הקדמה:

מוגבל בניידות בשל ליקויים ברגליו, שיש לו רכב, זכאי לקבלת קצבה חודשית בשיעור שנקבע על-פי גורמים שונים, כגון סוג הרכב ואחוז המוגבלות
ניתן לבדוק אם תיתכן זכאות לקצבה נוספת במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


קצבת ניידות חודשית לבעלי רכב משולמת למוגבלים בניידות בשל ליקויים ברגליהם שיש להם רכב.

 • סכומי הקצבאות תלויים בגורמים שונים, כגון סוג הרכב ואחוז המוגבלות.
 • בעלי רכב "משתכרים" (ראו פרטים בהמשך) זכאים לתוספת לקצבה.
 • התהליך הכללי הנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

 • מי שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
 • לרכב שלא נרכש בעזרת הלוואה עומדת:
  • שמו של האדם המוגבל בניידות אינו חייב להופיע ברישיון הרכב.
  • הבעלות יכולה להיות על שם הורה לקטין המוגבל בניידות, אפוטרופוס או בן/ת זוג של המוגבל בניידות.
 • לרכב שנרכש בעזרת הלוואה עומדת:
  • שמו של האדם המוגבל בניידות חייב להופיע ברישיון הרכב.
  • ניתן להוסיף בעלים נוספים לרישיון, כגון קרוב משפחה או אפוטרופוס המתגורר באותו בניין עם האדם המוגבל בניידות, או בבניין שהמרחק אליו מביתו של האדם המוגבל בניידות אינו עולה על 1,500 מטר בקו אווירי.
 • לרכב בליסינג תפעולי צריכים להתקיים התנאים הבאים:
  • לאדם המוגבל בניידות יש רישיון נהיגה.
  • הרכב הועמד לרשותו ממקום עבודתו.
  • הרכב הוא רכב פרטי/מסחרי (לא רכב לאביזרים מיוחדים).
  • אם הרכב ניתן ממקום העבודה של בן/בת הזוג של האדם המוגבל בניידות, נדרש אישור מטעם המעסיק/חברת הליסינג שהאדם המוגבל בניידות רשאי להשתמש ברכב.
 • לרכב בליסניג מימוני:
  • ההטבות במסגרת גמלת הניידות מותנות בהעברת חוזה רכישה מול חברת הליסינג.
  • לא ניתן לקבל הלוואה עומדת והלוואה לרכישת רכב מקרן הלוואות.

תוספת למשתכר

 • משתכר הוא מי שהכנסתו מעבודה עולה על 2,229 ש"ח (נכון לשנת 2021), וכן חייל בשירות חובה.
 • בעל רכב "משתכר" זכאי לתוספת לקצבת הניידות, אם מתקיימים לגביו 3 התנאים הבאים:
  1. הוא עבד 6 חודשים רצופים לפחות לפני הגשת הבקשה לקצבה
  2. המרחק מביתו למקום העבודה וחזרה הוא 40 ק"מ לפחות (כלומר לפחות 20 ק"מ בכל כיוון)
  3. הוא נוסע ברכב בקביעות למקום העבודה

תהליך מימוש הזכות

 • תחילה יש לפנות אל לשכת הבריאות המחוזית, לצורך קביעת מוגבלות בניידות. לפרטים נוספים, ראו ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות.
 • לאחר מכן, בתוך חודשיים מהיום שבו נשלחה (ולא מהיום בו התקבלה) ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית (או הודעת הוועדה הרפואית לעררים, במקרה שהוגש ערעור) לגבי שיעור המוגבלות שנקבע, יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה לגמלת ניידות.
 • בהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום רשיון נהיגה בר-תוקף עם פירוט כל ההגבלות בנהיגה.
  • צילום של פוליסת ביטוח מקיף בתוקף.
  • אם מגיש הבקשה משתכר, עליו לצרף גם תלושי שכר לתקופה של 3 החודשים האחרונים שבסמוך לפני מועד הגשת התביעה.
  • חייל בשירות חובה ימציא אישור מהצבא על שירותו ועל מועד השחרור המשוער.
  • חתימה על כתב התחייבות למוגבל בניידות.
 • קצבת הניידות משולמת החל ב-1 בחודש שבו הוגשה לוועדה הרפואית הבקשה לבדיקה.
 • במקרה שהתביעה לקצבה הוגשה לאחר שחלפו חודשיים מהיום שנשלחה ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית (או הודעת הוועדה הרפואית לעררים):
  • הקצבה תשולם רטרואקטיבית עבור החודשיים שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה למוסד.
  • קצבת הניידות תשולם לתקופה זו, רק אם במשך כל התקופה התקיימו כל התנאים המזכים בקצבה.

הפסקת תשלום הקצבה

 • תשלום קצבת הניידות יופסק במקרים הבאים:
  • תנאי כלשהו מהתנאים המזכים בקצבת ניידות פסק מלהתקיים או לא התקיים.
  • הרכב נמכר.
  • חלפו 6 חודשים מהמועד שבו קבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הגבלות חדשות בנהיגה המחייבות את החלפת הרכב, והמוגבל בניידות לא החליף את רכבו ואין מי שינהג עבורו ברכב.
  • המוגבל בניידות לא משתמש ברכב במשך 3 חודשים רצופים לפחות.
  • המוגבל בניידות מאושפז בבית חולים 3 חודשים רצופים לפחות, והוא איננו זכאי לקצבת חסר רכב כשוהה במוסד.
  • חלפו 3 חודשים מיום שהרכב נגנב, נהרס או ניזוק, ושמאי שהוסמך על-ידי המוסד לביטוח לאומי קבע כי לא ניתן לתקן את הרכב כך שיוכל להמשיך ולשמש את המוגבל בניידות.
  • יציאה לחו"ל:
   • למי שקיבל קצבת ניידות פחות מ-3 חודשים רצופים, ויצא מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי (מ-1 בחודש עד 30 או 31 בחודש), יופסק תשלום הקצבה ב-1 בחודש שלאחר יציאתו מהארץ.
   • למי שקיבל קצבת ניידות לתקופה של 3 חודשים רצופים לפחות לפני יציאתו מהארץ, תשלום הקצבה יופסק רק בתום 6 חודשים רצופים מהיום שיצא מהארץ.

סכומי הקצבאות

 • שיעור הקצבה נקבע לכל מוגבל בניידות בעל רכב בהתאם לגורמים הבאים:
  • אם הוא בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה.
  • גודל הרכב שבבעלותו, אך לא יותר מגודל הרכב הקובע לגביו.
  • שיעור המוגבלות בניידות שנקבע לו.
  • אם הוא משתכר או שאינו משתכר.
  • אם הוא משרת בצבא בשירות חובה או בהתנדבות.
  • אם הוא זכאי למתקן הרמה לכיסא גלגלים ברכב פרטי, ואם התקין אותו.
  • אם הוא זכאי לרכב לאבזרים (רכב שאפשר להיכנס לתוכו בישיבה על כסא גלגלים או שניתן לנהוג בו בישיבה בכסא גלגלים) ואם רכש רכב כזה.
  • אם הוא בעל רישיון נהיגה - מהו שווי האבזרים המיוחדים שאושרו על-ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והותקנו ברכב.
 • שיעורי קצבת הניידות והתוספת לקצבה מתעדכנים על-פי ההתייקרויות שחלות בביטוח רכב, במחירי הדלק ובמחירי התיקונים והאחזקה. העדכונים נעשים בכל פעם ששיעור ההתייקרות מגיע ל-4% לפחות לעומת השיעור הקודם, ובכל מקרה ב-1 בינואר של כל שנה.
 • לפירוט סכומי הקצבאות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

קצבת ניידות לבעלי רכב משותף

 • שני מוגבלים בניידות או יותר שהם קרובי משפחה (ראו פירוט בהמשך) והם בעלים של רכב אחד עשויים להיות זכאים לקצבת ניידות לרכב המשותף, אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • אם רק לאחד מהם יש רשיון נהיגה או שאין להם רשיון נהיגה כלל והם מבקשים שמורשה נהיגה משותף ינהג עבורם, עליהם להתגורר באותה דירה.
  • אם לשניהם יש רשיון נהיגה, עליהם להתגורר באותו בניין.
 • קרובי משפחה לעניין זה הם: בן זוג, בן/בת ובני זוגם, אב, אם (כולל הורה מאמץ או חורג), אח/ות ובני זוגם, סב, סבתא, נכד או נכדה.
 • קצבת הניידות לבעלי רכב משותף מחושבת כך: סכום הקצבה המלאה, למי שזכאי לקצבה הגבוהה מבין השתיים, ותוספת של 35% מהקצבה שהיתה משולמת לשני לולא היה בבעלותו הרכב המשותף.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים