הקדמה:

עובד עצמאי מחויב להירשם במוסד לביטוח לאומי, לדווח על עבודתו כעצמאי ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
הרישום במוסד לביטוח לאומי ותשלום דמי הביטוח מקנה זכאות לקבלת גמלאות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
עדכונים בתקופת משבר הקורונה
ראו דף שאלות ותשובות לעצמאים בתקופת הקורונה באתר המוסד לביטוח לאומי

בעל עסק עצמאי חייב להעביר לביטוח לאומי תשלומים בשני מישורים נפרדים:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חוק הביטוח הלאומי מגדיר "עובד עצמאי" כמי שעונה על אחד מאלה:
  • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בממוצע בשבוע.
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע - 5,276 ש"ח (נכון לשנת 2021).
  • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית עולה על 15% מהשכר הממוצע - 1,583 ש"ח (נכון לשנת 2021).
 • עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים שצוינו הוא "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.
 • חובת הרישום והדיווח למוסד לביטוח לאומי חלה גם על מי שהכנסתו מהעסק נמוכה וכן גם על מי שעובד כשכיר ובמקביל מפעיל עסק.
 • למידע עבור עצמאי שיש לו כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית, ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי עם מקורות הכנסה נוספים.
 • עצמאי שהוא גם סטודנט ישלם דמי ביטוח לאומי כמפורט בדף זה ולא כסטודנט.

שינוי מ"עצמאי שלא עונה להגדרה" ל"עצמאי העונה על ההגדרה"

 • במקרה שמבוטח עובר מעיסוק כ"עצמאי שלא עונה להגדרה", לעיסוק כ"עצמאי העונה להגדרה", חשוב שיודיע בהקדם על השינוי וישלם את דמי הביטוח בהתאם למעמד הנוכחי, כדי למנוע מצבים שעשויה להיפגע בהם זכאותו לגמלאות.
 • תשלום החיוב הרטרואקטיבי של דמי הביטוח אפשרי עד 60 ימים ממועד החיוב, אך הזכאות לגמלאות שונות מותנית בכך שדמי הביטוח שולמו במלואם לפני המועד המזכה בגמלה.
 • לכן, במקרה שמבוטח החל לענות על ההגדרה של עובד עצמאי וחויב בתשלום רטרואקטיבי, זכאותו לגמלה מסוימת עשויה להישלל אם לא שילם דמי ביטוח מלאים לפני המועד המזכה בגמלה (במקרים אלה ניתן להגיש בקשה להענקת הגמלה מטעמי צדק).
דוגמה
 • ב-1 ביוני 2019 מבוטחת שהיתה בהריון הגישה בקשה לשינוי מעמדה לעובדת עצמאית החל מינואר 2019.
 • המבוטחת ילדה ביולי 2019.
 • ב-1 באוגוסט 2019 היא שילמה את החוב בדמי הביטוח כעצמאית עבור החודשים ינואר 2019 ואילך.
 • אמנם היא שילמה את החיוב הרטרואקטיבי בתוך 60 ימים מהמועד שחויבה, אך כדי להיות זכאית לדמי לידה, היה עליה לשלם את דמי הביטוח המלאים לפני המועד המזכה (יום הלידה ביולי 2019).
 • עם זאת, היא רשאית להגיש בקשה להענקת דמי לידה מטעמי צדק, וזכאותה תיבחן בהתאם לתנאים.


עובדים עצמאים הפטורים חלקית מחובת תשלום דמי ביטוח לאומי

 • העובדים הבאים פטורים מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים, אך חייבים בתשלום לענפים נפגעי עבודה ואמהות, ובתשלום דמי ביטוח בריאות:

שלבי ההליך

 • יש להירשם ולפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי, אף לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה כעצמאי.
 • כדי לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי, יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי ולהגישו לסניף הקרוב באמצעות הדואר, הפקס או בהגעה לסניף.
 • כמו כן, ישנה אפשרות למלא ולשלוח טופס דין וחשבון רב שנתי מקוון.
 • לאחר שלב פתיחת התיק, יישלח לעובד בדואר פנקס עם 12 שוברי תשלום, אחד לכל חודש. את דמי הביטוח יש לשלם ב- 15 בכל חודש, באמצעות הפנקס, בכל סניף של בנק-הדואר. אם ה- 15 בחודש הוא יום שבת או חג, יש לשלם ביום שלאחריו.
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי או מוקד התשלומים הטלפוני.
 • אפשרות נוספת לתשלום היא באמצעות הטלפון הנייד, לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • כמו כן ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק.
  • במקרה כזה מועד החיוב החודשי יהיה 22 בחודש ולא 15 בחודש.
  • עצמאי שמשלם באמצעות הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל ב-22 בינואר של השנה הבאה) כהוצאה מוכרת, ויוכל לנכות אותה מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעליו לשלם.
 • אי תשלום בזמן גורר קנס בגין הפיגור בתשלום, וכן תוספת של ריבית והצמדה על התשלום.
 • עובד שחדל להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, צריך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. יש לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה לצרף אישורים המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').
 • עובד עצמאי שעבד במשק חקלאי ופעילותו נפסקה, צריך להמציא אישור על כך (חתום על-ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. על-פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי.

אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

 • העובד מצהיר על גבי טופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת.
 • סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי הכנסה זו או על–פי השומה האחרונה, הנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי.
 • את המקדמות משלמים על–פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע.
 • עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי ומיידע אותו בדבר הפרשים - הן לזכותו של העובד והן לחובתו - אם ישנם הפרשים כאלו. (למעט במקרים בהם העובד העצמאי מקבל גמלה חוסמת).
 • להרחבה נוספת לגבי אופן חישוב דמי הביטוח לעצמאים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

גובה דמי הביטוח

 • גובה התשלום החודשי למוסד לביטוח לאומי נקבע בהתאם לגובה הרווחים מהעסק (ההכנסות השנתיות בניכוי ההוצאות המותרות בניכוי).
 • גובה דמי הביטוח המינימליים המחושבים על סמך רווחים בגובה 25% מהשכר הממוצע (2,638 ש"ח בשנת 2021), וזאת אף אם רווחי העובד נמוכים מסכום זה. עם זאת, מי שעוסק במשלח ידו פחות מ-12 שעות בשבוע והכנסתו אינה עולה על 15% מהשכר הממוצע (1,583 ש"ח לחודש), ישלם דמי ביטוח כבעל הכנסה שלא מעבודה.

עצמאי בין גיל 18 לגיל פרישה

עצמאי שטרם מלאו לו 18

 • עובד עצמאי שטרם מלאו לו 18 שנה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות, וישלם:
  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח (נכון לשנת 2021) - דמי ביטוח לאומי בשיעור מופחת של 0.17%.
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח לאומי בשיעור הרגיל של 0.78%.

עצמאי שהגיע לגיל פרישה

 • למי שמקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) מנוכים מהקצבה דמי ביטוח בריאות בסך 200 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2021). דמי הביטוח הלאומי שישלם:
  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח (נכון לשנת 2021) - דמי ביטוח בשיעור מופחת של 0.17%.
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח בשיעור הרגיל של 0.78%.
 • מי שהגיע לגיל פרישה ואינו מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם דמי ביטוח הכוללים דמי ביטוח בריאות, בשיעורים הבאים:
  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח (נכון לשנת 2021) - דמי ביטוח בשיעור מופחת של 5.47%.
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח בשיעור הרגיל של 15.62%.

גובה דמי הביטוח לפני 2017

 • עד שנת 2016 (כולל) עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה נדרש לשלם דמי ביטוח בשיעורים הבאים:

בקשה לתיקון גובה המקדמות

 • עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות (אם יש לעובד מייצג, המייצג יוכל לבצע זאת במערכת ייצוג לקוחות המקושרת לביטוח הלאומי).
 • ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה.
 • יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:
  • נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
  • שינוי מקדמות במס הכנסה - מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.
  • שינויים במחזור העסקאות - שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של 3 חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת.
  • קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב-10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה (לדוגמה אישור רפואי על ירידה בכושר העבודה, אישור רו"ח על הכנסה צפויה משוערת בצרוף דו"ח הכנסות והוצאות).

מקרים שבהם יש לנכות דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי, כאילו היה עובד שכיר

 • בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי.
 • במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות דמי ביטוח לאומי מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי, כאילו היה עובד שכיר.
 • בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).
 • למידע נוסף ראו ניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי, כאילו היה עובד שכיר.

חשוב לדעת

 • דמי ביטוח לאומי המשולמים בפועל באותה במהלך שנת מס מוכרים כהוצאה מוכרת באותה שנה שבה שולמו, וניתן לנכות אותם מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעל העובד העצמאי לשלם (עצמאי שמשלם באמצעות הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר המשולם בפועל בינואר של השנה הבאה, כהוצאה מוכרת באותה שנה שאליה מתייחס התשלום ולא לשנה שבה בוצע התשלום בפועל).
 • פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל ולהקטנת גמלאות המגיעות לאזרח, או לשלילתן. חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח במועד.
 • עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לתשלומים שונים מהמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו זכאות לקיצבאות הביטוח הלאומי כעצמאי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים