מוגבל בניידות בשל ליקויים ברגליו הקונה רכב חדש, עשוי להיות זכאי לקבל הלוואה עומדת למימון, חלקי או מלא, של המסים על הקנייה
אין לרכוש את הרכב החדש לפני שאושרה ההלוואה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מוגבל בניידות בשל ליקויים ברגליו שקונה רכב חדש, עשוי לקבל הלוואה עומדת לשם מימון מלא או חלקי של המסים שחלים על הרכב.

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

 • בעל רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להלוואה אם אחרי שהגיש תביעה לגמלת ניידות נקבעו לו לפחות 40% מוגבלות בניידות.
 • מי שאין לו רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להלוואה, אם אחרי שהגיש תביעה לגמלת ניידות נקבעו לו לפחות 60% מוגבלות בניידות ומתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הוועדה הרפואית קבעה שיש הכרח להסיעו באופן קבוע לצרכיו היומיומיים.
  2. יש לו מורשה נהיגה שדואג לצרכיו, שמסוגל ומתחייב להסיעו באופן קבוע לצרכיו היומיומיים.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת הלוואה עומדת לשני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות, שמתגוררים באותה דירה, גם אם טרם מלאו להם שלוש שנים.

מי אינו זכאי?

 • מי שבגלל נכותו זכאי לפטור מלא או חלקי מתשלום המיסים החלים על הרכב, לפי אחד מהחוקים הבאים:
  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט– 1959
  • חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו– 1955
  • חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך– 1960
  • חוק נכי המלחמה בנאצים
  • חוק הגמלאות לנפגעי ספר, תשי"ז–1956
  • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970

בחירה בין זכאויות

 • מי שמקבל קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי - אם מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת הטבות גם בניידות, יצטרך לבחור מבין השתיים.
 • מוגבל בניידות שזכאי לקצבת שירותים מיוחדים יהיה זכאי להטבות לפי הסכם הניידות, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הוא זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות.
  • נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות.
  • ועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
 • מי שמקבל גמלת ילד נכה - אם מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת הטבות גם בניידות, יצטרך לבחור מבין השתיים.
 • מוגבל בניידות, שזכאי לקצבה לילד נכה, יוכל לקבל הטבות גם לפי הסכם הניידות, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • נקבעו לו 80% מוגבלות בניידות לפחות.
  • ועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  • הוא אחד מבין שני זכאים לקצבה לילד נכה באותה המשפחה.
 • בכל מקרה, יש לפנות למחלקת ילד נכה בסניף המטפל, כדי לוודא שקבלת ההטבות בניידות לא מונעת קבלת ההטבות גם בקצבה לילד נכה.

הלוואה לרכב לאבזרים

 • מוגבל בניידות יהיה זכאי להלוואה לרכב לאבזרים מיוחדים אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שהרכב שמתאים לו הוא רכב לאבזרים (רכב שניתן להיכנס לתוכו או לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים), וכן קבע מהם האבזרים שהוא זקוק להם לצורך נהיגה או הסעה ברכב. ראו גם קביעת "רכב מיוחד" למוגבל בניידות ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רכב משותף למספר זכאים

 • שני מוגבלים בניידות או יותר יכולים לקבל הלוואה עומדת לכיסוי המסים על רכב משותף אחד בלבד, רק אם הם קרובי משפחה (בן/בת זוג, בן/בת ובני זוגם, אב, אם, לרבות הורה מאמץ וחורג, אח או אחות, סב או סבה), ושעונים על אחד מן התנאים הבאים:
  1. אם רק לאחד מהם יש רישיון נהיגה או שאין להם רישיון נהיגה כלל, והם מבקשים שמורשה נהיגה משותף ינהג עבורם - עליהם להתגורר באותה הדירה.
  2. אם לשניהם יש רישיון נהיגה - עליהם להתגורר באותו הבניין.

נהיגה ברכב

 • כל בעל רישיון נהיגה יהיה רשאי לנהוג ברכב, בתנאי שהמוגבל בניידות יימצא ברכב בעת הנהיגה.
 • מי שאושר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כמורשה נהיגה רשאי לנהוג ברכב גם כשהמוגבל בניידות לא ברכב.

תביעה להלוואה עומדת ראשונה

 • בבקשה להלוואה ראשונה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. צילום רישיון נהיגה בתוקף (למי שלא נוהג - רישיון נהיגה של מורשה הנהיגה) עם פירוט כל ההגבלות בנהיגה.
  2. כתב התחייבות חתום.

תביעה להלוואה עומדת להחלפת רכב

 • בבקשה להלוואה להחלפת רכב יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. צילום של רישיון רכב בתוקף.
  2. צילום של פוליסת ביטוח מקיף בתוקף.
 • הלוואה עומדת להחלפת רכב תינתן רק לאחר החזרת ההלוואה העומדת הקודמת, ורק למוגבל בניידות שמקיים את תנאי ההתחייבות שעליה חתם בעת קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.
 • למוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה תינתן הלוואה עומדת להחלפת רכב, רק אם חלפו 42 חודשים לפחות ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.
 • למוגבל בניידות שאין לו רישיון נהיגה, תינתן הלוואה עומדת להחלפת רכב, רק אם חלפו 48 חודשים לפחות ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.
 • למוגבל בניידות שקיבל הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים, תינתן הלוואה עומדת להחלפת רכב, רק אם חלפו 60 חודשים ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.
 • לשני מוגבלים בניידות בעלי רכב משותף, שרק אחד מהם נוהג ושניהם זכאים כל אחד לחוד או ביחד לרכב פרטי, תינתן הלוואה עומדת להחלפת רכב, רק אם חלפו 48 חודשים ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת הלוואה עומדת להחלפת רכב, גם אם לא חלפו 42 חודשים או 48 חודשים או 60 חודשים כמפורט למעלה, אם אירע אחד מן האירועים האלה:
  1. הרכב אבד או נהרס, ואין אפשרות למכור אותו או להעבירו לשימוש הזולת - על-פי קביעת חברת הביטוח שמבטחת את הרכב.
  2. הרכב ניזוק בתאונה, ושמאי מוסמך קבע שאי אפשר לתקן את הרכב כך שיוכל להמשיך ולשמש את המוגבל בניידות.
  3. מצבו הרפואי של המוגבל בניידות הוחמר לאחר שרכש את הרכב, ובשל כך נקבעו לו הגבלות בנהיגה, שלא מאפשרות לו להמשיך ולהשתמש ברכב שברשותו.
  4. ההלוואה העומדת הוחזרה לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי בשל אשפוז, מאסר או יציאה לחו"ל, וחלפו שישה חודשים לפחות מיום שהחזיר את ההלוואה.

שיעורי ההלוואה

 • סכום ההלוואה העומדת המלאה יהיה כסכום המסים שחלים על "רכב קובע" (סוג הרכב ונפח המנוע של הרכב שעל פיו מחושבת ההלוואה העומדת) שאושר למוגבל בניידות, אך לא יותר מסכום המסים שחלים על הרכב שקנה בפועל.
 • לעתים נקבע רכב קובע על-פי החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 • שיעור ההלוואה נקבע לפי אחוז המוגבלות בניידות ואם מקבל ההלוואה בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה.
 • עם זאת, חסרי רישיון נהיגה שהמכון הרפואי קבע להם זכאות לרכב אביזרים מיוחדים זכאים להלוואה בשיעור זהה לבעלי רישיון נהיגה:
  • מי שנקבעו להם 80%-100% מוגבלות בניידות זכאים להלוואה בשיעור 100%.
  • מי שנקבעו להם 40%-79% מוגבלות בניידות זכאים להלוואה בשיעור זהה לאחוז המוגבלות בניידות.
 • שיעורי ההלוואה מפורטים בטבלה זו של המוסד לביטוח לאומי.

החזר ההלוואה

 • את ההלוואה העומדת יש להחזיר באחת מהנסיבות הבאות:
  1. בעת החלפת הרכב - לאחר שתוחזר ההלוואה העומדת על הרכב הקודם, ניתן לקבל הלוואה עומדת חדשה לכיסוי המסים שחלים על הרכב החדש.
  2. במקרה שהתקיים אחד מהמקרים הבאים:
   • חברת הביטוח שמבטחת את הרכב קבעה שהרכב אבד או נהרס.
   • הרכב ניזוק בתאונה, ושמאי שהוסמך על-ידי המוסד לביטוח לאומי קבע שאי אפשר לתקן את הרכב, כך שיוכל להוסיף ולשמש את המוגבל בניידות.
   • הביטוח הלאומי אישר, בהתאם לקביעת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שעל המוגבל בניידות להחליף את רכבו עקב הגבלות חדשות בנהיגה שלא מאפשרות לו להוסיף ולהשתמש ברכב הקודם.
   • הרכב נמכר.
   • פטירת המוגבל בניידות.
   • חלפו 12 חודשים מהיום שבו חדל להתקיים תנאי כלשהו מהתנאים שמזכים בהלוואה העומדת (למשל, מורשה הנהיגה לא גר עוד במרחק של עד 1,500 מטר ממקום מגוריו של המוגבל בניידות, או שרישיון הנהיגה של המוגבל בניידות נשלל ממנו).
   • לא התקיים תנאי כלשהו מהתנאים שמזכים בהלוואה העומדת.
   • המוגבל בניידות הפר את ההתחייבויות שעליהן התחייב בכתב ההתחייבות.
  3. בעקבות דרישת המוסד לביטוח לאומי, באחד משלושת המקרים הבאים:
   • המוגבל בניידות מאושפז שישה חודשים רצופים לפחות, ובנסיבות מיוחדות - 12 חודשים רצופים. למרות זאת הביטוח הלאומי לא ידרוש את החזר ההלוואה אם מורשה הנהיגה שנוהג עבור המוגבל בניידות, ממשיך לטפל בו בזמן האשפוז, וכל עוד הוא מטפל בו (אך למוגבל בניידות שמאושפז לא תינתן הלוואה עומדת חדשה).
   • המוגבל בניידות נמצא במאסר שישה חודשים לפחות.
   • המוגבל בניידות שוהה מחוץ לארץ שישה חודשים לפחות.

חישוב סכום ההחזר של ההלוואה העומדת

 • למי שמחזיר הלוואה עומדת ומקבל הלוואה עומדת חדשה:
  • מסכום ההחזר של מי שמקבל הלוואה עומדת חדשה מופחת פְחת בשל תקופת השימוש ברכב וכן פחת נוסף, שמשתנה מעת לעת. מטרת החישוב היא להקטין את סכום ההחזר ובכך להקל על קניית רכב חדש.
  • כדי להחזיר את ההלוואה העומדת, יש לקבל מהמוסד לביטוח לאומי אישור על הזכאות לקבלת הלוואה עומדת חדשה. אישור זה משמש גם להחזר ההלוואה העומדת הקודמת באגף המכס.
  • במקרים בהם נוצרת זכאות להלוואה עומדת חדשה לפני המועד שקבוע בהסכם הניידות (החלפה בטרם עת), בשל נסיבות מיוחדות (כגון גניבה או הרס של הרכב או החמרה במצב הרפואי שלא מאפשרת את המשך השימוש ברכב הקודם), יש להחזיר את ההלוואה העומדת הקודמת.
  • חישוב סכום ההחזר נעשה על ידי פקיד המוסד לביטוח לאומי בתחום ניידות, והוא מושפע בין היתר משיעורי ההחזר לזכאים להלוואה עומדת חדשה לפני המועד הקבוע בהסכם הניידות.
 • למי שמחזיר הלוואה עומדת, ולא מקבל הלוואה עומדת חדשה:
  • סכום ההחזר של ההלוואה העומדת במקרים שיש להחזיר את ההלוואה ואין זכאות להלוואה עומדת חדשה, מחושב על-פי שיעור ההלוואה העומדת מתוך מחיר הרכב בעת שנרכש, כפול מחיר הרכב ב"מועד הקובע" (היום שבו אירע אחד מהמקרים שמחייבים את החזר ההלוואה העומדת, לדוגמה - היום שבו נמכר הרכב).
  • אם מוגבל בניידות נפטר, ה"מועד הקובע" לחישוב החזר ההלוואה שקיבל יהיה היום שבו מלאו 12 חודשים לפטירתו, או היום שבו הוגשה הבקשה להחזר ההלוואה העומדת, לפי המוקדם מבין שניהם.
  • אם המוסד לביטוח לאומי דורש את החזר ההלוואה העומדת והחוב לא מוחזר בתוך חודשיים מהמועד הקובע, תחול עליו ריבית שנתית בשיעור של 2.10% ((החל מ-01.04.2017) שיעור זה משתנה מעת לעת.
  • כדי להחזיר את ההלוואה העומדת (בין שההחזר הוא ביוזמת מקבלי ההלוואה ובין שהוא נעשה על-פי דרישת המוסד לביטוח לאומי), יש לקבל אישור להחזר ההלוואה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • את התשלום יש לבצע בבנק ולהמציא למוסד אישור על כך.

חשוב לדעת

 • מי שנמצא זכאי לקבלת הלוואה עומדת, יקבלה רק לאחר שחתם על כתב התחייבות (כתב ההתחייבות מצורף לטופס התביעה להטבות על פי הסכם הניידות), שבו התחייב לקיים את ההתחייבויות שקבע המוסד לביטוח לאומי.
 • אין לשעבד, למשכן, להטיל עיקול או להשתמש ברכב כערובה לכל חוב, אלא לאחר קבלת אישור מהמוסד לביטוח לאומי. ללא קבלת האישור מראש, יידרש המוגבל בניידות להחזיר את ההטבות שקיבל במסגרת גמלת הניידות.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל