כל אדם, שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, סחורה, או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם, נדרשים להירשם כעוסק במשרדי מס ערך מוסף (מע"מ)
הרישום חייב להתבצע לפני התחלת הפעילות העסקית
כדי לבצע רישום עסק יש להגיע באופן אישי למשרד המע"מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית, ולהביא את המסמכים המפורטים בהמשך
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.
סרטון הסבר בנושא פתיחת תיק ברשות המסים

אדם (יחיד), שותפות או חברה, אשר במסגרת עסקיהם עומדים למכור נכס, סחורה, או מקרקעין, או לתת שירות, נדרשים להירשם כעוסק במשרדי מס ערך מוסף (מע"מ).

למי ואיך פונים ?

 • כדי לבצע רישום עסק יש לפעול באחת משתי דרכים:
  • להיכנס לאתר מערכת פניות הציבור (מפ"ל) של רשות המסים ולמלא את הפרטים הדרושים.
  • להגיע באופן אישי למשרד המע"מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית ולמלא את המסמכים המפורטים בהמשך (לבדיקת כתובת משרד המע"מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית).
  • עסקים הזכאים להירשם כעוסק פטור יכולים לבצע את רישום העסק באמצעות האינטרנט או באמצעות דואר אלקטרוני ואין צורך להגיע באופן פיזי למשרדי רשות המיסים. למידע נוסף ראו עוסק פטור.
  • כאשר מי שפותח את העסק הוא קטין, הטופס לרישום ימולא, יוגש וייחתם על-ידי נציגו (הורה או אפוטרופוס).
טיפ
ניתן לבצע פעולות אלה גם באמצעות מייצג מורשה, כגון: רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין, במקום באופן אישי.
 • הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.
 • מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז יש להוכיח כי אכן מוקם עסק.
 • בפסקאות הבאות מפורטים המסמכים אותם נדרש בעל העסק להביא למשרד המע"מ בעת הרישום לפי סוג העסק בהקמה.

עוסק יחיד

 • טופס רישום 821 חתום ומלא על כל פרטיו.
 • תעודת זהות.
 • צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (אם רלוונטי).
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע"מ עם בן/בת הזוג כאמור ולחתום על הצהרה שהחשבון המשותף ישרת גם את העסק.

חברה בע"מ

 • טופס רישום 821 המשולב עם 821 א' חתום ומלא על כל פרטיו.
 • צילום תעודת רישום ברשם החברות.
 • פרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות. (חותמת נתקבל על גבי המסמכים של רשם החברות).
 • שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק על שם החברה.
 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.
 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער.

שותפות

 • טופס רישום 821 המשולב עם 821 א' חתום ומלא על כל פרטיו.
 • תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
 • צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (אם רלוונטי).
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק על שם השותפות.
 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).
 • על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.
 • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו, כגון: הסכם התקשרות, רישיון עיסוק וכו'.

שלבי ההליך

 • מספר העוסק שבעל העסק יקבל במע"מ במהלך הליך הרישום הוא מספר תעודת הזהות של בעל העסק או מספר הח.פ. לחברה בע"מ.
 • מי שפותח תיק במע"מ צריך להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק. על פי מחזור זה ייקבע מעמדו במע"מ - כלומר האם הוא יסווג כעוסק פטור או מורשה.
 • בסוף תהליך הרישום יקבל בעל העסק מנציג מע"מ תעודת עוסק מורשה או תעודת עוסק פטור (תעודת העוסק מורשה היא תעודה זמנית עד שתישלח לבעל העסק התעודה הקבועה - בדרך כלל לאחר מספר שבועות). כמו כן יימסרו לו שוברים זמניים לדיווח מע"מ.
 • בעל העסק יקבל הסבר אם עליו לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים לפי גובה מחזור העסקאות (עוסק פטור חייב לדווח על מחזור עסקאותיו רק פעם אחת בשנה, עד ה-31 בינואר).
שימו לב
רשות המסים הודיעה כי לא יוטלו קנסות על עוסקים פטורים אשר יגישו את ההצהרה השנתית למע"מ לשנת 2020 עד 28.02.21.
 • ניתן לקבל קוד משתמש וסיסמה אישית לדיווח ותשלום באמצעות האינטרנט.
 • את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.

ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה

 • לפירוט ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה, ראו טבלת השוואה.

חשוב לדעת

 • בנוסף לפתיחת התיק במע"מ יש לפתוח תיק במס הכנסה ותיק במוסד לביטוח לאומי.
 • לגבי עסקאות המבוצעות באילת או עם גופים באילת, יש לפנות למשרד מע"מ ואס"ח (אזור סחר חופשי) באילת, לשם קבלת ייעוץ והדרכה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים