לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), על הנושים להגיש תביעת חוב במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן
יש להגיש את תביעת החוב בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה הודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב
נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את תביעת החוב באופן ידני (המידע בערך זה) או באופן מקוון (ממוחשב)
מייצג של נושה, נדרש להגיש את תביעת החוב באופן מקוון (ממוחשב) בלבד
הגשת תביעת החוב כרוכה בתשלום אגרה בסך 33 ₪ (נכון ל-2024)
אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון (פשיטת רגל), הנושים רשאים להגיש תביעות חוב, במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן.

 • את תביעת החוב יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב.
 • תביעת החוב שהוגשה, מועברת על-ידי הממונה לנאמן שמונה בתיק, כדי שיחליט האם לאשר את תביעת החוב או לדחות אותה.
 • במקרים מסוימים, ניתן לפנות לנאמן בבקשה להאריך את המועד להגשת תביעת החוב (פירוט בהמשך).
 • הגשת תביעת החוב כרוכה בתשלום אגרה בסך 33 ₪ (נכון ל-2024).
שימו לב
 • מייצג של נושה נדרש להגיש את תביעת החוב באופן מקוון בלבד.
 • נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את תביעת החוב באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להגיש תביעת חוב אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. מגיש תביעת החוב הוא נושה שאינו מיוצג על-ידי עורך-דין.
  2. הנושה טוען כי חייב שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון בגין חובות בסכום גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024), חייב לו כספים, רכוש וכו' והוא זכאי לקבל את חובו חזרה מתוך "קופת הנשייה".

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת תביעת החוב (פירוט בהמשך).
 • את טופס תביעת החוב המלא (בצירוף כל המסמכים, האסמכתאות והמידע הנדרשים) יש להגיש בתוך 6 חודשים מהיום שבו פורסם צו פתיחת ההליכים שניתן לחייב.
 • יש להגיש 2 העתקים מטופס התביעה בסניף המחוז של הממונה על הליכי חדלות פירעון שבו מתנהל התיק. העתק אחד יישאר אצל הממונה והשני יימסר לנושה עם חותמת אישור הגשה.

תשלום אגרה

 • סכום האגרה עבור הגשת תביעת חוב הוא 33 ₪ (נכון ל-2024). ניתן לבצע את התשלום באחת הדרכים הבאות:
 • את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להזין במקום המתאים בטופס תביעת החוב ולצרף העתק מהאסמכתא.
 • חוסר התאמה בין הנתונים שנמסרו בעת ביצוע התשלום (מספר זהות, מספר אסמכתא וכו') לבין הנתונים שיימסרו בטופס התביעה, עלול להביא לעיכוב בטיפול.

מילוי והגשת תביעת החוב

 • יש להדפיס את טופס תביעת החוב מאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי).
 • יש למלא את טופס תביעת החוב על-פי ההנחיות המופיעות בו ולוודא כי, בין היתר:
  • צויינו פרטיו של החייב (שם מלא, מספר זהות/דרכון) ומספרו של תיק חדלות הפירעון. ניתן לאתר פרטים אלו במערכת עיון בתיקים באתר הממונה.
  • צורפה אסמכתא (אישור) על תשלום האגרה.
  • נמסרו פרטים ונתונים אודות החוב ומועד התשלום שלו, כגון:
   • מידע על סכום החוב ורכיבי ההצמדה, הריבית והריבית הנוספת.
   • אם החוב הוא חוב מובטח (חוב שלנושה יש בטוחה/שעבוד כדי להבטיח שיקבל את חובו חזרה)- סכומו, פרטיו של הנכס המשועבד והאם הנושה מתכוון לממש את הנכס.
   • מידע על כל סכום שהנושה קיבל על חשבון החוב, מכל גורם שהוא.
   • מידע על זכות קיזוז שיש לנושה (ככל וישנה).
   • מידע על סוג החוב- חוב כללי, חוב דחוי (שיש להחזירו במועד עתידי), חוב בדין קדימה (חוב שהחוק קובע שיש עדיפות להחזרתו לפני חובות אחרים) וכו'.
   • מידע על הערבים ומידע על חייבים נוספים בנוגע לאותו החוב.
  • צורפו מסמכים ואסמכתאות אודות החוב ומועד התשלום שלו, כגון:
   • המחאה (שיק) שחזרה, הסכמי מכירה, הסכמי הלוואה, כתב התחייבות, מסמכי גירושין (אם מדובר בתביעת מזונות) וכו'.
   • פסק דין וכתבי טענות מהותיים של תיק בית המשפט שבו נפסק החוב (כתב תביעה, הגנה, תשובה, בקשת רשות להגן, התנגדות וכו').
   • אסמכתאות המפרטות את הבטוחות ופרטים על מימוש הבטוחות (כגון שעבודים), כולל דף פירוט תנועות בתיק ההוצאה לפועל, כתבי ערבות ופירוט דבר הערבים.
   • העתק מהודעה על זכות קיזוז שהוגשה (אם יש לנושה זכות קיזוז).
   • כל מסמך אחר שביכולתו לתרום לביסוס טענת החוב.
  • פרטיו של הנושה ומספר חשבון בנק לתשלום, בצירוף העתק המחאה (שיק) של הנושה או אישור מהבנק על זהות בעל החשבון.
  • תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין.
  • יפוי כח - חתום ומאומת על ידי עורך דין (רק במקרה שהתביעה מוגשת על ידי מיופה כוחו).
שימו לב
 • לא ניתן לשנות פרטים בתביעה לאחר שהוגשה. במקרה של טעות, יש להגיש תביעה חדשה ולבקש לבטל את התביעה השגויה (ולציין את מספרה).
 • אם בפרטי ההתקשרות של הנושה ישנה טעות (כתובת, דוא"ל, מספר טלפון), ניתן להגיש בקשה לעדכון פרטים באמצעות טופס מקוון (ממוחשב) או הגשת טופס ידני במחוז של הממונה על הליכי חדלות פירעון שבו הוגשה התביעה ובו מתנהל התיק.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת תביעת החוב בסניף המחוזי של הממונה, נתוניה ופרטיה יוקלדו במחשב ויעודכנו במערכת הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • תביעת החוב תועבר לנאמן אשר מונה בתיק.
 • הנאמן יפנה לחייב ויבקש את תגובתו לתביעת החוב שהוגשה.
  • במקרה שחסרים מסמכים או פרטים נוספים בתביעת החוב שהוגשה, הנאמן או הממונה רשאים לשלוח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח לדוא"ל שעודכן בתביעת החוב.
 • הנאמן יכריע בתביעת החוב בתוך 90 ימים מיום שהוגשה לו, ולא יאוחר מ-30 ימים מהמועד האחרון להגשת תביעת החוב. החלטה מנומקת תשלח לחייב ולנושה.

בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב

 • במקרה שנושה לא יכול להגיש את תביעת החוב במועד, ניתן להגיש לנאמן בקשה מנומקת להארכת תקופת ההגשה בצירוף תביעת החוב עצמה. הבקשה צריכה להיות מאומתת בתצהיר.
 • הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב במקרים שבהם קבע כי קיימות סיבות שבגינן הנושה לא יכול היה להגיש את התביעה במועד כגון: מחלה, הגשה בסמוך למועד האחרון וכו'.
 • אם נדחתה בקשתו של הנושה להארכת המועד, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה תוך 15 ימים לבית משפט השלום שבו מתנהל התיק.

ערעור

 • נושה שתביעת החוב שלו נדחתה, רשאי להגיש ערעור לבית-משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את החלטת הנאמן לידיו.
 • את הערעור על הנושה למסור גם לחייב, לנאמן ולממונה על הליכי חדלות פירעון, בסמוך למועד שהגיש את הערעור לבית-המשפט.
 • על הנאמן להגיש לבית-המשפט, בתוך 15 ימים מהיום שנמסר לו הערעור, את תביעת החוב של הנושה בצירוף הנימוקים של ההחלטה עליה מערערים.
 • מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

חשוב לדעת

 • נושה רשאי, מיוזמתו, להגיש בקשה כי יינתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • ניתן להזמין תור מראש לקבלת הקהל במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון, למידע נוסף ראו: זימון תור לשירות באתר משרד המשפטים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • תביעות חוב באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי