הורים יכולים להגיש בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם, בהתאם לתנאי זכאות שונים
לא יתקבלו למעון/משפחתון ולא יהיו זכאים לסיוע במימון המסגרת פעוטות מתחת לגיל שלושה חודשים
ראו הסבר על התהליך הכללי באתר משרד העבודה
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה

כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

 • התמיכה ניתנת עבור תינוקות וילדים השוהים במשפחתון או במעון 5 ימים בשבוע, עד השעה 16:00 לפחות -
  • תינוקות תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה עד 15 חודשים.
  • ילדים תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה בין 15 חודשים ויום ל-33 חודשים (או עד לגיל 46 חודשים, למי שיש להם אישור מהיחידה להתפתחות הילד כי הם מעוכבי התפתחות).
 • גובה התמיכה נקבע על-פי מספר דרגות השתתפות המתבססות על רמת ההכנסה לנפש במשפחה, מלבד במקרים שבהם מצוין אחרת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מוקד שירות טלפוני

 • לרשות ההורים עומד מוקד מידע ושירותים המסייע במילוי הבקשה, במתן מידע לגבי מצב הבקשה בכל שלב, מידע על גובה התמיכה שנקבעה ועוד.
 • מספר הטלפון של המוקד: *2969 או 12222-969
 • השירות במוקד ניתן בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
 • המוקד זמין בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 8:00
 • מענה קולי ממוחשב זמין במוקד 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה.

איתור מסגרת מוכרת

 • מערכת אינטרנטית (מקוונת) מאפשרת לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים הנמצאים בפיקוח ממשלתי.
 • ניתן לבצע חיפוש לפי ישוב, סוג המסגרת או שם המסגרת. לכניסה למערכת לחצו כאן.

שלבי ההליך

הרשמה למסגרת

 • בשלב ראשון, על ההורים לרשום את ילדם למעון או למשפחתון. ניתן להירשם במועדי ההרשמה בלבד, כפי שהם מפורסמים באתר משרד הרווחה ובתקשורת (ניתן גם לברר מהם מועדי ההרשמה אצל מנהלת המעון או רכזת המשפחתונים). למידע על הליך הרישום ראו רישום למעון יום מוכר ורישום למשפחתון מוכר.
 • לאחר הרישום המקוון ולאחר הודעה סופית על קבלה למעון שתינתן על-ידי המשרד, ניתן יהיה לבצע את הליך הרישום אצל מנהלת המעון.

מילוי טופס בקשה להשתתפות בשכר לימוד

 • לאחר שניתן להם אישור על קבלת הילד למסגרת, ההורים צריכים להגיש בקשה להשתתפות בשכר הלימוד, באמצעות טופס מקוון.
 • הבקשה תוגש על-ידי אחד ההורים (או האפוטרופוס של הילד, אם מונה לו).
 • יש לסרוק ולצרף לשאלון המקוון את המסמכים הנדרשים.
 • הורה שכמה מילדיו שוהים במעון יום או במשפחתון, צריך להגיש בקשה להשתתפות בשכר לימוד עבור כל אחד מהילדים, אבל אפשר לצרף את המסמכים הנדרשים לצורך בחינת הזכאות רק פעם אחת.
שימו לב
 • יש למלא את הבקשה להשתתפות בשכר לימוד גם אם ההורים מוותרים על הסיוע. במקרה כזה יש לסמן זאת בתוך הבקשה.
 • אם ההורים לא מגישים בקשה להשתתפות בשכר לימוד, והילד לא נקלט במערכת המשרד ולא נקבעה לו דרגת זכאות - מפעיל המסגרת מחוייב להוציא את הילד מהמסגרת.

המסמכים שיש לצרף לבקשה

 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים בהתאם למצב המזכה בסיוע. המסמכים מפורטים במבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון לשנת הלימודים תשפ"ד (החל מעמ' 16). במסמך זה מופיעים גם הטפסים הנדרשים (החל מעמ' 29).
 • לשם זיהוי המסמכים הנדרשים מומלץ להיעזר בסימולטור המסמכים של אגף עידוד תעסוקת הורים.
 • אם אין ברשות ההורים את כל המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות - ניתן להגיש את הבקשה עם המסמכים הקיימים ולצרף בהמשך את המסמכים החסרים.
 • ניתן להגיש את הבקשה ולהשלים את המסמכים החסרים עד ל-31 באוגוסט בשנת הלימודים שלגביה מוגשת הבקשה (למשל, לגבי שנת הלימודים תשפ"ד ניתן להגיש את הבקשה עד ל-31.08.2024).

הורים שנמצאים בשנת שבתון

 • הכנסת ההורה תחושב על-פי תלוש השכר שכולל נתונים מצטברים לפחות מ-3 החודשים שקדמו למועד היציאה לשנת השבתון.
 • יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • אם ההורה עובד במקביל לשבתון יש לצרף בנוסף 3 תלושי שכר לחודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר לחודשי עבודה מלאים מהעבודה הנוספת.

תצהירים חתומים על-ידי עורך דין

 • במקרה שנדרשים לצרף תצהיר חתום על-ידי עורך-דין, רשאים לחתום על התצהיר: שופט, דיין בבית דין רבני, ראש רשות מקומית, עורך-דין, רשם וכל אדם אחר שהוסמך לכך על-ידי שר המשפטים.
 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) השירות ניתן חינם/בתשלום סמלי על-ידי ארגונים כגון שי"ל, איתך- مَعَكِ, ויצו, נעמת.

עדכונים והשלמות לבקשה

 • אם נדרשים עדכונים או השלמות לבקשה, ניתן לשלוח אותם באופן מקוון, באמצעות מערכת עדכונט.
 • חשוב לציין על גבי המסמכים את השם המלא של הילד, מספר תעודת הזהות שלו ושנת לימודים רלוונטית, כדי שניתן יהיה לצרף את המסמך לבקשה המקורית.

קביעת הדרגה

 • לאחר שהוגשו כל המסמכים הנדרשים, הנתונים יוכנסו למערכת הממוחשבת ודרגת הזכאות תיקבע על פיהם.
 • להורים תישלח הודעה המפרטת את גובה תשלום ההורה וגובה השתתפות המדינה בהתאם לדרגה שנקבעה.
 • ניתן לבדוק את הדרגה שנקבעה באמצעות:
 • תקופת הזכאות: הזכאות במהלך שנת הלימודים מתקיימת כל עוד ממשיכים להתקיים התנאים שעל-פיהם נקבעה הזכאות ודרגת הזכאות של ההורה. אם חל שינוי בתנאים ההורים חייבים להודיע על כך בכתב לאגף למעונות יום, לא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי.

תיקון דרגת השתתפות

 • הורה שלדעתו אושרה לו דרגת השתתפות נמוכה או גבוהה מזו שהוא זכאי לה, רשאי להגיש בקשה לתיקון דרגת ההשתתפות.
 • יש להגיש את הבקשה בכתב בצירוף נימוקים ומסמכים לביסוס הטענה, אל אגף עידוד תעסוקת הורים באמצעות מוקד המידע הטלפוני: *2969 או 12222-969.
 • את הבקשה לתיקון דרגת הזכאות ניתן להגיש עד ה-31 באוגוסט בשנת הלימודים הרלוונטית (לדוגמה, עבור שנת תשפ"ד ניתן להגיש את הבקשה עד ל-31.08.2024).
 • אם הטענה תימצא מוצדקת, הדרגה תתוקן רטרואקטיבית עבור שנת הלימודים השוטפת בלבד.
 • אם הבקשה תוגש לאחר המועד האחרון להגשה, דרגת הזכאות לא תתוקן, גם אם קיימים נימוקים חריגים שמצדיקים את תיקון הדרגה.
 • במקרה שיתברר, שלא בעקבות הודעת ההורה, כי נקבעה דרגת השתתפות שגויה:
  • אם ההורה קיבל תמיכה גבוהה מזו שמגיעה לו, משרד הרווחה רשאי לקזז מהתשלומים הבאים המגיעים להורה את גובה התשלום שהועבר ביתר. אם לא קיימת יתרה לתשלום, ההורה יידרש להשיב באופן מיידי את הסכום הנדרש. ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.
  • אם ההורה קיבל תמיכה נמוכה מזו שמגיעה לו, יועבר אליו ההפרש המגיע לו רטרואקטיבית מיום זכאותו לדרגת ההשתתפות. ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.
  • בכל אחד מהמקרים האלו, הקיזוז או העברת ההפרשים יבוצעו לגבי שנת הלימודים שבה בוצע העדכון, וכן בשנות לימודים נוספות שבהן ההורה קיבל תמיכה עבור ילדו.

ועדת חריגים

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים