תוספת תלויים משולמת עבור בני זוג וילדים של מקבלי קצבת נכות כללית בהתאם לכללי הזכאות
תוספת עבור ילדים לא מותנית בהכנסות בן/בת הזוג של מקבלי הקצבה
תוספת עבור בני זוג תשולם רק אם הכנסת בן/בת הזוג לא עולה על 7,146 ₪ ברוטו (נכון ל-2024) והם לא מקבלים קצבה אחרת

תוספת תלויים משולמת עבור בני זוג וילדים של מקבלי קצבת נכות כללית, בהתאם לתנאי הזכאות שמפורטים בהמשך.

 • תוספת בשיעור מלא משולמת במקרים האלה:
  • מקבלי קצבה עם דרגת אי כושר מלאה (100% או 75%).
  • מקבלי קצבה עם דרגת אי כושר חלקית (74%, 65% או 60%) שעובדים ומשתכרים מעל 2,633 ₪ ברוטו בחודש, נכון ל-2024.
 • תוספת חלקית משולמת בהתאם לחלקיות הדרגה למקבלי קצבה עם דרגת אי כושר חלקית (60%, 65% או 74%) שלא עובדים, או שהם עובדים ומשתכרים פחות מ-2,633 ₪ (נכון ל-2024).
דוגמה
 • מקבל קצבת נכות בשיעור 60% שזכאי לתוספת תלויים עבור בת זוג וילד:
  • לפני שהתחיל לעבוד הוא קיבל תוספת בשיעור 60% מסכום התוספת המלאה עבור בת זוג וילד.
  • כאשר התחיל לעבוד ולהשתכר 2,383 ₪ ברוטו הוא המשיך לקבל תוספת בשיעור 60%.
  • אחרי ששכרו הועלה ל-3,653 ₪ ברוטו הוא התחיל לקבל תוספת בשיעור המלא.

מי זכאי?

 • מקבלי קצבת נכות כללית שיש בהם תלויים:
  • הורים לילדים (ראו הגדרת ילד) יקבלו תוספת עבור שני הילדים הראשונים. תוספת זו לא מותנית בהכנסות בן/בת הזוג של מקבל/ת הקצבה.
  • אם הכנסת בן/בת הזוג של מקבל/ת הקצבה לא עולה על 7,146 ₪ ברוטו בחודש (נכון ל-2024) ובן/בת הזוג לא מקבל/ת קצבה אחרת, תשולם תוספת עבור בן/בת הזוג.
דוגמה
 • מקבל קצבת נכות בשיעור של 74% (2,925 ₪), נשוי עם 3 ילדים.
 • הוא עובד ומשתכר 3,133 ₪ ברוטו.
 • בת הזוג שלו משתכרת מעל 7,146 ₪ ברוטו, ולכן הוא זכאי לתוספת תלויים רק עבור שני ילדים.
 • היות שהוא משתכר מעל 2,633 ₪, התוספת לילדים היא בשיעור המלא - 2,213 ₪ (2 X‏ 1,106).
 • עקרת בית שמקבלת קצבת נכות זכאית לתוספת עבור הילדים, אך אינה זכאית לתוספת עבור בן הזוג.
 • בני זוג מאותו מין נחשבים כ"בני זוג" לעניין זה, ויהיו זכאים לתוספת אם הם עומדים בשאר התנאים.
 • במקרה ששני הורים זכאים לקצבת נכות, התוספת עבור הילדים תשולם לאחד מהם. אם ההורים הזכאים לקצבת נכות הם גרושים, התוספת תשולם להורה שהילדים בחזקתו.

שיעורי התוספת (נכון ל-2024)

דרגה סכום התוספת עבור כל ילד (עד 2 ילדים) סכום התוספת עבור בת/בן זוג
מלאה 1106 ₪ 1,383 ₪
74% 818 ₪ 1,023 ₪
65% 719 ₪ 899 ₪
60% 664 ₪ 830 ₪

הפחתת הכנסות שלא מעבודה

 • למקבלי תוספת תלויים יופחתו הכנסות שלא מעבודה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • הכנסותיהם שלא מעבודה עולות על 1,425 ₪ (נכון ל-2024).
  • סכום הקצבה שהם זכאים לה (כולל תוספת התלויים) עולה על 4,291 ₪.
 • למי שעונים על שני התנאים שצוינו, הכנסתם שלא מעבודה שעולה על 1,425 ₪ תנוכה מהקצבה, אך בכל מקרה סכום הקצבה שיקבלו לא יפחת מ-4,291 ₪.
 • אם ההכנסות שלא מעבודה לא עולות על 1,425 ₪ או שסכום הקצבה שזכאים לה (כולל תוספת התלויים) לא עולה על 4,291 ₪, לא תהיה הפחתה מסכום הקצבה.
 • הכנסות שלא מעבודה הן, למשל: פנסיה, מלגה (כולל מלגה לאברך), הכנסה מרכוש, רווחים מהשקעות, קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי או מכל גורם שהוא, כולל דמי מזונות שמשולמים עבור מקבלת הקצבה (דמי מזונות שמשולמים לה עבור ילדיה לא יופחתו מתוספת התלויים שהיא מקבלת עבור הילדים).
 • הכנסה שלא מעבודה נחשבת גם הכנסתם של עצמאים שלא עולה על 1,880 ₪ לחודש (נכון ל-2024), אם הם עוסקים במשלח ידם פחות מ-12 שעות בשבוע.
 • דמי אבטלה, דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי פגיעה ותשלום עבור שירות מילואים מהביטוח הלאומי ייחשבו כהכנסה מעבודה, ולכן לא יופחתו מסכום תוספת התלויים.
דוגמה
 • מקבלת קצבת נכות מלאה (4,291 ₪) זכאית לתוספת עבור שני ילדים (2,212 ₪).
 • סכום הקצבה עם התוספת עבור הילדים - 6,503 ₪.
 • כמו כן היא מקבלת דמי מזונות (לא עבור הילדים) בסך 1,000 ₪ בחודש.
 • דמי המזונות לא יופחתו לה מתוספת התלויים כי הם נמוכים מ-1,425 ₪.
דוגמה
 • מקבל קצבת נכות מלאה (4,291 ₪) זכאי לתוספת עבור בת זוגו (1,383 ₪).
 • סכום הקצבה עם התוספת עבור בת הזוג - 5,674 ₪.
 • יש בבעלותו דירה שהוא משכיר ב-2,000 ₪ בחודש.
 • מסכום הקצבה עם התוספת יופחתו לו 575 ₪ על ההכנסות משכר הדירה (הסכום שעולה על 1,425 ₪).

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא ולהגיש טופס השלמת מידע לתשלום תוספת בגין בן או בת זוג או ילדיו של המבקש בעת הגשת התביעה לקצבת נכות (בנוסף לטופס התביעה).
  • הורים לילד מעל גיל 18 שעונה על הגדרת ילד יצרפו אישור רלוונטי (כגון אישור על לימודים במסגרת מיוחדת, התנדבות למטרה ציבורית/לאומית, שירות סדיר בצה"ל או שירות לאומי).
  • יש למלא בטופס פרטים על עבודה של בן/בת הזוג ב-12 החודשים האחרונים ולצרף אישורי שכר מתאימים (למי שעבדו).
  • כמו כן, יש להצהיר על כלל ההכנסות של שני בני הזוג ב-12 החודשים האחרונים ולצרף אישורים רלוונטיים.
 • התוספת תשולם לזכאים כחלק מקצבת הנכות שהם מקבלים.
 • אם בן/בת הזוג של מקבלי הקצבה מעוניינים שהתוספת תשולם ישירות לחשבונם, עליהם למלא ולהגיש טופס תביעה לתשלום תוספת תלויים לידי בן/בת זוג לזכאי קצבת נכות.
 • אם הורים שהתגרשו זכאים שניהם לקצבת נכות, התוספת תשולם להורה שהילדים בחזקתו.
 • תשלום רטרואקטיבי: מי שענו על תנאי הזכאות לפני שהגישו את הבקשה יוכלו לקבל את התשלום עד ל-12 חודשים רטרואקטיבית.
 • כלל התהליך לקבלת קצבת נכות כללית מתואר בתרשים הבא:
קביעת דרגת אי כושר
וקבלת תשובה בדואר
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הקצבה
וכן מידע על ההטבות הנלוות לקצבה
תוכלו גם
לבקש בדיקה מחדש (אם חל שיפור מהותי במצבכם הרפואי, הביטוח הלאומי גם רשאי ליזום בדיקה זו)
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.

המשך זכאות למשפחות אסירים

 • החוק קובע כי אם מקבל קצבה נמצא במאסר של 3 חודשים או יותר, יופסק תשלום הקצבה והתוספות הנלוות לה.
 • עם זאת, בהמשך לקביעת בית הדין הארצי לעבודה, אם לפני מאסרו של מקבל קצבת נכות הקצבה חולקה והתוספת עבור הילדים הועברה ישירות לבת/בן הזוג של מקבל הקצבה, יש להמשיך ולשלם את התוספת עבור הילדים.
 • למידע נוסף ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 22.04.2015.

חשוב לדעת

 • אם מגישים את הבקשה לתשלום התוספת בנפרד מהתביעה העיקרית לקצבת נכות, חשוב להגיש אותה בתוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות, שכן ניתן לקבל את התשלום רק עד 12 חודשים רטרואקטיבית ממועד הגשת הבקשה לתוספת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים