חייב בהוצאה לפועל רשאי להגיש בקשה לביטול צו עיקול שהוטל על נכסיו (שאינם מקרקעין)
רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה לאחר שעיין בה
אם לא דחה הרשם את הבקשה, על החייב להמציא את הבקשה לידי הזוכה תוך שלושה ימים
על הזוכה להגיב לבקשה תוך שבעה ימים
למידע נוסף ראו בקשה לביטול עיקול מיטלטלין או הוצאת מיטלטלין בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
טפסים
 • בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214) בעברית ובערבית

חייב רשאי להגיש בקשה לביטול צו עיקול שהוטל על מיטלטליו (נכסים שאינם מקרקעין).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

לפני הגשת הבקשה

 • אם החייב אינו יכול לשלם את מלוא החוב, מומלץ להגיש בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל בנוסף להגשת הבקשה לביטול העיקול.
 • כמו כן, מומלץ לנסות ולהגיע עם הזוכה להסדר בעניין החוב, טרם הגשת הבקשה.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • יש להגיש את הבקשה לרשם הוצאה לפועל באחת מהדרכים הבאות:
  • בהגשה ידנית בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל.
  • באמצעות דואר אלקטרוני ללשכה בה מתנהל התיק.
  • על-ידי עורך-דין באזור האישי ברשות האכיפה והגבייה.
 • אם הבקשה מסתמכת על החלטת בית משפט, יש לצרף את ההחלטה המקורית של בית המשפט (ניתן לקבל במזכירות בית המשפט).
 • יש למלא ולהגיש בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214).
 • בבקשה, יש לסמן ב-X את בקשה מס' 62 ("ביטול הליכים").
 • אם מדובר בהליך עיקול אחד, יש לציין את מספר העיקול.
 • אם מדובר במספר עיקולים יש לציין את סוגי העיקולים המפורטים בטופס.
 • במקרה שהבקשה מסתמכת על החלטת בית משפט יש לצרף את החלטת בית המשפט המקורית.
 • במקרה שהבקשה מתייחסת לעיקול חשבון עו"ש, יש לצרף תדפיס של תנועות בחשבון מ-3 החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה.
 • בבקשת חייב לביטול עיקול משכורת יש לציין את מספר ההליך בהוצאה לפועל ופרטי המעסיק.
 • בתחתית הטופס יש לפרט את נימוקי הבקשה, שיכולים להצדיק את ביטול העיקול. בדרך כלל מדובר בנימוקים המסבירים את חשיבותם של הנכסים המעוקלים לחייב לצורך מחייתו או לצורך החזרת החוב.
 • דוגמה
  • כאשר עוקל רכבו של החייב, והרכב משמש לפרנסתו (למשל כאשר החייב הוא נהג הסעות או נהג תובלה).
  • כאשר עוקלה מכונה המשמשת ליצירת הכנסה, כגון: מכונה חקלאית, מכונה במפעל, וללא מכונות אלה תיפגע יכולתו של החייב להתפרנס ולקבל שכר שממנו הוא יוכל גם לשלם את החוב בתיק ההוצאה לפועל.
  דוגמה
  כאשר מדובר בעיקול נכסים הנמצאים אצל צד שלישי, יכול החייב לטעון בנימוקי הבקשה:
  • שהוא משלם את החוב בתיק ההוצאה לפועל באמצעות חשבון הבנק שעוקל, ולכן עיקול חשבון הבנק אינו מאפשר לחייב לפעול בחשבונו ובכך מונע ממנו לשלם את חובו בתיק. (אם החייב שילם כבר תשלום אחד או יותר לתיק ההוצל"פ יהא בכך חיזוק לטענה זו).
  • שהוא מחזיק הוראות קבע שונות בחשבון הבנק שעליו הוטל העיקול, או משך שיקים על החשבון, והעיקול עלול להביא להחזרת השיקים, וכך יכניסו את החייב לחובות נוספים, שירעו את מצבו עוד יותר.
  • שפרנסת משפחתו של החייב מושתתת על חשבון זה וגריעה ממנה משמעותה פגיעה קשה בילדיו של החייב.
  • יש לצרף תצהיר המכיל את העובדות ואת נימוקי הבקשה.
  • יש לצרף כל מסמך שיכול לתמוך בבקשה או בנימוקיה, למשל דפי חשבון בנק המעידים על תשלומים שבוצעו מתוך החשבון.

  שלבי ההליך

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה לאחר שעיין בה.
  • אם הרשם לא דחה את הבקשה, החייב צריך להמציא את הבקשה לידי החייב בדואר רשום עם אישור מסירה תוך שלושה ימים ממועד הגשתה.
  • הזוכה צריך להגיש את תגובתו תוך שבעה ימים מהמועד שבו הומצאה לו הבקשה.
  • אם הזוכה לא הגיש את תגובתו תוך שבעה ימים, רשאי הרשם לבטל את העיקול.
  • אם הזוכה הגיש את תגובתו, רשם ההוצאה לפועל רשאי לזמן את הצדדים לדיון בבקשה, ואז יחליט אם לבטל את העיקול.

  ערעור

  • על ההחלטה של הרשם ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

  תיק בענייני משפחה

  תיק שאינו בענייני משפחה

  • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו - יש להגיש את הערעור בתוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
  • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער, אזי יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו, יש להגיש את בקשת רשות הערעור בתוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
  • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים