דמי ביטוח לאומי לעצמאי (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד עצמאי מחויב להירשם במוסד לביטוח לאומי, לדווח על עבודתו כעצמאי ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
הרישום במוסד לביטוח לאומי ותשלום דמי הביטוח מקנה זכאות לקבלת גמלאות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בעל עסק עצמאי חייב להעביר לביטוח לאומי תשלומים בשני מישורים נפרדים:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חוק הביטוח הלאומי מגדיר "עובד עצמאי" כמי שעונה על אחד מאלה:
  • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בממוצע בשבוע
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע - 4,953 ש"ח (נכון לשנת 2018).
  • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית עולה על 15% מהשכר הממוצע - 1,486 ש"ח (נכון לשנת 2018).
 • עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים שצוינו הוא "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.
 • חובת הרישום והדיווח למוסד לביטוח לאומי חלה גם על מי שהכנסתו מהעסק נמוכה וכן גם על מי שעובד כשכיר ובמקביל מפעיל עסק.
 • למידע עבור עצמאי שיש לו כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית, ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי עם מקורות הכנסה נוספים.
 • עצמאי שהוא גם סטודנט ישלם דמי ביטוח לאומי כמפורט בדף זה ולא כסטודנט.

עובדים עצמאים הפטורים מחובת תשלום דמי ביטוח לאומי

שלבי ההליך

 • יש להירשם ולפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי, אף לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה כעצמאי.
 • על-מנת לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי, יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי ולהגישו לסניף הקרוב באמצעות הדואר, הפקס או בהגעה לסניף.
 • כמו כן, ישנה אפשרות למלא ולשלוח טופס דין וחשבון רב שנתי מקוון.
 • לאחר שלב פתיחת התיק, יישלח לעובד בדואר פנקס עם 12 שוברי תשלום, אחד לכל חודש. את דמי הביטוח יש לשלם ב- 15 בכל חודש, באמצעות הפנקס, בכל סניף של בנק-הדואר. אם ה- 15 בחודש הוא יום שבת או חג, יש לשלם ביום שלאחריו.
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי או מוקד התשלומים הטלפוני.
 • אפשרות נוספת לתשלום היא באמצעות הטלפון הנייד, לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • כמו כן ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק.
  • במקרה כזה מועד החיוב החודשי יהיה 22 בחודש ולא 15 בחודש.
  • עצמאי שמשלם באמצעו הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל ב-22 בינואר של השנה הבאה) כהוצאה מוכרת, ויוכל לנכות אותה מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעליו לשלם.
 • אי תשלום בזמן גורר קנס בגין הפיגור בתשלום, וכן תוספת של ריבית והצמדה על התשלום.
 • עובד שחדל להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, צריך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. יש לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה לצרף אישורים המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').
 • עובד עצמאי שעבד במשק חקלאי ופעילותו נפסקה, צריך להמציא אישור על כך (חתום על-ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. על-פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי.

אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

 • העובד מצהיר על גבי טופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת.
 • סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי הכנסה זו או על–פי השומה האחרונה, הנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי.
 • את המקדמות משלמים על–פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע.
 • עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי ומיידע אותו בדבר הפרשים - הן לזכותו של העובד והן לחובתו - אם ישנם הפרשים כאלו. (למעט במקרים בהם העובד העצמאי מקבל גמלה חוסמת).
 • להרחבה נוספת לגבי אופן חישוב דמי הביטוח לעצמאים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

גובה דמי הביטוח

עצמאי בין גיל 18 לגיל פרישה

עצמאי שטרם מלאו לו 18

 • עובד עצמאי שטרם מלאו לו 18 שנה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות, וישלם:
  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע - 5,944 ש"ח (נכון לשנת 2018) - דמי ביטוח לאומי בשיעור מופחת של 0.17%.
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח לאומי בשיעור הרגיל של 0.78%.

עצמאי שהגיע לגיל פרישה

 • למי שמקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) מנוכים מהקצבה דמי ביטוח בריאות בסך 197 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2018). דמי הביטוח הלאומי שישלם:
  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע - 5,944 ש"ח (נכון לשנת 2018) - דמי ביטוח בשיעור מופחת של 0.17%.
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח בשיעור הרגיל של 0.78%.
 • מי שהגיע לגיל פרישה ואינו מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם דמי ביטוח הכוללים דמי ביטוח בריאות, בשיעורים הבאים:
  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (5,944 ש"ח (נכון לשנת 2018) - דמי ביטוח בשיעור מופחת של 5.47%.
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח בשיעור הרגיל של 15.62%.

גובה דמי הביטוח לפני 2017

 • עד שנת 2016 (כולל) עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה נדרש לשלם דמי ביטוח בשיעורים הבאים:

בקשה לתיקון גובה המקדמות

 • עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו:
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות.
 • ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה.
 • יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:
  • נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
  • שינוי מקדמות במס הכנסה- מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.
  • שינויים במחזור העסקאות- שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת.
  • קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב- 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה - לדוגמא אישור רפואי על ירידה בכושר העבודה , אישור רו"ח על הכנסה צפויה משוערת בצרוף דו"ח הכנסות והוצאות.

חשוב לדעת

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים