודתה, היתה זכאית ל- 20 שעות היעדרות לצורך בדיקות במהלך תקופת ההיריון.
   • מי שעבדה מעל 4 שעות כל יום בשבוע העבודה הנהוג במקום עבודתה, היתה זכאית ל- 40 שעות היעדרות לצורך בדיקות במהלך תקופת ההיריון.

  מי זכאי?

  • כל עובדת בהיריון שנעדרה ממקום העבודה לצורך פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות שגרתיות במהלך ההריון הנעשים על ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד , ללא תלות בוותק של העובדת במקום העבודה.
  • בדיקות שגרתיות במהלך ההיריון כוללת את הבדיקות הבאות :
   • בדיקות מעקב - בדיקות המבוצעות בכל ביקור אצל רופא/אחות. בדיקות אלה כוללות את בדיקת משקל האישה, בדיקת לחץ דם ובדיקות דם.
   • בדיקות סינון - בדיקות אלה כוללות בדיקות דם ואולטראסאונד לגילוי סיכון מוגבר למחלה או מום בעובר.
   • בדיקות אבחנתיות - בדיקות הכוללות בדיקת מי שפיר, סיסי שיליה ובדיקת דם טבורי.

  תהליך מימוש הזכות

  • המעסיק רשאי לדרוש מהעובדת אישורים על היעדרותה בשל בדיקות הקשורות בהיריון .
  שימו לב
  על פי החוק, אין מניעה שהעובדת תגיש אישורים על בדיקות היריון בדיעבד, לאחר ששעות ההיעדרות כבר נוכו ממשכורתה או ממכסת ימי החופשה שלה, ובמקרה כזה על המעסיק לזכות אותה בהחזר על ההיעדרות שכבר נוכתה ממשכורתה.
  • אם העובדת נעדרה בשל בדיקות היריון שגרתיות והמעסיק לא שילם לה את שכרה, העובדת זכאית לתבוע ממנו פיצויים.

  חשוב לדעת

  • לפי לשון החוק עובדת רשאית להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות היריון מבלי ששעות ההיעדרות האלה ינוכו משכרה. החוק לא קובע כי שעות ההיעדרות נחשבות לשעות עבודה לצורך חישוב שעות נוספות באותו יום עבודה.
  • החוק אינו מתייחס לזמן הנסיעה לבדיקות, אבל מהרציונל של החקיקה והגיונם של דברים ניתן ללמוד ששעות ההיעדרות בתשלום לצורך בדיקות רפואיות הקשורות להריון כוללות גם את זמן הנסיעה לבדיקה, ובלבד שסך שעות ההיעדרות של העובדת לא יעלה על 40 שעות במהלך ההיריון לעובדת במשרה מלאה.
  • התשלום עבור בדיקות היריון נחשב כחלק משכרה של העובדת, לרבות לצורך הפרשות סוציאליות (הפרשות לפנסיה, קרן השתלמות, חישוב ערך יום חופשה או מחלה).
  • היעדרות זו אינה באה על חשבון מחלה או חופשה, ולמעסיק אסור לנכות את תקופת ההיעדרות מסך ימי המחלה או מימי החופשה השנתית שהעובדת צברה. כמו כן, אסור למעסיק לנכות את תקופת ההיעדרות משכרה של העובדת (ראו פסק דין בהמשך).
  • עובדת שניצלה את מכסת השעות המלאה וזקוקה לבדיקות היריון נוספות, רשאית להיעדר מהעבודה לצורך הבדיקות על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית הצבורים לרשותה או להיעדר מעבודה ללא תשלום שכר עבור השעות או הימים שבהם נעדרה.
  • עובדת בהיריון זכאית לתשלום זה עבור כל היריון בנפרד, גם אם היתה בהיריון יותר מפעם אחת באותה שנה קלנדרית.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים