הפקדות של עובדים עצמאים לקרן השתלמות בגובה של עד 4.5% מהכנסתם החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות) מוכרות כהוצאה מוכרת לצורך מס הכנסה, ועד להפקדה מקסימלית של 13,203 ₪ לשנה (נכון ל-2024)
משנת 2017 ההטבה ניתנת החל מהשקל הראשון המופקד לקרן ההשתלמות
בשנות המס שלפני 2017 ניתן היה לקבל את ההטבה בתנאי שהופקדו תחילה 2.5% מההכנסה שאינם נחשבים להוצאה מוכרת
בתנאים מסוימים החיסכון בקרן השתלמות פטור גם ממס רווחי הון
למידע נוסף ראו סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה


קרן השתלמות לעובדים עצמאים היא אפיק חיסכון כללי לטווח בינוני הפתוח בפני עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד וזוכה להקלות מס משמעותיות.

 • דף זה מפרט את הטבות המס הניתנות לעובדים עצמאים החוסכים בקרן השתלמות.
 • למידע על ההליכים לפתיחת קרן השתלמות לעצמאים ועל משיכת הכסף ראו קרן השתלמות לעובד עצמאי.

מי זכאי?

 • עובדים עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד בסכומים שיש לשלם עליהם מס הכנסה (לאחר חישוב הניכויים והזיכויים שהם זכאים להם) ושהפקידו סכומים מסוימים לקרן השתלמות.

הטבה במס הכנסה למפקידים לקרן השתלמות

 • על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות בניכוי) שיוכרו כהוצאה מוכרת.
 • ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס היא 293,397 ₪ (נכון ל-2024). כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 13,203 ₪ (4.5% מ-293,397 ₪).
 • ככלל, עצמאי יכול להפקיד לקרן כל סכום שיירצה אך הטבת המס תחול רק עד 4.5% מההכנסה החייבת.
דוגמה
הכנסתו השנתית של עובד עצמאי בשנת 2024 עומדת על 150,000 ₪ (הכנסה נמוכה מהתקרה).
 • העובד יכול להפקיד לכל היותר 4.5% מהכנסתו השנתית, כלומר 6,750 ₪ בשנה. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה).
 • שווי הטבת המס הוא 1,350 ₪:
  • גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 150,000 ₪ הוא 20%
  • סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 6,750 ₪
  • 20% מ-6,750 ₪ הם 1,350 ₪
דוגמה
הכנסתה השנתית של עובדת עצמאית בשנת 2024 היא 300,000 ₪ (הכנסה גבוהה מהתקרה).
 • העובדת יכולה להפקיד לכל היותר 4.5% מהכנסתה השנתית, ולא יותר מ-13,203 ₪.
 • 4.5% מהכנסתה השנתית הם 13,500 ₪. סכום זה גבוה מהתקרה (13,203 ₪).
 • העובדת יכולה להפקיד 13,203 ₪ וליהנות מהטבת המס. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה). העובדת יכולה להפקיד סכום גבוה יותר, אך היא תיהנה מהטבת המס רק עבור 13,203 ₪.
 • שווי הטבת המס הוא 4,621 ₪:
  • גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 300,000 ₪ הוא 35%.
  • סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 13,203 ₪.
  • 35% מ-13,203 ₪ הם 4,621 ₪.
 • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • לפני 2017 יכול היה עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 7% מהכנסתו השנתית, כאשר הפקדת 2.5% הראשונים לא נחשבה להוצאה מוכרת, ויתרת ההפקדה של עד 4.5% נוספים הוכרה כהוצאה מוכרת.
 • עצמאי שהפריש לקרן ההשתלמות סכומים העולים על 4.5% מהכנסתו השנתית החייבת במס, או שהפקיד מעל התקרה (מעל 13,203 ₪, נכון ל-2024), לא יהנה מהטבת המס על הסכומים העודפים.
טיפ
הפקדה לקרן השתלמות מקטינה את גובה "ההכנסה החייבת" גם לצורך התשלומים למוסד לביטוח לאומי
עצמאי שהפקיד סכומים לקרן השתלמות (עד התקרה) ייהנה מהפחתה בגובה דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור שיכול להגיע ל-17.83% מתוך הסכום שהופקד לקרן ההשתלמות (לדוגמה: עצמאי שהכנסתו 100,000 ₪ בשנה והפקיד 4,500 ₪ לקרן השתלמות, יחסוך 802.35 ₪ בדמי הביטוח הלאומי ודמי הבריאות באותה שנה).
 • ההפקדה לקרן השתלמות לא מקטינה את גובה ההכנסה לצורך הזכאות למענק עבודה.
  • מי שהכנסתו לפני ההפקדה לקרן השתלמות היתה גבוהה מדי ולכן לא היה זכאי למענק, לא יוכל ליהנות מהמענק על ידי הפקדה לקרן השתלמות.
  • למידע נוסף ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) (בפסקת "ההכנסות שמשפיעות על הזכאות למענק").

פטור ממס רווחי הון על רווחים בקרן השתלמות

 • לאחר 3 שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה (כולל הרווחים), למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס על הרווחים שנצברו בו.
 • ניתן למשוך את הכסף לכל מטרה וללא תשלום מס על רווחים, אם מושכים אותו לאחר 6 שנים לפחות (3 שנים במקרה של מי שהגיע לגיל פרישה מעבודה).
 • הרווחים שצברו הסכומים שהופקדו לקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על התקרה המקסימלית באותה שנה (20,520 ₪ בשנת 2024). סכומים שהופקדו מעבר לתקרה זו יחויבו במס רווחי הון בשיעור 25%.
  2. הכספים נמשכו לאחר 6 שנים לפחות מהמועד שבו החלו ההפקדות לקרן ההשתלמות, או לאחר 3 שנים לגבי כספים המשמשים להשתלמות או לימודים.
 • במשיכת הכספים לפני המועדים הללו יחויבו הרווחים במס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה על העובד במועד המשיכה.
שימו לב
מאיזה מועד מתחיל הוותק בקרן?
 • הוותק בקרן מתחיל להימדד מסוף חודש ינואר בשנת המס שבה בוצעה ההפקדה הראשונה לקרן.
 • לדוגמה: עצמאי שהפקיד את הסכום הראשון לקרן ההשתלמות בחודש מאי 2023 - הוותק יתחיל להיספר מסוף חודש ינואר באותה שנה, והוא יוכל למשוך את הכספים בתום 6 שנים ממועד זה, כלומר בתחילת פברואר 2029).

עובדים שהינם גם עצמאים וגם שכירים

הטבה במס הכנסה במהלך השנה שבה מופקדים הכספים לקרן השתלמות

 • עובד שמועסק כשכיר ובמקביל הוא עובד כעצמאי, ומופקדים עבורו כספים לקרן השתלמות כשכיר, ובנוסף הוא מפקיד כספים לקרן השתלמות כעצמאי, ייהנה מהטבת המס בכל אחת מההפקדות (הן כעצמאי והן כשכיר) אולם גובה ההטבה שממנה ייהנה כעצמאי תהיה תלויה בגובה ההפרשות שבוצעו עבורו כשכיר.
  • כשכיר הוא יקבל את הטבת המס בלי קשר לשאלה אם וכמה הוא מפקיד לקרן ההשתלמות כעצמאי.
  • כעצמאי הוא יוכל ליהנות מהטבת המס עבור הפקדות לקרן השתלמות, שעונות על 2 התנאים הבאים:
   1. סכום ההפקדות לא עולה על 4.5% מהכנסתו החייבת באותה שנה
   2. סכום ההפקדות לא עולה על 4.5% מ"סכום התקרה" (שהוא ההפרש בין 293,397 ₪ לבין המשכורת שממנה הפריש המעסיק עבורו כספים לקרן השתלמות כשכיר ולכל היותר 188,544 ₪ שהיא המשכורת המירבית המאפשרת את הטבת המס לשכיר - נכון לשנת 2024).
דוגמה
הכנסה כשכיר 100,000 ₪ בשנה, והכנסה חייבת כעצמאי 140,000 ₪
 • עבור ההפקדות כשכיר הוא ייהנה מהטבת המס בלי קשר להפקדות כעצמאי.
 • כדי לחשב את גובה הסכום המירבי שהוא יוכל להפקיד כעצמאי וליהנות מהטבת המס יש לחשב תחילה את "סכום התקרה":
 • סכום התקרה הוא: 293,397 פחות 100,000 ₪ (המשכורת השנתית שממנה הופקדו עבורו כספים לקרן ההשתלמות כשכיר), כלומר 193,397 ₪.
 • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לצורך הטבת המס הוא 4.5% מסכום התקרה ולא יותר מ-4.5% מההכנסה החייבת כעצמאי.
  • 4.5% מסכום התקרה הם 8,703 ₪ (לפי החישוב 193,397 X‏4.5%).
  • 4.5% מהכנסתו החייבת כעצמאי הם 6,300 ₪ (לפי החישוב 140,000 ₪ X‏ 4.5%).
  • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד כעצמאי ולקבל עבורו הטבת מס הוא הנמוך מבין שניהם, כלומר 6,300 ₪.
דוגמה
הכנסה כשכיר 200,000 ₪ בשנה, והכנסה חייבת כעצמאי 140,000 ₪
 • עבור ההפקדות כשכיר הוא ייהנה מהטבת המס בלי קשר להפקדות כעצמאי. עם זאת במקרה זה הכנסתו כשכיר גבוהה מתקרת השכר השנתית המזכה בהטבת המס לשכיר (188,544 ₪), ולכן הוא ייהנה מהטבת מס כשכיר עבור הפקדות המתייחסות לתקרה זו ולא למשכורת המלאה שלו כשכיר.
 • כדי לחשב את גובה הסכום המירבי שהוא יוכל להפקיד כעצמאי וליהנות מהטבת המס יש לחשב תחילה את "סכום התקרה":
 • סכום התקרה הוא: 293,397 פחות 188,544 ₪ (תקרת השכר השנתי לשכיר לצורך הטבת מס בקרן השתלמות), כלומר 104,853 ₪.
 • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לצורך הטבת המס הוא 4.5% מסכום התקרה ולא יותר מ-4.5% מההכנסה החייבת כעצמאי.
  • 4.5% מסכום התקרה הם 4,718 ₪ (לפי החישוב 104,853 ₪ X‏ 4.5%).
  • 4.5% מהכנסתו החייבת כעצמאי הם 6,300 ₪ (לפי החישוב 140,000 ₪ X‏ 4.5%).
  • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד כעצמאי ולקבל עבורו הטבת מס הוא הנמוך מבין שניהם, כלומר 4,718 ₪.

פטור ממס על הרווחים

 • עובדים שהינם עצמאים ושכירים באותה שנת מס, ומפקידים לקרן השתלמות הן כשכירים והן כעצמאים, זכאים לפטור ממס על רווחי הון בגין הסכומים שהופקדו בכל אחת מהקרנות עד התקרה הרלוונטית אליה. כלומר ניתן לקבל פטור מלא על הרווחים הצטברו בקרן כשכיר (בגין הפקדות שלא עלו על התקרה לשכיר ושהופקדו בהתאם לתנאים המפורטים כאן), ובנוסף ליהנות מפטור על הרווחים שהצטברו בקרן כעצמאי (בגין הפקדות שלא עלו על התקרה לעצמאי - 20,520 ₪ (נכון ל-2024) וזאת בלי קשר לגובה ההכנסה החייבת כעצמאי).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ג'וינט ישראל - תבת אתר
הקליניקה למיסוי מוניציפלי אתר המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
יוזמות עתיד אתר טשרניחובסקי 3, רמלה 050-7814416
עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה אתר רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
עמותת חמישים פלוס-מינוס אתר רחוב שלונסקי 52, תל אביב
עמותת תמך אתר רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
קרן שמש אתר רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים