הקדמה:

גובה שכר הטרחה שעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס וחברות למיצוי זכויות רשאים לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה לקבלת גמלאות לחולי פוליו מהמוסד לביטוח לאומי מוגבל על פי חוק
לא ניתן לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם לא בהסכמת תובע הגמלה
אם התובע נפטר, אסור לגבות מיורשיו תשלומי שכר טרחה
אם מוגשת תביעה לתשלום פיצוי חד פעמי, ולפני ששולם הפיצוי שולמו קצבה חודשית או מענק, הקצבה או המענק ששולמו לפני כן לא יובאו בחשבון לצורך חישוב שכר הטרחה המשולם בתביעה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


החוק קובע הגבלה על גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי לקבלת הגמלה, לגבי סיוע או ייצוג שהוסכם עליהם החל מה-05.12.2015 ואילך.

 • ההגבלות הן על שכר טרחה עבור כל סוג של סיוע או ייצוג: סיוע שניתן על ידי חברות למיצוי זכויות, רואי חשבון ויועצי מס, וייצוג על ידי עורכי דין.
 • תשלום שכר טרחה מותנה בהצלחת התביעה.
 • שכר הטרחה המירבי שניתן לגבות מותנה בגובה הגמלה שתתקבל כתוצאה מהתביעה.
 • לא ניתן לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם לא בהסכמת הלקוח (תובע הגמלה).
 • מי שנגבו ממנו סכומים הגבוהים מהמותר על פי חוק, יכול להגיש תביעה להחזרת הסכום העודף.
 • מי שקיבל סיוע או ייצוג מגוף כלשהו לצורך הגשת תביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי ואותו גוף הגיש נגדו תביעה לתשלום שכר טרחה, יוכל לקבל ייצוג חינם מהסיוע המשפטי.

מי זכאי?

 • כל אדם השוכר שירותי סיוע מחברת מיצוי זכויות, רואה חשבון או יועץ מס, או ייצוג מעורך דין לצורך תביעה לקבלת גמלה לחולי פוליו מהמוסד לביטוח לאומי.

גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה

 • גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה מושפע ממספר גורמים:
  1. גובה הגמלה: שכר הטרחה שניתן לגבות מותנה בגובה הגמלה שתתקבל בפועל.
   • אם לא מתקבלת כל גמלה, לא ניתן יהיה לגבות כל שכר טרחה, מלבד דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023).
  2. היקף הטיפול בתביעה:
  3. דמי פתיחת תיק: בעת חתימת ההסכם על הייצוג או הסיוע הצדדים יכולים לבחור באחת משתי חלופות תשלום: האחת כוללת דמי פתיחת תיק, והשניה לא. בהתאם, אחוז שכר הטרחה שיגבה מהגמלה משתנה (כמפורט בטבלה שלמטה). בשנת 2023 דמי פתיחת תיק עומדים על 878 ₪.
  4. גמלה בסכום נמוך: אחוז שכר הטרחה שניתן לגבות משתנה אם הגמלה שנתקבלה בסופו של דבר היא גמלה בסכום נמוך. נכון ל-2023 גמלה בסכום נמוך היא גמלה חודשית בסך 1,317 ₪ או גמלה שוות ערך לגמלה בסכום זה.
  5. קבלת גמלה קודמת או שינוי בגמלה: אם לפני הגשת התביעה קיבל המבוטח גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי וכתוצאה מהגשת התביעה הוא זכאי לגמלה בסכום אחר או לגמלה אחרת, הדבר עשוי להשפיע על גובה שכר הטרחה.
 • להלן פירוט אחוזי שכר הטרחה שניתן לגבות על פי סוג הטיפול בתביעה:
סוג הטיפול בתביעה שכר טרחה מירבי שניתן לגבות במקרה של גמלה שאינה גמלה בסכום נמוך שכר טרחה מירבי שניתן לגבות במקרה של גמלה בסכום נמוך הערות
סיוע או ייצוג בתביעה שאינו כולל ייצוג והופעה של עורך דין בוועדה רפואית, בוועדת עררים או בתביעה בבית הדין לעבודה
(בדרך כלל, מדובר בסיוע על ידי חברת מיצוי זכויות)
11.25% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023)
או
12.25% מהגמלה
10.25% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023)
או
12.25% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
ייצוג של עורך דין הכולל ייצוג והופעה בוועדה רפואית או בוועדת עררים 13.75% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023)
או
15% מהגמלה
12.75% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023)
או
15% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
ייצוג של עורך דין הכולל ייצוג והופעה בבית הדין לעבודה, כשעורך הדין ייצג את המבוטח מול המוסד לביטוח לאומי 24% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023)
או
25.5% מהגמלה
23% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023)
או
25.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים.
ייצוג של עורך דין הכולל ייצוג והופעה בבית הדין לעבודה, כשעורך הדין לא ייצג את המבוטח מול המוסד לביטוח לאומי 12% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023)
או
13.5% מהגמלה
11% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023)
או
13.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים.
סיוע או ייצוג בתביעה אשר לפי נוהלי המוסד לביטוח לאומי לא נדרש לזמן את התובע להתייצב לפני ועדה רפואית, למשל תביעות במסלול המהיר או מקרים מסוימים של קביעת נכות לחולי סרטן דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023) דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
סיוע או ייצוג בבדיקה מחדש, בערר או בערעור ביוזמת המוסד לביטוח לאומי, כאשר המסייע או המייצג הוא אותו מסייע או מייצג שטיפל בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (2,400 ₪ נכון ל-2023) דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (2,400 ₪ נכון ל-2023)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • אם המסייע או המייצג לא סייע או ייצג בתביעה לקבלת הקצבה, אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות.
סיוע או ייצוג בתביעה להיוון (קבלת מענק חד פעמי במקום קצבה) בלבד, כאשר המסייע או המייצג לא סייע או ייצג בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023)

חישוב שכר הטרחה

חישוב שכר הטרחה כאשר קוזז חוב של התובע לביטוח הלאומי

 • אם המוסד לביטוח לאומי קיזז חוב שהתובע חייב לו מול הגמלה, כך שהגמלה שניתנה בפועל קטנה מזו שנקבעה, הדבר לא ישפיע על חישוב שכר הטרחה, והוא יחושב לפי הזכאות לגמלה ולא לפי הגמלה ששולמה בפועל עקב הקיזוז.
דוגמה
 • מבוטח הגיש תביעה לפיצוי נפגעי פוליו בסיוע חברת מיצוי זכויות, ושילם דמי פתיחת תיק.
 • בעקבות התביעה, נקבעה לתובע קצבה בסך 3,900 ₪ לחודש.
 • בשל חוב של התובע למוסד לביטוח לאומי, הקצבה הראשונה קוזזה והועברו לו בפועל 50 ₪ בלבד.
 • שכר הטרחה לא ייפגע כתוצאה מהקיזוז, והתובע יצטרך להעביר לחברת מיצוי הזכויות את מלוא שכר הטרחה באותו חודש, בסך 438.75 ₪ (11.25% מ-3,900 ₪).

חישוב שכר הטרחה כאשר הגמלה היא קצבה

 • שכר הטרחה יחושב על פי הגמלה שמתקבלת בפועל, למשך עד 60 חודשים.
דוגמה
 • תובע הגיש תביעה לפיצוי נפגעי פוליו, ושילם 878 ₪ דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה קצבה בסך 2,000 ₪ לחודש.
 • חברת מיצוי הזכויות רשאית לגבות 11.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל).
 • כלומר, ב-60 חודשי קבלת הקצבה הראשונים (5 שנים) ישלם התובע לחברת מיצוי הזכויות 225 ₪ בכל חודש (11.25% מ-2,000 ₪)

חישוב שכר הטרחה כאשר הגמלה היא קצבה שהוונה

 • כאשר מדובר בקצבה שהוונה (ניתן מענק חד פעמי במקום קצבה), חישוב שכר הטרחה יתייחס לחלק היחסי מהגמלה שמייצג 60 חודשים.
דוגמה
 • מבוטח הגיש תביעה לפיצוי נפגעי פוליו באמצעות חברת מיצוי זכויות, ושילם 878 ₪ דמי פתיחת תיק.
 • לתובע נקבעו 10% נכות ואושר לו מענק חד פעמי בסך 32,410 ₪, המחושב על פי 70 קצבאות חודשיות (להסבר ראו כאן).
 • החלק מתוך המענק שיילקח בחשבון לצורך חישוב שכר הטרחה מתייחס ל-60 חודשים, כלומר 27,780 ₪.
 • שכר הטרחה יהיה 11.25% מתוך 27,780 ₪ = 3,125 ₪.

חישוב שכר הטרחה כאשר הגמלה היא מענק

 • כאשר הגמלה היא מענק, שכר הטרחה יחושב כאחוז מהמענק.
דוגמה
 • מבוטח מגיש תביעה לפיצוי נפגעי פוליו באמצעות חברת מיצוי זכויות ומשלם לחברה דמי פתיחת תיק.
 • התביעה מאושרת, והתובע מקבל מענק בגובה 120,933 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות זכאית לשכר טרחה בשיעור 11.25%, כלומר 13,605 ₪.
 • אם לפני ששולם המענק שולמו קצבה חודשית או מענק לחולי פוליו, הקצבה או המענק ששולמו לפני כן לא יובאו בחשבון לצורך חישוב שכר הטרחה המשולם בתביעה הנוכחית.
דוגמה
 • בדוגמה שלעיל, לפני הגשת התביעה קיבל התובע קצבה חודשית לחולי פוליו.
 • סכום הקצבה לא יילקח בחשבון לצורך חישוב שכר הטרחה, שיישאר כמצוין בדוגמה.

חישוב שכר הטרחה במקרים בהם התובע קיבל גמלה לפני שהגיש את התביעה

תובע שקיבל קצבת חולי פוליו לפני הגשת התביעה

 • אם לפני אישור התביעה שולמה לתובע קצבת חולי פוליו, ובעקבות התביעה הוגדלה הקצבה, שכר הטרחה יחושב על פי ההפרש בין הקצבה החדשה לקודמת.
דוגמה
 • למבוטח שולמה קצבת חולי פוליו בסך 3,000 ₪ בחודש.
 • בעקבות החמרה במצבו, פנה המבוטח לחברת מיצוי זכויות והגיש בסיועה תביעה להגדלת הקצבה, מבלי ששילם דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה והקצבה הוגדלה ל-4,100 ₪ בחודש.
 • שכר הטרחה לה זכאית חברת מיצוי הזכויות יחושב על פי ההפרש בין הקצבאות, כלומר לפי קצבה חודשית על סך 1,100 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות תוכל לגבות 12.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל), כלומר 134,75 ₪ בחודש למשך 5 שנים.
 • אם לאחר סיום הסיוע או הייצוג של חברת מיצוי הזכויות או עורך הדין החמיר מצבו של המבוטח והקצבה החודשית גדלה מבלי שנעשתה עבודה נוספת על ידי חברת מיצוי הזכויות או עורך הדין, שכר הטרחה יחושב כפי שהיה בהתאם להחלטת הזכאות בתביעה בה ניתן הסיוע או הייצוג.
דוגמה
 • מבוטח הגיש תביעה לפיצוי נפגעי פוליו באמצעות עורך דין ונקבעה קצבה בסך 3,400 ₪ לחודש.
 • שכר טרחת עורך הדין שייצג את התובע בוועדה הרפואית עומד על 15% מהגמלה, כלומר 510 ₪ למשך 60 חודשים.
 • כעבור שנתיים הוחמר מצבו של התובע והוא הגיש, באופן עצמאי וללא סיוע, תביעה חדשה שבעקבותיה הקצבה הוגדלה ל-4,000 ₪ בחודש.
 • שכר הטרחה של עורך הדין לא ישתנה, וישאר 510 ₪ למשך 36 חודשים נוספים.

תובע שקיבל גמלת הבטחת הכנסה לפני הגשת התביעה

 • אם לפני הגשת התביעה שולמה למבוטח גמלת הבטחת הכנסה וכתוצאה מהתביעה הוא מקבל קצבת חולי פוליו בנוסף לגמלת הבטחת הכנסה, לשכר הטרחה יתווסף תשלום סכום יסוד (800 ₪ נכון ל-2015).
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלת הבטחת הכנסה בסך 1,200 ₪.
 • המבוטח פנה לעורך דין שייצג אותו בתביעה לפיצוי נפגעי פוליו, כולל ייצוג בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה קצבה לנפגעי פוליו בסך 1,400 ₪.
 • שכר הטרחה יהיה 878 ₪ ו-15% מהקצבה (210 ₪) למשך 60 חודשים בכל חודש (ראו טבלה לעיל).
 • אם לפני הגשת התביעה שולמה למבוטח גמלת הבטחת הכנסה, וגמלת הבטחת ההכנסה הופסקה בעקבות קביעת הזכאות לקצבה לנפגעי פוליו, שכר הטרחה יחושב על פי ההפרש בין הקצבאות, ויתווסף תשלום סכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023).
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלת הבטחת הכנסה בסך 1,800 ₪.
 • המבוטח פנה אל עורך דין שייצג אותו בתביעה לפיצוי נפגעי פוליו, כולל ייצוג בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה קצבה לנפגעי פוליו בסך 2,400 ₪.
 • בעקבות קבלת הקצבה לנפגעי פוליו, נמצא שהתובע כבר אינו זכאי לגמלת הבטחת ההכנסה, וזו הופסקה.
 • שכר הטרחה יהיה 878 ₪ ו-15% מההפרש בין הקצבאות (15% מ-600 ₪, שהם 90 ₪) בכל חודש, למשך 60 חודשים.

תובע שקיבל גמלה אחרת שאינה גמלת הבטחת הכנסה ואינה קצבה לנפגעי פוליו לפני הגשת התביעה

 • אם לפני התביעה שולמה לתובע גמלה אחרת, שאינה גמלת הבטחת הכנסה ואינה קצבה לנפגעי פוליו, ולאחר אישור התביעה הופסקה הגמלה הקודמת, שכר הטרחה יחושב על פי ההפרש בין הגמלה החדשה לגמלה שהופסקה.
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלה כלשהי על סך 1,400 ₪.
 • אותו מבוטח הגיש, באמצעות חברת מיצוי זכויות, תביעה לפיצוי נפגעי פוליו ושילם דמי פתיחת תיק בסך 878 ₪.
 • התביעה התקבלה ונקבעה קצבה בסך 3,200 ₪.
 • בעקבות קבלת הקצבה, נמצא שהתובע כבר אינו זכאי לקבלת הגמלה הקודמת שקיבל, וזו הופסקה.
 • שכר הטרחה לה זכאית חברת מיצוי הזכויות יחושב על פי ההפרש בין הקצבאות, כלומר לפי קצבה חודשית על סך 1,800 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות תוכל לגבות 10.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל), כלומר 184.5 ₪ בחודש למשך 5 שנים.

הגבלת מועדי גביית תשלומי שכר הטרחה

 • החוק מגביל את המועדים בהם ניתן לגבות את שכר הטרחה.
 • ככלל, מלבד דמי פתיחת תיק, שכר הטרחה ישולם רק לאחר קבלת הגמלה בפועל מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אם אושר תשלום גמלה רטרואקטיבי לתקופה שקדמה להגשת התביעה, ניתן לשלם את שכר הטרחה בהסדר הבא:
  • תשלום אחד של עד 60% מסכום הגמלה ששולמה רטרואקטיבית.
  • תשלומים חודשיים של היתרה, בשיעור של עד 25% מהגמלה החודשית לכל תשלום.
 • למידע נוסף על מועדי תשלום שכר הטרחה ראו הגבלת מועדי תשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • חובה לערוך הסכם בכתב, שבו יפורטו סוג הגמלה הנתבעת, גובה שכר הטרחה ופרטים נוספים.
 • במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד חברה למיצוי זכויות או עורך דין שגבו שכר טרחה המפר את ההגבלות לקבלת החזר של הסכום העודף ששולם.

הפסקת תשלום במקרה של פטירה

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי גם באופן עצמאי ללא ייצוג או סיוע, או בעזרת גופים וארגונים המסייעים ללא תשלום. לפרטים נוספים, ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • ייתכנו מקרים מסוימים שבהם מספר תביעות המוגשות לביטוח לאומי ייחשבו כתביעה אחת לצורך חישוב שכר הטרחה, כך שהתובע יהיה זכאי לשלם שכר טרחה עבור תביעה אחת בלבד גם אם הגורם המסייע (עו"ד, מרכז מיצוי זכויות וכיו"ב) סייעו לו במספר תביעות. למידע נוסף ראו גביית שכר טרחה אחד עבור סיוע או ייצוג במספר תביעות מול המוסד לביטוח לאומי.
 • סכומי שכר הטרחה הקבועים אינם כוללים מע"מ, כלומר בנוסף לסכום האמור ייגבה מהלקוח מע"מ.
 • שכר הטרחה משולם עבור העבודה שמעניק עורך הדין, יועץ המס, רואה החשבון או חברת מיצוי הזכויות, ואינו כולל הוצאות אחרות, כגון: אגרות, חוות דעת מומחים, עלויות דואר, צילומי מסמכים וכו', אותן עשוי הלקוח להידרש לשלם בנוסף לתשלום שכר הטרחה.
 • תשלום שכר טרחה, מלבד דמי פתיחת תיק, מותנה בהצלחת התביעה.
 • כל אדם שנתבע על ידי חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לתשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מול המוסד לביטוח לאומי, זכאי לסיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי ללא תלות בהכנסה.
 • בערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים ללא תלות בהכנסה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו