הקדמה:

אסור לנכות משכרו של נער עובד את השעות בהן ביקר בפועל בשיעורי ערב בבית ספר מקצועי
נגד מעסיק המפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעביד המפר הוראה זו צפוי לקנס


  • אסור לנכות משכר עבודתו של נער את השעות, שבהן נעדר מהעבודה לרגל ביקור בשיעורי ערב בבית ספר מקצועי.
  • למרות זאת, אם בית הספר המקצועי הודיע למעביד בכתב שהנער לא ביקר בשיעורים, אזי מותר למעביד לנכות משכרו של הנער את השעות שבהן נעדר הנער מהעבודה על מנת לבקר בשיעורים ולא ביקר בהם בפועל.
  • בימים בהם הנער לומד בבית הספר המקצועי בשעות הערב, על המעסיק לשחררו מהעבודה עד השעה 16:00.

מי זכאי?

  • נער הלומד בשיעורי ערב בבית ספר מקצועי לפי חוק החניכות ומבקר בשיעורים בפועל זכאי כי לא ינוכו משכרו השעות שבהן ביקר בלימודי הערב.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטמטי.
  • מעביד יהא רשאי לנכות מהשכר את השעות שבהן נעדר הנער לצורך לימודיו אך לא ביקר בשיעורים בפועל רק אם בית הספר הודיע לו בכתב שהנער לא ביקר בפועל בשיעורים. במקרה זה ינוכו אך ורק השעות שבהן לא ביקר הנער בפועל בלימודים.

חשוב לדעת

  • אם המעביד הפר הוראה זו, וניכה משכרו של הנער את השעות בהן ביקר בלימודי ערב, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • מעביד המפר הוראה זו צפוי לקנס מינהלי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 10,080 ש"ח אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-20,160 ש"ח על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.
  • תנאי מקדים לחובה שלא לנכות שכר הוא שבית הספר ימסור למעביד הודעה בכתב על כך כי הנער מבקר בשיעורי ערב בבית הספר, תוך ציון הימים, בהם הוא לומד, ועל המעביד לשחררו מעבודה בימים אלה לאחר השעה 16.00 (להרחבה ראו: שעות עבודה של נער הלומד בשיעורי ערב בבית ספר מקצועי).

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים