מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם קבלת החלטה שעניינה שינוי מהותי בתנאי העסקה של העובד, כגון: העברה לתפקיד אחר, שינוי בהיקף המשרה, הפחתה בגובה השכר ושינוי במקום העבודה
על המעסיק ליידע מראש את העובד על כוונתו לשנות את תנאי העסקתו ולזמנו לשיחת שימוע, להציג בפניו את השיקולים לשינוי תנאי העבודה, לתת לעובד הזדמנות להשמיע את טיעוניו ולקבל ההחלטה בלב פתוח
בנוסף, על המעסיק מוטלת חובה לקיים שימוע לפני פיטורים
למידע נוסף ראו רשימת פסקי הדין בתחתית דף זה


לפי פסיקת בתי הדין לעבודה, חובת השימוע אינה חלה רק במקרה של פיטורים, אלא על המעסיק חלה חובה לערוך לעובד שימוע כדין טרם קבלת החלטה שעניינה שינוי מהותי בתנאי העבודה של העובד (כגון העברה לתפקיד אחר, שינוי בהיקף המשרה, הפחתה בגובה השכר ושינוי במקום העבודה).

 • המטרה של השימוע ומתן זכות הטיעון לעובד היא לאפשר לעובד להציג את עמדתו טרם קבלת החלטה בעניינו, כשמדובר בהחלטה שהוא עלול להיפגע ממנה. זכות זו נגזרת מכבודו של העובד – כאדם וכעובד.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים, ללא קשר למשך תקופת העבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • על המעסיק ליידע את העובד מראש על הכוונה לשנות את תנאי העסקתו ולמסור לו זימון בכתב לשימוע.
 • על המעסיק למסור לעובד זמן סביר לפני השימוע זימון בכתב לשימוע ואת הנימוקים לבחינת האפשרות לשינוי תנאי עבודתו, ולאפשר לו פרק זמן סביר להתכונן להליך השימוע.
טיפ
אם המעסיק לא אפשר לעובד זמן סביר כדי להתכונן לשימוע, ניתן לבקש בכתב מהמעסיק לדחות את מועד השימוע.
 • במהלך השימוע עצמו על המעסיק להציג בפני העובד את השיקולים והאילוצים העומדים ביסוד הרצון לשנות את תנאי עבודתו.
 • על המעסיק לתת לעובד הזדמנות להשמיע את טיעוניו ולהתגונן מפני ההחלטה.
 • על המעסיק לשמוע את טיעוני העובד ולשקול אותם בנפש חפצה ובלב פתוח - למעסיק אסור להגיע לשימוע עם החלטה ברורה וידועה מראש, ועליו לבחון את טענות העובד בלב פתוח ולקחת אותם בחשבון, טרם החלטתו.
 • המעסיק נדרש לתעד את שיחת השימוע באמצעות פרוטוקול ולכלול בפרוטוקול את התייחסות העובד לטענות המעסיק. לאחר שהעובד עיין בפרוטוקול ואישר את נכונותו, על המעסיק להחתים את העובד על הפרוטוקול בציון התאריך בו התקיים השימוע, ולמסור עותק ממנו לעובד.
 • העובד רשאי להזמין לשימוע נציג מטעמו (עו"ד, נציג ועד עובדים או כל אדם אחר לפי בחירתו).
 • לאחר השימוע, על המעסיק למסור לעובד הודעה ברורה ומנומקת על ההחלטה שהתקבלה בעניין שינוי תנאי העסקתו.
שימו לב
אם המעסיק הפר את חובת השימוע , העובד רשאי להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה לביטול ההחלטה ותשלום פיצויים. למידע אודות אופן הגשת תביעה בבית הדין לעבודה ראו הגשת תביעה לתשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורים או זכויות סוציאליות אחרות בבית הדין האזורי לעבודה.

חשוב לדעת

 • העובד רשאי לוותר על השימוע ולא להתייצב אליו.
 • על-פי הפסיקה, משמעות אי התייצבות עובד לשימוע היא ויתורו על האפשרות להעלות טענות בפני המעסיק (ויתור על זכות הטיעון).
 • במקרים מסוימים, שינוי חד צדדי בתנאי העבודה עשוי להיחשב כהרעת תנאים מוחשית במקרה כזה ייתכן שהעובד יוכל להתפטר בדין מפוטר ולהיות זכאי למלוא פיצויי הפיטורים . למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 • אם חל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה על תנאי העבודה, על המעסיק למסור על כך הודעה לעובד בתוך 30 ימים (ואם העובד הינו נער – בתוך7 ימים), אלא אם השינוי נובע משינוי בדין או מופיע בתלוש השכר של העובד. למידע נוסף ראו הודעה על תנאי העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין