מוגבלי ניידות שיש להם רכב זכאים לקצבה חודשית בשיעור שנקבע על-פי נתונים כגון סוג הרכב ואחוז המוגבלות
ניתן לבדוק אם תיתכן זכאות לקצבה נוספת במחשבון המוסד לביטוח לאומי


קצבת ניידות חודשית לבעלי רכב משולמת למי שמוגבלים בניידות בגלל ליקויים ברגליהם ויש להם רכב.

 • סכום הקצבה נקבע לפי נתונים שונים, כגון סוג הרכב, אחוז המוגבלות ואם בעלי הרכב "משתכרים" (ראו פרטים בהמשך).

מי זכאי?

 • מי שמתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
 • לרכב שלא נרכש עם הלוואה עומדת:
  • שמו של האדם המוגבל בניידות לא חייב להופיע ברישיון הרכב.
  • הבעלות יכולה להיות על שם הורה לקטין המוגבל בניידות, אפוטרופוס או בן/בת זוג של המוגבל בניידות.
 • לרכב שנרכש עם הלוואה עומדת:
  • שמו של האדם המוגבל בניידות חייב להופיע ברישיון הרכב.
  • ניתן להוסיף בעלים נוספים לרישיון, כגון קרוב משפחה או אפוטרופוס שמתגורר באותו בניין עם האדם המוגבל בניידות, או בבניין שהמרחק אליו מביתו של האדם המוגבל בניידות לא עולה על 1,500 מטר בקו אווירי.
 • לרכב בליסינג תפעולי צריכים להתקיים התנאים הבאים:
  • לאדם המוגבל בניידות יש רישיון נהיגה.
  • הרכב הועמד לרשותו ממקום עבודתו.
  • הרכב הוא רכב פרטי/מסחרי (לא רכב לאביזרים מיוחדים).
  • אם הרכב ניתן ממקום העבודה של בן/בת הזוג של האדם המוגבל בניידות, נדרש אישור מטעם המעסיק/חברת הליסינג שהאדם המוגבל בניידות רשאי להשתמש ברכב.
 • לרכב בליסניג מימוני:
  • ההטבות במסגרת גמלת הניידות מותנות בהעברת חוזה רכישה מול חברת הליסינג.
  • לא ניתן לקבל הלוואה עומדת והלוואה לרכישת רכב מקרן הלוואות.

משתכרים

 • משתכרים מוגדרים כמי שהכנסתם מעבודה עולה על 2,585 ₪ (נכון ל-2024), וכן חיילים בשירות חובה.
 • בעלי רכב משתכרים זכאים לתוספת לקצבת הניידות, אם מתקיימים 3 התנאים הבאים:
  1. הם עובדים 6 חודשים רצופים לפחות
  2. המרחק מביתם למקום העבודה וחזרה הוא 40 ק"מ לפחות (כלומר לפחות 20 ק"מ בכל כיוון)
  3. הם נוסעים ברכב בקביעות למקום העבודה

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת
 • כדי לקבל את הקצבה החודשית, הזכאים לגמלת ניידות יקבלו מכתב להשלמת מסמכים - בהתאם לצורך:
  • צילום רישיון נהיגה בתוקף עם פירוט כל ההגבלות בנהיגה.
  • צילום של פוליסת ביטוח מקיף בתוקף.
  • למשתכרים - תלושי שכר של 3 החודשים האחרונים.
  • לחיילים בשירות חובה - אישור מהצבא על שירותם ועל מועד השחרור המשוער.
  • כתב התחייבות למוגבל בניידות עם חתימתם.
 • ניתן לשלוח או להגיש את המסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב - בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • כמו כן, ניתן לסרוק ולשלוח את המסמכים באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי ("מחלקות קצבאות").
 • קצבת הניידות משולמת החל ב-1 בחודש שבו הוגשה לוועדה הרפואית הבקשה לבדיקה.

הפסקת תשלום הקצבה

 • תשלום קצבת הניידות יופסק במקרים הבאים:
  • תנאי כלשהו מהתנאים המזכים בקצבת ניידות פסק מלהתקיים או לא התקיים.
  • הרכב נמכר.
  • חלפו 6 חודשים מהמועד שבו קבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הגבלות חדשות בנהיגה שמחייבות את החלפת הרכב, והמוגבל בניידות לא החליף את רכבו ואין מי שינהג עבורו ברכב.
  • המוגבל בניידות לא משתמש ברכב במשך 3 חודשים רצופים לפחות.
  • המוגבל בניידות מאושפז בבית חולים 3 חודשים רצופים לפחות, והוא איננו זכאי לקצבת חסר רכב כשוהה במוסד.
  • חלפו 3 חודשים מיום שהרכב נגנב, נהרס או ניזוק, ושמאי שהוסמך על-ידי המוסד לביטוח לאומי קבע כי לא ניתן לתקן את הרכב כך שיוכל להמשיך ולשמש את המוגבל בניידות.
  • יציאה לחו"ל:
   • למי שקיבל קצבת ניידות פחות מ-3 חודשים רצופים, ויצא מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי (מ-1 בחודש עד 30 או 31 בחודש), יופסק תשלום הקצבה ב-1 בחודש שלאחר יציאתו מהארץ.
   • למי שקיבל קצבת ניידות לתקופה של 3 חודשים רצופים לפחות לפני יציאתו מהארץ, תשלום הקצבה יופסק רק בתום 6 חודשים רצופים מהיום שיצא מהארץ.

סכומי הקצבאות

 • שיעור הקצבה נקבע לכל מוגבל בניידות בעל רכב בהתאם לגורמים הבאים:
  • אם הוא בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה.
  • גודל הרכב שבבעלותו, אך לא יותר מגודל הרכב הקובע לגביו.
  • שיעור המוגבלות בניידות שנקבע לו.
  • אם הוא משתכר או שאינו משתכר.
  • אם הוא משרת בצבא בשירות חובה או בהתנדבות.
  • אם הוא זכאי למתקן הרמה לכיסא גלגלים ברכב פרטי, ואם התקין אותו.
  • אם הוא זכאי לרכב לאבזרים (רכב שאפשר להיכנס לתוכו בישיבה על כסא גלגלים או שניתן לנהוג בו בישיבה בכסא גלגלים) ואם רכש רכב כזה.
  • אם הוא בעל רישיון נהיגה - מהו שווי האבזרים המיוחדים שאושרו על-ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והותקנו ברכב.
 • שיעורי קצבת הניידות והתוספת לקצבה מתעדכנים על-פי ההתייקרויות שחלות בביטוח רכב, במחירי הדלק ובמחירי התיקונים והאחזקה. העדכונים נעשים בכל פעם ששיעור ההתייקרות מגיע ל-4% לפחות לעומת השיעור הקודם, ובכל מקרה ב-1 בינואר של כל שנה.
 • לפירוט סכומי הקצבאות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

קצבת ניידות לבעלי רכב משותף

 • שני מוגבלים בניידות או יותר שהם קרובי משפחה (ראו פירוט בהמשך) והם בעלים של רכב אחד עשויים להיות זכאים לקצבת ניידות לרכב המשותף, אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • אם רק לאחד מהם יש רישיון נהיגה או שאין להם רישיון נהיגה כלל והם מבקשים שמורשה נהיגה משותף ינהג עבורם, עליהם להתגורר באותה דירה.
  • אם לשניהם יש רישיון נהיגה, עליהם להתגורר באותו בניין.
 • קרובי משפחה לעניין זה הם: בן זוג, בן/בת ובני זוגם, אב, אם (כולל הורה מאמץ או חורג), אח/ות ובני זוגם, סב, סבתא, נכד או נכדה.
 • קצבת הניידות לבעלי רכב משותף מחושבת כך: סכום הקצבה המלאה, למי שזכאי לקצבה הגבוהה מבין השתיים, ותוספת של 35% מהקצבה שהיתה משולמת לשני לולא היה בבעלותו הרכב המשותף.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים