הקדמה:

עובדת בהריון זכאית לשכר מהמעסיק עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון
עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר בשל הבדיקות עד 40 שעות במשך חודשי הריונה, ועובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה
תקופת ההיעדרות לא תנוכה ממכסת ימי המחלה שהעובדת צברה
למידע נוסף ראו סעיף 7(ה) לחוק עבודת נשים

עובדת זכאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, שנעשות על-ידי רופא נשים, או בתחנה לבריאות המשפחה (או מחוץ לתחנה על-פי הפניית התחנה), כגון: צילומי אולטרסאונד, בדיקות דם, בדיקת מי שפיר (ראו פסק דין בהמשך) וכדומה.

 • עובדת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה, זכאית להיעדר בשל הבדיקות עד 40 שעות בתשלום במהלך תקופת ההריון.
 • עובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מעבודתה מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה.
  • שיעור חלקיות המשרה ייקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובדת ל-182 (מספר שעות העבודה הקבוע בחוק לחודש במשרה מלאה).
  • אם במקום העבודה תקן שעות העבודה החודשי למשרה מלאה נמוך מ-182, שיעור חלקיות המשרה ייקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובדת, לתקן החודשי הקבוע במקום העבודה.
דוגמה
 • עובדת בהריון מועסקת במקום עבודה שעובדים בו 168 שעות חודשיות במשרה מלאה.
 • מספר שעות העבודה של אותה עובדת הוא 84 שעות בחודש.
 • כדי לחשב את היקף משרתה, יש לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות של העובדת (84) בתקן שעות העבודה הנהוג במקום העבודה (168 שעות למשרה מלאה).
 • שיעור חלקיות המשרה של העובדת הוא 50% משרה: 84/168.
 • בהתאם לחלקיות משרתה, זכאית העובדת ל-20 שעות היעדרות לצורך בדיקות במהלך תקופת הריונה: 50%X 40.
 • החוק אינו מתייחס לאופן חישוב שיעור חלקיות המשרה של עובדת שעתית או יומית בהיקף שעות משתנה. במקרה זה מקובל לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבדה העובדת ב-12 החודשים האחרונים ולחלק את התוצאה ב-182 (מספר שעות העבודה הקבוע בחוק לחודש במשרה מלאה). למידע נוסף ראו חישוב היקף משרה של עובד לפי שעות.
 • עובדת שמועסקת במספר מקומות עבודה זכאית להיעדר מכל אחד מהם בהתאם להיקף משרתה באותו מקום.
דוגמה
 • עובדת בהריון מועסקת במקום עבודה אחד בהיקף משרה מלא ובמקום עבודה נוסף בהיקף משרה של 20%.
  • במקום העבודה שהיא מועסקת בו בהיקף משרה מלא היא זכאית ל-40 שעות היעדרות לצורך בדיקות במהלך תקופת ההריון.
  • במקום העבודה הנוסף (המשרה בהיקף של 20%) היא זכאית ל-8 שעות היעדרות לצורך בדיקות בתקופת ההריון (20%X 40).
 • זכות זו מוקנית לכל עובדת בהריון, ואינה תלויה בוותק של העובדת במקום העבודה.
 • מספר שעות ההיעדרות בתשלום לפני ה-06.02.2019

  • לפני ה-06.02.2019 הזכאות נקבעה באופן הבא:
   • מי שעבדה עד 4 שעות כל יום בשבוע העבודה הנהוג במקום עבודתה, היתה זכאית ל- 20 שעות היעדרות לצורך בדיקות במהלך תקופת ההריון.
   • מי שעבדה מעל 4 שעות כל יום בשבוע העבודה הנהוג במקום עבודתה, היתה זכאית ל- 40 שעות היעדרות לצורך בדיקות במהלך תקופת ההריון.

  מי זכאי?

  • כל עובדת בהריון שנעדרה ממקום העבודה לצורך בדיקות רפואיות הקשורות להריון, ללא תלות בוותק של העובדת במקום העבודה.

  תהליך מימוש הזכות

  • המעסיק רשאי לדרוש מהעובדת אישורים על היעדרותה בשל בדיקות הקשורות בהריון .
  שימו לב
  על פי החוק, אין מניעה שהעובדת תגיש אישורים על בדיקות הריון בדיעבד, לאחר ששעות ההיעדרות כבר נוכו ממשכורתה או ממכסת ימי החופשה שלה, ובמקרה כזה על המעסיק לזכות אותה בהחזר על ההיעדרות שכבר נוכתה ממשכורתה.
  • אם העובדת נעדרה בשל בדיקות הריון שגרתיות והמעסיק לא שילם לה את שכרה, העובדת זכאית לתבוע ממנו פיצויים.

  חשוב לדעת

  • לפי לשון החוק עובדת רשאית להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות הריון מבלי ששעות ההיעדרות האלה ינוכו משכרה. החוק לא קובע כי שעות ההיעדרות נחשבות לשעות עבודה לצורך חישוב שעות נוספות באותו יום עבודה.
  • היעדרות זו אינה באה על חשבון מחלה או חופשה, ולמעסיק אסור לנכות את תקופת ההיעדרות מסך ימי המחלה או מימי החופשה השנתית שהעובדת צברה. כמו כן, אסור למעסיק לנכות את תקופת ההיעדרות משכרה של העובדת (ראו פסק דין בהמשך).
  • עובדת שניצלה את מכסת השעות המלאה וזקוקה לבדיקות הריון נוספות, רשאית להיעדר מהעבודה לצורך הבדיקות על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית הצבורים לרשותה או להיעדר מעבודה ללא תשלום שכר עבור השעות או הימים שבהם נעדרה.
  • עובדת בהריון זכאית לתשלום זה עבור כל הריון בנפרד, גם אם היתה בהריון יותר מפעם אחת באותה שנה קלנדרית.

  פסקי דין

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים