לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לבקשת נושה, עליו להגיש דוח על מצבו הכלכלי
מטרת הדוח היא לקבוע את סכום התשלום החודשי שעל החייב לשלם, לפי יכולתו הכלכלית
על החייב להגיש את הדוח לממונה על הליכי חדלות פירעון בתוך 21 ימים מהיום שקיבל את הצו לפתיחת הליכים
חייב שאינו מיוצג, רשאי לבחור האם להגיש את הדוח באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון
אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לבקשת נושה, עליו להגיש דוח המפרט את המצב הכלכלי שלו ושל בני משפחתו המתגוררים עמו (הכנסות, הוצאות, נכסים, הליכים משפטיים וכו').

שימו לב
 • חייב מיוצג נדרש להגיש את הדוח הכלכלי באופן מקוון.
 • חייב שאינו מיוצג רשאי לבחור אם להגיש את הדוח הכלכלי באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

מילוי והגשת הדוח

 • יש להדפיס את הדוח על מצבו הכלכלי של חייב מאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי).
 • יש למלא את הדוח על-פי ההנחיות המופיעות בו ולוודא כי:
  • נמסרו נתונים ופרטים מדויקים ונכונים, כגון: מספר זהות, דוא"ל, מס' טלפון נייד, פרטי החובות, הכנסות, נכסים וכו'.
  • בכל מקום או שדה בדוח שאינו רלוונטי לגבי החייב, סומן לוכסן (/).
  • כל חוב, נכס והוצאה דווחו בנפרד. לדוגמה: בחלק של החובות, לגבי כל חוב עליו מצהירים, יש להדפיס עמוד נפרד ולמלאו עבור כל חוב בנפרד.
  • צורפו כתב ויתור על סודיות וכתב התחייבות, כאשר שניהם חתומים על-ידי החייב ואומתו על-ידי עורך-דין.
  • כל המקומות המסומנים בדוח ובטפסים המצורפים לו נחתמו בחתימה מקורית.
  • לאחר סיום מילוי הדוח כנדרש, כל עמודי הדוח המלא מוספרו בתחתית כל עמוד.
טיפ
כדי להקל על מילוי הדוח, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת הדוח.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הדוח, הוא ייסרק, הנתונים שבו יוקלדו למחשב והוא יועבר להמשך טיפול בסניף המחוז של הממונה שבו מתנהל ההליך.
 • במקרה שחסרים פרטים בדוח או במסמכים, תשלח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
 • לאחר השלמת כל הפרטים, הדוח ייבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו').
 • בסיום הבדיקה המהותית, יוחלט על סכום התשלום החודשי שיוטל על החייב. ההחלטה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
שימו לב
 • אם החייב לא יגיש את הדוח במועד או אם לא ישלים את הפרטים הנדרשים במועד שנקבע- יקבע לחייב תשלום חודשי ללא התאמה ליכולתו הכלכלית.
 • אם החייב לא הגיש את הדוח הכלכלי במועד והגיש אותו באיחור - יעודכן התשלום החודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית לפי הנתונים בדוח שהגיש.


חשוב לדעת

 • אם הדוח הוגש על-ידי אפוטרופוס מטעם החייב - כל ההודעות והחלטות הממונה, ישלחו בדוא"ל או ב- SMS (אס.אמ.אס) הן לחייב והן לאפוטרופוס, לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בדוח.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הדוח, בפורמט PDF.
 • ניתן להזמין תור מראש לקבלת הקהל במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון, למידע נוסף ראו: זימון תור לשירות באתר משרד המשפטים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים