עובדים עצמאים מחויבים להירשם במוסד לביטוח לאומי, לדווח על עבודתם כעצמאים ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
הרישום ותשלום דמי הביטוח מקנים זכאות לקצבאות מהביטוח הלאומי

בעל עסק עצמאי מחויב להעביר לביטוח לאומי תשלומים בשני מישורים:

 1. תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו, כעצמאי.
 2. העברה של תשלומי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור העובדים בעסק (למי שמעסיק עובדים).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • "עובד עצמאי" מוגדר בחוק כאחד מאלה:
  • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בממוצע בשבוע.
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 6,268 ₪ (נכון לשנת 2024).
  • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית עולה על 1,880 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • חובת הרישום והדיווח למוסד לביטוח לאומי חלה גם על מי שהכנסתו מהעסק נמוכה וכן גם על מי שעובד כשכיר ובמקביל מפעיל עסק.
 • למידע עבור עצמאי שיש לו כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית, ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי עם מקורות הכנסה נוספים.
 • עצמאי שהוא גם סטודנט ישלם דמי ביטוח לאומי כמפורט בדף זה ולא כסטודנט.
שימו לב
עצמאי שלא עונה על אף אחד מהתנאים שצוינו הוא "עצמאי שלא עונה להגדרה" וייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה בתשלום דמי הביטוח ובזכאות לקצבאות.

שינוי מ"עצמאי שלא עונה להגדרה" ל"עצמאי שעונה על ההגדרה"

 • אם עוברים מעיסוק כ"עצמאי שלא עונה להגדרה" לעיסוק כ"עצמאי שעונה להגדרה" חשוב להודיע בהקדם על השינוי ולשלם את דמי הביטוח בהתאם למעמד הנוכחי, כדי למנוע פגיעה בזכאות לקצבאות.
 • תשלום החיוב הרטרואקטיבי של דמי הביטוח אפשרי עד 60 ימים ממועד החיוב, אך הזכאות לגמלאות שונות מותנית בכך שדמי הביטוח שולמו במלואם לפני המועד שמזכה בגמלה.
 • לכן למבוטח שהחל לענות על הגדרת עובד עצמאי וחויב בתשלום רטרואקטיבי, הזכאות לגמלה מסוימת עשויה להישלל אם לא שילם דמי ביטוח מלאים לפני המועד שמזכה בגמלה (במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה להענקת הגמלה מטעמי צדק).
דוגמה
 • ב-1 ביוני 2023 מבוטחת שהייתה בהיריון הגישה בקשה לשינוי מעמדה לעובדת עצמאית החל מינואר 2023.
 • העובדת ילדה ביולי 2023.
 • ב-1 באוגוסט 2023 היא שילמה את החוב בדמי הביטוח כעצמאית עבור חודשים ינואר 2023 ואילך.
 • אמנם היא שילמה את החיוב הרטרואקטיבי בתוך 60 ימים מהמועד שחויבה, אך כדי להיות זכאית לדמי לידה, היה עליה לשלם את דמי הביטוח המלאים לפני המועד המזכה (במקרה שלה - יום הלידה ביולי 2023).
 • עם זאת, היא יכולה להגיש בקשה להענקת דמי לידה מטעמי צדק וזכאותה תיבחן בהתאם לתנאים.

שלבי ההליך

פתיחת תיק

 • יש להירשם ולפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי, אף לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה כעצמאי.
 • לשם כך יש למלא ולהגיש "טופס דין וחשבון רב שנתי" באחת מהדרכים הבאות:
 • אחרי פתיחת התיק יישלח לעובד בדואר דף תשלומים.

תשלום דמי הביטוח הלאומי

 • ניתן לשלם את דמי הביטוח במספר דרכים -
  1. תשלום בכרטיס אשראי לפי המועדים בדף התשלומים שנשלח לעובד, באמצעות:
  2. תשלום במזומן בבנק הדואר באמצעות דף התשלומים שנשלח לעובד או עם שובר שניתן להדפיס מתוך אתר המוסד לביטוח לאומי. יש לשלם בכל חודש לפי מועדי דיווח ותשלום דמי ביטוח שמופיעים בלוח זה.
  3. תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי:
  4. תשלום בהוראת קבע בבנק:
   • יש למלא הוראה לחיוב חשבון בנק ולשלוח אותה לסניף הבנק שהחשבון מתנהל בו או באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.
   • התשלום יתבצע ב-22 בחודש עבור החודש הקודם (התאריך עשוי להשתנות בהתאם לשבתות וחגים).
טיפ
תשלום בהוראת קבע יאפשר לשייך לשנה הנוכחית את התשלום עבור דצמבר של שנה זו (למרות שישולם בפועל בינואר של השנה הבאה). באופן זה ניתן להחשיב עד 52% מהתשלום כהוצאה מוכרת כבר בשנה הנוכחית.

אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

 • יש להצהיר בטופס הדין וחשבון הרב-שנתי על ההכנסה המשוערת.
 • סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי הכנסה זו או על–פי השומה האחרונה, שנמצאת אצל המוסד לביטוח לאומי.
 • מי שהכנסתם עלתה או ירדה ב-10% לפחות יכולים להגיש בקשה לתיקון מקדמות (ראו פרטים בהמשך).
 • עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, המוסד יחשב מחדש את דמי הביטוח השנתיים שהעובד חייב בהם ויידע אותו אם ישנם הפרשים -לזכותו של העובד או לחובתו (למעט במקרים שבהם העובד מקבל גמלה חוסמת).
 • לדוגמה על אופן חישוב דמי הביטוח לעצמאים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

גובה דמי הביטוח

 • גובה התשלום החודשי לביטוח לאומי נקבע בהתאם לגובה הרווחים מהעסק (ההכנסות השנתיות בניכוי ההוצאות שמותרות בניכוי).
 • עצמאים שהכנסתם נמוכה מההכנסה המזערית (3,134 ₪ בחודש נכון ל-2024) ישלמו כפי שמשלמים על הכנסה בסכום זה, באחוזים שיפורטו בהמשך בהתאם למצבם האישי.

עצמאי בין גיל 18 לגיל פרישה

 • עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:
  • מחלק ההכנסה החייבת במס שלא עולה על 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע נכון ל-2024) - 2.87% דמי ביטוח לאומי ו-3.10% דמי ביטוח בריאות (וסה"כ 5.97%).
  • מחלק ההכנסה החייבת במס שמעל 7,522 ₪ ועד ל-49,030 ₪ (הכנסה המירבית לחודש נכון ל-2024) - 12.83% דמי ביטוח לאומי ו- 5.00% דמי ביטוח בריאות (וסה"כ 17.83%).

עצמאי שטרם מלאו לו 18

 • עובד עצמאי שטרם מלאו לו 18 שנה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות, וישלם:
  • מחלק ההכנסה החייבת במס שלא עולה על 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע נכון ל-2024) - דמי ביטוח לאומי בשיעור מופחת של 0.17%.
  • מחלק ההכנסה החייבת במס שמעל 7,522 ₪ - דמי ביטוח לאומי בשיעור הרגיל של 0.78%.

עצמאי שהגיע לגיל פרישה

 • למי שמקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) מנוכים מהקצבה דמי ביטוח בריאות בסך 223 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024). דמי הביטוח הלאומי שישלם:
  • מחלק ההכנסה החייבת במס שלא עולה על 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע נכון ל-2024) - דמי ביטוח בשיעור מופחת של 0.17%.
  • מחלק ההכנסה החייבת במס שמעל 7,522 ₪ - דמי ביטוח בשיעור הרגיל של 0.78%.
 • מי שהגיע לגיל פרישה ולא מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם דמי ביטוח שכוללים דמי ביטוח בריאות, בשיעורים הבאים:
  • מחלק ההכנסה החייבת במס שלא עולה על 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע נכון ל-2024) - דמי ביטוח בשיעור מופחת של 5.47%.
  • מחלק ההכנסה החייבת במס שמעל 7,522 ₪ - דמי ביטוח בשיעור הרגיל של 15.62%.

עצמאים שפטורים חלקית מחובת תשלום דמי ביטוח לאומי

 • עובדים אלה מחויבים בתשלום לענפים נפגעי עבודה ואמהות בלבד (ובתשלום דמי ביטוח בריאות):

גובה דמי הביטוח לפני 2017

 • עד שנת 2016 (כולל) עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה נדרש לשלם דמי ביטוח בשיעורים הבאים:

בקשה לתיקון גובה המקדמות

 • עצמאים שחלו שינויים בהכנסותיהם יכולים להגיש בקשה לתיקון מקדמות.
 • אם יש לעובד מייצג, המייצג יוכל לבצע זאת במערכת ייצוג לקוחות שמקושרת לביטוח הלאומי.
 • ניתן להגיש בקשה כזו פעם אחת בכל רבעון (ינואר-מרץ, אפריל-יוני, יולי-ספטמבר, אוקטובר-דצמבר).
 • יש לצרף לבקשה מסמכים שמראים כי מתקיים אחד מהתנאים לשינוי המקדמות:
  • התקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
  • מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.
  • חלו שינויים ריאליים במחזור העסקאות במשך 3 חודשים רצופים בשנה הנוכחית, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם 3 חודשים בשנה הקודמת.
  • ההכנסה גדלה/קטנה ב-10% לפחות לעומת ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב המקדמה (לדוגמה אישור רפואי על ירידה בכושר העבודה, אישור רו"ח על הכנסה צפויה משוערת בצירוף דו"ח הכנסות והוצאות).

ניכוי דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי כאילו היה עובד שכיר

 • בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי.
 • במקרים אלה, מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) יהיה חייב:
  1. לנכות דמי ביטוח לאומי מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי, כאילו היה עובד שכיר.
  2. לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים שחלים עליו כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח של העובד).
 • למידע נוסף ראו ניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי, כאילו היה עובד שכיר.

עדכון על הפסקת הפעילות

 • מי שהפסיק לעבוד כעצמאי וסגר את העסק צריך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על סגירת העסק.
  • ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי.
  • יש לרשום את תאריך סגירת העסק ולצרף אישורים שמוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').
 • עצמאי שעבד במשק חקלאי ופעילותו נפסקה צריך להגיש אישור על כך (חתום על-ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. על-פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי.

חשוב לדעת

 • חלק מדמי הביטוח הלאומי שמשולמים בפועל (52% מהם ולא יותר מגובה ההכנסה החייבת של העצמאי באותה שנה) מוכרים כהוצאה מוכרת בשנת המס שבה שולמו, וניתן לנכות אותם מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס ההכנסה שיש לשלם.
 • פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ועלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל ולהקטנת גמלאות שמגיעות לעובד או לשלילתן. חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח במועד.
 • עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לתשלומים שונים מהמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו זכאות לקיצבאות הביטוח הלאומי כעצמאי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים