הקדמה:

הפקדות לקרן השתלמות לעובד עצמאי בגובה של עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות) מוכרות כהוצאה מוכרת לצורך מס הכנסה, ועד להפקדה מקסימלית של 11,835 ש"ח לשנה (נכון ל-2021)
משנת 2017 ההטבה ניתנת החל מהשקל הראשון המופקד לקרן ההשתלמות
בשנות המס שלפני 2017 ניתן היה לקבל את ההטבה בתנאי שהופקדו תחילה 2.5% מההכנסה שאינם נחשבים להוצאה מוכרת
בתנאים מסוימים החיסכון בקרן השתלמות פטור גם ממס רווחי הון
למידע נוסף ראו סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה


קרן השתלמות לעובד עצמאי היא אפיק חיסכון כללי לטווח בינוני הפתוח בפני עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד וזוכה להקלות מס משמעותיות.

  • דף זה מפרט את הטבות המס הניתנות לעובדים עצמאים החוסכים בקרן השתלמות.
  • למידע על ההליכים לפתיחת קרן השתלמות לעצמאים ועל משיכת הכסף ראו קרן השתלמות לעובד עצמאי.

מי זכאי?

  • עובד עצמאי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד בסכומים שיש לשלם עליהם מס הכנסה (לאחר חישוב הניכויים והזיכויים, שלהם הוא זכאי) ושהפקיד סכומים מסוימים לקרן השתלמות.

הטבה במס הכנסה למפקידים לקרן השתלמות

  • על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות בניכוי) שיוכרו כהוצאה מוכרת.
  • ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס היא 263,000 ש"ח (נכון ל-2021). כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 11,835 ש"ח (4.5% מ-263,000 ש"ח).
הערת עריכה
בינואר צריך לוודא ששתי הדוגמאות תואמות את מדרגות מס הכנסה ושההכנסה נמוכה/גבוהה מהתקרה
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 16:37, 8 במאי 2019 (IDT)
דוגמה
הכנסתו השנתית של עובד עצמאי בשנת 2021 עומדת על 150,000 ש"ח (הכנסה נמוכה מהתקרה).
  • העובד יכול להפקיד לכל היותר 4.5% מהכנסתו השנתית, כלומר 6,750 ש"ח בשנה. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה).
  • שווי הטבת המס הוא 1,350 ש"ח:
    • גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 150,000 ש"ח הוא 20%
    • סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 6,750 ש"ח
    • 20% מ-6,750 ש"ח הם 1,350 ש"ח
דוגמה
הכנסתו השנתית של עובד עצמאי בשנת 2021 היא 300,000 ש"ח (הכנסה גבוהה מהתקרה).
  • העובד יכול להפקיד לכל היותר 4.5% מהכנסתו השנתית, ולא יותר מ-11,835 ש"ח.
  • 4.5% מהכנסתו השנתית הם 13,500 ש"ח. סכום זה גבוה מהתקרה (11,835 ש"ח).
  • העובד יכול להפקיד 11,835 ש"ח וליהנות מהטבת המס. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה). העובד יכול להפקיד סכום גבוה יותר, אך הוא ייהנה מהטבת המס רק עבור 11,835 ש"ח.
  • שווי הטבת המס הוא 4,142 ש"ח:
    • גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 300,000 ש"ח הוא 35%.
    • סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 11,835 ש"ח.
    • 35% מ-11,835 ש"ח הם 4,142 ש"ח.
  • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
  • לפני 2017 יכול היה עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 7% מהכנסתו השנתית, כאשר הפקדת 2.5% הראשונים לא נחשבה להוצאה מוכרת, ויתרת ההפקדה של עד 4.5% נוספים הוכרה כהוצאה מוכרת.
  • לאחר 3 שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה (כולל הרווחים), למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. הפטור ממס ניתן לכל מטרה לאחר 6 שנים לפחות (3 שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62).
  • היות שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.
  • עצמאי שהפריש לקרן ההשתלמות סכומים העולים על 4.5% מהכנסתו השנתית החייבת במס, או שהפקיד מעל התקרה (מעל 11,835 ש"ח, נכון ל-2021), לא יהנה מהטבת המס על הסכומים העודפים.
טיפ
הפקדה לקרן השתלמות מקטינה את גובה "ההכנסה החייבת" גם לצורך התשלומים למוסד לביטוח לאומי
עצמאי שהפקיד סכומים לקרן השתלמות (עד התקרה) ייהנה מהפחתה בגובה דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור שיכול להגיע ל-17.83% מתוך הסכום שהופקד לקרן ההשתלמות (לדוגמה: עצמאי שהכנסתו 100,000 ש"ח בשנה והפקיד 4,500 ש"ח לקרן השתלמות, יחסוך 802.35 ש"ח בדמי הביטוח הלאומי ודמי הבריאות באותה שנה).

פטור ממס רווחי הון על רווחים בקרן השתלמות

  • הרווחים שצברו הסכומים שהופקדו לקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
    1. הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על התקרה המקסימלית באותה שנה (18,480 ש"ח בשנת 2021). סכומים שהופקדו מעבר לתקרה זו יחויבו במס רווחי הון בשיעור 25%.
    2. הכספים נמשכו לאחר 6 שנים לפחות מהמועד שבו החלו ההפקדות לקרן ההשתלמות, או לאחר 3 שנים לגבי כספים המשמשים להשתלמות או לימודים.
  • במשיכת הכספים לפני המועדים הללו יחויבו הרווחים במס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה על העובד במועד המשיכה.
  • כאשר העובד הוא שכיר בנוסף להיותו עצמאי, והוא מפקיד כספים לקרן השתלמות הן כשכיר והן כעצמאי, הוא זכאי לפטור ממס על רווחי הון בגין הסכומים שהופקדו באותה שנה עד התקרה - אך לא להטבה בסכום כפול.

עובדים שהינם גם עצמאים וגם שכירים

  • עובד שמועסק כשכיר ובמקביל הוא עובד כעצמאי, ומופקדים עבורו כספים לקרן השתלמות כשכיר, ובנוסף הוא מפקיד כספים לקרן השתלמות כעצמאי, ייהנה מהטבת המס בכל אחת מההפקדות (הן כעצמאי והן כשכיר) אולם גובה ההטבה שממנה ייהנה כעצמאי תהיה תלויה בגובה ההפרשות שבוצעו עבורו כשכיר.
    • כשכיר הוא יקבל את הטבת המס בלי קשר לשאלה אם וכמה הוא מפקיד לקרן ההשתלמות כעצמאי.
    • כעצמאי הוא יוכל ליהנות מהטבת המס עבור הפקדות לקרן השתלמות, שעונות על 2 התנאים הבאים:
      1. סכום ההפקדות לא עולה על 4.5% מהכנסתו החייבת באותה שנה
      2. סכום ההפקדות לא עולה על 4.5% מ"סכום התקרה" (שהוא ההפרש בין 263,000 ש"ח לבין המשכורת שממנה הפריש המעסיק עבורו כספים לקרן השתלמות כשכיר ולכל היותר 188,544 ש"ח שהיא המשכורת המירבית המאפשרת את הטבת המס לשכיר - נכון לשנת 2021).
דוגמה
הכנסה כשכיר 100,000 ש"ח בשנה, והכנסה חייבת כעצמאי 140,000 ש"ח
  • עבור ההפקדות כשכיר הוא ייהנה מהטבת המס בלי קשר להפקדות כעצמאי.
  • כדי לחשב את גובה הסכום המירבי שהוא יוכל להפקיד כעצמאי וליהנות מהטבת המס יש לחשב תחילה את "סכום התקרה":
  • סכום התקרה הוא: 263,000 פחות 100,000 ש"ח (המשכורת השנתית שממנה הופקדו עבורו כספים לקרן ההשתלמות כשכיר), כלומר 163,000 ש"ח.
  • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לצורך הטבת המס הוא 4.5% מסכום התקרה ולא יותר מ-4.5% מההכנסה החייבת כעצמאי.
    • 4.5% מסכום התקרה הם 7,335 ש"ח (לפי החישוב 163,000 X‏4.5%).
    • 4.5% מהכנסתו החייבת כעצמאי הם 6,300 ש"ח (לפי החישוב 140,000 ש"ח X‏ 4.5%).
    • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד כעצמאי ולקבל עבורו הטבת מס הוא הנמוך מבין שניהם, כלומר 6,300 ש"ח.
דוגמה
הכנסה כשכיר 200,000 ש"ח בשנה, והכנסה חייבת כעצמאי 140,000 ש"ח
  • עבור ההפקדות כשכיר הוא ייהנה מהטבת המס בלי קשר להפקדות כעצמאי. עם זאת במקרה זה הכנסתו כשכיר גבוהה מתקרת השכר השנתית המזכה בהטבת המס לשכיר (188,544 ש"ח), ולכן הוא ייהנה מהטבת מס כשכיר עבור הפקדות המתייחסות לתקרה זו ולא למשכורת המלאה שלו כשכיר.
  • כדי לחשב את גובה הסכום המירבי שהוא יוכל להפקיד כעצמאי וליהנות מהטבת המס יש לחשב תחילה את "סכום התקרה":
  • סכום התקרה הוא: 263,000 פחות 188,544 ש"ח (תקרת השכר השנתי לשכיר לצורך הטבת מס בקרן השתלמות), כלומר 74,456 ש"ח.
  • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לצורך הטבת המס הוא 4.5% מסכום התקרה ולא יותר מ-4.5% מההכנסה החייבת כעצמאי.
    • 4.5% מסכום התקרה הם 3,351 ש"ח (לפי החישוב 74,456 ש"ח X‏ 4.5%).
    • 4.5% מהכנסתו החייבת כעצמאי הם 6,300 ש"ח (לפי החישוב 140,000 ש"ח X‏ 4.5%).
    • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד כעצמאי ולקבל עבורו הטבת מס הוא הנמוך מבין שניהם, כלומר 3,351 ש"ח.
  • פטור ממס על הרווחים - עובדים שהינם עצמאים ושכירים באותה שנת מס, ומפקידים לקרן השתלמות הן כשכירים והן כעצמאים, זכאים לפטור ממס על רווחי הון בגין הסכומים שהופקדו בכל אחת מהקרנות עד התקרה הרלוונטית אליה. כלומר ניתן לקבל פטור מלא על הרווחים הצטברו בקרן כשכיר (בגין הפקדות שלא עלו על התקרה לשכיר ושהופקדו בהתאם לתנאים המפורטים כאן), ובנוסף ליהנות מפטור על הרווחים שהצטברו בקרן כעצמאי (בגין הפקדות שלא עלו על התקרה לעצמאי - 18,480 ש"ח (נכון ל-2021) וזאת בלי קשר לגובה ההכנסה החייבת כעצמאי).ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר יוזמות עתיד דרך מנחם בגין 53, תל אביב (קומה 1) ת.ד. 51249 מיקוד 6713812 2074*
אתר עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה רח' אינשטיין 68, תל אביב - יפו 6946318 03-5347538
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים