המדינה מסייעת להורים עובדים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן למי שנרשמים למעונות או למשפחתונים המוכרים


כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

מי זכאי?

הורים עובדים

 • הורים יוגדרו כהורים עובדים בכל אחד מ-5 המצבים הבאים:
  1. הכנסתם (ברוטו) מעבודה היא בסך 3,159 ₪ לפחות.
  2. הם הורים עצמאיים (הורים יחידים) והכנסתם (ברוטו) מעבודה היא בסך 2,632 ₪ לפחות.
  3. יש להם לפחות 3 ילדים ששוהים במעון/משפחתון והכנסתם (ברוטו) מעבודה היא בסך 2,632 ₪ לפחות.
  4. הם פתחו עסק חדש בחצי השנה האחרונה.
  5. הם משתכרים שכר מינימום מותאם כעובדים עם מוגבלות.
 • סוגי העובדים שנכללים בהגדרה:
  • עובדים שכירים, כולל שכירים בעלי שליטה בחברה.
  • עובדים במשק בית.
  • עובדים עצמאים, כולל שותפים בעסק של בן/בת הזוג.
  • מי שעוסקים בעבודת מחקר במסגרת מלגה.
  • עובדי הוראה שנמצאים בשנת שבתון, אם בחודשים אפריל, מאי ויוני בשנה שלפני שנת השבתון הם עבדו כשכירים.
  • חברי קיבוץ או מושב שיתופי, כולל קיבוץ עירוני.

הורים עובדים ולומדים

 • הורים שעובדים וגם לומדים יענו על תנאי הזכאות לסיוע אם סך כל השעות השבועיות שלהם (עבודה + לימודים) הוא לפחות 24, ומתקיים אחד מאלה:
  • ההורה לומד/ת בהיקף של פחות מ-24 ש"ש באחד ממסלולי הלימוד כמפורט לגבי הורים לומדים (כולל הורה שלומד/ת לפחות קורס אחד המזכה בנקודות זכות לתואר ראשון במסגרת האוניברסיטה הפתוחה).
  • ההורה לומד/ת לתואר אקדמי מתקדם (מעבר לתואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר.

הורים שנמצאים בחופשת לידה (תקופת לידה והורות)

 • גובה הדרגה בתקופת חופשת הלידה ייקבע בהתאם לדרגה שנקבעה לפני היציאה לחופשת הלידה. הזכאות תהיה לתקופה של עד 15 שבועות מיום התחלת חופשת הלידה (או לתקופה ארוכה יותר, במקרה שהאם או הנולד אושפזו במהלך חופשת הלידה, או שנולד יותר מילד אחד באותה לידה). כלומר, אם ההורה היה בחופשה ללא תשלום, לאחר סיום תקופת חופשת הלידה בתשלום, הזכאות לסיוע תיפסק, ותיקבע מחדש לאחר החזרה לעבודה.
 • סמוך ככל הניתן למועד הלידה, יש להעביר הודעה למוקד על היציאה לחופשת לידה בצירוף ספח תעודת הזהות - לאחר שעודכן בפרטי הנולד. עדכון מספר הנפשות וחישוב ההכנסה הממוצעת לנפש לפי מספר הנפשות העדכני יחול מחודש הלידה.
 • אם להורים כבר יש ילד אחד במסגרת, הדרגה תחול עליו.
 • הורים שאין להם ילד נוסף במסגרת יידרשו להראות זכאות לפי הכללים הרגילים. הדרגה תחול על הרך הנולד מרגע כניסתו למעון בתום חופשת הלידה.

קביעת הזכאות לאחר חזרה מחופשת לידה

 • בתום חופשת הלידה יש לדווח על החזרה לעבודה באמצעות טופס אישור מעסיק על חזרה מחופשת לידה.
 • כאשר חוזרים מחופשת הלידה בתום 15 שבועות מיום התחלת חופשת הלידה דרגת הזכאות תימשך עם החזרה לעבודה.
 • אם חלו שינויים בתנאי ההעסקה - יש לדווח על כך באמצעות המוקד של אגף מעונות יום ומשפחתונים.
 • אם ההורים לא ידווחו על החזרה לעבודה כנדרש, תיקבע להם דרגה 12 (ללא סבסוד מהמדינה), מהחודש העוקב לחודש שבו הסתיימה חופשת הלידה.
 • כאשר תקופת חופשת הלידה היא יותר מ-15 שבועות (כלומר, לאחר סיום 15 השבועות של החופשה בתשלום ההורה המשיך בחופשה ללא תשלום), דרגת הזכאות תיקבע מחדש, עם החזרה לעבודה.
  • אם חוזרים לעבודה לאחר ה-15 בחודש - לא תינתן תמיכה עבור החודש שבו חוזרים לעבודה. הזכאות תיקבע החל מהחודש הבא.
  • אם חוזרים לעבודה מחופשת הלידה עד ה-15 בחודש (כולל) - תהיה זכאות לתמיכה עבור כל החודש שבו חזרו לעבודה. קביעת הזכאות תיעשה רק לפי תלושי שכר של חודשי עבודה שלמים. לכן, אם ההורה חזר לעבודה עד ה-15 לחודש ולא עבד חודש שלם, הזכאות תיקבע על-פי התנאים הבאים:
   • אם חוזרים לעבודה עד 6 חודשים מיום תחילת תקופת הלידה - הזכאות תיקבע על-פי תלוש שכר לחודש עבודה מלא, שעוקב לחודש החזרה לעבודה.
   • אם חוזרים לעבודה לאחר יותר מ-6 חודשים - הזכאות תקבע על-פי 3 תלושי שכר עדכניים לחודשי עבודה מלאים ורצופים לאחר החזרה לעבודה.
דוגמה
 • הורה חזר לעבודה 5 חודשים לאחר שהתחילה חופשת הלידה, ב-15.06. עבור חודש יוני הוא יהיה זכאי לסיוע במימון שכר הלימוד. הזכאות תיקבע על-פי תלוש השכר של חודש יולי.
 • הורה חזר לעבודה 7 חודשים לאחר שהתחילה חופשת הלידה, ב- 05.06. עבור חודש יוני הוא יהיה זכאי לסיוע. הזכאות תיקבע על-פי 3 תלושי השכר לחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • להורים שאינם עונים על קריטריונים המזכים בסיוע תיקבע דרגה 12 (ללא סבסוד).
 • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
 • ניתן לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים שנמצאים בפיקוח, באמצעות מערכת מקוונת של אגף עידוד תעסוקת הורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים