עובד שמעוניין לתבוע את מעסיקו לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות או פיצויי פיטורים, צריך להגיש כתב תביעה לבית הדין האזורי לעבודה
את התביעה יש להגיש לבית הדין לעבודה שבאזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד או בוצעה העבודה
תביעות עד סכום של 37,100 ₪ (נכון ל-2024) יידונו בבית הדין האזורי לעבודה בהליך של דיון מהיר
בבתי הדין לעבודה קיימות עמדות סיוע על ידי סטודנטים למשפטים ומתנדבים, שמסייעים לתובע לערוך את כתב תביעתו ולפתוח תיק תביעה

על עובד המעוניין לתבוע את מעסיקו לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות או פיצויי פיטורים, להגיש כתב תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

 • תביעות עד סכום של 37,100 ₪ (נכון ל-2024) ידונו בבית הדין האזורי לעבודה בהליך של דיון מהיר.
 • תביעות אחרות ידונו בפרוצדורה הרגילה שאינה דיון מהיר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דוגמה

שלבי ההליך בתביעה רגילה

הגשת כתב תביעה

 • ההליך בבית הדין לעבודה מתחיל בהגשת כתב תביעה. עובד שמעוניין לתבוע את מעסיקו לתשלום שכר עבודה או זכויות סוציאליות או פיצויי פיטורים, יכול להגיש לבית הדין האזורי לעבודה כתב תביעה באמצעות עורך דין או על-ידי מילוי טופס כתב תביעה באופן עצמאי.
טיפ
רצוי לצרף לכתב התביעה עותקים ממסמכים רלוונטיים, אם קיימים, כגון: הסכם עבודה, תלושי שכר, רשימה של הימים או שעות העבודה שהתביעה עוסקת בהם, מכתב פיטורים או כל מסמך מהותי אחר שקשור לזכויות שאותן תובעים.
 • את כתב התביעה יש להגיש ב-3 עותקים למזכירות בית הדין לעבודה שבאזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד או בוצעה העבודה (או אמורה הייתה להתבצע).
שימו לב
תובע שאינו מיוצג על-ידי עורך דין רשאי להגיש את תביעתו בכל בית דין לעבודה בארץ, אולם הדיון בתיק יתנהל בבית הדין שעל פי התקנות יש לו סמכות מקומית לדון בתיק (בדרך כלל בית הדין שנמצא במחוז שבו נמצא מקום העבודה של העובד או שבוצעה העבודה).
 • אחד העותקים יוחזר לתובע חתום בחותמת "נתקבל". יש לשמור על עותק זה, שכן זוהי האסמכתא לעצם הגשת התביעה ולמועד הגשתה.
 • אם התובע מיוצג על ידי עורך דין, עורך הדין יעביר את כתבי התביעה לנתבע/ים. אם התובע אינו מיוצג, כתב התביעה יישלח לנתבע/ים באמצעות בית הדין או באמצעות התובע עצמו.

תשלום אגרה

 • בעת הגשת כתב התביעה יש לשלם אגרה לבית המשפט, אלא אם כן יש פטור מתשלום אגרה.
דוגמה
דוגמאות להליכים הפטורים מתשלום אגרה:
 • בתביעות אחרות, שאינן פטורות מתשלום אגרה, סכום התביעה יהיה 1% מהסכום הנתבע שאינו פטור מאגרה, ולא פחות מ-158 ₪ (נכון ל-2024).
 • תובע שמצבו הכלכלי לא מאפשר את תשלום האגרה, יכול להגיש בקשה לפטור מהתשלום בצירוף אסמכתאות שתומכות במצבו הכלכלי.
 • למידע נוסף ראו סוגי תיקים ואגרות.

כתב הגנה

 • נתבע שקיבל לידיו כתב תביעה נדרש להגיש כתב הגנה תוך 30 יום, או תוך המועד שמצורף ב"הזמנה לדין" שנשלחה אליו.

פישור וקדם המשפט

 • לאחר קבלת כתב ההגנה ייקבע מועד דיון לקדם משפט ולעתים אף ישלח לצדדים זימון לפישור המבוצע בבית הדין ע"י נציגי הציבור:
  • מטרת הליך הפישור הנו ליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית הדין בהליך נפרד, חסוי וללא תשלום.
  • הליך הפישור יתקיים רק אם שני הצדדים מסכימים לו, ועל כן יכול כל אחד מהצדדים להודיע שהוא איננו מעניין בפישור.
  • אם במהלך פגישת הפישור יגיעו הצדדים להסכמה, תקבל הסכמה זו תוקף של פסק דין.
 • קדם המשפט נועד לבירורים ולמיקוד השאלות שבמחלוקת. במהלך קדם המשפט רשאי בית הדין להורות לכל אחד מצהדדים בתיק (התובע או הנתבע) להגיש מראש תצהיר שבו יפרט את עדותו עוד לפני הליך ההוכחות.
 • בהליך של דיון מהיר לא מתקיים קדם משפט, אלא רק הליך של הוכחות, כפי שמפורט בהמשך.

בקשה להזמנת עדים

 • לפני תחילת ההוכחות רשאי כל אחד מצהדדים בתיק (התובע או הנתבע) להגיש בקשה להזמנת עדים.
 • בקשה שכזו יש להגיש בכתב, מוקדם ככל האפשר ולציין בה את פרטיהם המלאים של העדים.
 • עם הגשת הבקשה ייתכן שיידרש ממגיש הבקשה להפקיד פיקדון כספי, אשר ישמש לתשלום הוצאות העדים.

דיון הוכחות

 • עם סיום שלב "קדם המשפט" ייקבע מועד לשמיעת הראיות והצגת ההוכחות בתיק בפני בית הדין ("דיון הוכחות").
 • בדרך כלל את הדיון יפתח תובע ולאחר מכן ישמעו עדיו (אם יש לו עדים), ויוגשו ראיותיו האחרות. אחריו, ישמע בית הדין את דברי הפתיחה של הנתבע ואת עדיו (אם יש לו עדים) ויוגשו ראיותיו האחרות, אולם בית הדין רשאי לפי שיקול דעתו להחליט אחרת.

סיכומים ומתן פסק דין

 • לאחר סיום דיון ההוכחות, יסכמו הצדדיים (בעל-פה או בכתב, בהתאם להחלטת בית הדין) את טענותיהם.
 • לאחר השמעת הסיכומים או הגשתם בכתב, ייתן בית הדין פסק דין.

ערעור על פסק הדין

 • כל אחד מהצדדים רשאי להגיש ערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה.
 • ערעור על פסק דין שניתן על ידי שופט יש להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מקבלת פסק הדין, או בהתאם למועד הקבוע בפסק הדין .
 • ערעור על פסק דין של רשם בתביעה לשכר עבודה או קצבה יש להגיש לבית הדין האזורי שבו מכהן הרשם (ולא לבית הדין הארצי) וזאת תוך 15 יום מקבלת פסק הדין.
 • בהליך של דיון מהיר אין זכות ערעור אוטומטית ויש להגיש "בקשת רשות ערעור" לבית הדין הארצי לעבודה, כפי שמפורט בהמשך.

אכיפת פסק הדין

שלבי ההליך בדיון מהיר

 • תביעות לבית הדין לעבודה שעניינן יחסי עבודה בין עובד למעסיק עד לסכום של 37,100 ₪ (נכון ל-2024) יידונו בבית הדין האזורי לעבודה בהליך של דיון מהיר.
 • בהליך של דיון מהיר לא מתקיים קדם משפט, אלא רק הליך של הוכחות, ואין זכות ערעור אוטומטית על פסק הדין, אלא יש להגיש "בקשת רשות ערעור" לבית הדין הארצי לעבודה.

אופן הגשת התביעה בהליך של דיון מהיר

 • אופן הגשת התביעה בהליך של דיון מהיר והמצאת כתב התביעה לנתבע זהה לאופן הגשת התביעה בהליך הרגיל, כמפורט למעלה.
 • מזכירות בית הדין תבחן את התביעה, ואם סכום התביעה ומהותה תואם את המאפיינים של דיון מהיר, יתנהל התיק בהליך של דיון מהיר.
 • המצאת כתב התביעה לנתבע/ים בדיון מהיר, תעשה ברוב המקרים על ידי התובע וזאת כדי לאפשר הליך יעיל ומהיר.

תשלום אגרה

 • בעת הגשת כתב התביעה יש לשלם אגרה לבית המשפט, אלא אם יש פטור מתשלום אגרה, כמפורט למעלה.
 • בתביעות אחרות, שאינן פטורות מתשלום אגרה ומוגשות בהליך דיון מהיר, סכום התביעה יהיה 0.5% מהסכום הנתבע ולא פחות מ-79 ₪ (נכון ל-2024).
 • תובע שמצבו הכלכלי לא מאפשר את תשלום האגרה, יכול להגיש בקשה לפטור מהתשלום בצירוף אסמכתאות שתומכות במצבו הכלכלי.

כתב הגנה

 • נתבע שקיבל לידיו כתב תביעה נדרש להגיש כתב הגנה תוך המועד שמצורף ב"הזמנה לדין" שנשלחה אליו.

פישור

 • בדרך כלל, לפני דיון ההוכחות, בית הדין שולח לצדדים הזמנה להליך פישור שמבוצע בבית הדין על-ידי נציגי הציבור. זאת בניסיון ליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית הדין בהליך נפרד, חסוי וללא תשלום.
 • הליך הפישור יתקיים רק אם שני הצדדים מסכימים לו, לכן כל אחד מהצדדים רשאי להודיע שהוא לא מעוניין בפישור.
 • אם במהלך פגישת הגישור הצדדים יגיעו להסכמה, ההסכמה תקבל תוקף של פסק דין.
 • אם הצדדים לא יגיעו להסכמה במהלך פגישת הפישור, ייקבע להם מועד דיון להוכחות.

בקשה להזמנת עדים

 • לפני תחילת ההוכחות רשאי כל אחד מהדדים בתיק (התובע או הנתבע) להגיש בקשה להזמנת עדים.
 • בקשה שכזו יש להגיש בכתב, מוקדם ככל האפשר ולציין בה את פרטיהם המלאים של העדים.
 • עם הגשת הבקשה ייתכן שיידרש ממגיש הבקשה להפקיד פיקדון כספי, אשר ישמש לתשלום הוצאות העדים.

דיון הוכחות

 • במהלך דיון ההוכחות על הצדדים להביא לדיון את כל ראיותיהם ועדיהם אשר יוצגו וישמעו באותו היום, מאחר ומטרת ההליך היא לסיים את התיק בישיבה אחת באותו המועד. בדרך כלל הצדדים לדיון פטורים מהגשת תצהירי עדות ראשית, אלא אם בית הדין קבע אחרת.

סיכומים ומתן פסק דין

 • לאחר סיום דיון ההוכחות, יסכמו הצדדיים (בעל-פה או בכתב, בהתאם להחלטת בית הדין) את טענותיהם.
 • לאחר השמעת הסיכומים או הגשתם בכתב, ייתן בית הדין פסק דין.

ערעור על פסק הדין

 • בהליך של דיון מהיר אין זכות ערעור אוטומטית על פסק הדין, ועל פסק הדין של שופט או רשם יש להגיש "בקשת רשות ערעור" לבית הדין הארצי לעבודה, תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.
 • עם קבלת רשות הערעור, יש להגיש את הערעור עצמו תוך הזמן שייקבע על ידי בית הדין הארצי.
 • כאשר מדובר בערעור על פסק דין של שופט, יישמע הערעור בבית הדין הארצי לעבודה. כאשר מדובר בערעור על פסק דין של רשם, יישמע הערעור בבית הדין האזורי לעבודה.

חשוב לדעת

 • בבתי הדין לעבודה קיימות עמדות סיוע על ידי סטודנטים למשפטים ומתנדבים, אשר מסייעים לתובע לערוך את כתב תביעתו ומנחים אותו כיצד לפתוח תיק תביעה
 • קיים מרכז מידע טלפוני, בו ניתן לקבל מידע כללי וכן מידע אודות תיקים המתנהלים בבתי המשפט על ערכאותיהם השונות. לקבלת השירות יש לפנות למרכז המידע בטלפון 077-2703333.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים