נפגע פעולת איבה הזכאי למספר סוגי תגמולים המפורטים בערך זה יצטרך לבחור ביניהם באמצעות הצהרה למוסד לביטוח לאומי
מי שלא ימסור הצהרה על בחירתו יחשב כמי שבחר לקבל תגמולים כנפגע פעולת איבה


נכה הזכאי, עקב אותו מאורע, לתגמול נכות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ובנוסף גם לאחד מהתגמולים הבאים, צריך לבחור באחד מהם:

 • קצבת נכות כללית
 • כל תגמול אחר ממשרד האוצר (למעט פיצויים מגרמניה).
 • פיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים – אם הנכות נגרמה בידי גורם אזרחי.
 • פגיעת איבה שהיא גם תאונת עבודה – אם פגיעת האיבה אירעה בשעות העבודה, או בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נפגע פעולת איבה אשר זכאי עקב אותו אירוע למספר סוגי תגמולים, כאשר אחד מהם הוא תגמול כנפגע פעולת איבה (בין אם זה מענק חד פעמי ובין אם זה תגמול חודשי), והשני הוא אחד מהתגמולים הבאים:
  • קצבת נכות כללית
  • כל תגמול אחר ממשרד האוצר (למעט פיצויים מגרמניה).
  • פיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים – אם הנכות נגרמה בידי גורם אזרחי.
  • פגיעת איבה שהיא גם תאונת עבודה – אם פגיעת האיבה אירעה בשעות העבודה, או בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית.
 • התשלומים הבאים אינם נחשבים לתשלום כפל, ולא חלה על הנפגע חובת לבחור בינם לבין תגמולים לנפגע פעולת איבה:
  • גמלה לעובדי מדינה או למשרתים בצבא קבע (פנסיה) - אם הפרישה לא הייתה בגלל הפציעה.
  • במקרים שהזכאות לגמלה כנפגע איבה נובעת מכמה עילות, כמו נכה שבנו נספה בפעולת איבה.
  • פיצויים מגרמניה על נזקי בריאות המשולמים על ידי משרד האוצר.

למי ואיך פונים

 • לצורך הבחירה יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו הוגשה התביעה לתגמולים ולחתום על הצהרה בדבר הבחירה בסוג התגמול הרצוי.
 • יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי תוך שישה חודשים מהיום שנמסרה לנפגע ההודעה על החלטת הרשות המאשרת, או בתוך שלושה חודשים מהיום שנמסרה לנפגע ההודעה על קביעת דרגת הנכות לצמיתות.
 • למגישים ערר על החלטת הרשות המאשרת – תוארך התקופה שבמהלכה הם יוכלו לחתום על ההצהרה אל מעבר לטווח של שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על החלטת הרשות המאשרת, אולם בכל מקרה המועד האחרון לחתימה על ההצהרה יהיה בתום שלושה חודשים מתאריך קביעת דרגת הנכות לצמיתות. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה עוד לחתום על ההצהרה.

חשוב לדעת

 • לנפגע שלא חתם על הצהרה ישולם תגמול כנפגע פעולות איבה.
 • זכות הבחירה בין שני התגמולים היא חד פעמית. נפגע שבחר בתגמול מסוים לא יוכל לשנות את בחירתו יותר מאוחר.
 • נפגע שבחר בפיצוי או תשלום לפי חוק אחר שאינו חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, יצטרך החזיר את כל התשלומים וההטבות שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי מתוקף היותו מוכר כנפגע פעולת איבה.

נכה צה"ל שנפגע בפעולת איבה

 • נכה צה"ל המקבל תגמול נכות ממשרד הביטחון ונפגע בפעולת איבה, זכאי לתגמול נכות בלבד, ופגיעת האיבה תיחשב כאילו היתה חבלה שאירעה בזמן שירותו הצבאי ועקב השירות.
 • עליו לפנות למשרד הביטחון, שם יקבעו לו דרגת נכות המורכבת משתי פגיעותיו (יש להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים