זכאים להטבות במסגרת גמלת ניידות שקונים רכב חדש עשויים לקבל הלוואה עומדת למימון (חלקי או מלא) של המסים על הרכב
אין לרכוש את הרכב החדש לפני שאושרה ההלוואה


במסגרת ההטבות של גמלת ניידות, רוכשי רכב חדש זכאים לקבל הלוואה עומדת למימון מלא או חלקי של המסים שיחולו על כל רכב שיבחרו, בתנאי שהרכב יכלול את כל האבזרים שקבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

 • מי שעונים על תנאי הזכאות לגמלת ניידות.
  • בעלי רישיון נהיגה תקף יהיו זכאים להלוואה אם נקבעו להם לפחות 40% מוגבלות בניידות.
  • מי שאין להם רישיון נהיגה תקף יהיו זכאים להלוואה אם נקבעו להם לפחות 60% מוגבלות בניידות ומתקיימים שני התנאים הבאים:
   1. הוועדה הרפואית קבעה שיש הכרח להסיע אותם באופן קבוע לצרכיהם היומיומיים.
   2. יש להם מורשה נהיגה שדואג לצרכיהם, שמסוגל ומתחייב להסיעם באופן קבוע לצרכיהם היומיומיים.

מי רשאי לנהוג ברכב?

 • כל בעל רישיון נהיגה יהיה רשאי לנהוג ברכב, בתנאי שהמוגבל בניידות יימצא ברכב באותה נסיעה.
 • מי שאושר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כמורשה נהיגה רשאי לנהוג ברכב גם כשהמוגבל בניידות לא נמצא ברכב.

הלוואה עבור רכב לאבזרים

 • ההלוואה העומדת תינתן עבור רכב לאבזרים מיוחדים למי שעונים על התנאים הבאים:
  1. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו.
  2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שהרכב שמתאים להם הוא רכב לאבזרים (רכב שניתן להיכנס לתוכו או לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים), וקבע לאילו אבזרים הם זקוקים לצורך הנהיגה או להסעתם ברכב. ראו גם קביעת "רכב מיוחד" למוגבל בניידות ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

הלוואה לרוכשי רכב בייבוא אישי

 • למי שרכשו רכב בייבוא אישי ההלוואה העומדת תינתן בהתאם לרכב שרכשו או הרכב הקובע, לפי הסכום הנמוך מביניהם.
 • אחרי שהרכב יגיע לארץ הוא ישוחרר ממכס כמו כל רכב והרוכשים יזוכו במיסים שחלים על הרכב בהתאם לזכאותם.
 • נתוני המימוש יועברו ישירות מהמכס למוסד לביטוח לאומי.

הלוואה עבור רכב משותף לזכאים שהם קרובי משפחה

 • במקרים הבאים הזכאים להלוואה עומדת יוכלו לקבל הלוואה אחת בלבד עבור רכב משותף:
  • הם שני קרובי משפחה שמתגוררים באותה דירה, שאין להם רישיון נהיגה תקף ויש להם מורשה נהיגה משותף.
  • הם שני אחים או יותר שמתגוררים באותה דירה וטרם מלאו להם 3 שנים (כאשר לכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות).
 • שני קרובי משפחה בעלי רישיון נהיגה שמתגוררים באותו בניין וכל אחד מהם זכאי להלוואה עומדת זכאים לשתי הלוואות בנפרד עבור שני רכבים, אך יכולים לבקש הלוואה עומדת לרכישת רכב משותף אחד.
 • שיעור ההלוואה לרכב משותף יהיה צירוף האחוזים מההלוואות המלאות שהיו ניתנות לכל זכאי בנפרד (ולא יותר מ-100% בסך הכל).
 • קרובי משפחה נחשבים: בני/בנות זוג, ילדים ובני/בנות זוגם, הורים (כולל הורים מאמצים וחורגים), אחים, אחיות, סבים וסבתות.

בקשה להלוואה עומדת ראשונה

 • בבקשה להלוואה ראשונה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • כתב ההתחייבות חתום (ראו דוגמה).
  • למי שנוהגים - צילום רישיון נהיגה בתוקף עם פירוט כל ההגבלות בנהיגה.
  • למי שלא נוהגים - צילום רישיון נהיגה בתוקף של מורשה הנהיגה.

הלוואה עומדת להחלפת רכב

 • מי שקיימו את תנאי ההתחייבות שחתמו עליה בעת קבלת ההלוואה העומדת הקודמת יוכלו לקבל הלוואה עומדת להחלפת רכב.
  • לבעלי רישיון נהיגה ההלוואה תינתן בתנאי שחלפו לפחות 42 חודשים ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.
  • למי שאין רישיון נהיגה ההלוואה תינתן בתנאי שחלפו לפחות 48 חודשים ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.
  • למי שקיבלו הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים ההלוואה תינתן בתנאי שחלפו לפחות 60 חודשים ממועד קבלת ההלוואה העומדת הקודמת.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת הלוואה עומדת להחלפת רכב גם אם לא חלפו 42 חודשים, 48 חודשים או 60 חודשים כפי שצוין, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. הרכב אבד או נהרס, ואין אפשרות למכור אותו או להעבירו לשימוש הזולת - על-פי קביעת חברת הביטוח שמבטחת את הרכב.
  2. הרכב ניזוק בתאונה ושמאי מוסמך קבע שאי אפשר לתקן אותו כך שיוכל להמשיך ולשמש את המוגבל בניידות.
  3. מצבו הרפואי של המוגבל בניידות הוחמר אחרי שרכש את הרכב ובשל כך נקבעו לו הגבלות בנהיגה שלא מאפשרות לו להמשיך ולהשתמש ברכב.
  4. ההלוואה העומדת הוחזרה לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי בעקבות אשפוז, מאסר או יציאה לחו"ל של המוגבל בניידות וחלפו 6 חודשים לפחות מהיום שהחזיר את ההלוואה.

תביעה להלוואה עבור החלפת רכב

 • מי שרכשו רכב עם הלוואה עומדת ומקבלים קצבה כבעלי רכב, יקבלו בדואר טופס תביעה להחלפת רכב, חודשיים לפני שתתחיל תקופת הזכאות שלהם להחלפת הרכב.
 • אחרי שמתחילה תקופת הזכאות להחלפת הרכב ניתן להגיש את התביעה בכל מועד שבו מעוניינים להחליף אותו.
 • יש למלא ולהגיש טופס תביעה להטבות עבור מחליף רכב (באופן מקוון או ידני) ולצרף את המסמכים הבאים:
  1. צילום רישיון נהיגה תקף של מי שינהג ברכב
  2. צילום של רישיון רכב בתוקף
  3. צילום של פוליסת ביטוח מקיף בתוקף
  4. כתב ויתור סודיות רפואית

שיעורי ההלוואה

 • סכום ההלוואה העומדת המלאה יהיה כסכום המסים שחלים על "רכב קובע" (סוג הרכב ונפח המנוע של הרכב שעל פיו מחושבת ההלוואה העומדת) שאושר למוגבל בניידות, אך לא יותר מסכום המסים שחלים על הרכב שקנה בפועל.
 • לעתים נקבע רכב קובע על-פי החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 • שיעור ההלוואה נקבע לפי אחוז המוגבלות בניידות ואם מקבל ההלוואה בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה.
 • עם זאת, חסרי רישיון נהיגה שהמכון הרפואי קבע להם זכאות לרכב אביזרים מיוחדים זכאים להלוואה בשיעור זהה לבעלי רישיון נהיגה:
  • מי שנקבעו להם 80%-100% מוגבלות בניידות זכאים להלוואה בשיעור 100%.
  • מי שנקבעו להם 60%-79% מוגבלות בניידות זכאים להלוואה בשיעור זהה לאחוז המוגבלות בניידות.
 • שיעורי ההלוואה מפורטים בטבלה זו של המוסד לביטוח לאומי.

החזר ההלוואה

 • יש להחזיר את ההלוואה העומדת בכל אחת מהנסיבות הבאות:
  • בעת החלפת הרכב:
   • אחרי שתוחזר ההלוואה העומדת על הרכב הקודם, ניתן לקבל הלוואה עומדת חדשה לכיסוי המסים שחלים על הרכב החדש.
   • ברוב המקרים לא יהיה החזר בפועל אם רוכשים רכב חדש כעבור 42 חודשים, 48 חודשים או 60 חודשים (בהתאם לתקופת הזכאות שנקבעה).
  • כאשר חברת הביטוח שמבטחת את הרכב קבעה שהרכב אבד או נהרס.
  • כאשר הרכב ניזוק בתאונה ושמאי שהוסמך על-ידי הביטוח הלאומי קבע שאי אפשר לתקן אותו כך שיוסיף לשמש את מקבל ההלוואה.
  • אם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע והביטוח הלאומי אישר כי יש להחליף את הרכב עקב הגבלות חדשות בנהיגה של מקבל ההלוואה, שלא מאפשרות לו להשתמש ברכבו הקודם.
  • כאשר הרכב נמכר.
  • אם מקבל ההלוואה נפטר ולא עברו 7 שנים מהיום שקיבל את ההלוואה העומדת.
  • אם חלפו 12 חודשים מהיום שבו חדל להתקיים אחד מהתנאים שמזכים בהלוואה העומדת (למשל, מורשה הנהיגה לא גר עוד במרחק של עד 1,500 מטר ממקום מגוריו של מקבל ההלוואה, או שרישיון הנהיגה של מקבל ההלוואה נשלל ממנו).
  • אם מקבל ההלוואה הפר את ההתחייבויות שחתם עליהן בכתב ההתחייבות.
  • אם מקבל ההלוואה מאושפז 6 חודשים רצופים לפחות, ובנסיבות מיוחדות - 12 חודשים רצופים. למרות זאת הביטוח הלאומי לא ידרוש את החזר ההלוואה אם מורשה הנהיגה שנוהג עבור מקבל ההלוואה ממשיך לטפל בו בזמן האשפוז, וכל עוד הוא מטפל בו (אך למאושפז לא תינתן הלוואה עומדת חדשה).
  • אם מקבל ההלוואה נמצא במאסר 6 חודשים לפחות.
  • אם מקבל ההלוואה שוהה בחו"ל 6 חודשים לפחות.

חישוב סכום ההחזר של ההלוואה העומדת

 • למי שמחזיר הלוואה עומדת ומקבל הלוואה עומדת חדשה:
  • מסכום ההחזר של מי שמקבל הלוואה עומדת חדשה מופחת פְחת בשל תקופת השימוש ברכב וכן פחת נוסף, שמשתנה מעת לעת. מטרת החישוב היא להקטין את סכום ההחזר ובכך להקל על קניית רכב חדש.
  • כדי להחזיר את ההלוואה העומדת, יש לקבל מהמוסד לביטוח לאומי אישור על הזכאות לקבלת הלוואה עומדת חדשה. אישור זה משמש גם להחזר ההלוואה העומדת הקודמת באגף המכס.
  • אם נוצרה זכאות להלוואה עומדת חדשה לפני המועד שקבוע בהסכם הניידות בגלל נסיבות מיוחדות (כגון גניבה או הרס של הרכב או החמרה במצב הרפואי שלא מאפשרת את המשך השימוש ברכב הקודם), יש להחזיר את ההלוואה העומדת הקודמת.
  • חישוב סכום ההחזר נעשה על ידי פקיד המוסד לביטוח לאומי בתחום ניידות, והוא מושפע בין היתר משיעורי ההחזר לזכאים להלוואה עומדת חדשה לפני המועד הקבוע בהסכם הניידות.
 • למי שמחזיר הלוואה עומדת, ולא מקבל הלוואה עומדת חדשה:
  • סכום ההחזר של ההלוואה העומדת במקרים שיש להחזיר את ההלוואה ואין זכאות להלוואה עומדת חדשה, מחושב על-פי שיעור ההלוואה העומדת מתוך מחיר הרכב בעת שנרכש, כפול מחיר הרכב ב"מועד הקובע" (היום שבו אירע אחד מהמקרים שמחייבים את החזר ההלוואה העומדת, לדוגמה - היום שבו נמכר הרכב).
  • אם מוגבל בניידות נפטר, ה"מועד הקובע" לחישוב החזר ההלוואה שקיבל יהיה היום שבו מלאו 12 חודשים לפטירתו, או היום שבו הוגשה הבקשה להחזר ההלוואה העומדת, לפי המוקדם מביניהם.
  • אם המוסד לביטוח לאומי דורש את החזר ההלוואה העומדת והחוב לא מוחזר בתוך חודשיים מהמועד שנקבע, תחול עליו ריבית שנתית בשיעור של 2.10% ((החל מ-01.04.2017) שיעור זה משתנה מעת לעת.
  • כדי להחזיר את ההלוואה העומדת (בין שההחזר הוא ביוזמת מקבלי ההלוואה ובין שהוא נעשה על-פי דרישת המוסד לביטוח לאומי), יש לקבל אישור להחזר ההלוואה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • את התשלום יש לבצע בבנק ולהמציא למוסד אישור על כך.

חשוב לדעת

 • מי שרכשו רכב באמצעות ההלוואה העומדת ומקבלים קצבת ניידות חודשית זכאים לשירותי גרירה.
 • אין לשעבד, למשכן, להטיל עיקול או להשתמש ברכב כערובה לכל חוב, אלא לאחר קבלת אישור מהמוסד לביטוח לאומי. ללא קבלת האישור מראש, מי שקיבלו הטבות במסגרת גמלת הניידות יידרשו להחזיר את ההטבות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • בג"ץ 2021/11 - שני בני משפחה שזכאים להלוואה עומדת ומתגוררים באותה דירה רשאים לקבל שתי הלוואות לשני רכבים בנפרד גם אם רק אחד מהזכאים בעל רישיון נהיגה

חקיקה ונהלים