הקדמה:

המדינה מסייעת להורים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם לתנאי זכאות שונים
התמיכה ניתנת עבור תינוקות וילדים השוהים במשפחתון או במעון 5 ימים בשבוע עד השעה 16:00 לפחות
גובה התמיכה נקבע על-פי מספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה
ניתן לפנות בשאלות למוקד שירות טלפוני שמספרו: *2969 או 12222-969


בכדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

 • התמיכה ניתנת עבור תינוקות וילדים השוהים במשפחתון או במעון 5 ימים בשבוע עד השעה 16:00 לפחות:
  • תינוקות תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה עד 15 חודשים.
  • ילדים תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה בין 15 חודשים ויום ל-33 חודשים (או עד לגיל 46 חודשים, למי שיש להם אישור מהיחידה להתפתחות הילד כי הם מעוכבי התפתחות).
 • במעונות בהם אושרה שעת פעילות נוספת (משעה 16:00 עד 17:00), המדינה תשתתף גם בעלות השעה הנוספת, בהתאם לדרגת הזכאות שנקבעה, על-פי הסדר שהייה של 5 ימים בשבוע.
 • הסיוע אינו ניתן למי שעבור אותה תקופה הופנו על ידי המחלקה לשירותים חברתיים.
 • גובה התמיכה נקבע על-פי מספר דרגות השתתפות המתבססות על רמת ההכנסה לנפש במשפחה, מלבד במקרים בהם מצוין אחרת.
 • במהלך שנת הלימודים עשויים לחול שינויים בגובה ההשתתפות הממשלתית - כלפי מעלה או מטה.
שימו לב
משפחות המתגוררות ביישובי שדרות ועוטף עזה זכאיות לדרגת סבסוד מיוחדת המקנה תמיכה ממשלתית גבוהה יותר במימון מעונות יום ומשפחתונים. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד העבודה והרווחה

מי זכאי?

טיפ

תהליך מימוש הזכות

 • הגשת הבקשה לסיוע נעשית יחד עם ההרשמה למעון או למשפחתון.
 • עם קביעת הדרגה, תישלח להורים הודעה המפרטת את גובה תשלום ההורה וגובה השתתפות המדינה בהתאם לדרגה שנקבעה.
 • סכום ההשתתפות שנקבע יועבר ישירות ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אל המעון או המשפחתון.

מוקד שירות טלפוני

 • לרשות ההורים עומד מוקד טלפוני המסייע במילוי הבקשה, במתן מידע לגבי מצב הבקשה בכל שלב, מידע על גובה התמיכה שנקבעה ועוד.
 • מספר הטלפון של המוקד: *2969 או 12222-969
 • מענה קולי ממוחשב: ניתן במוקד במהלך כל ימות השבוע, 24 שעות ביממה.
 • מענה אנושי: ניתן במוקד בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 8:00, בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
 • בכל פנייה למוקד השירות יש להצטייד במספר הבקשה, המשמש כקוד סודי. זהו המספר שההורים מקבלים בהודעת SMS ובהודעת מייל לאחר שסיימו למלא את שאלון ההרשמה.

איתור מסגרת מוכרת

התשלום למעון/משפחתון

 • עבור חודש אוגוסט יחושב תשלום באופן יחסי בהתאם לתקופת שהות הילד במעון (העלות המלאה לחודש כפול מספר החודשים שהילד שהה במעון חלקי 12 חודשים).
דוגמה
לילד ששהה במעון במשך 6 חודשים בשנה מסוימת, התשלום עבור חודש אוגוסט יהיה מחצית מהעלות המלאה לחודש.
 • החזר כספי בהתאם לדרגת ההשתתפות, יינתן להורים עבור החודש שבו התקבל שאלון ההרשמה במוקד, ועבור החודש שקדם לו.
דוגמה
אם שאלון ההרשמה התקבל במהלך חודש פברואר והזכאות אושרה, ההחזר יינתן עבור החודשים ינואר ופברואר.
 • השתתפות בחודש הראשון לכניסת הילד למסגרת (מעון או משפחתון):
  • הוריו של ילד שנכנס למסגרת עד ל-15 בחודש, יהיו זכאים להשתתפות המדינה עבור אותו חודש (על-פי הדרגה שנקבעה להם).
  • הוריו של ילד שנכנס למסגרת לאחר ה-15 לחודש, לא יהיו זכאים להשתתפות בחודש זה. במקרה זה יחויבו ההורים לשלם דמי החזקה באופן יחסי לימים בהם שהה הילד במסגרת.

היעדרות של הילד

 • היעדרות מהמעון למשך 21 ימים ומעלה תיחשב כעזיבה, אלא אם כן הוצגו במהלך תקופה זו אישורים רפואיים על מחלה או אשפוז של הילד.
 • היעדרות של 45 ימים ומעלה בשל אשפוז או מחלה, תיחשב כעזיבה החל מהיום ה-45. חזרה של ילד למעון לאחר מכן, תחייב את ההורה להגיש בקשה חדשה לקביעת דרגת ההשתתפות בצירוף מסמכים עדכניים.

עזיבת המעון/משפחתון לאחר תחילת שנת הלימודים

 • עזיבת המעון/משפחתון יכולה להיות ביוזמת הגורם המפעיל במקרה שתפקוד הילד, התנהגותו או התנהגות הוריו אינם מתאימים למסגרת, על פי שיקול הדעת המקצועי של הגורם המפעיל.
 • הוצאת ילד בעל צרכים מיוחדים מהמעון/משפחתון מחייבת קבלת חוות דעת מקדימה מגורם מומחה או הרופא המטפל בילד.
 • להורים ישנה זכות טיעון בטרם קבלת החלטה סופית על הוצאת הילד מהמעון/משפחתון.
 • במקרה של עזיבת ילד ביוזמת המעון/משפחתון, יחוייבו ההורים בתשלום מלוא שכר הלימוד עד למועד הוצאת הילד מהמעון.
 • במקרה של עזיבת ילד ביוזמת ההורים במהלך שנת הלימודים, יש להודיע על כך בכתב לפחות 14 ימים מראש למנהלת המעון/משפחתון.
 • ילד העוזב את המעון/משפחתון עד ליום ה-15 בחודש, אינו זכאי להשתתפות משרד העבודה והרווחה עבור חודש העזיבה, וישלם שכר לימוד מרבי עבור ימי שהותו במעון/משפחתון בחודש זה או עבור ימי ההודעה המוקדמת.
 • ילד העוזב את המעון/משפחתון מהיום ה-16 בחודש ואילך יחוייב בשכר לימוד מלא עבור אותו חודש, לפי דרגת הזכאות של הילד.
שימו לב
בכל מעון/משפחתון מוגדר מועד במהלך השנה שלאחריו כל עזיבה ביוזמת ההורים תחוייב בהמשך תשלום שכר לימוד מלא עד סוף השנה. ניתן למצוא את המידע לגבי המועד בנהלי המעון/משפחתון, או לפנות למנהלת המעון/משפחתון לבירורים

שינוי בתנאי הזכאות

 • הזכאות נמשכת כל עוד מתקיימים התנאים המזכים.
 • במקרה שחל שינוי בתנאים - ההורים חייבים למסור על כך הודעה בכתב, לא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי.
  • את ההודעה יש לשלוח אל: האגף למעונות יום - מוקד מידע לשירותים עבור הורים לילדים, ת"ד 15, פתח תקוה 4910001.
 • במהלך שנת לימודים, יתכן שיידרשו מההורים נתוני הכנסה מעודכנים כתנאי להמשך תשלום התמיכה.
 • גובה התמיכה יעודכן, כלפי מעלה או מטה, על בסיס הנתונים החדשים.

ועדת חריגים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים