חייב רשאי להגיש בקשה לביטול צו עיקול שהוטל על מקרקעין הרשומים על שמו או על זכויות במקרקעין הניתנות לרישום על שמו
רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה לאחר שעיין בה
אם לא דחה הרשם את הבקשה, על החייב להמציא את הבקשה לידי הזוכה בתוך שלושה ימים
על הזוכה להגיב לבקשה בתוך שבעה ימים

תקציר

חייב רשאי להגיש בקשה לביטול צו עיקול שהוטל על מקרקעין הרשומים על שמו או על זכויות במקרקעין הניתנות לרישום על שמו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב בהוצאה לפועל, שעל מקרקעין (כולל דירה) הרשומים על שמו או על זכויות במקרקעין הניתנות לרישום על שמו הוטל עיקול על-ידי רשם ההוצאה לפועל.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את הבקשה לרשם הוצאה לפועל:

שלבי ההליך

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה לאחר שעיין בה.
 • אם הרשם לא דחה את הבקשה, החייב צריך להמציא את הבקשה לידי הזוכה בדואר רשום עם אישור מסירה בתוך שלושה ימים ממועד הגשתה.
 • הזוכה צריך להגיש את תגובתו בתוך שבעה ימים מהמועד שבו הומצאה לו הבקשה.
 • אם הזוכה לא הגיש את תגובתו בתוך שבעה ימים, רשאי הרשם לבטל את העיקול.
 • אם הזוכה הגיש את תגובתו, רשם ההוצאה לפועל רשאי לזמן את הצדדים לדיון בבקשה, ואז יחליט אם לבטל את העיקול.

ערעור

 • על ההחלטה של הרשם ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו - יש להגיש את הערעור בתוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
 • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער, אזי יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו, יש להגיש את בקשת רשות הערעור בתוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

מחיקת העיקול

 • אם רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט הורו על ביטול העיקול, יש לגשת למשרדי לשכת רישום המקרקעין ("הטאבו"), או לחברת השיכון שבה רשומות הזכויות בנכס (אם מדובר בנכס שעדיין לא רשום בלשכת רישום המקרקעין) ולמסור להם העתק מההחלטה, כדי שתמחק את העיקול מרישומיה.
 • מומלץ לוודא לאחר מספר ימים כי העיקול אכן נמחק מהרישום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים